Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Розробка і стандартизація складу та промислової технології одержання очних крапель антиалергічної дії

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ” ФЕТІСОВА ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА УДК 615.218:615.457].07 661.12 РОЗРОБКА І СТАНДАРТИЗАЦІЯ СКЛАДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ ОЧНИХ КРАПЕЛЬ АНТИАЛЕРГІЧНОЇ ДІЇ 15.00.03 – стандартизація та організація виробництва лікарських засобів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук Харків-2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в лабораторії очних, вушних та назальних лікарських форм Державного підприємства “Державний науковий центр лікарських засобів” Міністерства охорони здоров'я України. Науковий керівник: кандидат фармацевтичних наук, старший науковий співробітник Андрюкова Лариса Миколаївна, ДП “Державний науковий центр лікарських засобів”, завідувачка лабораторією очних, вушних та назальних лікарських форм Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор Гризодуб Олександр Іванович, Державне підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр”, завідувач відділу Державної Фармакопеї Українидоктор фармацевтичних наук, професор Бондар Володимир Степанович, Національний фармацевтичний університет, завідувач кафедри токсикологічної хімії Захист відбудеться “ 2 ” квітня 2008 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.817.01 при Державному підприємстві “Державний науковий центр лікарських засобів” (61085, Харків-85, вул. Астрономічна, 33). З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Державного підприємства “Державний науковий центр лікарських засобів” (61085, Харків-85, вул. Астрономічна, 33). Автореферат розісланий “ 27 ” лютого 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат фармацевтичних наук А.Г. Котов ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Алергічні захворювання очей є однією з найбільш частих клінічних проблем, що зустрічаються однаково як у алергологів, так і у офтальмологів. Поразки очей відзначені у 80-90 % хворих, що страждають на алергію. Одним з основних напрямків у рішенні цієї проблеми є розробка лікарських засобів (ЛЗ) місцевої терапії, здатних безпосередньо впливати на уражене око і швидко й ефективно полегшити симптоми захворювання. Особливе місце серед таких ЛЗ займають стабілізатори гладких клітин. Завдяки механізму дії препарати цієї групи застосовують для профілактики і лікування хронічних захворювань при практично всіх клінічних формах алергії ока. Найбільш затребуваним серед стабілізаторів гладких клітин, що використовують в офтальмології, є кромоглікат натрію, який продовжує цікавити як лікарів, так і фармацевтів завдяки високій ефективності і безпеці терапевтичної дії і практично відсутнім побічним ефектам при місцевому застосуванні, що особливо важливо для ЛЗ тривалого лікування. До недавнього часу в Україні виробництво вітчизняних очних крапель антиалергічної дії було відсутнє, а український ринок ЛЗ даної фармакологічної групи повністю складався з дорогих препаратів імпортного виробництва. В умовах постійно зростаючої потреби в антиалергічних препаратах створення очних крапель на основі кромоглікату натрію є актуальним і дозволить розширити ринок ЛЗ вітчизняного виробництва за рахунок ефективного і конкурентноздатного препарату, доступного за ціною широким верствам населення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт ДП “ДНЦЛЗ” (№ держ. реєстрації 0104U004383) та господарчим договором між ДП “ДНЦЛЗ” та ВАТ „Фармак” (м. Київ). Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка і стандартизація науково обґрунтованих складу і технології промислового виробництва вітчизняного лікарського засобу у формі очних крапель антиалергічної дії. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні задачі: - проаналізувати сучасний стан проблеми алергічних захворювань очей і номенклатуру лікарських засобів для їх лікування; - вивчити проблему сумісності антимікробних консервантів з іншими компонентами очних крапель; - вивчити сумісність лікарської речовини (ЛР) й антимікробного консерванту та розробити спосіб одержання очних крапель на їх основі; - вивчити фізико-хімічні властивості лікарської і допоміжних речовин (ДР) і їх поводження у водних розчинах; - обґрунтувати склад, показники якості, матеріал первинного пакування і технологію одержання очних крапель на основі кромоглікату натрію; - вивчити стабільність очних крапель кромоглікату натрію в процесі виробництва і зберігання; - розробити відповідну нормативну документацію; - впровадити розроблений лікарський засіб у виробництво. Об'єкт досліджень. Діюча речовина (кромоглікат натрію), допоміжні речовини, препарат у формі очних крапель на їх основі. Предмет досліджень. Розробка і стандартизація складу і технології виробництва очних крапель антиалергічної дії на основі кромоглікату натрію. Методи досліджень. Фармакопейні фізичні, фізико-хімічні, мікробіологічні і біологічні методи контролю якості діючої і допоміжних речовин, а також досліджуваних очних крапель. Обробку експериментальних даних проводили за допомогою методів математичної статистики. Наукова новизна отриманих результатів. На підставі комплексу фізико-хімічних, технологічних і мікробіологічних досліджень вперше в Україні науково обґрунтовані та експериментально підтверджені склад і технологія одержання вітчизняного препарату у формі очних крапель на основі кромоглікату натрію для лікування алергічних захворювань очей. На прикладі лікарської речовини та антимікробного консерванту розроблені загальні підходи до рішення проблеми несумісності лікарських і допоміжних речовин в очних краплях. Розроблено спосіб одержання очних крапель, що дозволяє комбінувати несумісні у водних розчинах кромоглікат натрію та антимікробний консервант – бензалконію хлорид (БАХ). Вперше в Україні вивчена сорбція бензалконію хлориду різними фільтруючими матеріалами, які застосовують в технологічному процесі виробництва очних крапель. Отримані результати дозволили встановити критичні фактори процесу фільтрації і підтвердити необхідність проведення даних досліджень на стадії фармацевтичної розробки препаратів у формі очних крапель. Склад, показники якості і технологія одержання очних крапель на основі кромоглікату натрію стандартизовані в аналітичній і технологічній документації, розробленій з урахуванням апаратурно-технологічного устаткування конкретного виробництва.

