Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Лексика роману Павла Загребельного "Південний комфорт": семантичний аспект

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра української мови Курсова робота Лексика роману Павла Загребельного «Південний комфорт»: семантичний аспект Виконавець студент групи УУ-08-03 Д.О. Чадович « » 200 р. Керівник роботи к.філол.н., доцент Н.С. Голікова « » 200 р. Дніпропетровськ 200 Реферат Курсова робота (I курс): (скільки сторінок, джерел, позицій списку використаної літ-ри, додатків). Перелік ключових слів: лексика, слово, лексикологія, лексичне значення слова, лексико-семантичні категорії, семантика, словниковий склад мови, оказіоналізми. Об’єктом дослідження є лексика роману Павла Загребельного «Південний комфорт», що розглядається в аспекті системно-понятійних зв’язків. Актуальність дослідження: вперше було досліджено семантичний аспект роману Павла Загребельного «Південний комфорт». Мета і завдання дослідження. Курсова робота має на меті вирішення таких завдань: 1) загальний аналіз лексики роману на семантичному рівні; 2) визначити спосіб творення та роль авторських неологізмів у романі; 3) систематизувати та семантично класифікувати наявні у романі оказіоналізми. Матеріалом для здійснення поставлених завдань Джерела дослідження. Фактичний матеріал дібрано з роману Павла Загребельного «Південний комфорт». Методи дослідження. У роботі використаний такий метод лінгвістичного аналізу, як описово-аналітичний. Об’єм і структура роботи. Курсова робота містить вступ, основну частину ( розділів), висновки, список використаної літератури ( найменувань), список умовних скорочень. Загальний обсяг сторінок. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше було досліджено семантичний аспект роману Павла Загребельного «Південний комфорт». Практичне значення роботи. Матеріал і результати роботи можуть бути використані при вивченні лексики роману Павла Загребельного «Південний комфорт». Зміст роботи. У вступі розкривається актуальність проблеми, ставиться мета і завдання дослідження, подається список використаної наукової літератури, теоретичне значення та практична цінність роботи. В основній частині аналізується лексика як складова частина мови та семантика як наука, описується та аналізується лексика роману Павла Загребельного «Південний комфорт». Висновки повідомляють про результати дослідження семантичного аспекту лексики роману Павла Загребельного «Південний комфорт». Анотація Курсова робота присвячена дослідженню лексики роману Павла Загребельного «Південний комфорт». Мета роботи має комплексний характер і має на меті вирішення таких завдань: 1) загальний аналіз лексики роману на семантичному рівні; 2) визначити спосіб творення та роль авторських неологізмів у романі; 3) систематизувати та семантично класифікувати наявні у романі оказіоналізми. Цінність наших досліджень полягає у тому, що вперше було досліджено семантичний аспект роману Павла Загребельного «Південний комфорт». Результати роботи можуть бути використані при вивченні лексики роману Павла Загребельного «Південний комфорт».

Робота є цікавою для студентів, учених-філологів та всіх тих, хто цікавиться лексикологією та семантикою як науками. Курсова робота складається з розділів, списку джерел і використаної літератури. Робота складається зі вступу, сторінок основного тексту, позицій бібліографії. Зміст Вступ Лексика Лексичне значення слова Лексико-семантичні категорії Семантика Словниковий склад мови Історичні зміни словникового складу мови. Причини історичних змін у лексиці Запозичення Павло Архипович Загребельний Характеристика творчості Роман Павла Загребельного «Південний комфорт» Висновки Список використаної літератури Список умовних скорочень англ. англійський гр. грецький рос. російський фр. французький лат. латинський заст. застаріле іст. історизм вульг. вульгарне Вступ Тема курсової роботи: «Роман Павла Загребельного «Південний комфорт»: семантичний аспект». Об’єктом дослідження нашої науково-дослідницької роботи є лексика роману Павла Загребельного «Південний комфорт», що розглядається в аспекті системно-понятійних зв’язків. Курсова робота має на меті вирішення таких завдань: 1) загальний аналіз лексики роману на семантичному рівні; 2) визначити спосіб творення та роль авторських неологізмів у романі; 3) систематизувати та семантично класифікувати наявні у романі оказіоналізми. При написанні курсової робити були використані такі наукові джерела: стаття Бойко Н.І. «Експресивна лексика»; стаття Віняр Г. «Творення нової лексики в українській мові кінця XX століття»; стаття Гуляцька Л.Л. «З історії лексикології української мови»; стаття Колоїз Ж. «Оказіональність / узуальність як концептуальна лінгвістична категорія»; стаття Кочерган М.П. «Зіставна лексична семантика: проблеми і методи дослідження»; стаття Муромцев І. «Про системну організацію лексики сучасної української мови»; стаття Павленко Л.П. «Складні іменники-оказіоналізми в поетичному контексті»; книга Пономаріва О.Д. «Стилістика сучасної української мови»; книга «Сучасна українська мова» за редакцією О.Д. Пономарева; книга Лисиченка Л.А. «Лексикологія сучасної української літературної мови»; книга Кочергана М.П. «Вступ до мовознавства: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти»; книга Возняка Т.С. «Тексти та переклади»; Великий тлумачний словник сучасної української мови. Актуальність дослідження: вперше було досліджено семантичний аспект роману Павла Загребельного «Південний комфорт». У процесі роботи використаний такий метод лінгвістичного аналізу, як описово-аналітичний. Зміст роботи. У вступі розкривається актуальність проблеми, ставиться мета і завдання дослідження, подається список використаної наукової літератури, теоретичне значення та практична цінність роботи. В основній частині аналізується лексика як складова частина мови та семантика як наука, описується та аналізується лексика роману Павла Загребельного «Південний комфорт». Матеріал і результати роботи можуть бути використані при вивченні лексики роману Павла Загребельного «Південний комфорт». Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше було досліджено семантичний аспект роману Павла Загребельного «Південний комфорт».

