Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Товарные рынки Украины

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Тенденції і суперечності розвитку зовнішньої торгівлі України в 1992—1995 рр. Україна належить до країн з високою експортною квотою у валовому внутрішньому продукті (ВВП). В середньому кожен третій український виріб або послуга реалізуються за допомогою зовнішніх економічних зв'язків. Отже, світогосподарські зв'язки відіграють помітну роль у національній економіці, суттєво впливаючи на темпи і пропорції економічного зростання, створення конкурентного ринкового середовища, на весь системний трансформаційний процес. Ключові проблеми розвитку зовнішньої торгівлі України пов'язані з диверсифікацією її геополітичних, регіональних пріоритетів, оптимі-зацією структури експорту та імпорту, гармонізацією національного законодавства з вимогами і нормами ГАТТ-СОТ. Врешті-решт завдання полягає в реалізації у світовій економіці порівняльних і конкурентних переваг України, що об'єктивно існують у різних галузях її господарства і можуть знайти практичне втілення і діяльності українських фірм та підприємств на міжнародній арені.ТАБЛИЦЯ 1. Зовнішня торгівля України у 1992—1995 рр. (у доларах США) 1992 1993 1994 1995 Експорт, усього 11 262 11 969 12 15 906 289,4 Країни колишнього СРСР 5262 5669 7543 8 526,2 Інші країни світу 6000 6300 5363 6763,2 Імпорт, усього 11 925 13 885 14 16491,6 106 Країни колишнього СРСР 6425 9185 10 10 149 834,5 Інші країни світу 5500 4700 3957 5657,1 Частка від обсягу, загального % обся Експорт, усього 100 100 100 100 Країни колишнього СРСР 46,7 47,4 58,4 55,7 Інші країни світу 53,3 52,6 41,6 44,3 Імпорт усього 100 100 100 100 Країни колишнього СРСР 53,9 66,1 71,9 65,7 Інші країни світу 46,1 33,9 28,1 34,3 Розраховано за: Внешняя торговля в нових независимьіх государствах. — С. 70; Економічний і соціальний розвиток України у 1995 році. — С. 327.Важливого значення набуває також урахування різної інтенсивності українських товарів і послуг порівняно із зарубіжними, цінових та інших відмінностей, що формують конкурентні переваги націй у міжнародній торгівлі. Суттєвий вплив на динаміку, структуру, географію зовнішньої торгівлі України справили такі основоположні причини і фактори. По-перше, перебування в колишньому народногосподарському комплексі СРСР, де Україні відводилась роль виробника і постачальника на світові ринки та в міжреспубліканський обмін головним чином товарів важкої індустрії, яка разом з ВПК складала майже 70% валового внутрішнього продукту республіки. По-друге, розпад Ради Економічної Взаємодопомоги (1991 р.), на економічний простір якої значною мірою були зорієнтовані зовнішньоекономічні зв'язки України. По-третє, розрив традиційних зв'язків з численними підприємствами колишнього СРСР, у тому числі тих, які розвивались на умовах кооперації. По-четверте, глибока і всеосяжна системна економічна криза, що притаманна трансформаційним процесам постсоціалістичного етапу. По-п'яте, розпад платіжної системи, неконвертованість національної валюти. По-шосте, недосконалість, а подекуди (особливо на початковому етапі) і повна відсутність необхідної законодавчої бази, інституційних структур зовнішньоекономічного менеджменту, відповідної інфраструктури.

