Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Макроекономіка” на тему: “ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ” Зміст Вступ . 3 1. Сутність грошово-кредитної політики та її механізми . .5 1.1 Сутність грошово-кредитної політики 5 1.2 Інструменти та механізм реалізації грошово-кредитної політики .7 2. Взаємозв’язок фіскальної політики з грошово-кредитною політикою на різних етапах економічного розвитку в Україні .12 2.1 М’яка монетарна політика та м’яка фіскальна політика (1992-1995) 12 2.2 Жорстка монетарна та м’яка фіскальна політика (1996-1999) 14 2.3 Жорстка монетарна та жорстка фіскальна політика (2000-2006) .15 3. Проблеми та перспективи здійснення вітчизняної грошово-кредитної політики .19 3.1 Особливості сучасної монетарної стратегії України .19 3.2 Шляхи підвищення ефективності грошово-кредитного регулювання економіки. . .22 Висновки 25 Список використаної літератури .27 Вступ Україна, як і ряд європейських та азіатських країн, переживає зараз відповідальний період докорінної трансформації суспільного ладу, яка передбачає перебудову політичної та економічної системи на демократичних та ринкових принципах. Необхідність поєднання загальних та специфічних для України форм і методів управління зумовлює особливі складності у формуванні економічної політики держави, в першу чергу, грошово-кредитної. Це зумовлено непересічним значенням грошового обігу в забезпеченні функціонування економіки, його регулювання та використання в коригуванні поведінки суб'єктів грошово-кредитного ринку. Робота ґрунтується на наукових працях таких вчених, як І.Лютий, А.Гриценко, Т.Кричевська, Я.Грудзевич, А.Єпіфанов, В.Міщенко, Н.Гребеник, Б.Луців, П.Нікіфоров, В.Осецький, Н.Островська, М.Шаповалова, Т.Єрліна та інших, які плідно досліджували проблеми грошово-кредитної політики в Україні, теоретичні та методологічні засади її здійснення. Разом з тим, питанням підвищення ефективності грошово-кредитної політики в Україні приділяється ще недостатньо уваги в роботах вітчизняних та зарубіжних вчених. Метою написання роботи є подальший розвиток теоретико-методологічних засад дослідження грошово-кредитної політики України в умовах специфіки процесів трансформації нашого суспільства та розробка практичних рекомендацій щодо підвищення її ефективності. Досягнення цієї мети зумовило необхідність постановки та вирішення комплексу завдань: 1) дослідження закономірностей здійснення грошово-кредитної політики, її інструментів і механізму реалізації в умовах трансформації суспільного ладу; 2) дослідження досвіду грошово-кредитного регулювання на різних етапах становлення ринкової економіки України; 3) дослідження взаємозв’язку фіскальної та грошово-кредитної політики на різних етапах економічного розвитку України; 4) оцінка сучасної монетарної стратегії в Україні; 5) розробка практичних рекомендації щодо основних напрямків вдосконалення реалізації грошово-кредитного регулювання в Україні. 1. Сутність грошово-кредитної політики та її механізми 1.1 Сутність грошово-кредитної політики Для визначення об'єктивної необхідності грошово-кредитної політики особливо важливо правильно зрозуміти її сутність, цілі, інструменти та механізм реалізації.

Всяка грошово-кредитна політика, що проводиться державою одночасно реалізує як політичні, так і економічні цілі. Політичні цілі визначаються державним устроєм, існуючою законодавчою базою та соціально-політичним напрямком розвитку суспільства, який реалізують органи державної влади та державного управління. Та сьогодні досягнення політичних цілей неможливе без вирішення соціально-економічних проблем. Дійсний стан економіки є матеріальною базою для політичного розвитку суспільства, не можливо побудувати матеріально високо розвинене суспільство з високою отупінню соціального захисту кожного громадянина в умовах загострення економічних протиріч і падіння виробництва. Тому політичні й економічні цілі сьогодні не можна розглядати і реалізовувати окремо, а тільки в сукупності, як одне ціле. При цьому необхідно зазначити, що можна визначити загальноекономічні цілі економічної політики держави, що носять стратегічний характер, і конкретні цілі грошово-кредитної політики, що мають тактичне значення, чи носять автономний характер. Грошово-кредитна політика - це державне регулювання сфери грошового обігу та кредитних відносин. Основна мета такої політики підпорядкована загальноекономічній політиці держави і направлена на досягнення економічної стабільності та прогресу в умовах оптимального рівня основних макроекономічних показників. За визначенням Нікіфорова, грошово-кредитна політика – «є елементом економічної політики держави і являє собою сукупність заходів, спрямованих на забезпечення нормального функціонування грошового обігу, стійкості національної грошової одиниці, стабільності її купівельної спроможності, рівноважного розвитку економіки в цілому» . Як справедливо відмічає А. Гальчинський, загальна цільова спрямованість грошово-кредитної політики не лише не заперечує, а передбачає визначення її нагальних автономних цілей. Останні прийнято розглядати в теорії грошей як тактичні цілі грошово-кредитної політики. На сьогодні грошово-кредитна політика ототожнюється з монетарною політикою. Основною метою такої політики є стабільність національної грошової одиниці та грошового обігу за рахунок контролю за емісією грошей і кредитним механізмом. Але реалізовувати це завдання монетарна політика може лише в сукупності з фіскальною політикою держави, при чому і фіскальна, і грошово-кредитна політика повинні скласти єдиний механізм досягнення конкретної цілі на певному етапі. Хоч грошово-кредитна і фіскальна політика виступають як окремі складові для досягнення кінцевого макроекономічного результату, ефективність їхніх дій полягає у визначенні тактичних цілей і взаємодії у ході їх реалізації. Тому, хоча монетарна і фіскальна політика відносно автономні, мають власний інструментарій та механізм реалізації, їхня взаємодія є однією з головних чинників економічної стабільності та зростання. Кінцевою метою монетарної політики, тобто її стратегічною глобальною метою є забезпечення стабільності цін, повної зайнятості, зростання реального обсягу виробництва тощо. Поточна грошово-кредитна політика, на відміну від глобальної, зорієнтована на виконання конкретніших завдань.