Новизна досліджень підтверджена заявками на видачу патенту України (№ u 2007 12154 від 02.11.2007 і № а 2007 12158 від 02.11.2007). Практичне значення одержаних результатів. Створено вітчизняну технологію виробництва очних крапель антиалергічної дії на основі кромоглікату натрію, яка впроваджена в промислове виробництво на ВАТ “Фармак” (м. Київ). Розроблена і стандартизована аналітична і технологічна документація (ТПР 64-00481198-167-04) на препарат “Кромофарм, 2 % очні краплі”. Препарат успішно пройшов клінічні випробування і зареєстрований МОЗ України (№ UA /0885/01/01 від 17.05.2004). Особистий внесок здобувача. Проведено пошук і аналіз літературних джерел з питаннь сучасного стану проблеми алергічних захворювань очей, їх лікування і номенклатури застосовуваних препаратів, сучасних досліджень кромоглікату натрію та існуючих лікарських препаратів на його основі; розглянуті сучасні вимоги до ЛЗ для офтальмології, питання сумісності лікарських та допоміжних речовин, у тому числі, кромоглікату натрію та антимікробних консервантів в очних краплях, і способи запобігання їх несумісності. Вивчено фізико-хімічні властивості діючої та допоміжних речовин, а також їх сумісність. Розроблено спосіб одержання очних крапель на основі хімічно несумісних речовин. Науково обґрунтовані, експериментально підтверджені та стандартизовані склад і технологія одержання очних крапель на основі кромоглікату натрію. За участю автора розроблені методики якісного і кількісного аналізу препарату, встановлений термін його придатності. Технологія одержання препарату впроваджена у промислове виробництво. Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи доповідалися на науковій сесії здобувачів наукового ступеня кандидата наук “Наукові досягнення в області аналізу, технології і фармакології зі створення лікарських засобів” (Харків, 2001), III Міжнародній науково-практичній конференції “Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація, біотехнологія” (Харків, 2003), науково-практичній конференції молодих вчених і фахівців “Наукові досягнення в області створення лікарських засобів: технологія, аналіз, фармакологія” (Харків, 2004), II Міжнародному медико-фармацевтичному конгресі “Ліки і життя” (Київ, 2005), IV Міжнародному медико-фармацевтичному конгресі “Ліки і життя” (Київ, 2007). Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 7 наукових робіт, у тому числі: 4 статті у наукових фахових виданнях та 3 тези доповідей. Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 178 сторінках машинопису і складається зі вступу, огляду літератури (розділ 1), об'єктів і методів дослідження (розділ 2), експериментальної частини досліджень (розділи 3-5), загальних висновків, списку використаної літератури і 1 додатка. Робота містить 51 таблицю, 24 рисунки. Список використаної літератури містить 202 джерела, у тому числі 103 - зарубіжних авторів. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ У першому розділі наведений аналіз літературних даних з питань сучасного стану проблеми алергічних захворювань очей, їх лікування і номенклатури препаратів, що застосовуються.

