Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Ризики інвестування в цінні папери. Міжнародний ринок позикових капіталів

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Контрольна робота з дисципліни: &quo ;Міжнародний фінансово-інвестиційний менеджмент&quo ; Київ – 2009 1. Визначення інвестиційних ризиків Поняття ризику в господарській діяльності існувало здавна й було пов’язане з невизначеністю в майбутньому внаслідок певних дій або рішень. Загалом, уся життєдіяльність людини схильна до сукупності випадковостей, а отже, і ризиків. Інвестування не можна розглядати без урахування ризику, тобто вірогідності відхилення величини фактичного інвестиційного доходу від очікуваного. Однак потрібно розуміти, що ризик – це не тільки втрати, а й додатковий прибуток, тобто разом з можливістю понести втрати існує альтернатива отримання додаткових доходів (прибутків), тобто ризикованість будь-якого підприємства є альтернативою його дохідності. Ризик інвестування коштів у цінні папери – це вірогідність збитків або недоотримання очікуваного доходу. Західні економісти розрізняють дві категорії ризику – систематичний і несистематичний, – які в кінцевому підсумку становлять загальний ризик інвестицій. Види інвестиційних ризиків наведено на рис. 1. Рис. 1. Класифікація ризиків інвестування Систематичний ризик пов’язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні й навіть у світі, зростанням цін на ресурси, загальноринковим падінням їх на всі фінансові активи. До категорії систематичних належать такі ризики: зміни процентної ставки, падіння загальноринкових цін, інфляції. Процентний ризик зумовлений невизначеністю в майбутньому щодо напряму руху та рівня процентних ставок. Для банку це ризик перевищення середньої процентної ставки за залученими коштами (депозитами) над середньою процентною ставкою за виданими кредитами. Щодо цінних паперів, то процентний ризик – це ступінь невизначеності на рівні курсів цінних паперів, що викликано змінами ринкових процентних ставок. У першу чергу під вплив такого ризику потрапляють цінні папери з фіксованим періодичним доходом. Зі зростанням процентних ставок курси цінних паперів знижуються (і навпаки). Рівень процентних ставок залежить від таких чинників: 1. Очікувані темпи інфляції та економічного зростання. Залежно від рівня інфляції ставки підвищуються або падають. 2. Обсяг державного боргу, який зумовлює зростання попиту на капітал. Це виражається в тому, що уряду доводиться пропонувати вищі процентні ставки для отримання великих кредитів, що, у свою чергу, приводить до підвищення процентних ставок за іншими позиками на ринку. 3. Грошова політика уряду. Існує взаємозв’язок між обмінним курсом валюти країни та процентними ставками на інвестиції в цій валюті. Високі процентні ставки необхідні для того, щоб інвестори тримали капітали в слабкій валюті та вкладали додаткові. Ризик падіння загальноринкових цін пов’язаний зі зниженням цін на всі папери, що обертаються на ринку одночасно. Цей ризик стосується передусім акцій і є наслідком загальнодержавної нестабільності. Його ступінь може бути неоднаковим для акцій різних емітентів.