Насамперед це забезпечення внутрішньої стабільності грошей, регулювання економічного циклу, вибір економічної ідеології, якій надає перевагу уряд тієї чи іншої країни. В цілому, метою грошово-кредитної політики є не лише підтримання стабільності національної грошової одиниці, а відтак і загального рівня цін, але й досягнення високого рівня зайнятості та виробництва, а також, кажучи словами німецьких аналітиків, &quo ;забезпечення банківської організації платіжного обігу всередині країни та за кордоном&quo ; . 1.2 Інструменти та механізм реалізації грошово-кредитної політики Центральний банк як головний орган державного регулювання економіки в межах своїх повноважень здійснює комплекс заходів, спрямованих на досягнення цілей монетарної політики, що, як правило, однакові в переважній більшості країн. Оскільки центральний банк не обслуговує безпосередньо суб'єктів господарювання, можливості його впливу на економічні процеси та грошовий обіг значною мірою зумовлюються взаємодією з комерційними банками, депозитно-позичкові операції яких є головним джерелом емісії і визначають обсяг та структуру грошової маси. Тому механізм реалізації грошово-кредитної політики центрального банку передбачає насамперед вплив на кредитну діяльність комерційних банків. Усі методи такого впливу поділяються на загальні й селективні (вибіркові). Загальні методи забезпечують вплив центрального банку на кредитний ринок у цілому, а селективні уможливлюють регулювання окремих видів кредитної діяльності комерційних банків. До загальних методів реалізації грошово-кредитної політики належать: 1) політика облікової ставки; 2) операції на відкритому ринку; 3) зміна норм обов'язкових резервів. Політика облікової ставки — це регулювання оплати (процента) за позики, які центральний банк надає комерційним банкам, що впливає на їхню здатність розширювати кредитні операції. Комерційні банки за необхідності можуть отримувати кредити центрального банку в процесі рефінансування — шляхом переобліку векселів або під заставу цінних паперів. Центральний банк змінює облікову ставку залежно від типу грошово-кредитної політики, яку необхідно реалізувати в даний період. Рівень облікової ставки впливає не лише на грошовий ринок, а й на ринок капіталів, оскільки підвищення ставок центрального банку зумовлює зниження попиту на цінні папери і зниження їхньої ринкової вартості, а зниження ставок — навпаки. Крім того, підвищення ставки сприяє припливу в країну іноземних капіталів, що приводить до зростання обмінного курсу національної валюти. Зміна офіційної облікової ставки є також свого роду орієнтиром для комерційних банків. Ця подія свідчить про перехід центрального банку до нової грошово-кредитної політики і стимулює комерційні банки вносити корективи у процентні ставки щодо власних кредитів. Проте такий метод грошово-кредитної політики є недостатньо ефективним, оскільки охоплює лише ті комерційні банки, які мають потребу в кредитах центрального банку. Тому зміною облікової ставки як інструментом грошово-кредитної політики центральний банк найчастіше користується у поєднанні з іншими методами грошово-кредитного регулювання.

Полтичн сили в боротьб за владу в Укран (грудень 1917 початок 1919 р.).P К., 1993. 101 с.;  ж. Полтичн сили у боротьб за владу в Укран: рк 1919-й.P К., 1996. 81 с.;  ж. Полтичн сили у боротьб за владу в Укран: рк 1920-й.P К., 1997. 94 с.; Рент О. П. Робтництво Украни  Центральна Рада.P К., 1993. 48 с.; його ж. Бльшовизм  укранська революця 19171920 рр. Спроба визначення характеру  динамки соцальних процесв.P К., 1994. 39 с.; Андрусишин Б. ¶. У пошуках соцально рвноваги. Нарис стор робтничо полтики укранських урядв революц та визвольних змагань 19171920 рр.P К., 1995. 192 с.; Рент О. П. Укранська революця  робтництво: соцально-полтичн  економчн змни 19171920 рр.P К., 1996. 265 с.; Захарченко П. Селянська вйна в Укран: рк 1918-й.P К., 1997. 188 с. 11 11 Укранська революця: 1917 початок 1918 рр. (Проблеми, пошуки, узагальнення).P С. 3158; Турченко Ф. Г. Микола Мхновський: Життя  слово.P К., 2006. С. 205252. 12 12 Див.: Центральна Рада  укранський державотворчий процес

1. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

2. Основні напрямки зовнішньої політики України

3. Інформаційна політика України

4. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

5. Сучасна мовна політика України

6. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України
7. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США
8. Митна політика України

9. Сучасна митно-тарифна політика України

10. Грошово-кредитна політика Франції. Грошова система СРСР

11. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

12. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

13. Екологія України. Проблеми. Географія. Шляхи рішення

14. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

15. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

16. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

Наполнитель бумажный (50 грамм), натуральный.
Вес: 50 грамм. Бумажный наполнитель используют в качестве декоративного материала, создавая из него на поверхности подарков различные
448 руб
Раздел: Упаковочные ленты, банты
Каска с подставкой под банки.
Не дай себе засохнуть! На стадионе или в парке, на дискотеке или вечеринке, в жаркий полдень или среди ночи, если с Вами пивная каска,
524 руб
Раздел: Прочее
Дуга с подвесками "Лето".
Дуга с подвесками "Лето" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок

17. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

18. Економіко- і політико-географічне положення України

19. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

20. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

21. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

22. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)
23. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
24. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

25. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

26. Бюджет України: актуальні проблеми

27. Грошовий обіг України

28. Грошова система України

29. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

30. Проблеми функціонування фінансових бірж України

31. Банківська система України та проблеми її реформування

32. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 160 г/м2, 167% CIE, 250 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат листов:
572 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Кошелек нагрудный Tramp средний, 14x21 см.
Легкий походный нашейный кошелек для самых необходимых документов. Удобно носить под одеждой. Тесьма для ношения на шее. Пять отделений
390 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки

33. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

34. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

35. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

36. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

37. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

38. Історія України. Соціально-політичні аспекти
39. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України
40. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

41. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

42. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

43. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

44. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

45. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

46. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

47. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)

48. Вибори та їх роль у політичному житті України

Этикетка самоклеящаяся "Lomond", А4, белая.
Размер этикетки - 210х297 мм. 1 этикетка на листе формата А4. Плотность - 70 г/м2. Тип этикетки - матовая. Цвет - белый.
323 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с двумя подвесками №2".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
491 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1433, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые

49. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

50. Партійна система України. Політичний маркетинг

51. Центристські партії в політичній системі сучасної України

52. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

53. Аналіз стану соціальної політики в Україні

54. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя
55. Курортно-рекреаційний комплекс України. Основні проблеми і перспективи розвитку
56. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

57. Державне регулювання грошового обороту України

58. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

59. Екологічні проблеми міст України

60. Політико-правове середовище МЕВ в Україні

61. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

62. Атомна енергетика України і РПС

63. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

64. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

Футбольный мяч "St. Petersburg", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная игра "Каркассон".
«Каркассон» — настоящий настольный шедевр с простыми правилами и глубоким игровым процессом. Ход за ходом участники партии создают
990 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Свинтус. Правила Этикета" (новая версия).
Об игре Перед вами расширенная версия карточного бестселлера «Свинтус»! Помимо полного набора карт из оригинала, в игру добавлены новые 12
390 руб
Раздел: Игры в дорогу

65. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

66. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

67. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

68. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

69. Корпоративные облигации. Проблемы становления на российском рынке

70. Історія України
71. Господарство України на рубежі 18-19 столітть
72. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

73. Національна політика СРСР в роки перебудови

74. Походження людини та її поява на території України

75. Центральна Рада і пролетаріат України

76. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

77. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

78. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

79. Економічне районування України

80. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

Зеркальце карманное "Бабочка", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Кулинарная форма, круглая, регулируемая, 16-30 см, высота 8,5 см.
Кольцо-трансформер решает проблему выбора размера формы раз и навсегда.Используется для выпечки коржей диаметров от 15 до 30 см.Форма
482 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Сковорода литая с антипригарным покрытием, 26 см.
Сковорода со съемной ручкой и стеклянной крышкой, утолщенное дно. Диаметр: 260 мм. Высота: 60 мм.
1738 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием

81. Проблема становления партийных систем

82. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

83. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

84. Поняття, форма та функції Конституції України

85. Проблемы становления малого бизнеса в России

86. Суверенітет України
87. Бюджетна ситема України
88. Державний бюджет України і бюджетне право

89. Управління фінансами України

90. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

91. Організаційна система управління природокористуванням України

92. Машинобудування України

93. Інтеграція України у світове господарство

94. Використання трудових ресурсів Західної України

95. Міжнародний ринок туристичних послуг України

96. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики
Ванная комната "Конфетти".
Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Комплектность: коврик большой, коврик, флакон - 2 штуки, пробка к
878 руб
Раздел: Ванные комнаты
Антипригарный коврик, многоразовый, 33x40 см.
Антипригарный коврик используется для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий, приготовления пиццы, запекания мяса и рыбы без
311 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

97. Особливості перехідної економіки України

98. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

99. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.