Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти i науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва i дизайну та методики їх викладання ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: „Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах” Виконала: Студентка факультету ПВПК Групи 33 Конська О. П. Науковий керівник: Пацалюк І.І. Тернопіль – 2008 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У ПОЗАКЛАСНІЙ ТА ПОЗАШКІЛЬНІЙ РОБОТІ 1.1 Роль і місце образотворчого мистецтва у позакласній та позашкільній роботі 1.2 Ефективність та доцільність проведення позакласних та позашкільних занять з образотворчого мистецтва Висновки з розділу 1 РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗАКЛАСНОЇ ТА ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 2.1 Суть, мета і завдання позакласної роботи з образотворчого мистецтва у початковій школі 2.2 Особливості образотворчої діяльності молодших школярів у позашкільній роботі Висновки з розділу 2 РОЗДІЛ 3. ВИДИ ПОЗАКЛАСНОЇ ТА ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ТА МЕТОДИКА ЇХ ПРОВЕДЕННЯ 3.1 Методика роботи з дітьми в умовах позашкільної та позакласної діяльності педагога 3.2 Гурткова робота з образотворчого мистецтва у школі Висновки з розділу 3 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП За умов розбудови, демократизації та докорінної трансформації суспільства усвідомлення загрози, яка криється в бездуховності, емоційної недорозвиненості людей і юнацтва, низького рівня креативності, виникає нагальна потреба пошуку нових та нетрадиційних форм роботи в процесі навчально-виховної діяльності та пошуку особливих засобів впливу на духовність особистості. Серед останніх у загальному русі за гуманізацію системи освіти поступово зростає роль мистецтва. Виховний потенціал мистецтва міститься у самій його суті і пояснюється тим, що емоційна сторона свідомості, естетичні ідеали особистості первинні стосовно інтелекту в формуванні духовних інтересів, ставлення до світу взагалі. В аспекті зазначеного проблема радикального поліпшення емоційно-естетичного і духовно-морального виховання диктує такий розподіл акцентів завдань у викладанні образотворчого мистецтва, серед яких виховні та художньо-розвиткові були б провідними стосовно навчальних. Адже саме вирішення художньо-розвиткових завдань передусім формує рівень художньо-творчої свідомості індивіда, що й визначає ступінь включення учнів у глобальні культурогенні процеси. З огляду на викладене мету художнього виховання засобами образотворчого мистецтва в стислій, сконцентрованій формі можна визначити як: розвиток у дітей високих естетичних ідеалів, формування потреб і здібностей до образотворчого мистецтва в процесі художнього осмислення світу. Художня діяльність дитини починається ще задовго до того моменту, коли вона вперше переступить поріг школи. Більшість наших дітей відвідує дитячі садки, де заняття образотворчим мистецтвом є обов’язковим. Аналогічна ситуація і у загальноосвітніх школах.