Деякі виробництва (комунальні господарства, транспорт, енергетика, харчова промисловість) мало залежать від спаду виробництва в цілому. Акції таких компаній є привабливими для інвесторів, які не схильні до ризику й намагаються мати гарантії надійності вкладення капіталу. Ризик інфляції обумовлений зміною купівельної спроможності грошей і призводить до того, що вкладення навіть у найбезпечніші папери піддаються збиткам. Цей вид ризику існує в усіх країнах, оскільки інфляція – загальносвітова тенденція: різняться лише її щорічні рівні в різних державах. У розвинених країнах вважається нормальним річний рівень інфляції в 3%. Несистематичний ризик пов’язаний із фінансовим станом конкретного емітента цінних паперів. Він може бути викликаний невдалими маркетинговими програмами, розірванням великих контрактів емітента, страйками тощо. Оцінка такого ризику потребує певних зусиль як посередників ринку фінансових активів, так і інвесторів. До категорії несистематичних належать такі ризики: ліквідності, галузевий, фінансовий. Ризик ліквідності пов’язаний з можливою затримкою реалізації цінного папера на ринку. Інвестор має бути впевнений, що за потреби він може продати свій цінний папір і перетворити вкладений капітал у готівку. Найменший ризик ліквідності в боргових зобов’язань, оскільки за їхнього випуску обумовлюється можливість погашення паперів до кінця строку позики; при цьому можлива втрата процентів, але основний капітал зберігається й повертається кредитору. Галузевий ризик пов’язаний зі зміною стану справ у окремій галузі економіки, яка, як і всі інші, переживає народження, підйом, розквіт і занепад. Це обумовлено зменшенням ресурсів, зміною попиту на продукцію, загальним напрямом економічного розвитку. Галузь на стадії підйому та розквіту має більший прибуток, і, відповідно, привабливість для акціонерів. Фінансовий ризик – це збитки, пов’язані з нерентабельністю або банкрутством емітента цінних паперів. У цілому фінансовий ризик, як міру економічної або соціальної невизначеності, можна охарактеризувати за такими критеріями: величиною – високий, середній та низький; ступенем припустимості – припустимий, коли втрачається частина доходу, прибутку; критичний (локальний) ризик, за якого доходи втрачаються повністю й виникає необхідність відшкодовувати витрати; катастрофічний – повна втрата майна; об’єктами – підприємця, підприємства, банку, страхової компанії, тобто окремих юридичних і фізичних осіб; видом діяльності – ризики виробничої, посередницької, торгової, транспортної, консалтингової, страхової, охоронної та іншої діяльності; економічним змістом – чистий ризик як об’єктивна можливість понести збитки (нульовий результат) і спекулятивний – як суб’єктивна можливість отримання позитивного або негативного результату певної діяльності; характером – операційний, інфляційний, кредитний, процентний, валютний. Операційний ризик (або бізнес-ризик, підприємницький ризик) полягає в спроможності підприємства підтримати рівень доходу на вкладений капітал. В умовах акціонерного товариств це можливість підтримати дохід на акцію на рівні, що не знижується.

Бізнес-ризик виникає в тих випадках, коли комерційна та господарська діяльність компанії стають менш успішними, ніж це було раніше або очікувалося. Наприклад, унаслідок того, що конкуренти знизили ціни або запропонували на ринку конкурентний товар, може знизитися обсяг реалізації. Можливі прорахунки у внутрішньофірмовому плануванні, організації виробництва, маркетинговій стратегії тощо. Тому основним завданням менеджменту є зведення бізнес-ризику до мінімуму забезпеченням ефективного функціонування виробництва, ретельним вивченням ринків збуту продукції та послуг. Інфляційний ризик визначається ступенем точності прогнозування інфляції та її впливу на результат фінансово-господарської діяльності. Процентний ризик проявляється в зміні процентних ставок за наданими кредитними ресурсами. Валютний ризик виникає у зв’язку з невизначеністю майбутнього руху курсів національної валюти щодо іноземних. Під вплив цього ризику підпадають усі суб’єкти інвестиційної діяльності, які здійснюють фінансові операції в іноземних валютах. Дуже залежать від нього клірингові розрахунки та бартерні операції. Кредитний ризик означає можливість виникнення збитків унаслідок несплати або простроченого виконання клієнтом своїх фінансових зобов’язань. Отже, ризикує як кредитор, так і позичальник. У групі фінансових ризиків кредитні займають одне з чільних місць. Для банків кредитний ризик складається із сум заборгованості позичальників за кредитами й овердрафтами, а також із заборгованості клієнтів за іншими угодами (свопами, акредитивами, гарантійними зобов’язаннями). Як ризик неповернення основного боргу й процентів за позикою кредитний ризик виникає внаслідок: неможливості позичальника створити в майбутньому адекватний грошовий потік; невпевненості в реалізації в майбутньому за необхідною ціною застави під кредит; погіршення іміджу (репутації) позичальника у зв’язку з непередбаченими несприятливими змінами в діловому світі. Підприємство може також підпадати під вплив кредитного ризику, якщо розміщує багато вільних коштів на банківському депозиті. Може виникнути ризик ліквідації банку, і в цьому випадку підприємство втратить більшу частину своїх вкладів. Якщо компанія позичає гроші за овердрафтом, то вона може піддатися ризику, пов’язаному з рішенням банку знизити наданий кредит (граничну суму овердрафтної позики банк має право зменшити в будь-який час). Для компанії це ризик негайної ліквідації. Ринком цінних паперів породжується інвестиційний ризик, який акумулює процентний і бізнес-ризики, а також зумовлює специфічний ринковий ризик. Сутність інвестиційного ризику полягає в ризику втрати, по-перше, укладеного (інвестованого) капіталу, і, по-друге, – очікуваного доходу. Ринковий ризик, як правило, не пов’язаний з економічною ситуацією на підприємстві-емітенті. Він відображає зміни в очікуваннях інвесторів щодо перспектив підприємства-емітента. Зазвичай емітент не може контролювати рух своїх цінних паперів на ринку. Раптова війна, результати виборів, політична ситуація, хвороба або втрата президента, приплив золота тощо справляють величезний вплив на рух ринкових цін.