Висновки повідомляють про результати дослідження семантичного аспекту лексики роману Павла Загребельного «Південний комфорт». Лексика Отже, що собою являє лексика? Лексика (від гр. lexis – слово) – це сукупність уживаних у мові слів, з якими пов’язані певні значення, закріплені в суспільному вжитку. З цього визначення ми можемо зробити висновок, що лексика є однією з основних складових мови. Науковці відзначають, що лексика – найменш консервативна галузь мови. Тобто вона часто зазнає змін. «Для порівняння можна відзначити, що найбільш консервативна галузь – фонетика: за свою багатовікову історію слов’янські мови запозичили лише одну фонему . У лексиці зовсім інша ситуація: одні слова виходять з ужитку (назавжди або згодом повертаються, набувши нового значення), інші з’являються як питомі або запозичені» . «А тому мова – це діалектична єдність усталеності й змінності: сукупність упорядкованих взаємопов’язаних елементів, що мають свою структурну організацію, не лише відтворюються в процесі мовленнєвої діяльності, але й перетворюються, перебудовуються, тобто змінюються» . Одиницею лексики є слово. Зовні воно сприймається як звук або сукупність звуків. Проте слово є складною частиною мови. Тому, робимо висновок, що не кожне поєднання звуків можна назвати словом. Що таке слово? Слово – це звук або комплекс звуків, що має певне значення і вживається в мовленні як самостійне ціле. «Слово має подвійну природу: зовнішню та внутрішню. Зовнішня – це звукова оболонка, внутрішня – значення слова. Слово не може існувати без тієї чи іншої. Без зовнішньої оболонки слово не може бути почутим, без внутрішньої не може бути зрозумілим. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що слово існує завдяки єдності форми і змісту» . Яка функція слова? За допомогою слів людина називає предмети та явища навколишньої дійсності, їхні ознаки, дії, стан тощо. Тому, основна функція слова в мовленні – називна, або номінативна (від лат. ome – ім’я, назва). Як ми знаємо, одна з найважливіших рис людського мислення – здатність до узагальнення, до абстрагування. Абстрагування – це виділення найістотніших ознак, властивостей предметів і явищ навколишньої дійсності. Наука, яка займається вивченням мови, називається мовознавством. «Ця наука є комплексною, оскільки вивчає мову з різних поглядів, на різних рівнях. Одним із розділів мовознавства є лексикологія, яка займається вивченням словникового складу мови. У лексикології слово вивчається не лише саме собою, а й у певному зв’язку з іншими словами. Лексикологія досліджує словниковий склад мови з погляду походження (слово питоме, тобто створене на рідному ґрунті, чи іншомовне), з історичної точки зору (слово сучасне чи застаріле), у плані вживання (слово активного чи пасивного запасу)» . Що ж собою являє лексикологія? Лексикологія (від гр. lexikos «такий, що стосується слова» і logos «наука») – розділ науки про мову, який вивчає лексику (словниковий склад мови). Розрізняють такі види лексикології: Загальна – встановлює загальні закономірності будови, функціонування і розвитку лексики.