З метою більш глибокого ознайомлення з різнобарвним світом мистецтва, розвитку образотворчих умінь та навичок частина дітей відвідує художні школи. Позакласна та позашкільна робота з образотворчого мистецтва проводиться в шкільних закладах. На жаль, відвідування дітьми гуртків та студій, є нечисленним. На уроках образотворчого мистецтва та художньої праці діти малюють, вирізають з паперу, займаються аплікацією, ліпленням, паперопластикою та ін. Все це сприяє розвиткові творчих здібностей дитини, розширенню її знань та умінь в царині образотворчого мистецтва, формуванню таких духовних новоутворень як естетичний смак, естетичний світогляд, доброзичливе ставлення до прекрасного як у мистецтві, так і у житті. Досвід роботи в загальноосвітніх і дитячих художніх школах, студіях і гуртках образотворчого мистецтва показує, що всіх дітей можна навчити образотворчого мистецтва. Багато дітей, які вступають до студій, у дитячі художні школи з низьким або незадовільним рівнем образотворчої підготовки, завдяки застосуванню відповідних форм і методів навчання згодом успішно закінчують художню школу, а у деяких випадках, і вищі навчальні заклади. В педагогічній науці є чимало досліджень присвячених позакласній та позашкільній роботі з образотворчого мистецтва. Зокрема ця проблема висвітлена в працях Виноградової Н., Білецького П., Чарнецького Я., Сухомлинського В., Кириченка Н., Ельконіна Д. та інших. Особливо актуальною і значимою ця проблема є сьогодні, коли перед школою стоять важливі завдання: творчо розвинути дитину, сформувати естетичний смак, як виразник духовного розвитку особистості, зберегти в душі дитини прекрасне та щире ставлення до всього оточуючого – в житті, в мистецтві, в суспільних відносинах, в людських взаєминах. Реалізацію вищеназваних завдань слід починати з раннього віку. Обмаль часу, відведеного для вивчення образотворчого мистецтва під час основних занять, обмеженість безпосереднього наближення дитини до об’єктів образотворчої діяльності зумовлюють необхідність систематичної позакласної та позашкільної роботи в усіх класах початкової школи. Зважаючи на актуальність даної проблеми. Ми обрали наступну тему нашого курсового дослідження: «Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва в початкових класах» Об'єкт дослідження - позакласна та позашкільна робота з образотворчого мистецтва у початковій школі. Предмет дослідження - методи та прийоми роботи з молодшими школярами у позакласній та позашкільній діяльності в процесі вивчення образотворчого мистецтва. Мета дослідження - визначити теоретичні та практичні аспекти вивчення образотворчого мистецтва в позакласній та позашкільній роботі, її особливості, ефективність та доцільність в початковій школі. Згідно з метою та предметом дослідження було визначено такі завдання: - визначити роль і місце в позакласній та позашкільній роботі образотворчого мистецтва; - з'ясувати ефективність і доцільність проведення позакласних та позашкільних занять з образотворчого мистецтва; - визначити особливості позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва; - описати різновиди позашкільної та позакласної роботи в початковій школі та методику роботи з дітьми в процесі вищеназваних форм роботи.

Методи дослідження. Для розв'язання поставлених завдань було використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, абстрагування, аналіз, синтез, конкретизація та інші. Структура дослідження. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаної джерел, додатків. РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У ПОЗАКЛАСНІЙ ТА ПОЗАШКІЛЬНІЙ РОБОТІ 1.1 Роль і місце образотворчого мистецтва в позакласній та позашкільній роботі У вихованні учнів, розширенні і поглибленні їхніх знань, розвиткові творчих здібностей важлива роль належить спеціально організованій виховній роботі у позанавчальний час, яку називають позакласною та позашкільною. Позакласна робота — різноманітна освітня і виховна робота, спрямована на задоволення інтересів і запитів дітей, організована в позаурочний час педагогічним колективом школи. Спрямована вона на задоволення інтересів, потреб і запитів дітей завдяки добровільній участі у різноманітній діяльності (обговорення книг, кінофільмів, екскурсії, змагання, конкурси, свята тощо). Позашкільна робота — освітньо-виховна діяльність позашкільних закладів для дітей та юнацтва. Обидва види роботи мають спільні завдання і передбачають застосування переважно однакових засобів, форм і методів виховання. Завдання позакласної та позашкільної роботи полягає в закріпленні, збагаченні та поглибленні знань, набутих у процесі навчання, застосуванні їх на практиці; розширенні загальноосвітнього кругозору учнів, формуванні в них наукового світогляду, вироблення вмінь і навичок самоосвіти; формуванні інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту, виявленні і розвитку індивідуальних творчих здібностей та нахилів; організації дозвілля школярів, культурного відпочинку та розумних розваг; поширенні виховного впливу на учнів у різних напрямах виховання. Її зміст визначається загальним змістом виховання учнівської молоді, який передбачає розумове, моральне, трудове, естетичне і фізичне виховання. Позакласна та позашкільна робота ґрунтуються на використанні загальних і специфічних принципів виховання, серед яких виокремлюють: а) добровільний характер участі - учні можуть обирати профіль занять за інтересами. Педагоги за таких умов повинні ретельно продумувати зміст занять, використовуючи нові, ще не відомі учням факти, форми і методи, які б посилювали їх інтерес; б) суспільна спрямованість діяльності учнів - цей принцип вимагає, щоб зміст роботи гуртків, клубів та інших форм діяльності, відповідав загальносуспільним потребам, відображав досягнення сучасної науки, техніки, культури і мистецтва; в) розвиток ініціативи і самодіяльності учнів - у позакласній і позашкільній діяльності слід враховувати бажання школярів, їх пропозиції, щоб кожен із них виконував цікаву для себе роботу; г) розвиток винахідливості, дитячої технічної та художньої творчості - під час занять перед учнями слід ставити завдання пошукового характеру (створення нових приладів, удосконалення наявних) приділяти особливу увагу творчому підходу до справи тощо; ґ) зв'язок з навчальною роботою - позакласна та позашкільна робота повинна бути логічним продовженням навчально-виховної роботи на уроках.

