Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Мова як символ соціальної солідарності

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Реферат на тему Мова як символ соціальної солідарності ПЛАН Поняття соціальної солідарності. Мовна стратифікація суспільства Сім’я – перший осередок соціальної єдності. Соціально-групова мовна консолідація. Використана література 1. Поняття соціальної солідарності. Соціальна солідарність — поняття, яке служить для позначення соціальної згуртованості. Уперше його застосував французький філософ і соціолог Огюст Конт (1798—1857). Використовувалось воно далі головним чином у французькій соціології. Особливу увагу приді­лив дослідженню соціальної солідарності засновник французької соціологічної школи Еміль Дюркгейм (1858—1917). У його концепції — це одне з централь­них понять, якому була присвячена, по суті, вся його наукова творчість. Для Дюркгейма соціальна солідар­ність рівнозначна суспільному стану, а її відсутність — соціальній патології. Термін соціальна солідарність має синоніми соціальна згуртованість і соціаль­на згода (див.: ). Соціальний символізм визначається як один із ви­явів взаємозв'язку між соціальною структурою суспіль­ства і його культурою, як регуляція соціальних стосун­ків за допомогою культурних засобів . Розрізняють невербальний і вербальний символізм. Прикладами невербального символізму мо­жуть служити одяг (військова і шкільна форми, одяг священиків і монахів, одяг льотчиків, залізничників; кітель-сталінка, який носили в сталінську епоху ті, хто демонстрував своє захоплення «вождем усіх часів і на­родів» та його політикою; будьоннівка як символ рево­люційності в часи громадянської війни), а також різні види колекціонування, комплектація певних книг, му­зичних записів, спосіб проведення відпустки тощо. Вербальний символізм — це мовний словесний симво­лізм. Певні слова, звороти, особливості вимови можуть набувати властивостей символу належності мовця до певної соціальної групи. Це пов'язано з одним із моти­вів, яким керується мовець у своїй внутрішньогрупо-вій поведінці: показати своїм мовленням, що він на­лежить до цієї групи, що він «свій» . Як переконливо показав американський со-ціолінгвіст В. Лабов, люди, які не оволоділи символами належності до групи, не можуть претендувати на місце в цій групі, стають ізгоями . Вступаючи в спілкування, комуніканти творять у своїй уяві образ співбесідника і шукають у його пове­дінці символічні елементи для підтвердження або спростування своїх припущень, демонструють симво­ли свого соціального статусу . При першому спілкуванні незнайом­ці хочуть дізнатися, хто їх співбесідник за соціаль­ним рівнем, для того щоб виявити, що є спільного і відмінного в них — мова, соціальний жаргон, профе­сійний жаргон, життєвий досвід, рольовий репертуар (національність, професія, стать, сімейне становище тощо). Знання соціальних ролей співбесідника дає можливість змоделювати подальшу мовленнєву по­ведінку. Питання соціального символізму в мовленнєвій по­ведінці є частиною проблеми управління поведінкою людини. Взагалі мова як засіб свідомої регуляції лю­диною поведінки інших людей може виконувати дві функції — інструментальну і символічну. У першому випадку поведінка регулюється за допомогою мовних знаків (експліцитно) у вигляді інструкцій, наказів, за­конів, заборонних написів тощо.

У другому випадку в мовних знаках нема прямих вказівок, вони осмислю­ються символічно (наприклад, звернення на ти чи Ви, вокативи Ваше преосвященство, пане, товаришу, друже тощо). 2. Мовна стратифікація суспільства. Соціальний символізм у мовленні виявляється в різ­них за обсягом соціальних групах: від сім'ї до цілого етносу. Кожна така група характеризується притаман­ним їй особливим варіантом мови — соціолектом. Хоч у мовознавстві про соціальну диференціацію мови йдеться давно, однак це питання трактується по­верхово: на практиці воно зводиться до відмінності «манер» вираження (арго, змішані мови тощо); подібні різновиди мови інтерпретуються як проміжні, нестійкі, «забавні» стани, як якісь екзотичні причуди її соціаль­ного побутування. Насправді, проблема значно серйоз­ніша. Розшарування мов — всеохопне явище, яке тор­кається самих основ економічного ладу, культури, побуту, навіть історії. Хоч надто прямолінійним, спро­щеним було б твердження, що основні відмінності між економічно неоднорідними соціальними групами ма­ють пряме відображення в системі соціальних мовних різновидів, бо насправді мовна стратифікація є відобра­женням радше систем соціальних цінностей, ніж сис­тем соціального існування . Однак не зважати на цей фа­ктор й інтерпретувати соціальне розшарування мов лише як наслідок людського прагнення, почасти соці­ального, почасти психологічного, до піднесення себе в чиїхось очах, до самозвеличення не можна. Тим біль­ше не можна це явище розглядати як моду . Ідеться про соціальне й психологіч­не розшарування суспільства. Недаремно саме таке потрактування отримав цей феномен у художній літе­ратурі задовго до того, як привернув увагу соціологів, в тому числі й українській, зокрема у творах І. Котля­ревського, Т. ІПевченка, А. Свидницького, М. Стариць-кого, С. Руданського, У. Самчука, В. Винниченка, Г. Ко­синки, О. Гаврилюка, І. Багряного та ін. Соціальний поділ мов, на думку Р. Варта, з якою не можна не погодитися, має місце не на рівні мовної системи, яка зрозуміла всім, а на рівні дискурсу та його різновидів; іншими словами, нестикування соціо-лектів має, власне, не інформативний, а інтерлокутив-ний характер — мови нецікаві, байдужі одна до одної; в нашому суспільстві ми обходимось мовою собі подіб­них, не маючи життєвої потреби в мові іншого — для кожного самодостатньою є його мова. Ми тримаємося у межах мови своєї соціальної і професійної зони, і таке самообмеження дозволяє нам якось пристосовуватися до роздрібленості нашого суспільства . Своїм носіям соціолект є вигідним перш за все тим, що «надає їм захист; мовна огорожа, як і будь-яка інша, укріплює, зміцнює і підбадьорює тих, хто всередині неї, відкидає і принижує тих, хто ззовні» . Зазначене вище простежується уже на рівні най­меншого соціального об'єднання — сім'ї, на що свого часу звернув увагу Л. Толстой у повісті «Юність»: «Для полегшення однакового розуміння між людьми од­ного кола або родини встановлюється своя мова, свої звороти мови, навіть слова, що визначають ті відтінки понять, які для інших не існують». 3. Сім’я – перший осередок соціальної єдності.

