Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Неомарксистська теорія міжнародних відносин

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Зміст Вступ Розділ 1. Методологічні основи теорії неомарксизму 1.1 Ступінь дослідженості проблеми, поділ напрямків неомарксизму 1.2 Джерела й становлення сучасного неомарксизму Розділ 2. Неомарксизм у вивченні сучасних міжнародних відносин 2.1 Теоретичні погляди неомарксистів на політичну структуру сучасного світу 2.2 Світ системний аналіз І. Валлерстайна 2.2 Теорія залежності світової системи 2.3 Перспективи розвитку міжнародних відносин відповідно до світ-системного підходу І. Валлерстайна Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність теми. Останні два десятиліття, відзначені такими подіями, як катастрофа СРСР і формування однополярного світу, породили питання не тільки про причини даних подій, але й про майбутній розвиток системи міжнародних відносин. Особливо це актуально зараз, коли США починають здавати свої позиції безумовного лідера у світовій політиці. Не підлягає сумніву, що процеси, спостережувані на сьогоднішній момент, мають свій початок у світових війнах першої половини XX століття. Створена за результатами II світової війни Ялтинско-Потсдамская система міжнародних відносин продовжує своє існування дотепер. Однак сучасні тенденції глобалізації й впровадження інформаційних технологій ведуть до руйнування даної системи. У зв'язку із цим виникає необхідність детально розглянути політичні процеси післявоєнного періоду, щоб виявити тенденції еволюції міжнародних відносин у другій половині XX — початку XXI ст. Системний аналіз міжнародних відносин був запропонований сучасним неомарксизмом. Дана теорія відрізняється чіткістю й послідовністю в структуруванні світових процесів, тим самим підвищуючи ефективність прогнозування глобальних тенденцій історії. Однак використання методів неомарксизму у вітчизняних дослідженнях обмежене по масштабах. Основні положення неомарксистів — це несиметричність взаємозалежності у світовій системі; різниця в положенні між «центром» і «периферією»; експлуатація «третього світу» (Півдня) з боку «першого світу» (Півночі); капіталістична «світ – система» і «світ-економіка» (І.Валерстайн); соціальні сили й світові порядки (Р. Кокс). Дослідження представників неомарксизму орієнтовані на вивчення розвитку системи міжнародних відносин, яка формується, у першу чергу передовими державами. Завдяки технологічному відриву й великої військової сили вони мають інструменти тиску на інших акторів міжнародних відносин і можливість визначати світову політику в цілому. Природно, абсолютизувати ступінь їх домінування було б помилковим. Однак саме в розвинених державах відбувається генерація інновацій, які охоплюють не тільки науково-технологічну, але й політичну сферу. На підставі цього закономірно припустити, що основні тенденції трансформації сучасної світової системи закладаються провідними державами. Не можна заперечувати можливість зародження нових тенденцій в інших державах, однак для їхнього втілення ці країни не мають достатніх, у порівнянні із провідними державами, ресурсів. Дане положення обумовило концентрацію уваги на міжнародній політиці держав «ядра». Об'єкт дослідження — неомарксистська концепція міжнародних відносин, основні її положення, сучасна світ-система (у деяких джерелах світосистема), або капіталістична світ-економіка.

