Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Судова система України. Конституційний Суд України

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

План1. Поняття судової системи України 2. Конституційний Суд України 2.1 Завдання, склад та повноваження Конституційного Суду України 2.2 Правовий статус суддів Конституційного Суду України 2.3 Форми звернення до Конституційного Суду та їх суб’єкти 2.4 Порядок здійснення провадження в Конституційному Суді 2.5 Рішення та висновки Конституційного Суду Література 1. Поняття судової системи України Статтею 6 Конституції України проголошується, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на три окремих самостійних та незалежних гілки – законодавчу, виконавчу та судову, які реалізовують свої повноваження у межах, що визначаються відповідно до вимог Конституції та законодавства України. Носіями судової влади виступають спеціальні державні органи – суди, юрисдикція (повноваження) яких відповідно до ст. 124 Конституції України, поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Основним способом реалізації судової влади судами є здійснення ними правосуддя, тобто розв’язання по суті соціальних конфліктів (спорів), які виникають між сторонами у будь-якій сфері нашого життя. Сторонами у такому соціальному конфлікті можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, а також сама держава. Поряд з поняттям ”правосуддя”, в юриспруденції застосовують і поняття ”судочинство”, яке вважають практично тотожним першому, проте поняття ”судочинство” за своїм змістом є більш широким, оскільки крім здійснення безпосередньо правосуддя (вирішення спору або справи по суті) включає в себе й іншу діяльність суду, спрямовану на забезпечення правосуддя. В залежності від того, в якій саме сфері суспільного життя виникає конфлікт (спір) між сторонами, він розглядається та розв’язується судом за певними правилами (процедурою), які закріплюються у відповідних процесуальних законах. Всього законодавством України передбачено п’ять форм судочинства – цивільне, господарське, адміністративне, кримінальне та конституційне. Суд відрізняється від інших органів за рядом ознак: - розглядає і вирішує особливі категорії справ, які не може розглянути жодний інший орган; - його рішення проголошуються іменем України і є обов’язковими для всіх громадян, органів, яким вони адресовані; - справи розглядаються в суді з суворим дотриманням особливої процедури, яка регламентуються виключно законами України; - суд є самостійним у розгляді справи (між судами немає відносин підлеглості). Завдання суду як особливого державного органу закріплене у ст. 2 Закону України ” Про судоустрій та статус суддів”, відповідно до вимог якої суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Судова система України – це сукупність усіх судів які існують і функціонують на теренах нашої держави. Судову систему України відповідно до ст. 124 Конституції утворюють Конституційний Суд України та суди загальної юрисдикції.

Нормою цієї ж статті передбачено, що правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, а привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами, а також їх делегування не допускається. Створення надзвичайних і особливих судів не допускається Правовою основою функціонування судової системи України є Конституція, а також Закони України: ”Про судоустрій і статус суддів”, ”Про Конституційний Суд України”, ”Про Вищу раду юстиції”. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Судова система забезпечує доступність правосуддя для кожної людини. 2. Конституційний Суд України 2.1 Завдання, склад та повноваження Конституційного Суду України Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні (ст.147 Конституції), а його завданням є гарантування верховенства Конституції як Основного закону держави на всій території України. Організація, повноваження та порядок діяльності Конституційного Суду України (далі – КСУ) регламентуються Конституцією України (розділ ХІІ ”Конституційний Суд України – ст.147-152) та Законом України “Про Конституційний Суд України”. Діяльність КСУ ґрунтується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повноти і всебічності розгляду справ та обґрунтованості прийнятих ним рішень. КСУ складається з 18 суддів, які обираються (призначаються) лише на один 9-ти річний термін без права повторного обрання (призначення). Право на призначення і обрання суддів КСУ надано Президенту України, Верховній Раді України і З'їзду суддів України в рівній кількості – по шість суддів відповідно. Президент України при призначенні суддів проводить консультації з Прем’єр -міністром і Міністром юстиції щодо кандидатур на посаду суддів КСУ. Призначеною на посаду судді вважається особа, про призначення якої видано Указ Президента України, скріплений підписами Прем’єр - міністра і Міністра юстиції України. У випадку припинення повноважень судді, призначеного Президентом України, Президент у місячний термін призначає іншу особу на цю посаду. Верховна Рада України призначає суддів Конституційного Суду таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів. Пропозиції по кандидатурах на посаду суддів вносить Голова Верховної Ради України, або не менше ніж 1/4 народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради. Відповідний Комітет представляє Верховній Раді свої висновки по кожній кандидатурі на посаду судді, внесені у встановленому порядку. Призначеними на посаду суддів КСУ вважаються кандидати, що набрали при таємному голосуванні найбільшу кількість голосів депутатів від конституційного складу Верховної Ради. У випадку припинення повноважень судді, що призначався Верховною Радою України, Верховна Рада в місячний термін призначає іншу особу на цю посаду. За результатами голосування Головою Верховної Ради України підписуються постанови Верховної Ради про призначення суддів КСУ. Порядок призначення суддів КСУ З’їздом суддів України наступний. З’їзд судців на пропозицію його делегатів відкритим голосуванням більшістю голосів визначає кандидатури на посаду суддів для включення в бюлетені для таємного голосування.

