Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

ЗМІСТ & bsp; Вступ 1 Загальна еволюція видів менеджменту 2 Два полюси у розвитку видів управління 3 Континуум організаційно-управлінських культур і можливість їх поєднання 4 Восьмикутник балансу — інструмент діагностики видів управління за багатьма основами Висновки Література & bsp; Вступ Тема дипломної роботи «Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур». Вид менеджменту і корпоративна культура - ці поняття близькі, взаємопов'язані, десь перетинаються, але ні в якому разі не збігаються. Корпоративна культура — це система цінностей, вірувань, ритуалів і т.д., а вид менеджменту — парадигма управління, поєднання концептуальних характеристик методів управління. Необхідно розглянути природну еволюцію видів управління, а також методи їх аналізу та зміни в конкретній організації у тому напрямку, який обумовлюється вимогами часу, певною ситуацією і стратегічними планами розвитку організації, забезпеченням її ефективної діяльності. Крім того, важливо показати, що вид управління — це поєднання, баланс організаційно-управлінських структур. 1 Загальна еволюція видів менеджменту На різних етапах економічного зростання і розвитку людського суспільства використовувалися різні принципи управління працею, змінювалася управлінська парадигма. Це відбувалося не тому, що з'являлися якісь нові теорії управління (нові теорії — це, швидше, наслідок розвитку), а, насамперед тому, що змінювалася економіка, технологія виробництва, ступінь її усуспільнення, спосіб об'єднання працівників у процесі виробництва, спосіб поєднання засобів виробництва з робочою силою, і, головне, змінювалася сама людина та вимоги до неї, як до учасника трудового процесу, змінювалася культура. У другій половині XX століття науково-технічний прогрес і конкурентна боротьба зажадали різкого прискорення змін у методах менеджменту. У своїй книзі «Ділова стратегія» Бенгт Карлоф наводить опис розвитку менеджменту, починаючи з держави шумерів (5000 років до н.е.) і до наших днів. Показано джерела багатьох сучасних теорій. Д. Гвішиані у своїй вже класичній книзі «Організація та управління» дає аналіз найбільш відомих теорій управління, їх еволюції. В останні роки переведено багато статей і книг про досвід передових компаній світу, які швидко розвиваються , а також опубліковано багато праць про сучасні теорії менеджменту . М. Грачов розглядає укрупнену класифікацію видів менеджменту . Він виділяє такі типи економічного зростання: доіндустріальний, індустріальний та науково-технічний (перехідний до гуманістичного). їм відповідають ремісничий, технократичний та інноваційний види управління (табл. 1). Технократичний вид управління сформувався на початку XX ст. Найбільш яскраво він проявився в індустрії, набуваючи форм «казарменої дисципліни», яка зажадала розгалуженого апарату з «промислових офіцерів і унтер-офіцерів» . Наукові методи організації праці, розробки досконалих систем обліку і контролю у цих умовах пов'язують з епохою тейлоризму. Ці методи проникли й в управління науковими організаціями, вузами. Достатньо загальне і водночас просте визначення терміну «технократ» дав Б.

Карлоф: «Технократ — це людина, яка орієнтується на критерії технічної або економічної раціональності, не звертаючи уваги на людські цінності» . Хоча технократичний стиль управління виник при капіталізмі, з деяких пір він став пануючим стилем у соціалістичних країнах, де у поєднанні з автократією він склав основу адміністративно-командної системи. На Заході дуже швидко технократичне управління стало суперечити соціально-економічним умовам, стану робочої сили, а також рівню розвитку науки і технології та пов'язаної з ним складністю праці. Вже у 20-х — на початку 30-х років XX століття посилюється критика концепцій «класичної» теорії менеджменту Ф. Тейлора. Ряд вчених (Мері Фоллет, Елтон Мейо, Герберт Саймон та ін.) кинули «гуманістичний виклик» концепції «адміністративної ефективності». Почала утверджуватися доктрина «людських відносин». Надалі вона розвивалася в рамках школи «соціальних систем», «системного підходу» та ін. Якщо раніше теорії управління створювали економісти і технологи, то тепер ними більшою мірою займаються психологи і соціологи. До менеджера починають висувати цілком нові вимоги. Керівник повинен всіляко сприяти утвердженню «здорової моралі», «сприятливого клімату», «добропорядності» і т.д. . Наприклад у питальнику фірми «Карл Ф.Браун і К°» було запитання «Чи багато часу присвячує керівник вивченню соціальних проблем, охоплюваних, наприклад, психологією, соціологією, етикою, філософією.?» Таблиця 1. Види управління працею на різних стадіях економічного зростання Тип економічного зростання Управління працею Матеріальна основа Системоутворюючий фактор Вид управління працею Доіндустріальний Мануфактурне виробництво Кооперація працівників Ремісничий Індустріальний (матеріально-продуктовий) Фабричне (велике машинне) виробництво Система машин із«новими придатками» Технократичний Науково-технічний (перехідний до гуманістичного) Гнучке виробництво, орієнтоване на нововведення Взаємодія в науково-технічному циклі Інноваційний Можна спостерігати як в роботах Т. Парсона, Р. Мертона, Ч. Бернарда, Г. Саймона, Е. Голднер та ін. формується ідея необхідності управління через культуру. З 50-60-х pp. починається епоха особистісно-орієнтованого менеджменту. Цей вид забезпечує деяке самоуправління в організації, що дозволяє швидко реагувати на зміну ситуацію, на вимоги споживача. Орієнтація на особистість означає гуманізацію організаційних структур та відкриває дорогу творчим пошукам. Передбачається розвинута система мотивації, яка враховує різноманіття трудових цінностей працівників. Питання переходу від технократичного до особистісно-орієнтованого виду менеджменту розглядає Г. Дмитренко . Він називає останній антропосоціальним управлінням, підкреслює необхідність охоплення ним трьох базисних об'єктів: духовного виробництва, матеріального виробництва та адміністративно-державної системи (рис. 1). Рис. 1. Функціонально-стуктурна схема базисних об'єктів антропосоціального управління Рисунок свідчить про рівноправність за ієрархією питань управління матеріальним виробництвом та соціально-культурних питань, до яких можна зарахувати і питання корпоративної культури.

