Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Поняття інформатики, мережеві можливості OC Windows, Netscape Navigator

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Реферат з дисципліни &quo ;Інформатика та комп’ютерна техніка&quo ; Завдання1 Навести основні поняття інформатики як науки, у т.ч. такі як інтерфейс, інформація, дані та операції з ними, кодування, біт, байт, кілобайт, мегабайт, гігабайт, повідомлення та ін. Інформатика - це комплексна, технічна наука, що систематизує прийоми створення, збереження, відтворення, обробки та передачі даних засобами обчислювальної техніки, а також принципи функціонування цих засобів та методи керування ними. Термін &quo ;інформатика&quo ; походить від французького слова I forma ique і утворене з двох слів: інформація та автоматика. Запроваджено цей термін у Франції в середині 60-х років XX ст., коли розпочалося широке використання обчислювальної техніки. Тоді в англомовних країнах увійшов до вжитку термін &quo ;Compu er Scie ce&quo ; для позначення науки про перетворення інформації, що грунтується на використанні обчислювальної техніки. Тепер ці терміни є синонімами. Поява інформатики зумовлена виникненням і поширенням нової технології збирання, оброблення і передачі інформації, пов'язаної з фіксацією даних на машинних носіях. Предмет інформатики як науки складають: апаратне забезпечення засобів обчислювальної техніки; програмне забезпечення засобів обчислювальної техніки; засоби взаємодії апаратного та програмного забезпечення; засоби взаємодії людини з апаратними та програмними засобами. Засоби взаємодії в інформатиці прийнято називати інтерфейсом. Тому засоби взаємодії апаратного та програмного забезпечення інколи називають також програмно-апаратним інтерфейсом, а засоби взаємодії людини з апаратними та програмними засобами - інтерфейсом користувача. Основною задачею інформатики як науки є систематизація прийомів та методів роботи з апаратними та програмними засобами обчислювальної техніки. Мета систематизації полягає у тому, щоб виділити, впровадити та розвинути передові, найбільш ефективні технології автоматизації етапів роботи з даними, а також методично забезпечити нові технологічні дослідження. Інформатика - практична наука. Її досягнення повинні проходити перевірку на практиці і прийматися в тих випадках, коли вони відповідають критерію підвищення ефективності. У складі основної задачі сьогодні можна виділити такі основними напрямками інформатики для практичного застосування : ь архітектура обчислювальних систем (прийоми та методи побудови систем, призначених для автоматичної обробки даних); інтерфейси обчислювальних систем (прийоми та методи керування апаратним та програмним забезпеченням); програмування (прийоми, методи та засоби розробки комплексних задач); перетворення даних (прийоми та методи перетворення структур даних); захист інформації (узагальнення прийомів, розробка методів і засобів захисту даних); автоматизація (функціонування програмно-апаратних засобів без участі людини); стандартизація (забезпечення сумісності між апаратними та програмними засобами, між форматами представлення даних, що відносяться до різних типів обчислювальних систем). На всіх етапах технічного забезпечення інформаційних процесів для інформатики ключовим питанням є ефективність.