Дулеб же прочно стоит на земле, трезво и здраво судит о своем времени и в меру этого понимания, в пределах отпущенной ему "свободы" совершает свой выбор. Не удивительно, если олицетворяемая им мысль народная склоняется на сторону Долгорукого, окружает его ореолом "правды и благородства", на которых "должно стоять" государство. Ведь и сам Юрий Долгорукий, и его сын Андрей Боголюбский остались в истории устроителями Ростово-Суздальской земли, основателями доброго десятка городов, "самыми усердными храмоздателями". Что же до Изясласа, его след в истории - слова, которым суждено было стать своего рода формулой эпохи феодального распада и усобиц: "Не место идет к голове, а голова к месту"*. Так говорил он, возводя в закон право насилия и отвергая тем самым завещанную Мономахом традицию наследования великокняжеского стола по старшинству. _______________ * В. О. К л ю ч е в с к и й. Соч. в восьми томах, т. I, М., Госполитиздат, 1956, с. 288, 187. Не забудем и другое. Резко обнажая противостояние Изяслава и Юрия и признавая в последнем прогрессивного деятеля, Павло Загребельный на материале истории ведет наступательный спор с современной идеологией буржуазного национализма

1. Лексико-граматична організація українських військових команд

2. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

3. Оборона Киева 1941р. Трагедія армії Південно-Західного фронту. Генерал-полковник М. П. Кирпонос

4. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

5. Агровиробнича характеристика чорнозему південного

6. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України
7. Країни південно-східної Європи
8. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

9. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

10. Країни Тропічної і Південної Африки (1900–2002 рр.)

11. Передумови, рушійні сили та перспективи еволюції російсько-грузинського конфлікту у Південній Осетії

12. Формування у молодших школярів граматичних понять роду, числа і відмінка іменників

13. Екологічний стан р. Південний Буг. Характеристика та заходи щодо його поліпшення

14. План реконструкції підприємства "Виробниче об’єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова"

15. Лингвострановедческий аспект экономической лексики

16. Сниженная лексика английского языка и ее перевод на русский язык (на примере переводов романа С. Кинга “Долгий путь”)

Набор Philips Avent № 67 "Подарочный набор для малыша 6+".
Подарочный набор Philips Avent для малыша 6+ №67 содержит все необходимые аксессуары для того, чтобы приготовить еду для малыша, накормить
1101 руб
Раздел: Наборы для кормления
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор А" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый фонарик, первый вентилятор, провести первые эксперименты с магнитом — всего 15 разных проектов,
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

17. Сниженная лексика английского языка и ее перевод на русский язык (на примере перевода новеллы С.Кинга "Долгий путь")

18. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

19. Иностранные заимствования в лексике английского языка

20. Иностранные заимствования в лексике английского языка

21. Сниженная лексика в современном немецком языке; источники пополнения и особенности функционирования в молодежном сленге

22. Лексико-семантическое поле "женщина" в современном английском языке
23. Возможности выявления субстратных элементов в культурно-значимой лексике
24. Разговорно-просторечная и областная лексика в словарях и в современном русском языке (лексикографический аспект)

25. Эмоциональная лексика молодежного жаргона

26. Диалектная лексика в современных русских арго

27. Речевое поведение телеведущих: эмоционально-экспрессивная лексика (на материале программ К. Прошутинской и А. Караулова)

28. Библейская лексика на страницах современных СМИ

29. О культурном коннотативном компоненте лексики

30. Облучок (О лексике и фразеологии "Евгения Онегина")

31. Стилистические пласты лексики

32. Лексико-грамматические группы имен существительных

Карандаши цветные "Jumbo. MAXI", 12 цветов.
Высококачественные карандаши. Яркая упаковка с изображениями лошадей обязательно понравится детям. Легко затачивается. Очень мягкий
374 руб
Раздел: 7-12 цветов
Фломастеры "Birello", двухсторонние, 24 цвета.
Набор фломастеров с двойным наконечником. Толщина пишущего узла: 2,5 мм / 5 мм. Стержень: тонкий / широкий. Корпус: пластик. Количество цветов: 24.
551 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

33. О функционировании ориентальной лексики в русской художественной речи на рубеже 19— начала 20 в.

34. Эсперанто и ненормативная лексика

35. Цветовая лексика в творчестве С. Есенина

36. Полный превед. «Аффтарская» лексика приходит в рекламу

37. Методический аспект лексико-семантического анализа на уроках русского языка

38. Использование просторечной лексики как стилистико-прагматический прием
39. Ненормированная лексика в романе И. Ильфа и Е. Петрова Золотой теленок
40. Различия в лексике британского и американского вариантов английского языка

41. Стилистически окрашенная лексика

42. Некоторые особенности тематической организации лексики компьютерного жаргона

43. Переименование в лексике современного немецкого языка

44. Когнитивный тип метафоры в диахронии (на материале перцептивной лексики русского языка)

45. Жаргон офицеров и слушателей Сибирского кадетского корпуса (г. Новосибирск): лексика и фразеология