М. Дмитренко сформулював 5 положень, які складають раціональну управлінську концепцію перехідного періоду розвитку нашої економіки (рис. 2). Це пріоритет «людського капіталу», системний підхід, управління за цілями і результатами, використання єдиних принципів управління різними об'єктами, включаючи постановку цілей, мотивацію, зворотний зв'язок та кваліметричний підхід до оцінки результатів трудової діяльності. Зупинимось на деяких працях, автори яких прогнозують майбутнє, намагаються сформулювати нову парадигму матеріального та духовного виробництва, принципи управління XXI століття. У цих публікаціях розглядаються у взаємозв'язку питання управління, технології та особистості працюючої людини. Велика увага приділяється інформації. Рис. 2. Основні принципи управлінської концепції в перехідний період розвитку економіки та суспільства У своїй статті «Цивілізаційні детермінанти української економічної моделі» А. Филипенко показує, що у економіці неухильно назрівають передумови нової цивілізації. Серед загальних рис нової моделі він відзначає поступовий, але неухильний перехід від енергетичної до інформаційної структури, від матеріалістичного до постматеріалістичного суспільства, від системи експлуатації природи до системи використання людського розуму, від системи відтворення до системи творчості. Головним ресурсом життя стає сама людина, як пише Т. Годен, її «ментальний простір» (homo clausus). Третя промислова революція йде на зміну епосі, яка відрізнялася ефектом масштабності, багатосерійним та масовим виробництвом. На нас очікує ефект диверсифікованого, індивідуалізованого виробництва, яке базується на досягненнях сучасного маркетингу і відрізняється високою технологізацією та інформатизацією. Суспільство стоїть на порозі революційних зрушень у економічній теорії, яка буде заснована на інтелектуально-інформаційній парадигмі. Ознаками економічної моделі XXI ст. будуть гнучкість, відкритість, динамізм, висока мотивація людини до праці. Модель покликана забезпечити достатній ступінь економічної свободи, розкріпачення інтелектуально-психологічного потенціалу людини, вивільнення і націлювання енергії на створення гармонійного середовища нового суспільства. Говорячи про сукупність духовних та матеріальних досягнень людства, необхідно особливо акцентувати увагу на питаннях етики, як найважливішої складової управлінської парадигми майбутнього. У своїй книзі про людський капітал Добринін, Дятлов та Цареньова пишуть, що серед численних факторів, які обумовлюють той чи інший вид менеджменту, визначальними є 3 взаємопов'язаних фактори: характер виробництва, характер знань і особистість людини-господаря. Так, американський соціолог Д. Белл у своїх працях стверджував, що генезис суспільного розвитку слід вивчати вздовж осі, на якій враховуються виробництво та види використовуваного знання. Відповідно до цього він розрізняє доіндустріальне (аграрне), індустріальне та постіндустріальне суспільства. У цьому, як говорив Белл, його відмінність від марксистського вчення про суспільно-економічні формації, які є етапами розвитку суспільства, розглянутими вздовж осі, що враховує відносини власності.