Коли одностайно дюча укранська полтична емграця належно причиниться до тако зовншньо-полтично капталзац визвольно боротьби на рдних землях, до правильного висунення укрансько справи в мжнароднй полтиц та до дйово-корисного вдношення стороннх сил до наших змагань то тим найкраще викона свй обов'язок перед батьквщиною. Очевидно, що емграця ма й нш завдання. Плекати, розвивати укранськ вартост в рзних длянках життя, зокрема так, що для них у пдбольшевицькй дйсност нема мсця. Виховувати  пдготовляти на чужин кадри для повноцнно участи у визвольних змаганнях  в державному будвництв. Пдготовляти фахов сили для збройно боротьби  визвольно полтично прац. ¶ багато нших завдань стоть перед емграцю. Але тут заторкнемо лише один комплекс основних зобов'язань супроти боротьби на батьквщин зовншньо-полтичних, як мають поважне значення для успшности визвольних змагань  як можуть виконати тльки укранц за кордоном. Це найвластивш завдання емграц, виконання яких очку вся Украна. ґ об'ктивн дан  досить сприятлив умови для х виконання

1. Цінні папери як об’єкти цивільного права

2. Особливості ринку позичкового капіталу Латинської Америки

3. Ринок цінних паперів

4. Ринок цінних паперів

5. Ринок цінних паперів

6. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі
7. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні
8. Банки як учасники ринку ціних паперів

9. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

10. Організація роботи недержавних пенсійних фондів на ринку цінних паперів

11. Товарна біржа.Ринок цінних паперів.

12. Державне регулювання ринку цінних паперів

13. Портфель цінних паперів - сутність та функції

14. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

15. Правовий режим цінних паперів в Україні

16. Соціальна цінність права

Игра "Лопни шар" (арт. DE 0155).
У Вас есть "семейная» игра", в которую по вечерам с удовольствием играют и дети, и взрослые? Если нет, то настольная игра
550 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Пакля-рвакля".
Слон - лимон, пират - самокат. Ищите рифмы на картинках. Сочиняйте и фантазируйте! В коробке: 60 карт, правила игры. Количество игроков:
357 руб
Раздел: Карточные игры
Набор мягких кубиков "Предметы".
Кубики помогут вашему малышу в развитии сенсорных способностей (восприятия цвета и формы предметов), а также подвижности пальцев (мелкой
322 руб
Раздел: Прочие

17. Експертиза творів скульптури, що становлять художню цінність

18. Стратегія виходу на міжнародний ринок

19. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку

20. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

21. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

22. Вплив хронічних захворювань на ціннісну сферу осіб похилого віку
23. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді
24. Справедливість як ціннісна основа права