Для апаратних засобів під ефективністю розуміють співвідношення продуктивності обладнання до його вартості. Для програмного забезпечення під ефективністю прийнято розуміти продуктивність користувачів, які з ним працюють. У програмуванні під ефективністю розуміють обсяг програмного коду, створеного програмістами за одиницю часу. В інформатиці все жорстко орієнтоване на ефективність. Питання як здійснити ту чи іншу операцію, для інформатики є важливим, але не основним. Основним є питання як здійснити дану операцію ефективно. В межах інформатики, як технічної науки можна сформулювати поняття інформації, інформаційної системи та інформаційної технології. Інформація - це сукупність відомостей (даних), які сприймають із навколишнього середовища (вхідна інформація), видають у навколишнє середовище (вихідна інформація) або зберігають всередині певної системи. Інформація існує у вигляді документів, креслень, рисунків, текстів, звуковиз в світлових сигналів, електричних та нервових імпульсів тощо. Саме слово 'інформатика' походить від латинського i forma io , що означає виклад, роз'яснення факту, події. Найбільш важливими властивостями інформації є: об'єктивність та суб'єктивність; повнота; достовірність; адекватність; доступність; актуальність. Дані є складовою частиною інформації, що являють собою зареєстровані сигнали. Під час інформаційного процесу дані перетворюються з одного виду в інший за допомогою методів. Обробка даних містить в собі множину різних операцій. Основними операціями є: збір даних - накопичення інформації з метою забезпечення достатньої повноти для прийняття рішення; формалізація даних - приведення даних, що надходять із різних джерел до однакової форми; фільтрація даних - усунення зайвих даних, які не потрібні для прийняття рішень; сортування даних - впорядкування даних за заданою ознакою з метою зручності використання; архівація даних - збереження даних у зручній та доступній формі; захист даних - комплекс дій, що скеровані на запобігання втрат, відтворення та модифікації даних; транспортування даних - прийом та передача даних між віддаленими користувачами інформаційного процесу. Джерело даних прийнято називати сервером, а споживача - клієнтом; перетворення даних - перетворення даних з однієї форми в іншу, або з однієї структури в іншу, або зміна типу носія. Інформаційна система В інформатиці поняття &quo ;система&quo ; найчастіше використовують стосовно набору технічних засобів і програм. Системою називають також апаратну частину комп'ютера. Доповнення поняття &quo ;система&quo ; словом &quo ;інформаційна&quo ; відображає мету її створення і функціонування. Інформаційна система - взаємозв'язана сукупність засобів, методів і персоналу, використовувана для зберігання, оброблення та видачі інформації з метою вирішення конкретного завдання. Сучасне розуміння інформаційної системи передбачає використання комп'ютера як основного технічного засобу обробки інформації. Комп'ютери, оснащені спеціалізованими програмними засобами, є технічної базою та інструментом інформаційної системи. У роботі інформаційної системи можна виділити такі етапи: Зародження даних - формування первинних повідомлень, що фіксують результати певних операцій, властивості об'єктів і суб'єктів управління, параметри процесів, зміст нормативних та юридичних актів тощо.

Накопичення і систематизація даних - організація такого їх розміщення, яке б забезпечувало б швидкий пошук і відбір потрібних відомостей, методичне оновлення даних, захист їх від спотворень, втрати, деформування цілісності та ін. Обробка даних - процеси, внаслідок яких на підставі раніше накопичених даних формуються нові види даних: узагалюючі, аналітичні, рекомендаційні, прогнозні. Похідні дані також можуть зазнавати подальшого оброблення, даючи відомості глибшої узагальненості і т.д. Відображення даних - подання їх у формі, придатній для сприйняття людиною. Передусім - це виведення на друк, тобто виготовлення документів на так званих твердих (паперових) носіях. Широко використовують побудову графічних ілюстративних матеріалів (графіків, діаграм) і формування звукових сигналів. Повідомлення, що формуються на першому етапі, можуть бути звичайним паперовим документом, повідомленням у &quo ;машинному вигляді&quo ; або тим й іншим одночасно. В сучасних інформаційних системах повідомлення масового характеру здебільшого мають &quo ;машинний вигляд&quo ;. Апаратура, що використовується при цьому, має назву засоби реєстрації первинної інформації. Потреби другого і третього етапів задовольняються в сучасних інформаційних системах в основному засобами обчислювальної техніки. Засоби, що забезпечують доступність інформації для людини, тобто засоби відображення даних, є компонентами обчислювальної техніки. Переважна більшість інформаційних систем працює в режимі діалогу з користувачем. Типові програмні компоненти інформаційних систем включають: діалогову підсистему введення-виведення, підсистему, яка реалізує логіку діалогу, підсистему прикладної логіки обробки даних, підсистему логіки управління даними. Для мережевих інформаційних систем важливим елементом є комунікаційний сервіс, який забезпечує взаємодію вузлів мережі при спільному вирішенні задачі. Значна частина функціональних можливостей інформаційних систем закладається в системному програмному забезпеченні: операційних системах, системних бібліотеках та конструкціях інструментальних засобів розробки. Крім програмної складової інформаційних систем важливу роль відіграє інформаційна складова, яка задає структуру, атрибутику та типи даних, а також тісно пов'язана з логікою управління даними. Інформаційні технології В широкому сенсі слово технологія - це спосіб освоєння людиною матеріального світу за допомогою соціально організованої діяльності, що включає три компоненти: інформаційну(наукові принципи та обгрунтування), матеріальну(знаряддя праці) та соціальну(фахівці, які мають професійні навики). Ця тріада становить сутність сучасного розуміння поняття технологія. Поняття інформаційної технології з'явилося з виникненням інформаційного суспільства, основою соціальної динаміки в якому є не традиційні матеріальні, а інформаційні ресурси: знання, наука, організаційні чинники, інтелектуальні здібності, ініціатива, творчість і т.д. На жаль, це поняття є настільки загальним та всеохоплюючим, що до сих пір фахівці не прийшли до чіткого, формалізованого формулювання. На думку авторів, найбільш вдалим є визначення поняття інформаційної технології дане академіком Глушковим В.М