Усі ці та деякі інші причини і фактори зумовили суперечливий, зигзагоподібний процес розвитку зовнішньої торгівлі і торговельної політики України. Склалася вкрай несприятлива тенденція, пов'язана, з одного боку, із значним скороченням обсягів зовнішньої торгівлі, іншого — з погіршенням умов торгівлі (іегтз оі ігаае). Якщо перша тенденція є наслідком загальноекономічної ситуації, то друга випливає з архаїчної структури експорту та асиметрії в цінах, що склались на експортні та імпортні товари України. Відсутність необхідних статистичних даних не дає можливості здійснити повні розрахунки індексу умов торгівлі. Тому обмежимося лише окремими прикладами. Так, за період з 1991 р. по 1993 р. умови торгівлі України з країнами СНД погіршились із 96,0% до 88,8%1. Це свідчить про існуючу асиметрію в цінах, що погіршує умови торгівлі України. Структура експорту України зорієнтована переважно на продукцію металургійної промисловості — 36,2%, машини і устаткування — 11,8%, вироби хімічної та пов'язаної з нею галузей — 9,7%, мінеральні продукти — 10,5%, продовольчі товари — 14,7%2. Вона, як бачимо, є далекою від оптимальної. Суттєві зрушення у напрямі поліпшення товарної структури експорту можуть відбутися лише за умов проведення в Україні глибокоешелонованої структурної перебудови усієї економіки, що потребуватиме значного (10— 15 років) часу Лише тоді можна буде говорити про їх нову якість. Імпорт України зумовлений необхідністю ввезення великої кількості мінерального палива, нафти та продуктів їх переробки, що склало понад 55% від загального обсягу у 1995 р. За цією ж статтею формується найбільша питома вага негативного сальдо торговельного балансу. Дефіцит спостерігається також у торгівлі текстилем і виробами з нього, деревиною та виробами з неї, машинами і устаткуванням, пластмасами та каучуком1.ТАБЛИЦЯ 2. Товарна структура зовнішньої торгівлі України у 1995 році, % Товари Експорт Товари Імпорт т Неблагородні метали 36,2 Мінеральні 55,2 та вироби з них продукти Продукція АПК 14,7 Машини, 14,9 устаткування та механізми Машини, устаткування 11,8 Продукція хімічної 5.4 та механізми та пов'язаних з нею галузей промисловості Мінеральні продукти 10,5 Неблагородні 4,8 метали та вироби з них Продукція хімічної 9,7 Продукція АПК 4,5 та пов'язаних з нею галузей промисловості Засоби наземного, 6,4 повітря ного та водного транспорту Складено за: Україна у цифрах у 1995 році. — С. 97. Позитивною тенденцією у розвитку зовнішньої торгівлі є динаміка по статті "послуги". По-перше, вони зростають темпами, що перевищують розвиток зовнішньої торгівлі в цілому, що відповідає і загальносвітовим процесам. По- друге, у 1995 році досягнуто значного позитивного сальдо — 1937,5 млн. американських доларів у обміні послугами . По-третє, відбувається поступова диверсифікація структури послуг за рахунок збільшення питомої ваги комунікаційних послуг. Головними партнерами України у торгівлі послугами є: Росія, Німеччина, США, Італія, Великобританія, Греція, Туреччина3. Розраховано за: Зовнішньоекономічна діяльність України за 1995 рік // Статистичний довідник.

— К. — 1996. — С. 14—17. о Україна в цифрах у 1995 році. — С. 98. о Зовнішньоекономічна діяльність України за 1995 рік. — С. 29—31. ТАБЛИЦЯ 3. Торгівля послугами у 1995 р. (млн. дол. СшА) Вид послуг Заг. Експорт Імпорт. обсяг Транспортні послуги, 2164,04 2057,59 631,10 всього зокрема: Морський транспорт 689,24 616,38 72,86 Повітряний транспорт 128,55 114,96 13,59 Автотранспорт 108,48 104,07 4,41 Залізничний транспорт 69,98 60,23 8,75 Комунікаційні послуги 387,75 176,34 211,41 Послуги з монтажу і 87.46 78,07 9,39 ремонту Ремонт основних фондів 109,79 49,24 60,55 Інші ділові послуги 119,91 42,48 78,43 Всього 3199,71 2568,61 631,10 Складено за: Україна в цифрах у 1995 році. — С. 98. Характерною особливістю зовнішньої торгівлі України є висока питома вага бартерних угод (1995 р. — в експорті 27%, в імпорті 21,4%). Найбільша кількість поставок на бартерній основі здійснюється з Росією, Білорусією, США, Німеччиною, Туркменистаном1. Головні експортні поставки за бартером складають чорні метали та вироби з них — 28,1% від загального обсягу бартерних операцій, руди і концентрати — 9,6%, цукор і кондитерські вироби з цукру — 10%, реактори ядерні, котли, устаткування — 7,1%, каучук і гумові вироби — 5,1%. В імпорті України бартер охоплює паливно-мінеральні ресурси і нафту — 34,6%, реактори ядерні, котли, устаткування і механічні пристрої — 12%, каучук і гумові вироби — 7,2%, електричні машини — 4,8% 2.