25. Принципи ціноутворення в умовах ринку

26. Міжнародна міграція капіталу

27. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

28. Основи ринкових відносин. Концепція: фірма з позиції праця – вартість – цінакапітал – монополія – олігополія

29. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

30. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

31. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці

32. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Подушка, с лузгой гречихи, 40x60 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
520 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Контейнер "Рукоделие", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров

33. Банківські гарантії та ризики. Міжнародні розрахунки

34. Особливості сегментації міжнародних цільових ринків

35. Міжнародний кредит у світовій економіці

36. Міжнародні валютні ринки та їх функції

37. Інтереси та культура. Цінності в управлінні

38. Методи прийняття рішень в управлінні ризиками
39. Грошовий ринок та Міжнародний валютний фонд
40. Цінова ситуація на ринку зернових культур

41. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

42. Економічна роль держави в ринковій економіці

43. Конкуренція в ринковій экономіці

44. Міжнародний фондовий ринок

45. Особливості підприємницької діяльності у ринковій економіці

46. Підприємництво: суть, види, роль у ринковій економіці

47. Роль грошей у ринковій економіці

48. Роль підприємств в ринковій економіці. Види підприємств в Україні

Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 1,5 литра.
359 руб
Раздел: Горшки обычные
Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Кондиционер для белья "Mitsuei", с ароматом белых цветов, 2 л.
Кондиционер для белья придает невероятную мягкость вашим вещам. Идеально подходит для всех видов ткани, даже для деликатных, таких как
371 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры

49. Ціноутворення на ринках факторів виробництва

50. Економіко-математичне моделювання процесу ціноутворення на ринку опціонів

51. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

52. Органiзацiя зовнiшнього валютного ринку

53. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

54. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації
55. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)
56. Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка

57. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

58. Міжнародна економіка

59. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

60. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

61. Флотація на фондовому ринку

62. Класіфікація майна у міжнародному приватному праві

63. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

64. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 50х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
843 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
12 тонких фломастеров "Супертипс" ярких цветов.
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры

65. Разработка проблем онтопсихологии физического воспитания и спорта в научной школе А.Ц. Пуни

66. Ринок фінансових послуг

67. Затрати виробництва, ціна і прибуток

68. Міжнародна економічна система та її головні елементи

69. Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

70. Приватизація: зміст, цілі, шляхи
71. Ринок зерна в Україні
72. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

73. Роль держави в економіці

74. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

75. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

76. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

77. Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції

78. Г.Ц.Цыбиков

79. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

80. Сказочный город Рио-де-Жанейро

Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
378 руб
Раздел: Прочее
Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили
Багетная рама "Jasmine" (цвет - светло-коричневый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 40x50

81. Інвестування

82. Розвиток процесів пам´яті в молодшому шкільному віці

83. Валютний ризик в діяльності банківської системи

84. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

85. Художнє осмислення загальнолюдських цінностей у твоpчості Ліни Костенко

86. Ринок горілки в Україні
87. Етика міжнародних ділових зустрічей
88. Чорні діри

89. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

90. Методи управління банківськими ризиками

91. Міжнародне перестрахування

92. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

93. Особливості оцінки кредитних ризиків банку

94. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

95. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

96. Проблеми розвитку іпотечного ринку в Україні

Этажерка "Грация" прямоугольная четырехсекционная длинная.
Легкие и практичные этажерки идеально подходят для ванной комнаты, кухни или прихожей. Вместительные полки применяются для хранения
647 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат:
760 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Бейджи, 90х57 мм горизонтальные, с клипсой и булавкой, 50 штук.
•Горизонтальный. •Застежки – клипса и булавка. •Изготовлен из прозрачного пластика. •Размер - 57х90 мм.
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

97. Розвиток ринку страхових послуг в Україні

98. Страховий ризик

99. Страховий ринок


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.