Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Основи інноваційного менеджменту

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Кафедра управління і ЗЕД Контрольна робота з дисципліни: «Інноваційний менеджмент» ЗМІСТ 1. Індекс рентабельності інновацій 2. На які групи поділяються суб'єкти інноваційного процесу? 3. Дайте визначення патенту 4. Тенденції в управлінні банківськими інноваціями 5. Ліцензійна угода з періодичними платежами (роялті) Список літератури 1. Індекс рентабельності інновацій Проблема визначення економічного ефекту і вибору найбільш кращих варіантів реалізації інновацій вимагає, з одного боку, перевищення кінцевих результатів від їхнього використання над витратами на розробку, виготовлення і реалізацію, а з іншого боку — зіставлення отриманих при цьому результатів з результатами від застосування інших аналогічних за призначенням варіантів інновацій. Особливо гостро виникає необхідність швидкої оцінки і правильного вибору варіанту на фірмах, що застосовують прискорену амортизацію, при якій терміни заміни діючих машин і устаткування на нові істотно скорочуються. Метод обчислення ефекту (доходу) інновацій, заснований на зіставленні результатів їхнього освоєння з витратами, дозволяє приймати рішення про доцільність використання нових розробок. Для оцінки загальної економічної ефективності інновацій може використовуватися система наступних показників: 1) інтегральний ефект; 2) індекс рентабельності; 3) норма рентабельності; 4) період окупності; Інтегральний ефект Еінт являє собою величину різниці результатів й інноваційних витрат за розрахунковий період, доведених до одного, звичайно початкового, року, тобто з обліком дисконтування результатів і витрат: де Тр — розрахунковий рік; P — результат у -й рік; З — інноваційні витрати в і-й рік; а — коефіцієнт дисконтування (дисконтний множник). Інтегральним ефектом називають також чистий дисконтований дохід, чиста наведена чи чиста сучасна вартість, чистий наведений ефект. Метод дисконтування — метод порівняння різночасних витрат і доходів, допомагає вибрати напрямки вкладення засобів в інновації, коли цих засобів особливо мало. Даний метод корисний для організацій, що знаходяться на підлеглому становищі й одержують від вищестоящого керівництва вже жорстко зверстаний бюджет, у якому сумарна величина можливих інвестицій в інновації визначена однозначно. У таких ситуаціях рекомендується проводити ранжирування всіх наявних варіантів інновацій у порядку зменшувальної рентабельності. Як показник рентабельності можна використовувати індекс рентабельності. Він має й інші назви: індекс дохідності, індекс прибутковості Індекс рентабельності являє собою відношення наведених доходів до наведених на цю ж дату інноваційних витрат. Розрахунок індексу рентабельності Jr ведеться за формулою:де Д — дохід у періоді у; К — розмір інвестицій в інновації в періоді . У чисельнику цього виразу — величина доходів, наведених до моменту початку реалізації інновацій, а в знаменнику — величина інвестицій в інновації, дисконтованих до моменту початку процесу інвестування. Іншими словами, тут порівнюються дві частини потоку платежів: дохідна й інвестиційна. Індекс рентабельності тісно пов'язаний з інтегральним ефектом.