Сім'ї, як і будь-якому іншому малому соціальному об'єднанню, можуть бути властиві й особливі риси по­ведінки та мовлення, які мають для її членів спільну символічну функцію: вказують на належність мовців до однієї соціальної групи, маніфестують відношення «ми — свої». Цю функцію виконують певні мовні засо­би, а саме мовні одиниці, характерні для членів певної родини, а також манера спілкування, інтонація тощо. У ролі сімейних слів і виразів можуть виступати емо-тиви (пасочка, ягідка, вишенька, котик, лапа, масюся, свинтусячка, хрюндель), іншомовні слова, нерідко де­формовані (сенька з англ. ha k you, пардон, чао, аріве-дерче), загальновідомі слова в незвичному (сімейному) значенні (крокодил «виріб із крокодилячої шкіри», на­ука «працівник сфери науки»), різні модифіковані фор­ми загальновживаних слів унаслідок метатези звуків (дуркувати «друкувати», фаршик «шарфик», рос. лопо-тенце «полотенце»), субституції звуків (пумадор «помі­дор», мюню «меню», прювіт «привіт»), а також ужи­вання усічених (буля «бабуля», б у ся «бабуся») і конта-мінованих (накладання основ)4 форм (мучень «учень», рос. списателъ «писатель» тощо) . На­решті, можна говорити й про сімейну фразеологію. Джерелом сімейної (камерної) фразеології є телепере­дачі, кіно, твори художньої літератури, а також певні соціально-побутові ситуації: трясти животом «сміяти­ся», слухати подушку «спати», душити диван «довго спати», все пучком «гарні справи, все гаразд», точнісінь­ко як у нашому садку (про ситуацію, коли багато бігани­ни, метушні й галасу), щас спою «не витримаю, не стри­маюся», привет от мартышки (вживається в ситуації, коли хтось зрозумів буквально те, що було сказано в пе­реносному значенні), индейская национальная изба — фиг-вам называется (жартівлива форма відмови), а в по­пугаях я больше «про щось, що в малих одиницях виміру здається більшим» та ін. Конкретна ситуація, представ­лена в соціально-побутовій сфері, в якомусь фільмі, ре­кламному ролику, шоу, узагальнюється, абстрагується від джерела й пізніше включається до образно-номіна­тивної системи камерного мовлення, що складає своєрід­ний соціолект родинного кола . На особливу увагу заслуговує дослідження білінг-вальних сімей в аспекті родинної солідарності. Прик­лади з художньої літератури (Мася в романі А. Свид-ницького «Люборацькі», Проня Прокопівна в комедії М. Старицького «За двома зайцями» та ін.), а також спостереження за сім'ями, де батьки розмовляють од­нією мовою, а діти іншою, засвідчують, що в таких ро­динах сімейна солідарність втрачається (діти нерідко соромились батьків, які розмовляли українською мо­вою, а інколи їх за це навіть зневажали). Подібні си­туації стимулюють послаблення взаєморозуміння між членами родини, призводять, як справедливо зазначив О. Потебня, «до послаблення зв'язку підростаючих по­колінь з дорослими, який замінюється лише слабким зв'язком із чужими» . Цю думку видатного українського філолога прекрасно ілюструє такий епізод із роману А. Свидницького «Любораць­кі». Давній знайомий запитує ополячену Масю, чи не жаль їй за померлим батьком. Мпіе? — озвалась Мася. — ie miala bym za kim ubolewac!1 o ж ваш отець.