Як бачимо, Растрелл зумв чудово використати наявний матерал: нчого з того, що оточувало «янтарну поему», не перевершувало  свою красою, не рзало око, все здавалося лише легкою рамкою. Зробити це могли тльки велик майстри. Та вони й були по-справжньому велик Шлютер, Туссо, Растрелл! PОсь який скарб ми повинн знайти!P Цими словами закнчив Сергв свою лекцю. Роздл шостий ШОРТИ, БУНКЕРИ, БЛ¶НДАЖ¶ 1 «Калннград, 8 грудня 1949 року. Я, доктор Гергардт-Фрц-Карл Штраус, народження 27 жовтня 1908 року, начальник вддлу образотворчих мистецтв, музев  пам'яток при Мнстерств народно освти Нмецько Демократично Республки, м. Берлн, повдомляю, що мен вдомо про янтарну кмнату з Царського Села таке: Коли фашисти були пд Леннградом, знайомий мен директор музею у м. Кенгсберз доктор Роде» Сергв вдсунув тоненьку пачку паперу, списану воластим квадратним почерком, простяг спвбесдников сигарети  сказав: PЯ гадаю, товаришу Штраус, що документальну, гак би мовити, частину ми вдкладемо, якщо ви не заперечуте

1. Образотворче і декоративно-ужиткове мистецтво

2. Бесіди про образотворче мистецтво - засіб виховання учнів у 1-4 класах

3. Вплив творів образотворчого мистецтва на формування творчої активності дітей

4. Гурткова робота з образотворчого мистецтва у школі

5. Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

6. Особливості методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва
7. Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах
8. Формування навичок виконання зображень птахів і тварин на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах

9. Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

10. Львівський музей українського мистецтва

11. Видавництво "Мистецтво"

12. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

13. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

14. Мистецтво в структурі людської життєдіяльності

15. Мистецтво доби бароко

16. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

Таз алюминиевый для варенья, 36 см / 10,6 л.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
648 руб
Раздел: Более 10 литров
Фломастеры с кистевидным узлом "Color peps brush", 10 цветов.
Кистевидные фломастеры. Уникальное решение для детского творчества. Этими фломастерами можно рисовать будто красками, создавая интересные
384 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кружка "Лучшая Бабушка в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки

17. Інфляція та антиінфляційні заходи

18. Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС

19. Заходи Держави щодо залучення іноземного капіталу

20. Види народно-ужиткового мистецтва

21. Катафрактарії та їх роль в розвитку військового мистецтва.

22. Планування та фінансування заходів з охорони праці
23. Головні шкідники картоплі та заходи захисту культури від них
24. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

25. Правила догляду та утримання кролів. Загальні ветеринарно-санітарні та профілактичні заходи

26. Трихофітія великої рогатої худоби та заходи по ліквідації захворювання в СГК ім. Щорса, Хмельницької області

27. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

28. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)

29. Процесуальний порядок вжиття заходів до охорони спадкового майна

30. Логічні основи ораторського мистецтва

31. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

32. Аналіз основних напрямків мистецтва модернізму

Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 85 г/м, 100 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 85 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
425 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Защита для обуви, (синяя).
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки

33. Декоративно-прикладне мистецтво Галичини

34. Культура та мистецтво Туреччини

35. Мистецтво як складова духовної культури суспільства

36. Мистецтво: вираження духовного буття світу

37. Постмодерн як парадигма сучасного мистецтва

38. Розвиток мистецтва України
39. Скрипкове мистецтво
40. Творчий метод в мистецтві. Естетика реалізму в мистецтві ХХ ст.

