Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Потерпевший в криминальном праве Украины

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Львівський національний університет ім. І.Франка Інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів Кафедра кримінального права і процесу КУРСОВА РОБОТА на тему: Правове становище потерпілого за кримінальним правом України Львів - 2000 ЗМІСТ Вступ 3 1. Підстави та процесуальний порядок визнання особи потерпілою у кримінальному процесі України 6 2. Представники потерпілого у кримінальному процесі 8 3. Поняття характеру шкоди, завданої злочином потерпілому. 13 3.1. Поняття майнової шкоди, завданої злочином потерпілому. 13 3.2. Поняття моральної шкоди, завданої злочином потерпілому 17 3.3. Поняття фізичної шкоди, завданої злочином потерпілому 224. Потерпілий у стадіях порушення, попереднього розслідування та судового провадження кримінальної справи 23 5. Доказування у кримінальному процесі характеру і розміру шкоди, завданої злочином потерпілому 30 Висновок 32 Список використаної літератури 33 Вступ Становлення України як правової демократичної держави потребує оновлення юридичної бази захисту прав і свобод людини, приведення її у відповідність до європейських норм. Для вдосконалення правового статусу особи в законодавстві України особливе значення має Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року, норми якої є нормами прямої дії, а також такі міжнародно-правові документи, як Загальна декларація прав людини, проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, Міжнародний пакт про громадянські й політичні права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні й культурні права, Європейська конвенція про захист прав та основних свобод людини, Декларація ООН "Основні принципи правосуддя для жертв злочинів і зловживань владою" та ін. Конституція України, яка є Основним Законом України, проголошує, що "людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їхні гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави". Для кримінально-процесуального законодавства це означає, що воно має бути зорієнтоване на забезпечення можливостей здійснення учасниками судочинства процесуальних прав і додержання законності під час його проведення. Реалізація цих та інших конституційних положень у кримінальному процесі пов'язана з необхідністю не тільки вдосконалення діяльності органів попереднього розслідування, прокуратури, суду, адвокатури, а й розширення процесуальних прав учасників процесу, в тому числі й тих, які постраждали від злочинів, а також послідовного здійснення наявних прав. Слід зазначити, що кримінально-процесуальне законодавство України спрямоване головним чином на забезпечення розслідування вчинених злочинів та притягнення до відповідальності винних осіб, що, в свою чергу, зумовило детальне регулювання прав підозрюваного, обвинуваченого, підсудного. Однак, інтереси осіб, які потерпіли від злочину, захищені законом менш рішуче і з миритися з цим неможливо. Перед усім слід відзначити явну недосконалість правового статусу інституту потерпілого, що чинить негативний вплив на його участь у процесі, ставить у нерівне становище з обвинуваченим.

Це виявляється, в першу чергу, в диспропорції обсягу прав потерпілого і обвинуваченого (в потерпілого він значно вужчий), в регламентації процесуальної процедури щодо потерпілого (інколи вона не є чітко визначеною), у проблемі відшкодування потерпілому шкоди, заподіяної злочином, що призводить до меншої гарантованості реалізації потерпілим своїх прав. Судово-правова реформа в Україні спрямована переважно на створення об'єктивного слідства, кваліфікованого сильного та незалежного суду. Однак, щоб ця формула правосуддя була практично життєвою, необхідні розроблення і створення сильного правового інструментарію правосуддя, який гарантував би досягнення об'єктивної істини в кожній справі. У зв'язку з цим важливе значення має правовий статус потерпілого та його вдосконалення. Потерпілий від злочину, як і решта учасників кримінального процесу, має право на те, щоб його законні інтереси були забезпечені. Законодавець враховує це право, але, на жаль, не повною мірою і не завжди. Тому, зваживши на чинні нормативні положення, вітчизняний нормотворчий досвід та наявні в літературі наукові концепції, в дана курсова робота буде спробою розв'язати комплекс проблем щодо вдосконалення правового статусу потерпілого в кримінальному процесі України. Адже одним із напрямків судово- правової реформи є створення такого судочинства, яке б гарантувало право на захист не лише підозрюваному, обвинуваченому та підсудному, а й потерпілому, затверджувало б рівність усіх учасників процесу перед законом. 1. Підстави та процесуальний порядок визнання особи потерпілою у кримінальному процесі України У відповідності із чч. 1, 2 ст. 49 Кримінально-процесуального Кодексу України, потерпілим визнається особа, якій злочином заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду. Про визнання громадянина потерпілим чи про відмову в цьому особа, яка провадить дізнання, слідчий і суддя виносять постанову, а суд – ухвалу. В літературі дається більш детальне визначення цього поняття. Так, М.Михеєнко визначає потерпілим фізичну особу, якій злочином безпосередньо заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду і яка визнана потерпілою постановою особи, яка провадить дізнання, слідчого, судді, або ухвалою суду. Визнання особи потерпілою не залежить від її віку, фізичного або психічного стану. Також для визнання особи потерпілою закон не потребує її заяви. Тобто, підставами для визнання особи (фізичної, так як у відповідності із чинним законодавством потерпілим може визнаватись лише фізична особа) потерпілою є шкода, заподіяна цій особі внаслідок вчинення певних дій які кримінальним законом визнаються злочинними, або відмови від вчинення таких дій (бездіяльності) іншою особою. Для успішного розслідування справи важливим є своєчасність виявлення осіб, потерпілих від злочину, та визнання їх потерпілими. І тому не підлягає сумніву постулат, що допит потерпілого доцільно проводити на початку розслідування справи, бо це сприяло б найбільш ефективній та цілеспрямованій організації розслідування. При цьому важливо, щоб особа, яка постраждала від злочину, допитувалася саме як потерпілий, а не як свідок.