Предмет дослідження — теоретико-методологічні основи неомарксизму і їх застосування в теорії міжнародних відносин. Мета і завдання курсової роботи. Метою даної наукової роботи є узагальнення й аналіз концепцій неомарксизму, їх обгрінтування світової політики, дослідження поглядів основних предстваників неомарксизму у міжнародних відносинах. Для реалізації поставленої мети необхідне виконання наступних завдань: Дати визначення поняттю неомарксизм, простежити лінію його становлення; Охарактеризувати погляди основних представників неомарксистів щодо міжнародних відносин у світі. Уточнити поняття сучасної світ-системи й визначити основні характеристики її розвитку. Порівняти методи й методики, запропоновані представниками різних напрямків неомарксизму. Простежити розвиток відносин між державами «ядра» і співвіднести з виділеними етапами розвитку сучасної світ-системи. Оцінити ефективність методів аналізу неомарксизму для дослідження сучасних міждержавних відносин. Методологічна й теоретична основа. У якості методологічної основи дослідження виступають теоретичні погляди основних представників неомарксизму, а також концепції світ-системного аналізу, розроблені представниками класичного й порівняльного напрямків неомарксизму й школи «постійного розвитку». Дані концепції ґрунтуються на міждисциплінарному підході до аналізу еволюції сучасної світ-системи. Головним методом неомарксизму є виділення циклічності в розвитку світових систем. У дослідженнях короткострокових тенденцій і процесів неомарксизм опирається на порівняльний аналіз політичних подій. Теоретичне значення роботи. Обґрунтовані в роботі наукові положення створюють підґрунтя для оптимізації подальшого дослідження неомарксистської теорії міжнародних відносин. Практичне значення дослідження та одержаних в ході дослідження теми результатів полягає в тому, що концептуальні теоретичні і методологічні підходи, застосовані в роботі, можна використовувати для вивчення процесу становлення і розвитку ідей представників неомарксистської течії, а також у вивчені сучасного багатостороннього міждержавного співробітництва з точки зору неомарксистів. Основні положення, узагальнення і висновки роботи, зібраний фактичний матеріал можуть бути також використані для написання наукових робіт, статей тощо з історії і теорії міжнародних відносин країнознавства, політології та інших суміжних до теми дослідження дисциплін. Структура курсової роботи. Дослідження побудоване на основі проблемно-тематичного підходу та складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, який містить 40 бібліографічних позицій. Розділ 1. Методологічні основи теорії неомарксизму 1.1 Ступінь дослідженості проблеми, поділ напрямків неомарксизму В Радянському Союзі інтерес до неомарксизму вперше виник в 1980-х рр. у рамках розробки концепцій багатоукладності економіки (А.І. Левковський) , залежного розвитку (В.В. Крилов, В.А. Яшкин) синтезу традиційного й сучасного (Н.А.Симонія) , макроформаційної концепції (Чешков М.А.) . Дані концепції опиралися в основному на дослідження представників теорій нерозвиненості й залежності, і в меншому ступнені - представників світ-системного аналізу.

У зазначений період були переведені окремі роботи деяких авторів неомарксизма, наприклад: С. Аміна і Ф.Броделя. Перші систематизовані огляди праць представників неомарксизма та свті-системного аналізу з'явилися в 1980-початку 1990-х рр. Невелика група вчених на чолі з М.А.Чешковим випустила ряд збірників, присвячених роботам неомарксистів . У даних роботах акценти робляться тільки на деякі аспекти світ-системного аналізу й не проводиться систематизація теорії як такової. Тільки М.А.Чешков публікує огляди робіт неомарксистів, які вийшли в 1980-х рр. і відслідковує критику висунутих І.Валлерстайном положень із боку інших представників світ-системного аналізу. У середині 1990-х рр. виходять реферативні й оглядові збірники, підготовлені російським вченим А.І. Фурсовим, присвячені теорії, яку розробив І.Валлерстайн і його послідовниками. Але не відслідковуються інші напрямки неомарксизму та світ-системного аналізу. Зосередженість винятково на роботах І.Валлерстайна спостерігається й по сьогоднішній день. З кінця 1990-х був переведений ряд робіт І.Валлерстайна, які містили окремі статті, а також і фундаментальні роботи, присвячені сучасним політичним реаліям . Деякі дослідники теорії, які були розроблені у рамках неомарксизма, розділяють на п'ять напрямків. Даний поділ враховує наведену В.Р.Томпсоном типологію. Класичний напрямок представлений такими авторами, як І. Валлерстайн, Самін, Дж. Аррігі, Дж. Дрангель, Т.К. Хопкінс, Дж. Голдстейн, В.В. Вагар і ін. Вони активно розробляють теорію довгих циклів і циклів гегемонії, розглядають основні характеристики капіталістичної світ-системи в процесі її розвитку в сучасному світі. У порівняльному напрямку у визначенні світ-системи дотримуються концептів, схожих з уживаними в класичному напрямку. Однак основна увага приділяється порівняльному аналізу історичних систем, що існували із прадавніх часів. Щодо політичного розвитку світ-систем представники даного напрямку дотримуються якісних, а не кількісних показників. Порівняльний напрямок розробляють такі автори, як К. Чейз-Данн, Т.Д. Хол, Б. Подобник. У школі «постійного розвитку» прийнята теорія про існування однієї світ-системи протягом усієї історії людського суспільства. Відносно теорії гегемонистських циклів представники даного напрямку дотримуються більш гнучких, у порівнянні із класичним напрямком, поглядів, затверджуючи можливість існування не тільки одного супергегемона, але й одночасно декількох гегемонів. До школи «постійного розвитку» віднесені А.Г. Франк, Б.К. Гіллс і Дж. Фридман . Дослідження представників наведених трьох напрямків неомарксизма, в основному, зосереджені на політичних факторах розвитку світ-системи. Наступні еволюційний напрямок і школа «поглинання» являють собою соціокультурні теорії: представники даних напрямків займаються переважно дослідженнями соціальних і культурних аспектів розвитку світ-систем. Засновником еволюційного напрямку є Г. Модельскі . Він розробляє теорію взаємозалежних культурних, соціальних, економічних і політичних циклів. Побудована на підставі цього модель являє собою жорстко детерміновану систему.

