Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Педагогічний експеримент як метод дослідження

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Міністерство освіти і науки України Реферат на тему: «Експеримент» 2010 р. План Поняття «експеримент» як метод наукового дослідження Види експерименту Критерії науковості експерименту та загальна характеристика етапів експерименту Методологічні принципи проведення експерименту Валідність та надійність результатів експерименту Математична обробка даних дослідження Поняття «експеримент» як метод наукового дослідження Предметом особливої уваги дослідника має бути організація і проведення педагогічного експерименту, найбільш складного методу дослідження. Він повинен характеризуватися достатньою тривалістю, обґрунтованим вибором експериментальних і контрольних класів чи груп, правильним визначенням статистичної вибірки. Експеримент – метод збору педагогічних фактів в спеціально створених умовах, що дають можливість вивчення та перевірки педагогічних впливів згідно проблеми дослідження. 2. Види експерименту Розрізняють два види експерименту: лабораторний та природній. Характерною ознакою лабораторного експерименту є те, що його проводять в лабораторних умовах, тобто за допомогою спеціальної апаратури, а дії піддослідного визначаються інструкцією (піддослідний знає, що над ним проводять експеримент, але, як правило, не знає, в чому сутність експерименту, що конкретно досліджується, з якою метою). Природний експеримент за своїм задумом повинен виключати ту напругу, яка виникає у піддослідного, який знає, що над ним проводять експеримент. В основному діяльність піддослідних вивчається в наближеному до життя оточенні, звичних формах діяльності. Експериментатор намагається перевести дослідження в повсякденне життя, спрямовуючи педагогічний процес у школі або виховний процес у дитячому садку у відповідності до завдань експерименту. Психолого-педагогічний експеримент (є варіантом природного експерименту) – передбачає активне формування психічних якостей, процесів, що досліджуються безпосередньо під час навчально-виховної діяльності. Психолого-педагогічний експеримент передбачає: 1. Цілеспрямоване відокремлення досліджуваного явища від інших. 2. Активну позицію дослідника при втілені інновацій в педагогічний процес. 3. Контрольований педагогічний вплив на вихованців. 4. Наявність умов, за яких досліджуване явище піддається обліку. 5. Повтор педагогічних явищ в приблизно одних і тих самих умовах стільки разів, скільки необхідно для перевірки гіпотези. В основному для вирішення завдань наукового педагогічного дослідження застосовується природній експеримент, хоча, відмінності між природним та лабораторним експериментом досить умовні. Критерії науковості експерименту та загальна характеристика етапів експерименту Педагогічний експеримент повинен задовольняти певним критеріям науковості. 1. Привнесення в педагогічний процес нового з метою отримання бажаного результату. 2. Забезпечення умов, що дозволяють виявити залежність між педагогічним впливом і його результатом. 3. Документальна фіксація та достатньо повний облік параметрів (показників) досліджуваних явищ та процесів. 4. Забезпечення обґрунтованості та достовірності висновків. Існують загальні вимоги щодо проведення науково-педагогічного експерименту.

1. Наявність педагогічного колективу, що має готовність і бажання до експериментальної роботи та впровадження у практику інновацій. 2.Наявність у експериментатора гіпотези, яка спрямована на отримання нового результату, що сприятиме підвищенню ефективності педагогічного процесу. 3.Забезпечення педагогічного процесу всім необхідним для регулювання педагогічних впливів та фіксації їх наслідків. 4. Дотримання правила не нашкодити здоров’ю дитини, її розвитку, виконання вимог, які висуваються навчальним планом та програмою. 5.Прагнення до наукової чесності, добросовісності у зборі та інтерпретації фактів, достовірності в формулюванні висновків. 6.Доброзичливе ставлення до дітей та встановлення стосунків довіри з адміністрацією, батьками та дітьми з метою забезпечення атмосфери творчості, взаємодопомоги для ефективного проведення експерименту. Загальна характеристика етапів експерименту: Можна виокремити основні етапи проведення експерименту: 1.Підготовчий етап проведення експерименту. 2.Дослідницький етап, що охоплює констатувальний, формувальний та контрольний експеримент. 3. Обробка даних дослідження. 4. Інтерпретація даних дослідження та формулювання висновків. 5. Впровадження результатів експерименту. 4. Методологічні принципи проведення експерименту Успіх науково-педагогічних досліджень значною мірою визначається розвитком методологічного апарату. Існують методологічні принципи, яких рекомендують дотримуватись у науково-методологічних дослідженнях. Принцип детермінізму. Він полягає в тому, що психіка визначається способом життя і змінюється з його зміною. Психічний розвиток дитини визначається роллю навчання та виховання, ступенем сформованості мозку та нервової системи дитини, впливом попередніх етапів психічного розвитку. Принцип об’єктивності. Полягає в обґрунтованості висновків за рахунок збору достатньої для цього кількості фактичного матеріалу, адекватності математичного апарату до завдань дослідження, перевірки отриманих висновків декількома методами, валідності обраних методик тощо. Принцип єдності психіки та діяльності. Цей принцип означає, що свідомість та діяльність не протилежні одне одному, але й не тотожні. Вони утворюють єдність. Свідомість складає внутрішній план діяльності, її програму. Це слід розуміти так, що вивчати дітей, їх свідомість необхідно в діяльності - процесі їх навчання та виховання. Принцип розвитку. Необхідно враховувати особливості віку, який передує досліджуваному, тенденції розвитку вікового етапу, що досліджується. На основі загальних методологічних принципів будується будь-яке педагогічне дослідження. Виходячи з методологічних принципів та конкретних завдань визначають стратегію та загальні шляхи здійснення дослідження. 5. Валідність та надійність результатів експерименту У наш час, коли питання підвищення якості освіти постає дуже гостро, експериментальні дослідження все більшою мірою стають невід’ємним елементом навчального процесу. Впровадження новітніх педагогічних засобів, методик та технологій стає масовим. Це є ознакою часу, адже іноваційні процеси в науці і суспільстві є досить інтенсивними.

