Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Адміністративно-територіальний устрій — це поділ території держави на певні частини (області, провінції, де­партаменти тощо), відповідно до якого будується і функці­онує система державних і місцевих органів держави. Поняття &quo ;адміністративно-територіальний устрій&quo ; слід розуміти у двох значеннях: як процес поділу території на ад­міністративно-територіальні одиниці і як стан, що є резуль­татом цього процесу. Питання адміністративно-територіального поділу в Украї­ні, до прийняття нового законодавства, регламентувалися Положенням про порядок вирішення питань адміністратив­но-територіального устрою України, затвердженим Указом Верховної Ради &quo ;Про порядок вирі­шення питань адміністративно-територіального устрою України&quo ; від 12 березня 1995 р. Відповідно до цього Положення адміністративно-терито­ріальними одиницями в Україні були: область, район, місто, район у місті, селище міського типу, сільрада і селище. На­селені пункти, розташовані на території України, поділяли на міські та сільські. До міських населених пунктів належа­ли міста республіканського, обласного, районного поділу та селища міського типу, до сільських — села і селища неза­лежно від їх адміністративного підпорядкування. В Україні адміністративно-територіальному устрою при­свячено ст. 133 розділу IX Конституції України. Згідно з цією статтею визначається система адміністративно-терито­ріального устрою республіки. За ст. 133 Конституції система адміністративно-територі­ального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київ­ська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Черні­вецька і Чернігівська області, міста Київ і Севастополь. Спе­ціальний статус міст загальнодержавного значення Києва і Севастополя, визначається законами України. Протягом усіх 18 років існування України як незалежної держави відбувався активний пошук оптимальної моделі ад­міністративно-територіального устрою. Щодо принципів побудови системи адміністративно-тери­торіального устрою, то бралися до уваги, зокрема, такі прин­ципи: природно-історичний, національний, соціально-економічний, природний. Враховувався також стан шляхів, кількість і густота населення певної території, наявність умов для задоволення потреб населення, наближеність центру адміністративно-територіальної одиниці до населення тощо. Необхідно виявити такі принципи, які мають бути покла­дені в основу вдосконалення існуючої системи адміністративно-територіального поділу України. Зокрема, науковцями і представниками органів державної влади та місцевого самоврядування пропонувалися такі принципи: врахування регіо­нальних, соціально-економічних, історичних та природних особливостей; соціально-екологічна спрямованість екологічної політики; паритетність державних і регіональних цілей за рахунок децентралізації регіонального управління, чітке ви­значення змісту його рівнів; максимальна відповідність адмі­ністративно-територіального устрою соціально-економічному та іншим видам районування; зменшення витрат на адміністративне управління за рахунок різкого скорочення функцій апарату центру; виборність керівних органів; творче врахування досвіду зарубіжних країн і максимальне використання власного.

Важливого значення набуває і виявлення чинників, що визначають адміністративно-територіальний поділ України. До них, зокрема, пропонувалося віднести: історико-ментальний, соціально-економічний, адміністративний і політичний чинники. Виділялися також етнічний, географічний і демографічний чинники, але вони не виходили за рамки згаданих чотирьох. Як бачимо, історичний шлях України привів до існування регіонів, населення яких помітно відрізняється рівнем національної свідомості, геополітичним спрямуванням, етнічним складом, ментальністю. Таких регіонів дев'ять: Волинь, Галичина, Закарпаття, Буковина, Слобожанщина, Донбас, Причорномор'я, Крим та Центральна Україна. Виходячи з цього, з урахуванням історико-ментального чинника пропонувалося збільшити території областей, а отже, зменшити їхню кількість принаймні вдвічі. Соціально-економічний чинник складався з таких умов: спільність економіко-географічних параметрів та спеціалізації виробництва, розвиненість комунікацій та кооперації, однорідність соціально-демографічних показників. Ці умови, за думкою вчених, диктують потребу максимального збільшення розмірів областей, які мають стати основною ланкою ре­гіонального управління. Тим більше, що теперішні області в цілому відповідають світовим параметрам — близько 2 млн. населення і понад 3 млрд. вартості основних фондів. Взагалі в Україні протягом століть адміністративно-тери­торіальні одиниці були різні за площею і назвою. Князівство, воєводство, землі, а у 17 ст. — козачі полки — сотні — гро­мади; з 18 ст. — губернії — повіти; за радянської доби — губернії, округи, які поділялися на повіти і райони, а протя­гом 1990—2000 рр. склалася чітка триланкова система адмі­ністративно-територіального устрою України — область— район—село. Запроваджена у проектах Конституції 1995 —2001 рр. назва &quo ;земля&quo ; мала більш історико-етнічний зміст і мала бути за площею значно більшою за область. Вважалося також, що районний рівень управління мав забезпечувати конкретну реалізацію управлінських рішень на її території. Місто на всіх рівнях управління розглядалося як &quo ;ядро&quo ; відповідних соціально-економічних комплексів, з якими функціонально взаємодіє прилегла до них територія. Низовою ланкою адміністративно-територіального поділу України звичайно залишалися села і селища. Адміністративний чинник полягав у забезпеченні оптимального поєднання ефективності управління та його економічності. Політичний чинник вважався фактором зміцнення на­ції, він залежав від конкретної політики парламенту і Президента України. Отже, пошук оптимальної системи адміністративно-територіального поділу України не завершений, він триває. Важливим кроком до розв'язання цієї важливої проблеми було прийняття 4 грудня 2007 р. Верховною Радою України Закону України &quo ;Про адміністративно-територіальний устрій України&quo ; відповідно до нової Конституції України 2006 р. Він визначав поняття адміністративно-територіального устрою України, правовий статус і види адміністративно-територі­альних одиниць, повноваження органів державної влади і органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою.