Стисло: з яких позицй робиш наступ, т ж позиц борониш. Я розумю, чому Полтава  Горновий могли так думати ( ранше III. Великий Збр). Тому, що в роки вйни  по вйн нацоналсти Зах. Украни, зустрвши «знедолених» комунств Надднпрянщини (Багряний, Майстренко, бо нацоналсти Надднпрянщини, хто не був знищений, були поза межами Украни) пдпали пд деологчний вплив останнх, а «знедолен» комунсти знайшли для себе «покривало» з боку захднх укранських нацоналств. Це саме перенеслось на емрацю. Так зв. ЗП УГВР виявилося дуже зручною нацоналстичною формою для виповнення  майстренквським змстом. Отже, боротьба наша ма провадитись не проти т. зв. «опозиц»   представникв (Лебедь, Ребет  нш), а проти майстренквщини, що виповнила собою ЗП УГВР на емAрацг г те ж саме в Краю. Для того ж, щоб наша боротьба була успшною, нам треба не вдмежовуватись органзацйно н вд «опозиц»  ЗП УГВР, а в майбутньому вд УГВР  крайового проводу, а навпаки бути в дност (органзацйнй) з ними  в такий спосб випхати з них майстренквщину  виповнити х укранським нацоналзмом

1. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

2. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

3. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

4. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

5. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

6. Організація управлінського обліку
7. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти
8. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

9. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

10. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

11. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

12. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

13. Формування організаційної культури

14. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

15. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

16. Організаційно-правове забезпечення надання платних послуг оздоровчого характеру

Набор шкатулок для рукоделия, 3 штуки, 34x24x18 см, арт. 80832.
Набор включает в себя три шкатулки для рукоделия. Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором
2715 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Игра настольная "Осторожно, мухи!".
У вас есть уникальный шанс стать повелителем мух! Не бойтесь! Это всего лишь анонс новой игры - "Осторожно, мухи!" Суть ее
1182 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра-баланс "Ежик".
Игра-баланс "Ёжик" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Играть в такую игру не только весело, но и очень полезно.
345 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

18. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

19. Громадські організації як вид об’єднань громадян

20. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

21. Організаційна система управління природокористуванням України

22. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі
23. Державне управління охороною праці та організація охорони праці
24. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

25. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

26. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

27. Організація науково-інформаційної діяльності

28. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

29. Економічні та правові основи управління організацією

30. Організаційна структура управління персоналу підприємства

31. Організаційна структура управління підприємством

32. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

Набор "Сделай слайм" (с разноцветными бусами, пенопластовые шариками, блёстки).
Набор для изготовления слайма - это уникальный набор для создания оригинальной игрушки своими руками! Из компонентов набора можно сделать
575 руб
Раздел: Лизуны, мялки, жвачки для рук
Ковш для ванны "Flipper", с лейкой, мятный.
Ковшик для купания и мытья головы Flipper в виде дельфина превратит каждое купание вашего малыша в веселую игру! Мягкий край из
406 руб
Раздел: Ковшики
Настольная игра "Спящие королевы".
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
606 руб
Раздел: Карточные игры

33. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

34. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

35. Персонал як об’єкт управління організації

36. Удосконалення управління персоналом організації

37. Філософія управління організацією

38. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")
39. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)
40. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

41. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

42. Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі

43. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

44. Організація технології аварійно-відновлювальних робіт на залізницях

45. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

46. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

47. Організація приймання товару в аптеці

48. Організація праці

Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Мольберт "Ника растущий", со счетами (сиреневый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах

49. Типы и виды менеджмента

50. Організація оплати праці на підприємстві

51. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

52. Організація обліку грошових коштів

53. Організація евакуаційних заходів

54. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації
55. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку
56. Організація банківської справи

57. Організація біржової торгівлі

58. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

59. Організація діяльності "ПриватБанку"

60. Організація кредитної роботи в комерційному банку

61. Організація та планування кредитування

62. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

63. Організація охорони праці на виробництві

64. Організація робочого місця бухгалтера

Форма силиконовая для выпечки "Пряничный домик" (арт. TK 0231).
Вы в восторге от европейских рождественских ярмарок? Хотите, чтобы и в Вашем доме почаще царила атмосфера волшебства? С помощью
503 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений

65. Рівні організації організму людини

66. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

67. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

68. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

69. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

70. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна
71. Вибір форми організації бухгалтерського обліку
72. Етапи організації бухгалтерського обліку

73. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

74. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

75. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

76. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

77. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

78. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

79. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

80. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

Папка для тетрадей "Калейдоскоп", А3.
Папка для тетрадей формата A3, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
507 руб
Раздел: Папки для тетрадей
Фоторамка "Poster gold" (40х60 см).
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - золотистый. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
770 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Качели, подвесные.
Эти подвесные качели можно разместить дома или на улице в любом удобном месте. Наш пластик прочен и долговечен, поэтому качели прослужат
381 руб
Раздел: Качели

81. Організація документування господарських операцій

82. Організація і методика аудиту грошових коштів

83. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

84. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

85. Організація облікової політики підприємства

86. Організація обліку в магазині "Світанок"
87. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика
88. Організація обліку доходів

89. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

90. Організація обліку на підприємстві

91. Організація обліку орендних операцій

92. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

93. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

94. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

95. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

96. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета
Коробка для хранения елочных украшений (112 ячеек).
Удобная складная коробка на молнии для хранения и транспортировки хрупких елочных украшений. Стенки коробки выполнены из полупрозрачного
714 руб
Раздел: 5-10 литров

97. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

98. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

99. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.