Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Розвиток адміністративного законодавства

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

КУРСОВА РОБОТА З адміністративного права На тему: Розвиток адміністративного законодавства ПланВступ 1. Виникнення засад адміністративного права: від поліцейського до адміністративного права 2. Формування науки адміністративного права в європейських країнах 3. Ознаки рецепції римського публічного права у становленні сучасного адміністративного права 4. Правове регулювання управління на теренах України в період середньовіччя і Нового часу 5. Зародження і становлення наукових засад поліцейського та адміністративного права 6. Українська адміністративно-правова наука і практика на початку XX ст. 7. Українська наука адміністративного права радянського періоду 8. Формування адміністративно-правової науки у незалежній Україні Висновок Література ВступТемою даної курсової роботи є &quo ;Розвиток адміністративного законодавства&quo ;. Мета цієї роботи - висвітлити увесь той шлях, як науки адміністративного законодавства, її становлення - від часів Стародавньої Греції, Риму та Єгипту до сьогодення. В першому питанні показано виникнення засад адміністративного права: від поліцейського д адміністративного права в період абсолютизму. У другому - формування науки адміністративного права в європейських країнах, камеральні науки, наука поліцейського права. В третьому - ознаки рецепції римського публічного права у становленні сучасного адміністративного права (західноєвропейський тип рецепції римського права та візантійський тип). Четверте питання розкриває нам правове регулювання управління на теренах України в період середньовіччя і Нового часу, починаючи княжої доби та закінчуючи буржуазними відносинами. П’яте питання дає нам відповідь відносно зародження і становлення наукових засад поліцейського та адміністративного права У шостому - українська адміністративно-правова наука і практика на початку XX ст. Сьоме питання - Українська наука адміністративного права радянського періоду І на закінчення восьме питання розкриває процес формування адміністративно-правової науки у незалежній Україні 1. Виникнення засад адміністративного права: від поліцейського до адміністративного праваВиникнення правових норм, цілісну сукупність яких ми сьогодні називаємо галуззю адміністративного права, пов'язане з управлінням. Управління виникає тоді, коли суспільство досягає певного рівня розвитку. Воно є результатом піднесення матеріальної та духовної культури. Управління має тривалу історію, супроводжує людину з перших кроків її соціального розвитку. Висловлювання про ті чи інші аспекти управління знаходимо у стародавніх документах. Ще давньогрецький філософ Платон обґрунтовував перевагу поділу праці та її спеціалізації. Арістотель відзначав, що у будь-якому державному устрої є три елементи: перший - законодавчий орган у справах держави; другий - магістратури, тобто виконавчі органи; третій - судові органи. Отже, вже в стародавньому світі спостерігається особлива увага до управління, позаяк і суспільство в цілому, і будь-яка держава зацікавлені в успішному управлінні власними справами. На прикладах стародавніх Греції, Риму та Єгипту видно, що організація управління завжди була складною справою.

Адже необхідно було будувати шляхи і канали, щоб підтримувати належний порядок серед підданих, організовувати військо, охороняти державу від зовнішніх ворогів тощо. Без управління і порядку суспільна діяльність людей неможлива. Тому, простежуючи історичний шлях виникнення засад адміністративного права та відзначаючи тут основні тенденції, наголосимо, що управлінські відносини є однією із первісних складових структури суспільства. У середні віки феодальні держави Європи поступово перетворилися на абсолютні монархії. Внаслідок боротьби буржуазії проти феодалів зароджується так звана &quo ;поліцейська&quo ; держава. Грецький варіант походження управління такий: термін &quo ;роli ia&quo ; використовується в працях грецьких філософів і означає взагалі &quo ;державне мистецтво&quo ;. Але першооснова вказаного терміна походить від слова рої із, тобто &quo ;місто - держава&quo ; у стародавньому світі (Греція, Рим, Фінікія), яке складалося із самого міста й прилеглих до нього територій. Тобто &quo ;поліція&quo ; - це управління загальними міськими справами у широкому розумінні. Поліцейська держава - це форма абсолютизму, що панувала в Європі з другої половини XVII ст. до початку XIX ст. Характерними рисами поліцейської держави були урядова опіка та втручання в усі сфери життя, відсторонення громадян від участі в державному управлінні, підпорядкування економки інтересам збільшення державної скарбниці, наявність дуже розгалуженої бюрократії. Розв'язанню завдань поліцейської держави мало слугувати так зване &quo ;поліцейське&quo ; право. Біля витоків визначення поліцейського права стояв французький вчений Ніколас Деламар (1639-1723). В його &quo ;Трактаті про поліцію&quo ; (1722) не визначалося поняття &quo ;поліція&quo ;, але було окреслено предмет поліцейської діяльності, виділені головні риси, тобто ті сфери суспільних відносин, які об'єднані поліцейською діяльністю: релігія, звичаї, охорона здоров'я, харчування, публічний Порядок і спокій (мир); шляхове господарство, мануфактура (виробництво); службовий персонал; поденна робота. На основі практики обов'язковою для держави визнавалася діяльність, спрямована на створення державної безпеки та добробуту. Здійснюючи цей обов'язок, органи держави мали право, як вважали ідеологи поліцейської держави, безмежного втручання у приватне життя з метою ощасливлення громадян. Тобто як у науці, так і в практиці обстоювалася доцільність застосування державного примусу не лише для гарантування безпеки, а й створення умов для добробуту громадян. Віддаленість тих чи інших суспільних інститутів від нашого часу зумовлює потребу уточнення наукової термінології. Без з'ясування термінів, які використовувалися поліцеїстами, пояснити суть поліцейського права складно. Центральними поняттями поліцейського права є &quo ;благочинство&quo ; та &quo ;благоустрій&quo ;. Перше з них багатозначне і протягом тривалого часу змінювалося. Його розуміли і широко, й вузько, а межі, які відділяють його від інших дефініцій, рухомі та не були ніколи остаточно встановлені. Зокрема, під терміном &quo ;благочинство&quo ; розуміли і безпеку взагалі, й громадський порядок, громадську безпеку, і державну безпеку, й загальний правопорядок у державі.