Дотепер, як ми пам'ятамо, ОУH завжди непохитно стояла на позицях повно незалежност  опиралася тльки на власн сили. Тобто, ОУH нколи не йшла у "фарватер" жодно европейсько держави у мжнароднй полтиц. У час же головування А. Мельника намтилася  потм щораз бльше посилювалась лня орнтац на Hмеччину. Це проявилося  пд час боротьби за незалежнсть Закарпатсько Украни,  пзнше. Безумовно, що полтична орнтаця на крану, де проголошувалися рзн теор опанування Схдною ґвропою , зрозумло, Украною, була небезпечною, що й виявилося згодом. 9. Боротьба за незалежнсть Закарпатсько Украни. 1939 р. ________________ _______________ Укранськ земл Закарпаття у 2030- рр. переживали новий етап нацонального вдродження. Ця частина Украни перебувала в чужй невол вже бльше тисячолття, коли у X ст.  захопили угорськ, або ще мадярськ, племена. Проте, засян зерна нацонально  релгйно культури найдавнших часв не давали загинути нацональнй свдомост укранцв за Карпатами

1. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

2. Міжнародні відносини у другой половині 80-х—90-тих рр.

3. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

4. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

5. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

6. Міжнародні відносини та зовнішня політика
7. Міжнародні економічні відносини
8. Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві

9. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

10. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

11. Україна як суб’єкт міжнародних відносин

12. Теорія міжнародного менеджменту

13. Складові фінансових систем. Оподаткування в системі міжнародних відносин

14. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

15. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права

16. Міжнародна економіка

Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные
Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

17. Міжнародний ринок туристичних послуг України

18. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

19. Етика міжнародних ділових зустрічей

20. Міжнародне перестрахування

21. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

22. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"
23. Банківські гарантії та ризики. Міжнародні розрахунки
24. Міжнародний досвід юридичної відповідальності аудиторів перед третіми особами

25. Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу

26. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

27. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

28. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

29. Міжнародно-правовий режим Антарктики

30. Основні положення міжнародного торгового права

31. Право на самовизначення як один з головних принципів міжнародного права

32. Предмет і методи міжнародного приватного права

Швабра отжимная "Хозяюшка Мила", KF-08.
Отжимные швабры с PVA насадками подходят для влажной уборки и мытья полов из любых материалов: ламинат, паркет, линолеум, керамическая
371 руб
Раздел: Швабры и наборы
Коврик придверный, разноцветный (40x60 см).
Коврик придверный. Основа: резина. Размеры: 400x600 мм.
328 руб
Раздел: Коврики придверные
Игра-баланс "Лягушонок".
Это развивающая и увлекательная игра-баланс для детей в возрасте от 3-х лет. Такие игрушки развивают у детей мелкую моторику рук,
345 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Система міжнародного приватного права

34. Вирішення міжнародних комерційних спорів

35. Відповідальність у міжнародному праві

36. Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни

37. Методологічні основи міжнародного маркетингу

38. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок
39. Операції з міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і досвідом
40. Стратегія виходу на міжнародний ринок

41. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

42. Вексель та його функції у міжнародних розрахунках

43. Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток міжнародної торгівлі

44. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

45. Застосування міжнародних сил ООН у припиненні конфліктів

46. Інститут розв’язання міжнародних спорів

47. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

48. Міжнародна економіка

Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов
Пазл-рамка "Где чей домик?", дерево (2 слоя).
Вкладыши в игре сложной формы и поэтому, подбирать для них места на доске, занятие не самое простое. Для начала можно не вынимать животных
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

49. Міжнародна міграція капіталу

50. Міжнародна технічна допомога

51. Міжнародна торгівля фінансовими інструментами

52. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

53. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю

54. Міжнародне становище країн Африки у 80-90-і роки ХХ столітті
55. Міжнародний досвід і співробітництво в сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму
56. Міжнародний кредит у світовій економіці

57. Міжнародний паблік рілейшнз

58. Міжнародний поділ факторів виробництва

59. Міжнародний рух капіталу

60. Міжнародний факторинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

61. Міжнародні валютні ринки та їх функції

62. Міжнародні інтеграційні обьєднання

63. Міжнародні контракти: сутність структура види

64. Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності

Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Кружка фарфоровая "Царский шиповник", 650 мл (3 вида).
Большая фарфоровая кружка универсального применения "Царский шиповник", украшенная золотой обводкой, станет достойным
477 руб
Раздел: Кружки
Игрушка-антистресс "Fidget Cube. Green White".
Поклацать ручкой, подергать ножкой, скрутить в трубочку билетик и лопнуть все пупырышки на пленке. О, да! Эти житейские радости знакомы
465 руб
Раздел: Антистрессы

65. Міжнародні фінансові організації та їх роль

66. Населення планети і міжнародна міграція робочої сили

67. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

68. Перспективи надання Україні міжнародної технічної допомоги

69. Ризики інвестування в цінні папери. Міжнародний ринок позикових капіталів

70. Роль банків у міжнародних розрахунках
71. Середовище міжнародного маркетингу
72. Тенденції розвитку міжнародної економіки

73. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

74. Короткострокове фінансування комерційними банками міжнародної торгівлі

75. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

76. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

77. Задачі з міжнародного менеджменту

78. Організація міжнародного менеджменту

79. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій

80. Глобалізація й міжнародні фінансові інститути

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветов "Color Emotion", трехгранные, 36 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные. Количество цветов: 36. Материал корпуса: липа.
692 руб
Раздел: Более 24 цветов
Светильник "Плазма №4".
Размер светильника: 19х11х11 см. Диаметр лампы - 9 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1078 руб
Раздел: Необычные светильники

81. Социологические теории М. Вебера

82. Логістика міжнародних перевезень

83. Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

84. Парки Діснея як туристичні центри. Їх роль для розвитку міжнародного туризму

85. Вдосконалення міжнародних розрахунків ВАТ "Коломийське АТП"

86. Еволюція міжнародної валютно-фінансової системи в останні десятиріччя
87. Поняття міжнародного права навколишнього середовища
88. Участь держав у міжнародній мережі глобального екологічного моніторингу

89. Міжнародна співпраця у галузі охорони довкілля

90. Міжнародне співробітництво в реалізації глобальних екологічних проектів

91. Масштаби, напрями і наслідки міжнародної міграції робочої сили

92. Міжнародна економічна інтеграція

93. Міжнародні кредитні розрахунки та валютні операції

94. Проблемы теории культуры в отечественной философии (А. Ф. Лосев, М. К. Мамардашвили)

95. Теория государственного регулирования экономики Дж.М. Кейнса

96. Теория С. М. Соловьева о “родовой власти” в Древней Руси

Фоторамка "Poster red" (30х40 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40 см. Материал: пластик.
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глянцевая бумага для струйных принтеров "Lomond", 50 листов, А4.
Глянцевые фотобумаги наилучшим образом передают яркие, насыщенные цвета с множеством оттенков и цветовых градаций. Покрытие бумаги:
378 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

97. Теория Дж. М. Кейнса

98. Концепция М.М. Бахтина и интерпретативная теория перевода

99. Теория семейных систем М.Боуэна. Основные теоретические понятия


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.