Призначеним на посаду судді КСУ вважається кандидат, який одержав у результаті голосування більшість голосів від числа обраних делегатів З’їзду суддів України. У випадку припинення повноважень судді, обраного З’їздом суддів України, з’їзд у тримісячний термін призначає іншу особу на цю посаду. За результатами голосування головуючий і секретар з’їзду підписують рішення з’їзду про призначення суддів КСУ. Суддя Конституційного Суду займає посаду з дня проголошення ним присяги на засіданні Верховної Ради за участю Президента, Прем’єр-міністра і Голови Верховного Суду України, або осіб, які виконують їх обов’язки не пізніше ніж через місяць після його призначення суддею. Очолює КСУ Голова, який обирається на спеціальному пленарному засіданні КСУ на один трирічний термін. На цей же термін обираються два його заступника. У Конституційному Суді є секретаріат, що забезпечує організаційну, науково-експертну, інформаційну й іншу діяльність суду, очолюваний керівником секретаріату. Керівник секретаріату призначається КСУ, за поданням його Голови, з числа громадян, що мають право на заняття посади професійного судді. До складу КСУ входять дві колегії суддів. Крім того, КСУ на своєму засіданні створює постійні комісії з числа його суддів., які є допоміжними робочими органами з питань організації внутрішньої діяльності суду. Голови постійних комісій призначаються Головою КСУ на термін своїх повноважень. КСУ може також створювати на своїх пленарних засіданнях і тимчасові комісії для додаткового дослідження питань, пов’язаних з конституційним провадженням у справі, за участю фахівців відповідних галузей права. До повноважень КСУ належить вирішення питань: 1. Про відповідність Конституції України: – законів і інших нормативних актів Верховної Ради; – актів Президента України; – актів Кабінету Міністрів України; – правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 2. Про відповідність Конституції України діючих міжнародних договорів України чи тих міжнародних договорів, що вносяться у Верховну Раду для дачі згоди на їхню обов’язковість. 3. Про дотримання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з посади в порядку імпічменту. 4. Про офіційне тлумачення Конституції і законів України. 5. Про відповідність проекту закону про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 та 158 Конституції України Ст. 157 передбачає, що Конституція не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України. Норма ст. 158 Конституції передбачає, що законопроект про внесення змін до Конституції, який розглядався Верховною Радою України і закон не був прийнятий, може бути поданий до ВРУ не раніше, ніж через рік з дня прийняття рішення щодо законопроекту. 6. Про порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції або законів України. Не належать до повноважень Конституційного Суду питання про законність актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а також інші питання, віднесені до компетенції судів загальної юрисдикції.

Фабрикаця судових ршень в нтересах багатих клнтв  квнтесенцю хньо дяльност. Добре знаю про це з власного досвду. Про те, як Печерський районний суд м. Кива в особ одозно судд Нни Миколавни Фадво нахабно  брутально фабрикував справу на догоду В.В. Медведчуку, тодшньому глав Адмнстрац Президента Украни, можна писати  науков дослдження,  романи. Незважаючи на сотн документальних доказв достоврност написаного у книз «Нарцис. Штрихи до полтичного портрета Вктора Медведчука» та свдчень двох десяткв правозахисникв, фахвцв, очевидцв, народних депутатв  навть двох Голв Верховно Ради Украни - О. Ткаченка  О. Мороза, даних у суд пд присягою, лже-суддя Нна Фадва всього цього навть не взяла до уваги й високим менем Украни оголосила правду неправдою! Та ще й зобов'язала сплатити надзвичайно цинчному позивачев В. Медведчуку 100 тисяч гривень за буцм то нанесену його моральну шкоду (вн вимагав мльйон). Судову фабрикацю Фадво освятив Апеляцйний суд м. Кива

1. Конституційний суд України

2. Судова система України

3. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

4. Металургійний комплекс України

5. Засади конституційного ладу України

6. Телекомунікаційний ринок України
7. Грошова система Російської імперії на теренах України у XVIII-XIX столітті
8. Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні

9. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

10. Регулювання земельних відносин в Україні за новим ЗК України

11. Проектирование судовой системы водяного пожаротушения

12. Апелляционное производство в системе пересмотра судебных актов Арбитражных судов

13. Система, состав и структура хозяйственных судов в Республики Беларусь. Статус судей

