Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Налоговое право Налоговое право

Режим оподаткування капітального будівництва

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

П Л А НI. Теоретичне питання: Режим оподаткування капітального будівництва.II. Задачі. Режим оподаткування капітального будівництва. Режим оподаткування капітального будівництва встановлено у Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств", де в пункті 1.28 дається визначення поняттю інвестиція: “ Інвестиція - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно. Інвестиції поділяються на капітальні, фінансові та реінвестиції”, а в пп. 1.28.1 надано формулювання капітальної інвестиції: “Під капітальною інвестицією слід розуміти господарську операцію, яка передбачає придбання будинків, споруд, інших об'єктів нерухомої власності, інших основних фондів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації згідно з цим Законом”. Для забезпечення правильного режиму оподаткування капітального будівництва у розділі 5, п. 5.3.2 приведено склад валових витрат, до яких включено наступне: “Придбання, будівництво, реконструкцію, модернізацію, ремонт та інші поліпшення основних фондів та витрати, пов'язані з видобутком корисних копалин, згідно з Cт. 8 і 9 та підпунктом 7.9.4 цього Закону”. Стаття 8 п. 8.1.1 закону дає визначення амортизації: “Під терміном "амортизація" основних фондів і нематеріальних активів слід розуміти поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань, установлених цією статтею”. Пункт 8.1.2 детально розписує, які витрати підлягають амортизації: "Амортизації підлягають витрати на: . самостійне виготовлення основних фондів для власних виробничих потреб, включаючи витрати на виплату заробітної плати працівникам, які були зайняті на виготовленні таких основних фондів; . проведення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних фондів”. І навпаки в п. 8.1.3 приведені витрати платника податку, що не підлягають амортизації та повністю відносяться до складу валових витрат, в особистості на придбання основних фондів або нематеріальних активів з метою їх, подальшої реалізації іншим платникам податку чи їх використання у виробництві (будівництві, спорудженні) інших основних фондів, призначених для подальшої реалізації іншим платникам податку, а також утримання основних фондів, що знаходяться на консервації. У пункті 8.1.4 вказуються витрати, що не підлягають амортизації та провадяться за рахунок відповідних джерел фінансування: “.витрати бюджетів на будівництво та утримання споруд благоустрою й жилих будинків, придбання і збереження бібліотечних і архівних фондів та витрати бюджетів на будівництво та утримання автомобільних доріг загального користування.” Надалі у п. 8.2 дається визначення основних фондів та їх, груп, особисто в п. 8.2.1 сказано наступне: Під терміном "основні фонди" слід розуміти матеріальні цінності, що використовуються у виробничій діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів із дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом із зауваженням: “Ця стаття не регулює порядок віднесення на витрати виробництва (обігу) платника податку витрат на придбання матеріальних цінностей, віднесених згідно з рішенням Кабінету Міністрів України до категорії малоцінних та швидкозношуваних предметів”.

Основні фонди в капітальному будівництві в свою чергу до віднесені до таких груп: група 1 - будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі жилі будинки та їх частини (квартири й місця загального користування), до того ж також існує група 3 – це будь-які інші основні фонди, не включені до групи 1. Далі в пп. 8.3 та 8.3.1. приведено порядок визначення та нарахування сум амортизаційних відрахувань і вказуються суми амортизаційних відрахувань звітного періоду, вони визначаються шляхом застосування норм амортизації, визначених пунктом 8.6 цієї статті, до балансової вартості груп основних фондів на початок звітного періоду. Необхідно відмітити, що суми амортизаційних відрахувань вилученню до бюджету не підлягають. В п. 8.3.2 приводиться балансова вартість групи основних фондів на початок звітного періоду, яка розраховується за формулою: Б(а) = Б(а-1) П(а-1) - В(а-1) - А(а-1), де Б(а) - балансова вартість групи на початок звітного періоду; Б(а-1) - балансова вартість групи на початок періоду, що передував звітному; П(а-1) - сума витрат, понесених на придбання основних фондів, здійснення капітального ремонту, реконструкцій, модернізацій та інших поліпшень основних фондів протягом періоду, що передував звітному; В(а-1) - сума виведених з експлуатації основних фондів протягом періоду, що передував звітному; А(а-1) - сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у періоді, що передував звітному. Дуже важливим є наступний п. 8.3.3 в якому визначаються коефіцієнти індексації балансової вартості груп основних фондів: “Платники податку всіх форм власності мають право застосовувати щорічну індексацію балансової вартості груп основних фондів та нематеріальних активів на коефіцієнт індексації, який визначається за формулою: Кі = :100, де І(а-1) - індекс інфляції року, за результатами якого провадиться індексація. Якщо значення Кі не перевищує одиниці, індексація не провадиться. У тому разі коли платник податку застосував коефіцієнт індексації, такий платник податку зобов'язаний визнати капітальний доход у сумі, що дорівнює різниці між балансовою вартістю відповідної групи основних фондів (нематеріальних активів), визначеною на початок звітного року із застосуванням коефіцієнта індексації, і балансовою вартістю такої групи основних фондів (нематеріальних активів) до такої індексації. Зазначений капітальний доход належить до складу валових доходів платника податку кожного звітного кварталу звітного року в сумі, яка дорівнює одній четвертій відсотка річної норми амортизації відповідної групи основних фондів (нематеріальних активів) від суми капітального доходу такої групи (нематеріального активу). При застосуванні прискореного методу амортизації, визначеного підпунктом 8.6.2 цієї статті, коефіцієнт індексації не застосовується”. Далі в пп. 8.3.4 та 8.3.5 визначається порядок ведення обліку балансової вартості основних фондів для 1 групи: “Облік балансової вартості основних фондів, які підпадають під визначення групи 1, ведеться по кожній окремій будівлі, споруді або їх структурному компоненту та в цілому по групі 1 як сума балансових вартостей окремих об'єктів такої групи.