Своєчасне визнання потерпілого необхідне і для повнішого забезпечення прав і законних інтересів постраждалої особи. Тому важливе значення має питання про те, за наявності яких даних особа підлягає визнанню потерпілою. У законі зазначено, що слідчий виносить постанову про визнання особи потерпілою, встановивши, що “злочином заподіяно моральну, фізичну або матеріальну шкоду” (ст. 49 КПК). Але як же слід розуміти цю вимогу закону? Чи означає це, що умовою визнання особи потерпілою є наявність даних, які б дали підстави слідчому визнати безперечно встановленим як сам факт злочину, так і заподіяну ним шкоду? Таке розуміння закону, на думку М.І. Гошовського, не є правильним. Визнання доведення самого факту злочину в багатьох випадках невіддільне від визнання того, що даний злочин заподіяно конкретною особою. Наприклад, у справах про злочини на автотранспорті вирішення питання про те, чи є наїзд на потерпілого результатом злочину, часто органічно пов’язане з вирішенням питання про винність водія автомашини і знаходиться в прямій залежності від нього. Аналогічне положення нерідко має місце у справах про зґвалтування, заподіяння тілесних ушкоджень, шахрайство та деяких інших. Отже, якби визнання потерпілим обумовлювалося доведеністю факту злочину, яким заподіяно шкоду, то воно в наведених випадках було б невіддільним від визнання обґрунтованості обвинувачення тієї чи іншої особи в цьому злочині. А це означає, що визнання потерпілим могло б мати місце лише наприкінці слідства або, принаймні, не раніше притягнення особи як обвинуваченої. Тим часом вирішення питання про визнання особи потерпілою не слід залишати на кінець розслідування справи, бо це обмежує права потерпілого і може негативно позначитися на результатах слідства. І правильно наголошує В.В. Леоненко на тому, що мають бути передбачені додаткові процесуальні гарантії своєчасності визнання особи потерпілою. Потерпілою в матеріальному розумінні є особа, якій злочином заподіяно шкоду, що встановлена відповідно до дійсності. Це безперечно. Причому питання про заподіяння шкоди тій чи іншій особі, оскільки воно невіддільне від питання про винність певної особи в цьому злочині, може бути вирішено позитивно лише вироком суду. Висновки слідчого з цього питання, як і про винність обвинуваченого, мають імовірнісний характер, проте вони повинні ґрунтуватися на сукупності доказів, достатніх для того, аби винести конкретне рішення. Потерпілим у процесуальному розумінні є особа, котра займає правове становище потерпілої у процесі за відповідним рішенням слідчого чи суду, винесеним завдяки наявності даних, які вказують на заподіяння шкоди тим злочином, що розслідується, або справа щодо якого розглядається в суді. 2. Представники потерпілого у кримінальному процесі Чинному праву відоме представництво в адміністративних, цивільних, трудових, сімейних та інших справах, що розглядаються судами. Інститут представництва притаманний і кримінально-процесуальному праву. Існує два види представництва законних інтересів – за законом і за угодою. Представництво за законом здійснюється законним представником потерпілого, коли той є неповнолітнім або особою, котра має фізичні чи психічні вади і не може самостійно захистити свої права й законні інтереси.