41. Характеристика мистецтва та культури Іспанії

42. Історія керамічного мистецтва

43. Класична Японія: традиційні мистецтва

44. Роль митця і мистецтва у житті суспільства (за драмами Лесі Українки)

45. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

46. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

47. Реабілітаційні заходи у хворих на первинну гіпотензію

48. Світові фінансові банківські кризи: важелі та заходи демпфінування, їх вплив в зарубіжній і вітчизняній практиці

Набор чернографитовых карандашей "Graphic", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости (5B-5H). Карандаши изготовлены из лучших пород
360 руб
Раздел: Чернографитные
Рамочка тройная "Классика" (коричневая).
Тройная рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с
2890 руб
Раздел: Мультирамки
Пазл "Стройка", 30 элементов.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. Они привлекают прежде всего филигранностью исполнения. Сделанные из высококачественного
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)

49. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

50. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

51. Використання комп’ютера на уроках мистецтва

52. Декоративно-вжиткове мистецтво як чинник формування художнього смаку школярів

53. Методика ознайомлення учнів 1–4 класів з мистецтвом художньої кераміки

54. Організація позакласної роботи в загальноосвітній школі
55. Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету
56. Позакласна робота на уроках з математики в початковій школі

57. Реалізація принципу наступності у процесі опанування учнями основ образотворчої грамоти

58. Сценарій виховного заходу: "У дружбі наша сила"

59. Театральна педагогіка і акторське мистецтво

60. Шляхи розвитку уявлень про декоративно-прикладне мистецтво у початкових класах

61. Використання музично-дидактичних ігор на уроках музичного мистецтва

62. Мистецтво спілкування у політиці

63. Релігія та мистецтво

64. Аналіз і розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи готельного комплексу "Братислава"

Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (красная).
Детская каталка машинка - это роскошная модель для самых маленьких водителей от 12 месяцев. Каталка с 4-я колесами из пластика, имеющими
2590 руб
Раздел: Каталки

65. Характеристика фінансових ризиків на та заходи щодо їх мінімізації

66. Аналіз та обгрунтування заходів охорони флори Луганської області

67. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

68. Ефективність заходів по покращенню якості води

69. Фінансування екологічних заходів

70. Санація і реструктуризація як основа заходів оздоровлення стану дніпропетровського обласного комунального підприємства "Облпаливо"
71. Містами України. Історія. Природа. Мистецтво
72. Контрольная работа по физиологии

73. Территориальные особенности обеспеченности хозяйства Украины природными ресурсами (Контрольная)

74. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)

75. Занятость и безработица (Контрольная)

76. Административное право (Контрольная)

77. Понятие административного правонарушения и состав административного проступка (Контрольная)

78. Банковское право (Контрольная)

79. Гражданское право (Контрольная)

80. Гражданское право (Контрольная)

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор зубных щеток "Pigeon" (2 штуки), от 12 месяцев.
Щетки предназначены для самостоятельной чистки зубов. Набор зубных щеток для детей с 12-ти месяцев до 3 лет. Мягкая щетина. Специально
321 руб
Раздел: Зубные щётки

81. Правовое регулирование отношений собственности (Контрольная)

82. Гражданский процесс (Контрольная)

83. Гражданский процесс (Контрольная)

84. Гражданско-процессуальный порядок (защиты прав и законных интересов граждан и организаций [Контрольная])

85. Аграрное право (Контрольная)

86. Понятие и особенности аграрных правоотношений (Контрольная)
87. История государства и права зарубежных стран (Контрольная)
88. История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

89. История государства и права России (Контрольная)

90. Контрольная работа по всеобщей истории государства и права

91. Конституционное право зарубежных стран (контрольная)

92. Органы исполнительной власти РФ (Контрольная)

93. Правовое обеспечение деятельности внебюджетных фондов (Контрольная)

94. Международное экономическое право (Контрольная)

95. Международно-правовая охрана прав на "Промышленную собственность" (Контрольная)

96. Контрольная работа по муниципальному праву Вариант 2

Набор карандашей чернографитных "1500", 24 штуки, заточенные, металлический пенал.
Карандаш Koh-I-Noor с обозначением "1500" — это самый известный графитный карандаш в мире. Профессиональные, высококачественные
662 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
605 руб
Раздел: Классические игры
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 2, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Экологическое право /Украина/ (Контрольная)

98. Правоведение (Контрольная)

99. Понятие право. Отрасли права (контрольная)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.