Якщо інтегральний ефект Еінт позитивний, то індекс рентабельності Jr &g ; 1, навпаки. При Jr &g ; 1 інноваційний проект вважається економічно ефективним. У протилежному випадку (Jr &l ; 1) — неефективним. В умовах твердого дефіциту засобів перевага повинна віддаватися тим інноваційним рішенням, для яких найбільш високий індекс рентабельності.2. На які групи поділяються суб'єкти інноваційного процесу?Інноваційний менеджмент створює суб'єкт господарювання, що виступає як носій інновації, сприятливі і вигідні конкурентні переваги. Вирвавши ресурси з рутинного кругообігу, підприємець використовує їх новим способом. При цьому може бути не менше п’яти можливих різновидів нововведень: створення нового товару (послуги); створення нового способу виробництва; відкриття нового ринку збуту; застосування нового джерела чи виду сировини, енергії; введення нових принципів організації діяльності фірми. Успіх чи невдачу в діяльності інноваційного менеджера повною мірою розкриває ринок, що висуває строгі вимоги до результатів його діяльності. Процес введення новації на ринок прийнято називати комерціалізацією. Період часу між появою новації і втіленням її називається інноваційним лагом. У повсякденній практиці, як правило, ототожнюють поняття нововведення, новація, нововведення, інновація, що цілком зрозуміло. Будь-які винаходи, нові явища, види послуг чи методи тільки тоді одержать визнання, коли будуть прийняті до поширення (комерціалізація), і вже в новій якості вони виступлять як інновації. Перехід від однієї якості до іншої вимагає витрат ресурсів (енергії, часу, фінансів і т.п.). Процес переходу новації в інновації також вимагає витрат різних ресурсів, основними з яких є інвестиції і час. В умовах ринку як системи економічних &quo ;відносин купівлі-продажу товарів&quo ;, у рамках якої формуються попит, пропозиція і ціна, основні компоненти інноваційної діяльності — це новації, інвестиції й інновації. Під інноваціями в широкому значенні розуміється прибуткове використання новацій у вигляді нових технологій, видів продукції і послуг, організаційно-технічних і соціально-економічних рішень виробничого, фінансового, комерційного, адміністративного чи іншого характеру. Інноваційний менеджмент повинен гарантувати ефективне вико-ристування інновацій і напрямків на підвищення ефективності функціонування та розвиток організацій у ринковому середовищі. Основними функціями інноваційного менеджменту є: аналіз, прогнозування, планування (стратегічне, поточне, та оперативне), організація, мотивація, облік. контроль. координація, регулювання, керівництво. Конкретне поповнення цих функцій залежить від рівня управління: держава, регіон, конкретне підприємство. Здійснення інноваційного менеджменту в цілому включає: розробку планів та програм інноваційної діяльності; нагляд за розробкою нової продукції та технології, її впровадження; розгляд програм розробки нової продукції та технології; забезпечення єдиної інноваційної політики та координації; забезпечення фінансовими та матеріальними ресурсами програм інноваційної діяльності; затвердження тимчасових цільових груп для комплексного вирішення інноваційних проблем — від ідеї до серійного виробництва продукції.

Таким чином, ключову роль в ініціації інноваційних процесів відіграє наукова сфера, яка регулюється Законом України &quo ;Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності&quo ; і визначає: роль держави в розвитку науки і техніки, використанні науково- технічних результатів для перетворення суспільного виробництва та задоволення потреб людей; основні цілі, напрями та принципи державної науково-технічної політики; форми та методи державного регулювання в науково-технічній сфері; повноваження державних органів у здійсненні науково-технічної політики; економічні та правові гарантії розвитку науково-технічної діяльності. Інновації на сучасному етапі розвитку економіки стають головним засобом збереження конкурентоспроможності і стають невід'ємною частиною підприємницької діяльності] Управління нововведеннями здійснюється паралельно з управлінням діючим традиційним виробництвом. Але методи управління інноваціями відрізняються від методів управління традиційним виробництвом, оскільки інноваційні процеси спрямовані на створення раніше неіснуючих продуктів, якісне оновлення виробничих сил та виробничих відносин. 3. Дайте визначення патенту Патент – документ, що підтверджує авторство на винахід і дає власнику патенту виключне право на використання винаходу протягом визначеного в цьому документі терміну. В Статті 156. „Правомочності щодо використання винаходу, корисної моделі та промислового зразка” Господарського кодексу України сказано: Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок відповідно до законодавства України засвідчується патентом. Відносини суб’єкта господарювання, що є роботодавцем для винахідника (винахідників) або автора (авторів) об’єктів, зазначених у частині першій статті 156 ГК, щодо прав на одержання патенту і права використання зазначених об’єктів інтелектуальної власності регулюються Цивільним кодексом України та іншими законами. В Статті 462. „Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок” Цивільного кодексу України говориться: 1. Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. 2. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка. 3. Умови та порядок видачі патенту встановлюються законом. 4. Тенденції в управлінні банківськими інноваціями Розвиток бізнес-систем в Україні поступово привів ринок до потреби конкурувати не тільки шляхом проведення ефективних рекламних кампаній, але й шляхом вдосконалення продукту або розробки нових продуктів та послуг. Донедавна сфера інновацій у нашій країні була прерогативою наукових установ та промисловості. Тепер інновації переходять у галузь комерції та бізнесу. Банківська сфера в цьому плані – скоріш правило, ніж виняток. Сьогодні інновації – не просто одне з явищ, що визначає економічне зростання, розвиток, структурні зрушення тощо. Інновації стали сутністю сучасного розвитку в усіх сферах економіки, в тому числі і в банківській справі.