Стоимостная структура потребительских расходов Источник: Госкомстат Рисунок 2. Структура потребительских расходов в ценах декабря 1995 г. Источник: Госкомстат Таблица 2. 1 Опросные данные обычно не покрывают группу богатейших лиц и ряд беднейших групп. 2 Подробнее об оценке валютных накоплений см.: Обзор экономической политики в России за 1998 год. Бюро экономического анализа. М.: РОССПЭН, 1999. С. 245-251. 3 Специфика опросов оставляет открытым вопрос, почему столь низкая доля состоятельных семей признает наличие у себя сбережений. Бюро экономического анализа 13 БЭА Фонд "Бюро экономического анализа" 103009 Москва, Малый Гнездниковский переулок, 4, тел. (095) 937-6750 факс (095) 937-6753 E-mail: bureau@beap.dol.ru Информационно-аналитический бюллетень № 5 апрель 1998 г. О статистике внешней торговли и оценке тенденций в динамике платежного баланса Российской Федерации По мере развития рыночных реформ интеграция российской экономики в систему мирового хозяйства становится все более глубокой и многогранной. В последнее время стало очевидным, что в отличие от прошлых лет оказывать значимое влияние на динамику макроэкономических показателей страны стали не только изменения конъюнктуры на мировых товарных рынках, но и ряд других факторов

1. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

2. Изучение товарного рынка г.Кургана на примере пива

3. Проблемы конкурентоспособности товаропроизводителей на товарных рынках

4. География мировых товарных рынков

5. Анализ товарного рынка основных продуктов питания

6. Потребительский рынок Украины
7. Организаторы товарного рынка
8. Страховой рынок Украины

9. Актуальные проблемы развития фондового рынка Украины

10. Виды товарных рынков

11. Маркетинговое исследование товарного рынка средств по уходу за волосами

12. Понятие рынка. Виды товарных рынков

13. Инфраструктура товарного рынка

14. Анализ состояния фондового рынка Украины и тенденции его развития.

15. Денежный рынок Украины

16. Особенности и перспективы развития фондового рынка Украины

Дуга с подвесками "Лето".
Дуга с подвесками "Лето" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: коричневый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

17. Анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке на примере зернового рынка на территории России

18. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

19. Маркетинговое исследование рынка сыроваренной продукции на Украине

20. Олигополия на рынке мобильной связи в Украине

21. Рынок ценных бумаг /Украина/

22. Вексельный рынок и перспективы его развития на Украине
23. Особенности товарных знаков на рынке СМИ
24. Анализ конкуренции на рынке туризма в Украине

25. Проблемы рынка труда Украины

26. Товарная биржа в системе оптового рынка

27. Формирование рынка ценных бумаг в Украине

28. Маркетинговый анализ рынок рынка гитар в Украине

29. Рынок маркетинговых исследований в Украине

30. Развитие фондового рынка в Украине

31. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках

32. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках в кейнсианской модели