14. Політична і судова система Київської Русі

15. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

16. Загальна характеристика конституції України

Игра-баланс "Морской мир".
Игра-баланс "Морской мир" от производителя "Жирафики" предназначена для мальчиков и девочек в возрасте от трех лет.
640 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Подгузники Libero Newborn, 24 штуки, 0-2,5 кг.
Первые в жизни подгузники для малыша должны быть особенно мягкими и комфортными. Подгузники "Libero Newborn" специально созданы
345 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры "Jungle Innovation" на подставке, 12 цветов.
Чернила легко смываются с рук и одежды. Эти фломастеры идеальны для раскрашивания, поскольку они долговечны, их краски насыщенны, хорошего
343 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Фінансова система України

18. Організаційна система управління природокористуванням України

19. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

20. Грошова система України

21. Ліквідність банківської системи України

22. Формування та розвиток банківської системи України
23. Банківська система України
24. Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України

25. Бюджетна система України

26. Державний лад України в роки Другої світової війни

27. Місце правової системи України серед правових систем світу

28. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

29. Порівняльний аналіз Конституції УРСР 1978 року і Конституції України 1996 року

30. Правова система України

31. Реалізація Конституції України

32. Судова влада в Україні: захист прав громадян, чи дискредитація системи правосуддя

Бутылочка для кормления "Avent" Natural (260 мл).
Уникальная эргономичная форма позволяет комфортно держать бутылочку в любом положении. Инновационный двойной клапан эффективно снижает
481 руб
Раздел: Бутылочки
Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для бумажных полотенец "Mayer & Boch", 32 см.
Высота: 32 см. Материал: дерево (бамбук).
387 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок

33. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій

34. Виборчі системи України

35. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

36. Відбудова та відновлення України після Великої Вітчизняної війни

37. Історія прийняття Конституції України

38. Радянізація західних областей України після Другої світової війни
39. Маркетингові війни мобільних операторів України
40. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

41. Партійна система України. Політичний маркетинг

42. Історія становлення митної системи на теренах України

43. Система митних органів України та їх повноваження

44. Автоматизована система Державного казначейства України

45. Бюджетна система України

46. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

47. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

48. Фінансова система України

Ручка шариковая BIC "Orange", 20 шт, синие.
Ручка шариковая одноразовая. Шестигранный пластиковый корпус. Вентилируемый колпачок. Цвет колпачка и верхней заглушки соотвествует цвету
387 руб
Раздел: Синие
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Кот на крыше".
Настольная игра «Кот на крыше» соберет всю семью за столом. С ней вечер пройдет незаметно и крайне увлекательно. Правила просты: нужно
458 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Формування податкової системи України

50. Банківська система України

51. Податкова система України: теорія і практика становлення

52. Атомна енергетика України і РПС

53. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

54. Народный депутат Украины (Народний депутат України)
55. Політичні права і свободи громадян України
56. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

57. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

58. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

59. Історія України

60. Історія соборності України

61. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

62. Господарство України періоду утвердження капіталізму

63. Походження людини та її поява на території України

64. Центральна Рада і пролетаріат України

Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Тележка-сумка "Полоски".
Тележка багажная на комбинированных колесах, с сумкой. Путешествуя, гуляя по магазинам или просто выбираясь на пикник, возьмите с собой
1282 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

65. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

66. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

67. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

68. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

69. Економічне районування України

70. Основні напрямки зовнішньої політики України
71. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України
72. Конституційна реформа в Україні: позитивний і негативний аспекти, різночитання Конституції.

73. Суверенітет України

74. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

75. Проект кримінального кодекса України

76. Бюджетна ситема України

77. Державний бюджет України і бюджетне право

78. Сбалансованість бюджета України

79. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

80. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

Набор "Стучалка", 6 гвоздиков.
Игрушка стучалка имеет вид скамейки, в которой забиты шесть разноцветных гвоздей. Все части набора деревянные, что не дает малышу
409 руб
Раздел: Стучалки, гвозди-перевертыши
Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: оранжевый).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Клей для дерева "Момент Столяр. ПВА Универсальный", 750 грамм.
Клей используется для склеивания, ремонта и изготовления изделий из различных видов дерева, а также ДСП, фанеры, картона и т.п. Клей
388 руб
Раздел: Для дерева

81. Інтеграція України у світове господарство

82. Використання трудових ресурсів Західної України

83. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

84. Місце України в глобалізаційних процесах

85. Машинобудівний комплекс України

86. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України
87. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
88. Чорна металургія України

89. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

90. Грошові розрахунки в господарському обороті України

91. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

92. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

93. Закон україни про міліцію

94. шпори з цивільного права України

95. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

96. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

Заварочный чайник "Mayer & Boch", стекло 900 мл + сито.
Заварочный чайник MAYER BOCH изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Коврик для выпечки силиконовый, 38х28 см.
Материал: силикон. Размер: 38х28 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
377 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

97. Хімічна промисловість України

98. Чорна i кольорова металургія України

99. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.