46. Бытовая лексика древнегреческой ранней лирики

47. Лексика делового общения

48. Лексико-грамматические особенности французского научно-популярного текста

Карточная игра "Уно".
Уно – это популярная настольная игра, широко известная по всему миру. В каждом раунде, первым избавляйся от всех карт, набирая очки за
389 руб
Раздел: Колоды карт
Вешалка для одежды напольная ТД-00014, две перекладины, 800x430x1550 мм.
Длина: 80 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1078 руб
Раздел: Вешалки напольные
Стульчик-подставка "Тачки".
Многофункциональный детский стульчик-подставка - для более комфортного пользования унитазом и умывальником. С антискользящим прорезиненным
459 руб
Раздел: Подставки под ноги

49. Бытовая лексика в комедиях И.А. Крылова

50. Определение психоэмоционального состояния по голосу и особенностям лексики

51. Общество комфорта и философия риска

52. Семантико-сопоставительный анализ переносных значений в группе лексики «фауна» в английском и русском языках

53. Лексико-семантическое направление и его основные идеи

54. Использование жаргонной лексики в средствах массовой информации
55. Лексико-стилистические свойства политического текста
56. Латинська мова. Іменники

57. Лексика английского языка

58. Лексика української мови на позначення обрядів, звичаїв

59. Лексико-грамматические разряды имен существительных в названиях блюд

60. Лексико-грамматические разряды прилагательных в наружной рекламе

61. Лексико-грамматические средства выразительности

62. Лексико-графическая деятельность В.И. Даля

63. Лексико-семантическая группа глаголов со значением чувств

64. Лексико-семантические группы слов в названиях точек обслуживания г. Тольятти

Машинка "Бибикар (Bibicar)", розовая.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка с ручкой", красный.
Отличная мини-машинка белорусского производства, выполненная по лицензии испанской компании Molto — настоящая находка для энергичных
2126 руб
Раздел: Каталки
Логическая игра "IQ-ХоХо", арт. SG 444 RU.
Заполните игровое поле десятью двухсторонними деталями головоломки, располагая Х и О в определённой последовательности. Выполните все 120
525 руб
Раздел: Игры логические

65. Лексико-семантична система мови

66. Лексико-фразеологическая характеристика фразовых глаголов

67. Обучение иноязычной лексике учащихся средней школы при помощи компьютерных технологий

68. Окказиональная лексика в произведениях В. Хлебникова

69. Особенности собственных наименований продовольственных товаров в лексико-семантическом аспекте

70. Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові
71. Реализация системного подхода к отбору и организации лексики в учебниках В.Г. Будая "Русский с алфавита" и Ю.Г. Овсиенко "Русский язык для начинающих"
72. Семантические закономерности лексико-семантической группы "жилище" в русском и казахском языках

73. Слова ограниченного и неограниченного употребления (профессионализмы, диалектизмы, аргоизмы, терминологическая лексика)

74. Социолингвистический аспект в изучении новой лексики

75. Структурно-лексико-семантические классы производных глаголов на материале "Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова"

76. Территориальная дифференциация итальянской лексики

77. Употребление заимствованной лексики на примере названий спортивных товаров в каталоге сети спортивных магазинов "Спортландия"

78. Функциональные особенности заимствований иноязычной лексики в современной публицистике

79. Эстетика английской лексики

80. Іменники – назви рослин та їх використання в усній народній творчості

Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Солнцезащитные шторки Spiegelburg "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
В комплекте 2 штуки. Размер: 37x44 см. Материал: полиэстер.
896 руб
Раздел: Прочее
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

81. Колоративная лексика современного русского языка в произведении "Бедные люди"

82. Заимствованная лексика русского языка

83. Игровые методы обучения лексике английского языка

84. Кулинарная лексика в немецком языке

85. Иноязычная лексика и ее использование

86. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті
87. Граматична характеристика вільного поєднання в структурі простого речення
88. Анализ эмоционально-окрашенной лексики в произведениях А. Макаёнка

89. Философская лексика в поэзии Бродского

90. Кольоропозначальна лексика, використовувана Оскаром Уайльдом у романі "Портрет Доріана Грея"

91. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

92. Анатомическая лексика в кроссвордах

93. Использование игровых приемов при коррекции лексико-грамматических нарушений у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 3 уровня

94. Методика вивчення іменника у початкових класах

95. Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі

96. Система вивчення іменників дітьми початкових класів

Папка для тетрадей "Чемпионат мира по футболу 2018. Талисман", красная, А4.
Формат: А4. Застежка: молния.
365 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные
Набор для творчества "Топиарий новогодний" (26 см).
В набор входит: 1. Пенопластовые заготовки: шар диаметром 6 см. и диаметром 2 см. (10 штук). 2. Разноцветные листы FOM EVA и готовая
475 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла

97. Формування комунікативно-мовленнєвих умінь під час вивчення лексики

98. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.