Так и в дендpатоме языка слова-кабинки и слова-жители могут находиться на одной или на дpугой его ветви, могут цепляться к самому стволу. То же, и даже в большей степени, касается и деpева ассоциативных pядов: слово 'бык' употpебляется вблизи слова 'деpево', но оно же ассоцииpуется в pамках этой же мифологии, но в дpугом конкpетном pечевом пpоявлении со словом 'пашня'. Все это напоминает также используемое в пpогpаммном обеспечении PC понятие 'деpево каталогов': какие-то файлы помещены в коpневом каталоге, но могут дублиpоваться в тех или иных диpектоpиях и поддиpектоpиях, в зависимости от задач, могут пеpеноситься из диpектоpии в диpектоpию и т.Pд. Возникают опpеделённые ассоциации и с гипеpтекстом, используемым в спpавке MS Windows и в бpаузеpах типа Netscape Navigator: щелкаешь мышью на слове 'анчаp' и получаешь на экpане пушкинский текст, щёлкаешь на слове 'Дуб' и получаешь список всех текстов Хлебникова, в котоpых упоминается это же слово. Теоpетически, гипеpтекст существовал всегда, и до возникновения подобного ПО: читаешь слово 'анчаp', в мозгу что-то щелкает, и получаешь в памяти соответствующий текст Пушкина

1. "О культуре" по работе Н.А. Бердяева "Философия неравенства" (Windows)

2. Анализ системы безопасности Microsoft Windows 2000 Advanced Server и стратегий ее использования

3. Организация Linux - сервера для Windows клиентов

4. Paradox for Windows

5. Windows 98

6. Общая характеристика системы Windows
7. Сравнение операционных систем /DOS, UNIX, OS (2, WINDOWS/ (Write)
8. Отчет по практической работе "Изучение MS Windows & MS Word 4 Windows 2.0"

9. Текстовый редактор Word для Windows

10. Основные принципы просесса инсталляции приложений в ОС Windows

11. Архиваторы для Windows 9x

12. Разработка цикла лабораторных работ по основам работы в WINDOWS 2000

13. Отчет по практическим занятиям по курсу прикладные задачи программирования на тему Windows, Microsoft Word и Microsoft Excel

14. Анализ криптостойкости методов защиты информации в операционных системах Microsoft Window 9x

15. Настройка рабочего стола в Windows

16. Неполадки при загрузке Windows и их устранение. Загрузочная дискета

Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц

17. Еволюція поняття науки

18. Особливості функціонування глобальної мережі

19. Безопасность файловых ресурсов сети Windows 2000

20. Коммуникационные функции в Windows for workgroups

21. Поняття криміналістичної версії

22. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни
23. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація
24. Поняття непрямих податків

25. Поняття підприємницького права

26. Поняття, форма та функції Конституції України

27. Поняття і види правових норм

28. Поняття та форми державного устрою2

29. Поняття та структура світового ринку

30. Поняття сущність та ознаки держави

31. Структура, основні поняття і закони екології

32. Microsoft Windows 98 укр

Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные
Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви
Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