Поряд з цим, значно збільшився діапазон, кількість та різноманітність пропонованих методик, засобів та інструментарію для здійснення експерименту. Вдосконалюється технологія реалізації експерименту. Перед дослідником постає проблема вибору і порівняння – яка методика, тест або технологія кращі, більш якісні, дозволяють одержати більш об’єктивні результати? Відповідь на це питання отримується на основі показників надійності та валідності відповідних експериментальних процедур. Валідність та надійність вимірювань, що застосовуються під час проведення експерименту, є важливими характеристиками дослідження, що стосується точності та коректності вимірювального інструментарію. Вимірювання деякої ознаки є валідним (valid – значущий, цінний), якщо воно вимірює справді ту ознаку, для якої призначено. Свідчення валідності деякого методу як правило отримується із інших джерел, наприклад, шляхом порявняння його з іншим методом, що вже визнаний. Виокремлюють два типи валідності результатів експерименту – внутрішня (i er al) і зовнішня (ex er al). Експеримент має внутрішню валідність, коли причинно-наслідковий зв’язок можна проінтерпретувати, тобто коли можна зробити висновок, що саме досліджуваний фактор викликав зміни в поведінці або явищі, а вплив інших можливих причин можна виключити. На внутрішню валідність експерименту впливають наступні фактори: - забезпечення приблизно однакового рівня розвитку, підготовки або іних суб’єктивних якостей учасників дослідження при поділі на групи; - вибування учасників випробування в процесі проведення експерименту з суб’єктивних причин (через хворобу, переїзд тощо); - ефект очікувань, коли учасники дослідження, розуміючи, що від них чекає експериментатор, намагаються демонструвати ті властивості, які досліджуються. Зовнішня валідність характеризує, якою мірою результати дослідження можуть бути перевірені за інших умов, що можливо виходять за межі конкретного експерименту. Тобто, на які випадки, групи індивідів можуть бути узагальнені висновки. На встановлення зовнішньої валідності впливають наступні фактори: - повторюваність, але повторюваність за трошки інших умов, при збереженні базових процедур, основної ідеї; - забезпечення репрезентативності вибірки стосовно поширення висновків на всю сукупність. Експеримент є надійним (reliable), якщо висновки, отримані в результаті, - не випадкові тобто мають здатність підтверджуватись при повторних випробуваннях або коли, наприклад, інший експериментатор здійснить цей експеримент за аналогічних (тих самих) умов. Є різні типи надійності. Надійність інструментарію означає, що інструмент (вимірювальний прилад) працює вірно. Спостереження вважаються надійними, якщо вони співпадають у різних спостерігачів. Є також надійність тестів, що визначається тим, чи співпадають результати тестів в одному випадку реалізації тесту і в іншому. На надійність результатів експерименту впливають наступні фактори: - забезпечення багатократності вимірювань кожного параметру; - тестування іншого або більшого додаткового набору індивідів; - використання уніфікованої процедури тестування; - коректне застосування статистичного інструментарію, що дає можливість поширювати висновки з вибірки на всю сукупність (тестування нуль-гіпотези, довірчі інтервали).

Масовсть же нада революцйнй боротьб та кожнй полтичнй д велику розгнну силу та помножу  кльксть. У нашй боротьб маса це важливий фактор, як збрнота одиниць,  приднумо  гуртумо. ¶ навпаки, з допомогою одиниць охоплюмо й опановумо масу. Йдемо цими обома шляхами одночасно, а одна праця пдсилю другу. Насамперед ми повинн докладно пзнати кожне середовище, серед якого думамо вести полтичну роботу. Не вистачить знати загально характер  прикмети елементв, що в ньому гуртуються, чи загальну психологю маси. Треба вивчати кожне конкретне середовище, зокрема треба пзнати його особлив прикмети. Очевидно, все це приходиться робити вже пд час само дяльности, бо на довг вступн спостереження  дослдження перед приступленням до прац ми, в ниншнх обставинах, не можемо соб позволити. Пзнати середовище значить пзнати пересчний його тип, його окрем вияви, вдхилення вд пересчного, рзного роду особливост. Треба пзнати  збагнути людей, спосб хнього думання, сприймання  реагування на т чи нш явища, знати, чим вони живуть, як  що переживають, як ставляться до рзних явищ

1. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

2. Про методи дослідження малих річок

3. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

4. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

5. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

6. Матеріали і методи дослідження
7. Методи досліджень паводків р. Дністер з метою будівництва туристичних комплексів
8. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

9. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

10. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

11. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

12. Дослідження методів чисельного інтегрування

13. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

14. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

15. Кабінетні методи маркетингових досліджень

16. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Мыло-пенка "Pigeon" для младенцев (сменная упаковка), 400 мл.
Мыло-пенка "Pigeon" разработано специально для мытья малыша с рождения. Низкий уровень кислотности такой же, как у нежной кожи
494 руб
Раздел: Гели, мыло

17. Методи психофізіологічних досліджень

18. Дослідження аспектів управління якістю продукції

19. Методологія науково-педагогічного дослідження

20. Технології навчання як дослідження

21. Методи політичних досліджень

22. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології
23. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження
24. Методи економіко-статистичних досліджень

25. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

26. Дослідження харчування

27. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

28. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

29. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

30. Метеорологічні дослідження

31. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

32. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

Конверт почтовый "Куда-Кому", С4 (229х324 мм), стрип, 50 штук.
Конверт выполнен из офсета, имеет клеевое нанесение типа стрип (отрывная силиконовая лента) и почтовый подсказ "Куда-Кому".
316 руб
Раздел: Прочее
Каталка-автомобиль "Sokol" (с ручкой).
Каталка-автомобиль "Sokol" рекомендуется для малышей, которые пока еще неуверенно сидят и часто падают. Эта модель каталки
2249 руб
Раздел: Каталки
Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)

33. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

34. Методика гідрогеологічних досліджень

35. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

36. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

37. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

38. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.
39. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв
40. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

41. Історіографія досліджень голодомору

42. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

43. Палеонтологічні дослідження

44. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

45. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

46. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

47. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

48. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

Полотенце вафельное "Сластена полосатка", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Сластена полосатка". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Max", в посудомоечных машинах таблетки, 65 штук.
Таблетки идеальны для использования на коротких циклах - таблетки быстро растворяются. Таблетки не нужно разворачивать! Специальные
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Шкатулка для ювелирных украшений, 13x13x6 см, арт. 84412.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
832 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

49. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

50. Маркетингове дослідження

51. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

52. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

53. Маркетингові дослідження

54. Маркетингові дослідження з використанням анкети
55. Маркетингові дослідження на підприємстві
56. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

57. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

58. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

59. Дослідження асортименту пральних машин

60. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

61. Дослідження поведінки споживачів

62. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

63. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

64. Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)

Швабра "York. Salsa", с рукояткой.
Сменную насадку Вы замените быстро и без особых хлопот. На конце черенка - пластиковый подвес-держатель. Черенок пластиковый, насадка -
452 руб
Раздел: Швабры и наборы
Набор мисок Mayer & Boch "Фиалки".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: углеродистая сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Накладка на унитаз "Бегемотик", белая.
Накладка на унитаз подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
302 руб
Раздел: Сиденья

65. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

66. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

67. Кінезіотерапія як метод лікування й профілактики захворювань нирок

68. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

69. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

70. Променеве дослідження травної системи
71. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин
72. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

73. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

74. Дослідження ділової кар’єри менеджера

75. Дослідження мотивації на досягнення

76. Заохочення працівників як метод управління персоналом

77. Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна"

78. Гра як метод виховання молодших школярів

79. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

80. Педагогічний аналіз уроку в системі внутрішньошкільного контролю

Таз алюминиевый для варенья, 36 см / 10,6 л.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
648 руб
Раздел: Более 10 литров
Фломастеры с кистевидным узлом "Color peps brush", 10 цветов.
Кистевидные фломастеры. Уникальное решение для детского творчества. Этими фломастерами можно рисовать будто красками, создавая интересные
384 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кружка "Лучшая Бабушка в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки

81. Педагогічний такт і особа вчителя

82. Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі

83. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

84. Організація і структура наукових досліджень

85. Вибір оптимальних режимів як метод підвищення стійкості і жорсткості технологічної системи при чорновому обробленні на верстатах з числовим програмним керуванням

86. Дослідження рухів зубообробного вестата
87. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід
88. Предмет дослідження соціальної психології

89. Дослідження групової згуртованості учнівських груп

90. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

91. Дослідження тривожності п’ятикласників

92. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

93. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

94. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

95. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

96. Програма соціологічного дослідження

Набор фломастеров (6 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают
453 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Stabilo Trio Jumbo", 12 цветов.
Набор цветных карандашей. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки, поэтому ребенок может долго рисовать
647 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений

97. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

98. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

99. Дослідження однофазного трансформатора


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.