Згідно з цим Законом, адміністративно-територіальний устрій України — це обумовлена географічними, історичними, економічними, етнічними, соціальними, культурними та іншими чинниками внутрішня територіальна організація держави з поділом її на складові частини — адміністративно-те­риторіальні одиниці, відповідно до яких будуються система державних органів і система місцевого самоврядування. У Законі визначено основи державної політики у сфері адміністративно-територіального устрою, які грунтуються на засадах єдності та цілісності території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, гео­графічних і демографічних особливостей, етнічних і культур­них традицій. Систему адміністративно-територіального устрою відповідно до Закону, становлять адміністративно-територіальні одиниці: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. У Законі визначено поняття і види адміністративно-тери­торіальних одиниць. Адміністративно-територіальна одиниця — це частина території України, що є просторовою основою для організації та діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. За соціально-територіальними ознаками адміністративно-територіальні одиниці поділяються на два види: населені пункти (села, селища, міста) та регіони — райони і області. Автономна Республіка Крим є автономною адміністративно-територіальною одиницею у складі України. Закон окремо визначає статус населених пунктів та адміністративно-територіальних одиниць регіонального рівня. Щодо першого виду адміністративно-територіальних оди­ниць — населених пунктів. У Законі визначено поняття цих одиниць, а також категорії відповідних населених пунктів. Зокрема, під населеним пунктом розуміється частина за­селеної території України, яка склалася внаслідок господар­ської та іншої соціальної діяльності, має сталий склад населення, власну назву та зареєстрована у порядку, передбаченому цим Законом. Невеликі поселення, що мають тимчасове значення і несталий склад населення, хутори та поодинокі двори, а також поселення, що є об'єктами службового призначення у системі певної галузі господарств (будівлі залізничних служб, будинки лісників, шляхових майстрів, бакенників, польові ста­ни тощо), не є самостійними населеними пунктами і включаються до тих адміністративно-територіальних одиниць, на території яких вони розташовані. Населені пункти поділяються на сільські та міські. До категорії сільських населених пунктів належать села, до міських — селища і міста. Села — це населені пункти зі сталим складом населен­ня, переважна частина якого зайнята в сільськогосподар­ському виробництві. Селища — це міські населені пункти, розташовані при промислових підприємствах, будовах, залізничних вузлах, гідротехнічних спорудах, підприємствах по виробництву і пе­реробці сільськогосподарської продукції, та інші населені пункти, що мають комунальну і соціальну інфраструктуру, переважна частина населення яких зайнята у промисловому виробництві чи соціально-культурній сфері.

За добу він упорядкував 2000 комплектів із 15 документів. Щоб питання це не випало з порядку денного, московсько-кримська команда вирішила заручитися підтримкою фракцій. У текст “обхідного листа” свідомо заклали дезінформацію. “Документ”, зокрема, сповіщав, що “з 1948 року в Криму існували дві цілком самостійні адміністративно-територіальні одиниці, які мають рівний статус: Кримська область і місто Севастополь. Під час передачі у 1954 році Кримської області зі складу Росії до складу України Указ Президії Верховної Ради РРФСР 1948 року про Севастополь не було визнано як такий, що втратив силу, і Севастополь залишився у складі РРФСР” (Журнал “Розбудова держави”, 1993 р., №5, с. 35). Під цією цидулкою підписалося 16 координаторів фракцій. Показали її й першим особам Росії. Є. Пудовкiн не робив таємниці з цієї бесіди, зміст якої переказав О. Круглов: “Президент відреагував так: не вмішуйте мене в це діло. Без мене.“ (Журнал “Розбудова держави”, 1993 р., №5, с. 35). Розмова зі спікером парламенту була довша. Якщо вірити О. Круглову, то Є

1. Проблеми впровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні

2. Адміністративно-правовий статус Президента України

3. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

4. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

5. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

6. Перспективи соціального розвитку України
7. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України
8. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

9. Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування

10. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

11. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність

12. Українсько-румунська зовнішньополітична конфронтація: територіальний, ідеологічний та дипломатичний аспект

13. Особливості управління та господарсько-адміністративного влаштування Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині у ХVІ–ХVІІ ст.