Создание, психология, восприятие. - М., 1986. Веснин В. Менеджмент для предпринимателей. ч.1-2. - М., 1993. Викентьев И. Приемы рекламы и pablic relations. - Спб. 1995. Власова Н. - И проснешься боссом: справочник по психологии управления. Ч. 1-3. М., Новосибирск. 1994. Волков С., Восканян Р. Товарные знаки в условиях рыночной экономики М., 1991. Вудвок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. - М., 1992. Гермогенова Л. Эффективная реклама в России. - М., 1994. Гинс Г. Предприниматель. - М., 1992. Джен Я. Деловой этикет. - М., 1994 . Картер Г. Эффективная реклама. - М., 1991. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М., 1990. Кохтев Н. Риторика. - М., 1994. Крылов И. Теория и практика рекламы в России. - М., 1996 . Кузин Ф. Культура делового общения. - М., 1997. Лебедев А., Боковиков А. Экспериментальная психология в российской рекламе. М., 1995. Лебедева М. Вам предстоят переговоры. - М., 1993. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. - М., 1960. Maslow A. Motivation and Personality. - N. Y., 1970. Наймушин А. Основы организации рекламы. - М., 1992. Ниренбург Д., Калеров Г

1. Операційний менеджмент у структурі менеджменту організації

2. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

3. Вдосконалення організації експортно-імпортної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

4. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

5. Планування і організація навчальної діяльності

6. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
7. Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур
8. Організація міжнародного менеджменту

9. Оцінка стану менеджменту в організації

10. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

11. Організація документаційного забезпечення установи

12. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

13. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

14. Організаційні форми інноваційної діяльності

15. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

16. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Банка для сыпучих продуктов "Лавандовый букет", 9,5x13 см, 500 мл.
Банка для сыпучих продуктов прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 500 мл. Размер: 9,5x13 см.
307 руб
Раздел: Керамические

17. Основи організації фінансів підприємтсв

18. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

19. Організація приймання товару в аптеці

20. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

21. Організація праці менеджера

22. Організаційна система управління природокористуванням України
23. Організація оплати праці на підприємстві
24. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

25. Організація обліку грошових коштів

26. Організація евакуаційних заходів

27. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

28. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

29. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

30. Організація банківської справи

31. Організація біржової торгівлі

32. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Защита от включения конфорок плиты, 4 штуки, прозрачный.
Защита на колпачки газовой плиты. Рукоятки не должны превышать 50 мм в диаметре, а расстояние между ними не меньше 67 мм.
605 руб
Раздел: Безопасность ребенка

33. Організація касових операцій у банківських установах

34. Організація ресурсної бази банків в Україні

35. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

36. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

37. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

38. Організація будівельного майданчика
39. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"
40. Організація робочого місця бухгалтера

41. Рівні організації організму людини

42. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

43. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

44. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

45. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

46. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

47. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

48. Етапи організації бухгалтерського обліку

Магнитный театр "Репка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Репка» и вашим ребенком в роли главного режиссера. 10
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак детский "Сова", 32х26х10 см.
Рюкзак детский. Размер: 32х26х10 см. Состав: текстиль, ПВХ, металл. Не предназначено для детей младше 3 лет.
319 руб
Раздел: Детские

49. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

50. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

51. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

52. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

53. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

54. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
55. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
56. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

57. Організація документування господарських операцій

58. Організація і методика аудиту грошових коштів

59. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

60. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

61. Організація облікової політики підприємства

62. Організація обліку в магазині "Світанок"

63. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

64. Організація обліку доходів

Мелки в пластиковом держателе, 9 цветов.
Мелки для ванны можно смыть водой и тряпочкой. Состав - мел+воск. Количество цветов: 9. Возраст: с 3 лет.
313 руб
Раздел: Восковые
Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Деревянный конструктор 3 в 1 "Первые сказки", 30 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

65. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

66. Організація обліку на підприємстві

67. Організація обліку орендних операцій

68. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

69. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

70. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради
71. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"
72. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

73. Організація управлінського обліку

74. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

75. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

76. Ревізійні комісії підприємств і організацій

77. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

78. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

79. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

80. Аудит в організації

Молокоотсос ручной "Avent" с контейнерами для хранения молока.
Ручной молокоотсос Avent с контейнерами для хранения молока - это необходимая вещь для молодых мам, которые испытывают сложности со
2872 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Подарочная расчёска для волос "Настенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

81. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

82. Громадські організації як вид об’єднань громадян

83. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

84. Організації (органи) господарського керівництва

85. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

86. Організація захисту державної таємниці в Росії
87. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі
88. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

89. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

90. Правова організація працевлаштування громадян

91. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

92. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

93. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

94. Організація баз даних

95. Основы информационной безопасности в органах внутренних дел

96. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

Развивающая игра "Учимся считать".
"Учимся считать" - это развивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Игра поможет ребёнку выучить цифры от 1 до 5 и
549 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Точилка электрическая Attache Selection, 220 В.
Точилка электрическая. Работает от сети 220 В. Оснащена большим контейнером для стружки и отделением для карандаша. Предназначена для
2037 руб
Раздел: Точилки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

98. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

99. Перехід від родоплемінної організації первісних часів до перших державних утворень

100. Створення Організації Об’єднаних Націй


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.