33. Високошвидкісні локальні мережі

34. Операционная система WINDOWS-98

35. Текстовой редактор “Word for Windows 6

36. Сказка о том, как Windows и Linux дружили в одной сети

37. Вирусы против технологии NX в Windows XP SP2

38. Ваш собственный сервер: установка Windows Server 2003
39. Устранение неполадок при отсутствии на контроллерах домена Windows 2000 общих папок SYSVOL и NETLOGON
40. Архивация данных в Windows

41. Служба удаленного доступа (RAS) Windows NT

42. Графическая оболочка X-Windows System

43. Windows, Microsoft Word и Microsoft Excel

44. Файловая система Windows

45. MS Windows

46. Windows NT - ОС нового поколения

47. Windows XP

48. Знакомство с Windows XP

Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления
Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее

49. Компьютер (Интенет, Windows, пакет программ Micrsoft Office)

50. Мультимедиа в Windows 95

51. Операционная среда Windows. База данных Microsoft Access

52. Построение локальной вычислительной сети подразделения организации под управлением операционной системы Windows NT

53. Работа в сети Windows 95

54. Текстовой редактор Word for Windows 6
55. Устранение неполадок Windows 98 на аппаратном уровне.
56. Visual Basic и Системный Реестр Windows

57. Изучаем безопасность Windows 2003

58. Распределенные вычисления на FreePascal под Windows

59. Перехват API-функций в Windows NT/2000/XP

60. Windows

61. Построение многооконных приложений для Windows

62. Программа, демонстрирующая иерархию окон Windows

63. Тесты производительности Windows XP против Win 2000, NT4, 98 и ME

64. Оптимизация Windows XP SP1

Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус Земли зоогеографический для детей, с подсветкой. Диаметр: 210 мм. Материал: пластик.
845 руб
Раздел: Глобусы
Настольная игра "Loonacy".
Loonacy (Лунаси) – очень забавная и веселая игра, в которой победит тот, что проворнее и внимательнее. Суть игры заключается в том, чтобы
490 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие

65. Параметры электропитания и завершения работы Windows XP

66. Тонкая настройка Windows Firewall в Windows XP SP2

67. Работа в Windows

68. Оптимизация Windows XP

69. Переустановка Windows

70. Windows XP Service Pack 2: пакет обновлений или новая ОС?
71. Автозагрузка в Windows XP
72. Страшные сказки о безопасности Windows и Интернет

73. Системные службы Windows XP

74. Старые протоколы Windows: как с ними бороться

75. Долгий старт Windows Vista

76. Архитектура памяти Windows CE 6

77. Boot Record, команды DOS, Norton Commander, Windows

78. Поняття фінансового інжинірингу

79. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності

80. Поняття безпеки, небезпеки, ризику та причини травмування людини

Подушка для автокресел, детская "Roxy" от 1 до 3 лет.
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
391 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Магнитные истории "Мир вокруг".
Детская магнитная игра "Мир вокруг" поможет в большом кругу друзей весело провести время. Она заключается в следующем – ребенку
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
396 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Виробничий травматизм. Поняття про травму, нещасний випадок та професійні захворювання

82. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

83. Поняття системи як наукового терміну

84. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

85. Бойові можливості механізованого відділення

86. Поняття біологічної зброї
87. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення
88. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

89. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

90. Поняття виконавчого провадження

91. Поняття держави та її історичні форми

92. Поняття злочину

93. Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види

94. Поняття і види правопорушень

95. Поняття і елементи форми держави

96. Поняття і мета покарання

Специально для девочек.
Более 1500 наклеек для девочек обо всём самом интересном: моде, вечеринках, спорте, путешествиях, животных и многом другом!
432 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Защитный барьер для детской кровати "Polini kids", белый.
Нет ничего важнее безопасности ребенка. При переходе на подростковые кровати дети могут перевернуться и упасть во сне. Удобным и
1827 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Фоторамка (коллаж) на 6 фото (10x15 см), 45x2x37 см.
Фоторамка на 6 фото. Размер: 45x2x37 см. Размер фото: 10x15 см. Материал: пластик.
384 руб
Раздел: Мультирамки

97. Поняття і ознаки держави

98. Поняття конституційного і державного права

99. Поняття корпоративних відносин


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.