XVIII ст. філософія права обгрунтувала принцип, згідно з яким повноваження монарха діяти на власний розсуд обмежуються ідеєю загального добра, а примус передбачає охорону громадського порядку та спокою. Звідси випливає відмінність між &quo ;поліцією безпеки&quo ; та &quo ;поліцією добробуту&quo ;, що набуло згодом важливого значення. Сфери &quo ;добробуту&quo ;, де заходи примусу не досягають мети, поступово виходять за межі компетенції поліції. Водночас поняття та функції поліції набули надто вузького змісту. Тож функції поліції звелися виключно до безпеки, тобто охорони громадського порядку та спокою. Отже, на межі ХУІІІ-ХІХ ст. поліцейське право переважно оперує такими поняттями, як поліція безпеки та поліція добробуту. Поліція безпеки охороняє громадський порядок у державі, життя та безпеку громадян. Діяльність поліції добробуту полягає в складній системі адміністративних заходів, спрямованих на розвиток державних та приватних господарств, а також фізичного та духовного стану населення. Предметом поліцейського права охоплювалися питання, які повинні бути предметом державного, пізніше - конституційного права, а також фінансового права та політичної економії. Але все внутрішнє управління державою, за винятком військової справи та частково фінансового управління, зводилося до поліції безпеки та поліції добробуту. З розпадом &quo ;поліцейської&quo ; держави поліція починає втрачати своє всеохопне значення. Щоправда, поділ поліції на поліцію безпеки та поліцію добробуту залишився. Нові філософські та політичні теорії намагалися поставити поліцію добробуту у вужчі рамки, зводячи діяльність поліції до охорони зовнішньої та внутрішньої безпеки. Не випадково наприкінці XIX - на початку XX ст. поширилося ставлення до поліції як організованої сили примусу в усіх галузях управління, де застосовується адміністративний примус: поліція моралі, поліція освіти, санітарна поліція тощо. Докорінні зміни в економічному розвитку в другій половині XIX ст. розширили діяльність держави. Перехід європейських країн від аграрного до індустріального розвитку, швидкий розвиток населених пунктів, концентрація населення в містах зумовили глибокі соціальні та економічні реформи, а відтак нові завдання публічного управління, розвитку законодавства, правозастосування. Перетворення &quo ;поліцейської&quo ; держави на буржуазну правову державу завдяки ідеям Великої французької революції зумовило новий погляд на управління: воно повинно базуватися на законі та здійснюватися на основі чіткого визначення прав і обов'язків громадян щодо держави та її органів. Адміністративне право в його класичному розумінні виникло тоді, коли Французька революція 1789 р. протиставила всемогутності держави права людини та громадянина, тобто коли революційні перетворення замінили &quo ;підданого&quo ; на &quo ;громадянина&quo ;. Адміністративне право - це право, яке регулює діяльність державного владного органу щодо кожного громадянина, причому в такий спосіб, який пов'язує однаковою мірою як громадянина, так і владний орган. Становлення такого розуміння адміністративного права в різних країнах припало на різні історичні періоди.

Стаття 39-1 Продовження д строкового трудового договору на невизначений строк Якщо псля закнчення строку трудового договору (пункти 2  3 статт 23) трудов вдносини фактично тривають  жодна з сторн не вимага х припинення, дя цього договору вважаться продовженою на невизначений строк. Трудов договори, що були переукладен один чи деклька разв, за винятком випадкв, передбачених частиною другою статт 23, вважаються такими, що укладен на невизначений строк. За працвниками, як втратили працездатнсть у зв'язку з трудовим калцтвом або професйним захворюванням, мсце роботи (посада) збергаться до вдновлення працездатност або встановлення нвалдност; поновлення на робот працвника, який ранше виконував цю роботу; появи на робот в нетверезому стан, у стан наркотичного або токсичного сп'янння; вчинення за мсцем роботи розкрадання (в тому числ дрбного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законно сили, чи постановою органу, до компетенц якого входить накладення адмнстративного стягнення або застосування заходв громадського впливу

1. Судовий захист прав на комерційне найменування в Україні

2. Адміністративна відповідальність

3. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства

4. Адміністративно-правова відповідальність в Україні

5. Дисциплінарна відповідальність в трудовому праві

6. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав
7. Відповідальність у житловому праві
8. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