Роль инфраструктуры в управлении риском заключается в том, чтобы отделить разные виды риска друг от друга и позволить переложить определенные виды рисков на нее; определять ответственного за реализацию риска; реализовать ответственность участников за причиненные ими убытки. Механизмы Используемые механизмы управления рисками можно подразделить на: административные - влияющие на организационную структуру, технологические - контролирующие применяемую технологию, финансовые - включающие в себя особые способы управления финансами, информационные - управление потоками информации на рынке и вне его, юридические - обеспечивающие юридическую защиту в случае реализации риска. Для построения эффективной системы управления рисками необходимо принятие адекватных административных, технологических и финансовых решений, подкрепленных соответствующими юридически значимыми документами. Снижение удельной стоимости операций Снижение удельной стоимости операций достигается за счет: стандартизации операции и документов, концентрации операций в специализированных структурах, применение новых технологий, в частности информационных

1. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

2. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

3. Інформаційне забезпечення інформаційних систем

4. Інформаційне забезпечення діяльності керівника

5. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

6. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств
7. Про пенсійне забезпечення осіб
8. Управління запасами матеріалів на підприємстві

9. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

10. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

11. Основи управління персоналом підприємств

12. Проблема управління прибутком на підприємстві

13. Теорія документно-інформаційних потоків

14. Управління інноваційним розвитком підприємств

15. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

16. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

Блокнот "Дневник совы".
Дневник магических секретов с 3D обложкой! Блокнот "Дневник совы" - это оригинальная записная книжка, которая придется по душе
733 руб
Раздел: Блокноты художественные
Набор профессиональных фломастеров Edding "E-1880/4S" (0.25, 0.35, 0.5, 0.7 мм) 4 штуки.
Используется для технического и художественного черчения, эскизов и тонкого письма. Круглый наконечник в металлической оправе. Не
393 руб
Раздел: До 6 цветов
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик с мини-бульдозером и запчастями".
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик" с целым чемоданом запасных частей станет отличным подарком любому мальчику.
1195 руб
Раздел: Самосвалы, грузовики

17. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

18. Інформаційне суспільство: стан розробки і проблеми

19. Удосконалене управління якістю продукції на підприємстві

20. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

21. Організація управлінського обліку на підприємстві

22. Інформаційні системи і технології на підприємстві
23. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств
24. Соціальні небезпеки: алкоголізм, тютюнокуріння, проституція

25. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

26. Функції інформаційно-аналітичних підрозділів забезпечення управління

27. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

28. Інформаційні технології управління маркетингом

29. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

30. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

31. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

32. Ділові взаємовідносини в апараті управління

Конструктор металлический для уроков труда №1, 206 элементов.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
313 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Ковш "Классика", 1 литр.
Ковш предназначен для приготовления пищи, долговечен и неприхотлив в эксплуатации. Изготавливается из нержавеющей (коррозионностойкой)
579 руб
Раздел: Ковши
Подгузники "Ушастый нянь", 4 Maxi (7-18 кг), 50 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
626 руб
Раздел: Более 11 кг

33. Методи управління підприємством

34. Процес управління та його основні стадії

35. Системний підхід до управління персоналом фірми

36. Управління затратами

37. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

38. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)
39. Організаційна система управління природокористуванням України
40. Огляд програмного забезпечення по управлінню проектами

41. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

42. Управління утворенням прибутку підприємства

43. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

44. Акти державного управління

45. Кредитний ризик та методи управління ними

46. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

47. Валютні ризики: економічна природа та управління

48. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

Пазл "Обитатели фермы", 15 деталей.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На яркой картинке пазла изображены животные на полянке фермы. Некоторые детали пазла
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Карандаши цветные автоматические "Inspira", 12 цветов.
Карандаши цветные автоматические. В наборе: 12 цветов. Круглый корпус. Диаметр грифеля: 2 мм.
383 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения

49. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

50. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

51. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

52. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

53. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

54. Державне управління в сфері охорони здоров’я
55. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу
56. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

57. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

58. Концепція створення інформаційних систем у державному управлінні

59. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

60. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

61. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

62. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

63. Структура державного управління

64. Сучасні принципи державного управління

Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы
Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные

65. Теорія і методологія дослідження управління

66. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

67. Форми державного управління

68. Функції управління в аграрному праві

69. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

70. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж
71. Системи управління базами даних
72. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

73. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

74. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

75. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

76. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

77. Управління поведінкою споживачів

78. Управління процесом створення нового товару

79. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

80. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 24 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1280 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Портмоне для CD/DVD "Brauberg", на 96 дисков.
Вмещает 96 CD/DVD дисков. Цвета - ассорти (синий, черный, красный, серый). Тканевая окантовка. Застежка - молния. Обложка - пластик. Цвет
487 руб
Раздел: Боксы, сумки для CD, DVD

81. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

82. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

83. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

84. Діяльність органів управління освітою

85. Економічні та правові основи управління організацією

86. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством
87. Заохочення працівників як метод управління персоналом
88. Інформація в управлінні

89. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

90. Конфлікти та методи управління ними

91. Корпоративне управління акціонерним товариством

92. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

93. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

94. Методологія системи управління персоналом

95. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

96. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, черная.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: черный. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки

97. Національні моделі корпоративного управління

98. Організаційна структура управління підприємством

99. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

100. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.