Однако в отличие от свидетеля потерпевший имеет право на ознакомление со всеми материалами дела (ст. 53 УПК). Он является равноправным участником судебного разбирательства (ст. 245 УПК). Поэтому он может в своих показаниях не только сообщать конкретные, известные ему факты, но также и давать оценку другим, собранным по делу доказательствам, выражать свое согласие или несогласие с ними. Что же касается конкретной доказательственной информации, содержащейся в показаниях потерпевшего, то она оценивается по тем же правилам, что и показания свидетеля. Потерпевший, так же, как и свидетель, несет (за исключением указанных выше случаев) уголовную ответственность за отказ или уклонение от дачи показаний, а также за дачу ложных показаний (ст. 75 УПК), что является одной из важных гарантий достоверности его показаний. Вместе с тем потерпевший в отличие от свидетеля как правило, заинтересован в исходе дела. Это обстоятельство может отразиться и на объективности его показаний об обстоятельствах совершенного преступления. Так, потерпевшие нередко склонны к преувеличению грозившей им опасности, причиненного ущерба, к сокрытию собственных неблаговидных поступков, способствовавших совершению преступления (например, приглашение случайных знакомых в свою квартиру)

1. Криминально-процессуальное право Украины (Контрольная)

2. Контрольные вопросы по аграрному праву Украины

3. Конституционное право Украины (Шпаргалка)

4. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

5. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

6. Экологическое право /Украина/ (Контрольная)
7. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.
8. Конституционное право Украины

9. Система права Украины

10. Гражданское право как отрасль права /Украина/

11. Право Украины

12. Собственник или уполномоченный им орган как субъект трудового права Украины

13. Особенная часть уголовного права Украины

14. Областные госадминистрации как субъекты административного права Украины

15. Конституционное право Украины

16. Экологическое право Украины

Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные
Ростомер деревянный (ростомер-пазл).
Ростомер способствует развитию малыша, помогает наблюдать за ростом, служит отличным украшением детской. Как измерить рост? Соберите
324 руб
Раздел: Ростомеры
Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

17. Понятие брака по семейному праву Украины

18. Понятие трудового права Украины как области права

19. Право Украины в период формирования административно-командной системы (30-е годы)

20. Хозяйственное право Украины

21. Криминальная ответственность. Защита права собственности (Украина)

22. Правила таможенного контроля и оформления транспортных средств, перемещение их через таможенную границу Украины
23. Правила таможенного контроля и оформления транспортных средств через таможенную границу Украины
24. Государство Украина как субъект гражданского права

25. Право собственности в Украине

26. Анализ некоторых аспектов авторского права в Украине

27. Основы уголовного права. Уголовный Кодекс Украины

28. Украина ХХІ века: верховенство права или верховенство закона

29. Перспективы развития аэрокосмической отрасли Украины

30. Вопросы и ответы по биологии на экзамен (10-11 класс, Украина))

31. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

32. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

Детская горка, розовая.
Стабильная и прочная пластиковая горка с пологим спуском. Горка характеризует высокое качество и непревзойденный дизайн! Изготовлена из
1941 руб
Раздел: Горки
Детский шампунь-гель для волос и тела Weleda "Апельсин", 150 мл.
Натуральное средство 2 в 1 с нежнейшей кремовой текстурой и растительной моющей основой бережно очищает и ухаживает за чувствительной
542 руб
Раздел: Гели, мыло
Настольная подставка "Berlingo BR", вращающаяся.
Комбинированная черная/красная.
388 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

33. Народы Украины, Молдовы, Белоруссии (Доклад)

34. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

35. Транспортная система Украины

36. Топливно-энергетический комплекс Украины

37. Пищевая промышленность Украины

38. Социально-экономическое развитие современной Украины
39. Бюджет Украины на 1997 г.
40. Государственное регулирование доходов населения на Украине

41. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины

42. Принцип налогообложения /Украина/

43. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

44. Финансы /Украина/

45. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

46. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)

47. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

48. Адвокатура на Украине

Фломастеры утолщенные "Jumbo", 36 цветов.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 36 цветов.
829 руб
Раздел: Более 24 цветов
Ящик с ключевым замком, синий.
Размер (ВхШхГ) - 90х240х300 мм. Надежный корпус с удобной ручкой. Съемный лоток из ударопрочного пластика с 9 отделениями. Изготовлен из
1424 руб
Раздел: Прочее
Тортница с защелками.
Колпак тортовницы крепится к дну защелками. Сверху полиэтиленовая ручка, которая при необходимости вытягивается. Все это позволяет
333 руб
Раздел: Хлебницы

49. Граждане как субъекты административного права

50. Административное право (Контрольная)

51. Административное Право Республики Казахстан

52. Граждане, как субъекты административного права

53. Соотношение административного права со смежными отраслями права

54. Административное право РБ
55. Граждане как субъекты международного права
56. Административно право (шпаргалки)

57. Административное право РФ

58. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

59. Арбитражное процессуальное право

60. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

61. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

62. Банковское право (Контрольная)

63. Шпаргалка по банковскому праву

64. Гражданское право

Светильник "Диско шар".
Компактная световая установка для домашней дискотеки, детского праздника или просто уютного вечера в кругу семьи своим кристальным блеском
427 руб
Раздел: Необычные светильники
Масло Mommy care для отпугивания комаров, 50 мл, арт. MC_1696.
Масло для отпугивания комаров смесь натуральных и органических масел Москитуш обладает нежным ароматом, способным притуплять обоняние
890 руб
Раздел: Крем
Поильник–непроливайка Lubby "Русские мотивы" с трубочкой, 240 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника нежно соприкасается с ртом Малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить все содержимое
387 руб
Раздел: Поильники, непроливайки

65. Гражданское право - сделки

66. Шпоры по гражданскому праву (Шпаргалка)

67. Авторское право

68. Авторское право

69. Брачно-семейное право мусульман

70. Вещно-правовые способы защиты права собственности
71. Гражданское и семейное право
72. Гражданское право

73. Гражданское право (Контрольная)

74. Гражданское право (Шпаргалка)

75. Гражданское право (экзаменационная шпаргалка)

76. Гражданское право РФ (шпаргалка)

77. Договорное право

78. Граждане как субъекты гражданского права (физические лица)

79. Гражданское право

80. Засоби захисту права власностi

Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные
Держатель балдахина с двойным креплением (в пенале).
Крепление для балдахина состоит из двух полых трубок, которые вставляются одна в другую, верхней спирали для балдахина и двух креплений к
303 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Пенал "Радужная коллекция", серый-лайм.
Пенал очень компактен, удобен для хранения и переноски карандашей, ручек, фломастеров, кистей. Без наполнения. Размер: 22x11x6,5 см. 1
475 руб
Раздел: Без наполнения

81. Значение срока в Гражданском праве

82. Наследственное право: завещание

83. Объекты Гражданского права

84. Ответственность в гражданском праве

85. Понятие гражданского права как отрасли права

86. Права ребенка
87. Право собственности на квартиру и жилой дом
88. Право собственности некоммерческих организаций на жилые и нежилые помещения

89. Пределы осуществления гражданских прав

90. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

91. Собственность и право собственности

92. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

93. Ценные бумаги как объекты гражданских прав

94. ЦИВІЛЬНОЕ ПРАВО

95. Юниты по Гражданскому праву

96. Юридические формы защиты прав потребителей

Карандаши цветные, трехгранные, 18 цветов.
Один цвет желтый - флюо! Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не
305 руб
Раздел: 13-24 цвета
Противень глубокий "Mayer & Boch", мраморная крошка, 30,9 см.
Противень MAYER&BOCH изготовлен из высококачественной углеродистой стали с антипригарным мраморным покрытием. Толщина изделия составляет 4
348 руб
Раздел: Противни
Стульчик-сумка для кормления и путешествий с пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
799 руб
Раздел: Стульчики для кормления

97. Наследственное правоприемство по Российскому гражданскому праву

98. Гражданское право (лекции)

99. Стороны в гражданском праве


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.