9. Комерційне товарознавство

10. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

11. Утворення та розвиток права СРСР

12. Зародження та розвиток політичної економії

13. Адміністративне право України

14. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

15. Адміністративно-правові норми

16. Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права

Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

17. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

18. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України

19. Адміністративне право: погляди українських вчених часів незалежності (Т.О. Коломоєць)

20. Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)

21. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

22. Адміністративна реформа в Україні
23. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки
24. Адміністративний процес

25. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

26. Адміністративно-правовий статус Президента України

27. Державне конституційне право зарубіжних країн

28. Елементи адміністративного позову

29. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

30. Модель адміністративного судочинства Австрії

31. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

32. Поняття та види адміністративного примусу

Простыня на резинке "ЭГО", 90х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
589 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 18x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
310 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Стиральный порошок Lion "Blue Diamond", 900 грамм.
Высокоэкономичный стиральный порошок предназначен для ручной и автоматической стирки белья из хлопка, синтетики и смешанных
344 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування

34. Проблеми впровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні

35. Склад адміністративного правопорушення. Адміністративне стягнення

36. Виробництво по справах про адміністративні правопорушення

37. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

38. Адміністративні і економічні реформи Петра I
39. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.
40. Адміністративний менеджмент

41. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

42. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

43. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

44. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

45. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

46. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

47. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

48. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

Рюкзак детский "Сова", 32х26х10 см.
Рюкзак детский. Размер: 32х26х10 см. Состав: текстиль, ПВХ, металл. Не предназначено для детей младше 3 лет.
319 руб
Раздел: Детские
Этикетка самоклеящаяся "Lomond", А4, белая.
Размер этикетки - 210х297 мм. 1 этикетка на листе формата А4. Плотность - 70 г/м2. Тип этикетки - матовая. Цвет - белый.
323 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с двумя подвесками №2".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
491 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

49. Административное право

50. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

51. Административное право (шпаргалка)

52. Государственное и административное право (Контрольная)

53. Проблемы избирательного права современной России

54. Административное право
55. Предмет, метод, источники Административного права
56. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

57. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

58. Административно-процессуальное право РФ

59. Природа и система административного права

60. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

61. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

62. Банковское право

63. Учебник по банковскому праву

64. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

Набор для раскрашивания рюкзака "Disney. Тачки".
Набор для творчества способствует развитию художественных способностей, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, наблюдательности,
303 руб
Раздел: Без наполнения
Папка для тетрадей "Калейдоскоп", А3.
Папка для тетрадей формата A3, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
507 руб
Раздел: Папки для тетрадей
Фоторамка "Poster gold" (40х60 см).
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - золотистый. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
770 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

65. Авторское право

66. Субъекты гражданского права

67. Защита авторских прав

68. Авторское право

69. Брачно-семейное право мусульман

70. Вещно-правовые способы защиты права собственности
71. Гражданское и семейное право
72. Гражданское право

73. Гражданское право (Контрольная)

74. Гражданское право (Шпаргалка)

75. Гражданское право (экзаменационная шпаргалка)

76. Гражданское право РФ (шпаргалка)

77. Договорное право

78. Граждане как субъекты гражданского права (физические лица)

79. Гражданское право

80. Засоби захисту права власностi

Карандаши цветные "Крот", 36 цветов.
Карандаши для детского творчества дома и в школе. Яркие насыщенные цвета, мягко пишут, легко стираются ластиком. Шестигранный корпус
315 руб
Раздел: Более 24 цветов
Звуковой плакат "Песенки-потешки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
780 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы

81. Значение срока в Гражданском праве

82. Наследственное право: завещание

83. Объекты Гражданского права

84. Ответственность в гражданском праве

85. Понятие гражданского права как отрасли права

86. Права ребенка
87. Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/
88. Право собственности на природные ресурсы

89. Право: сделки

90. Предмет и метод гражданского права

91. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

92. Способы защиты гражданских прав

93. Ценные бумаги как объект гражданского права

94. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

95. Шпаргалка по гражданскому праву

96. Юридические лица: субъекты гражданских прав и обязанностей

Ранец школьный "DeLune" с мешком для обуви, пенал, часы (арт. 9-119).
Ранец школьный «Каскадный», украшенный объёмной 3D картинкой,- это совершенно уникальное решение, сочетающее яркую, большую картинку и
6050 руб
Раздел: С наполнением
Влажные салфетки Johnson's baby Нежная забота, 256 штук.
Влажные салфетки для самых маленьких разработаны специально для ухода за нежной кожей. Они очищают настолько деликатно, что могут
374 руб
Раздел: Влажные салфетки
Токсичная капсула "Fungus Amungus".
Игровой набор Fungus Amungus "Токсичный контейнер" представляет собой капсулу, в которой находится один из эксклюзивных
521 руб
Раздел: Аксессуары для игр

97. Защита прав потребителей по Российскому законодательству

98. Представительство по гражданскому праву

99. Осуществление гражданских прав

100. Шпаргалки по гражданскому праву


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.