Этикетка самоклеящаяся, А4, 24 этикетки, 70х37 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 70х37 мм. 24 этикетки на листе А4 формата. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 70 деталей.
Мозаика с прозрачным полем – отличный подарок для маленьких фантазеров. Из красочных деталек-ромбиков ваш ребенок сможет собирать любые
438 руб
Раздел: Пластмассовая
Водный игровой центр "Пляж".
Надувной игровой центр "Дельфин" представляет собой детский надувной игровой комплекс с бассейном, фонтаном и разноцветными
1644 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

33. Предпринимательство. Товарное производство и рынок. Основные фонды предприятия

34. Foreign exchange market (Иностранный обменный рынок)

35. Вопросы и ответы по биологии на экзамен (10-11 класс, Украина))

36. Народы Украины, Молдовы, Белоруссии (Доклад)

37. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

38. Транспортная система Украины
39. Анализ рынка углеводородов стран Центральной и Южной Азии
40. Визитная карточка Украины

41. Геоинформационный рынок популярных ГИС продуктов. Классификация технических и программных средств для ГИС

42. Мировой лесной рынок

43. Социально-экономическое развитие современной Украины

44. Бюджет Украины на 1997 г.

45. Государственное регулирование доходов населения на Украине

46. Государственный бюджет Украины

47. Кредитная политика государства и механизм ее реализации в условиях рынка

48. Принцип налогообложения /Украина/

Говорящий ростомер "Лесная школа".
Обучающий плакат-ростомер поможет и рост измерить, и выучить буквы с цифрами! Нажимай на картинки – играй и учись, слушай любимые потешки
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей AK-208ST "Alpenkok", 10x10x22 см.
Размеры: 10х10х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Предназначена для безопасного и гигиеничного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

49. Рынок земли в современной Российской экономике и перспективы его развития при сложившейся экономической ситуации

50. Финансовый контроль в период перехода к рынку

51. Финансы /Украина/

52. Адвокатура Украины

53. Региональные рынки и их функционирование

54. Товарный знак
55. Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/
56. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания

57. Контрольные вопросы по аграрному праву Украины

58. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

59. Украина

60. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

61. Банки и их роль в экономике Украины

62. Конституционное право Украины (Шпаргалка)

63. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

64. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры
Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши

65. Регламент Верховного Совета Украины

66. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

67. Право собственности граждан на жилье на Украине

68. Развитие лизинга на Украине

69. Закон Украины «О гражданстве»

70. Как организовываются выборы Президента Украины (2004)
71. Актуальные проблемы Украины в 2003-2004годах
72. Местное налогообложение в Украине

73. Субъекты рыночной экономики. Формы собственности в Украине

74. Административное право Украины

75. Законодательное регулирование деятельности предприятий и предпринимательства /Украина/

76. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

77. Правила таможенного контроля и оформления транспортных средств, перемещение их через таможенную границу Украины

78. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

79. Приватизация и аренда на Украине

80. Цели, задачи и функции прокуратуры Украины

Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей
Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие

81. Экологическое право /Украина/ (Контрольная)

82. Налоговое регулирование предпринимательства на Украине

83. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок

84. Правовое регулирование на информационном рынке

85. Страховой рынок и его развитие в РФ

86. Страховой рынок в России и за рубежом
87. Современная законодательная база Украины в области страхования
88. Охрана труда (Украина)

89. Финансовое право Украины (Шпаргалка)

90. Foreign exchange market (Иностранный обменный рынок)

91. Культура на Украине в 40-50-ые годы

92. История Украины (шпаргалки)

93. Конституционный процесс в Украине. Конституция Украины 1996 года

94. Вхождение Северного Причерноморья Крыма и Правобережной Украины в состав России

95. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

96. История Украины

Увлекательная настольная игра "Фрукто 10", новая версия.
«Фрукто 10» Вам нужно быть самым быстрым, чтобы первым найти фруктовую десятку на двух карточках, громко ее объявить и забрать карточки
392 руб
Раздел: Карточные игры
Простыня на резинке "ЭГО", 90х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
589 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 18x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
310 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

97. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

98. Украина и образование СССР

99. Анализ рынка бухгалтерских и аналитических программ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.