14. Соціальна система та її структура

15. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

16. Походження людини та її поява на території України

Набор цветных гелевых ручек, 30 цветов.
Набор цветных гелевых ручек, 10 цветов с блестками, 5 цветов пастельных, 5 цветов - мультицвет, 10 цветов - гель. Размер ручки 15 см.
545 руб
Раздел: Цветные
Стерилизатор "Care" для микроволновой печи (на 3 бутылочки).
Стерилизатор Care предназначен для стерилизации детских бутылочек. С помощью данного устройства можно эффективно простерилизовать
1045 руб
Раздел: Стерилизаторы, сушилки
Подставка для ножей овальная, 16x6,5x22 см.
Размеры: 16х6,5х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: бежевый. Предназначена для безопасного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей

17. Поняття, форма та функції Конституції України

18. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

19. Міжнародна економічна система та її головні елементи

20. Эффективность налоговой системы и принципы ее формирования

21. Поняття , ознаки та види господарських товариств

22. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики
23. Банківська система та пропозиція грошей
24. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

25. Класифікація нервової системи та її будова

26. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

27. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

28. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

29. Ландшафт, як природно-територіальний комплекс

30. Адміністративне право України

31. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

32. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

Набор "Дизайнер улиц".
Набор включает жидкий мел в удобных баллончиках трех цветов и трафареты для рисования. Жидким мелом легче, чем обычным, реализовать
382 руб
Раздел: Мел
Бумага для офисной техники, А4, 80 г/м2, 138% CIE, 500 листов в пачке.
Бумага для ксерокопий предназначена для размножения печатных материалов на копировальных аппаратах и лазерных принтерах, не рекомендуется
307 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные

33. Поняття держави та її історичні форми

34. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

35. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві

36. Поняття: ознаки та характеристика

37. Правовий статус територіальної громади

38. Принципи розробки та оцінки державної політики України
39. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України
40. Функції та принципи державного управління

41. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

42. Будова та принципи комп’ютерних мереж

43. Основи реєстрації інтернет ресурсів в пошукових системах та каталогах

44. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

45. Кіммерійці, скіфи, сармати та інші народи на території України

46. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

47. Трипільська культура та бронзовий вік на території України

48. Види, параметри та принцип роботи антен

Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (35 наклейки в.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
392 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 50х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
843 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
12 тонких фломастеров "Супертипс" ярких цветов.
357 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Види попиту. Поняття товару та його суть

50. Маркери функції ендотелію та запалення у молодих осіб з обтяженою щодо артеріальної гіпертензії спадковістю та у хворих на артеріальну гіпертензію

51. Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування

52. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

53. Мотивіаційні теорії та принципи підвищення продуктивності праці

54. Стандарти системи освіти України та Великої Британії
55. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні
56. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

57. Система митних органів України та їх повноваження

58. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

59. Валютна система: України, світу, та Європи

60. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

61. Головні поняття етики та естетики

62. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

63. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

64. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские подвесные (КД 150 ПЛ).
Качели подвесные очень удобны и просты в применении. Легкие дачные подвесные качели. Конструкция из пород дерева с низким содержанием
535 руб
Раздел: Качели

65. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

66. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

67. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

68. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

69. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

70. Організаційна система управління природокористуванням України
71. Банківська система України
72. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

73. Грошова система України

74. Культура та побут населення України

75. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

76. Етикет України та Росії

77. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

78. Банківська система України

79. Чинники процесу антропогенезу на території України

80. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

Самоклеящиеся этикетки "Europe 100", универсальные, 210x297 мм, белые, 100 листов.
Диапазон применения широк: от наклеек на конверты до маркировки на производстве. Совместимы с лазерными и струйными принтерами и
695 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (цвет: синий).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
518 руб
Раздел: Стульчики
Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

81. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

82. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

83. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

84. Бюджетна система України

85. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

86. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України
87. Національна депозитарна система України
88. Поняття злочину у кримінальному праві України

89. Правова система України

90. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

91. Система цивільного права України

92. Судова система України. Конституційний Суд України

93. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

94. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

95. Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України

96. Антифашиський Рух Опору в роки Великої Вітчизняної війни на території України

Накладка на унитаз "Бегемотик", белая.
Накладка на унитаз подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
302 руб
Раздел: Сиденья
Фоторамка-коллаж для 12 фото, 58x45x2 см, арт. 238642.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
1460 руб
Раздел: Мультирамки
Набор для специй "Садовая ягода", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее

97. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

98. Військові події на території України у роки Першої світової війни

99. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.