Смт, нацоналзм да розрахунок необхдних ресурсв  рецепт оптимального способу життя, необхдних для забезпечення автоном та автентичност; якщо цього не вдаться досягти, нацоналсти змагаються за максимальний контроль над свою землею та  ресурсами. До того ж, нацоналзм д ще на соцальному рвн, вимагаючи дност й двост «народу», рвност людей, як громадян, перед законом та хньо участ в суспльному житт задля «нацонального блага». Дивлячись на нацю як на родину «з велико лтери», вн прагне створення духу нацонально дност й братерства серед членв нац; ось чому вн проповду соцальну днсть кожно нац. Проте в найзагальншому розумнн нацоналзм варто розглядати як рзновид сторично культури та громадянського виховання, той, що перекрива собою або замню стар модел релгйно культури та смейного виховання. Нацоналзм це дещо бльше за полтичний стиль чи доктрину, це форма культури, деологя, мова, мфологя, система символв та форма свдомост, що набула всесвтнього значення.. .»[157] Безперечно, охопити ус згадан вияви нацоналзму та здйснити х науковий аналз у рамках одн книги неможливо

1. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

2. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

3. Право як спеціальне соціальне явище

4. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

5. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

6. Організація як соціальне утворення
7. Сучасне розуміння держави як соціального партнера
8. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

9. Тривожність як соціально-педагогічне явище

10. Соціальна психологія як наука

11. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

12. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

13. Бідність як соціальна проблема

14. Групи самодопомоги як інноваційна форма соціальної роботи

15. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

16. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

Тарелка Lubby "Веселые животные" с присоской.
Тарелка "Lubby" для кормления незаменима в период, когда Ваш малыш учится есть самостоятельно. Присоска препятствует свободному
345 руб
Раздел: Тарелки
Набор "Грибочки".
Игра используется в качестве пособия в предметной деятельности. В комплект входит деревянная платформа и 15 грибочков разной формы и
571 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Набор первоклассника, для мальчиков, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские

17. Соціологія як соціальна система

18. Явище альтруїзму як категорія соціальної психології

19. Онтологія техніки як соціально-філософська проблема

20. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

21. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

22. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення
23. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості
24. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

25. Соціальні інститути.

26. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

27. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

28. Соціальні проблеми у ЗМІ

29. Соціальна екологія

30. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

31. Мораль і соціальне управління

32. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Багетная рама "Jasmine" (цвет - светло-коричневый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 40x50
Стульчик-сумка для кормления и путешествий, высокий, с сидушкой и пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
999 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Бассейн "Жираф".
Оригинальный надувной бассейн для детей "Веселый Жираф" создан для детей до 3 лет. Высота бортиков всего 13 см, но этого будет
608 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

33. Сутність і значення соціального страхування

34. Державна політика соціального страхування

35. Соціальна інфраструктура України

36. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

37. Розвиток соціальної географії в СРСР

38. Історія соціально-економічної географії світу
39. Державна соціальна допомога
40. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

41. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

42. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

43. Соціальна держава

44. Соціальна обумовленість державної служби

45. Соціальне партнерство в Україні

46. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

47. Сутність та соціальне призначення держави

48. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

Гель "Meine Liebe" для стирки шерстяных, шелковых и деликатных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" идеально подходит для изделий из шерсти, шелка, кашемира, в том числе состоящих из
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее
Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки

49. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

50. Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

51. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

52. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

53. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

54. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.
55. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.
56. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

57. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

58. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

59. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

60. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

61. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

62. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

63. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

64. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

Этажерка для обуви разборная, 2 полки, 435x660x300 мм, 4 положения.
Этажерка Ника ЭТ3 - ваш правильный выбор в экономии свободного пространства. Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она
720 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

66. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

67. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

68. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

69. Соціально-духовні основи культури класицизму

70. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели
71. Соціально-філософські погляди І.Франка
72. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

73. Соціально-етичний маркетинг

74. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

75. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

76. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

77. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

78. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

79. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

80. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые
Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда

81. Зайнятість: соціально-трудові відносини

82. Соціальна психологія організацій

83. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

84. Управління персоналом в соціальній сфері

85. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

86. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації
87. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі
88. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

89. Робота соціального педагога в загальноосвітній школі

90. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

91. Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи

92. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей

93. Проблема спрямованості особистості соціального педагога

94. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

95. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

96. Феномен соціальної держави в європейській традиції

Настольная игра "Пакля-рвакля".
Слон - лимон, пират - самокат. Ищите рифмы на картинках. Сочиняйте и фантазируйте! В коробке: 60 карт, правила игры. Количество игроков:
357 руб
Раздел: Карточные игры
Набор мягких кубиков "Предметы".
Кубики помогут вашему малышу в развитии сенсорных способностей (восприятия цвета и формы предметов), а также подвижности пальцев (мелкой
322 руб
Раздел: Прочие
Электрокачели Pituso "legaria" (цвет: кремовый, рисунок: зоопарк).
Характеристики: - высокое качество и надежность; - 5 регулируемых скоростей качания; - 3 положения наклона спинки; - сиденье
10000 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

97. Політика і етика: соціально-філософський аспект

98. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття

99. Ідейна спадщина сучасної соціальної психології


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.