Облік балансової вартості основних фондів, які підпадають під визначення груп 2 і 3, ведеться за сукупною балансовою вартістю відповідної групи основних фондів незалежно від часу введення в експлуатацію таких основних фондів. При цьому окремий облік балансової вартості індивідуальної матеріальної цінності, що входить до складу основних фондів групи 2 або групи 3, із метою оподаткування не ведеться” У свою чергу в п. 8.3.6 сказано про те, що про порядок бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів установлюється Міністерством фінансів України в пп. 8.3.7 і 8.3.8 стосовно амортизації основних фондів: “Амортизація окремого об'єкта основних фондів групи 1 провадиться до досягнення балансовою вартістю такого об'єкта ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Залишкова вартість такого об'єкта відноситься до складу валових витрат за результатами відповідного податкового періоду, а вартість такого об'єкта прирівнюється до нуля. Амортизація основних фондів груп 2 і 3 провадиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення”. Далі, в п. 8.4.2 читаємо: “У разі здійснення витрат на самостійне виготовлення основних фондів платником податку для власних виробничих потреб балансова вартість відповідної групи основних фондів збільшується на суму всіх виробничих витрат, понесених платником податку, що пов'язані з їх виготовленням та введенням в експлуатацію, а також витрат на виготовлення таких основних фондів, що мають інші джерела фінансування, без урахування сплаченого податку на додану вартість, у разі коли платник податку на прибуток підприємств зареєстрований платником податку на додану вартість”. Зворотне введення основних фондів після проведення їх, капітального ремонту, реконструкції або модернізації здійснюється у порядку, встановленому підпунктом 8.4.2 цієї статті. Важливим також є положення підпункту 8.4.5. що вказує на таке: “У разі виведення з експлуатації окремого об'єкта основних фондів групи 1 в зв'язку з його ліквідацією, капітальним ремонтом, реконструкцією та консервацією за рішенням платника податку або Кабінету Міністрів України балансова вартість такого об'єкта для цілей амортизації прирівнюється до нуля. При цьому амортизаційні відрахування не нараховуються”. Наступне необхідне зауваження приводиться у п. 8.4.6 цієї статті: “У разі виведення з експлуатації окремих фондів груп 2 і 3 у зв'язку з їх, ліквідацією, капітальним ремонтом, реконструкцією, модернізацією та консервацією за рішенням платника податку або Кабінету Міністрів України балансова вартість груп не змінюється”. І наприкінці, п. 8.4.7. стосовно фондів груп 2 і 3 основних фондів , в разі якщо вони не містять матеріальних цінностей: “Якщо на початок звітного кварталу групи 2 і 3 основних фондів не містять матеріальних цінностей, балансова вартість такої групи відноситься до валових витрат платника податку такого звітного періоду. Зворотне введення таких основних фондів в експлуатацію після проведення їх капітального ремонту, реконструкції та модернізації збільшує баланс групи тільки на суму витрат, пов'язаних із цими роботами”.

Держави Антанти і США неприховано втручалися у внутрішні справи України, надсилаючи ноти з погрозами розриву дипломатичних відносин (вони були встановлені УНР з Францією і Англією) у разі продовження переговорів між УНР та країнами Чотвірного блоку у Бресті. Підписання ж Україною 27 січня 1918 р. мирного договору з країнами австро-німецького блоку та їх сателітами негайно припинило будь-які контакти держав Антанти з Україною. Навесні 1918 р. з Києва від'їхали до своїх країн військово-дипломатичні представники Англії, Франції і Бельгії [141]. Існування військової загрози Україні з боку радянського російського і радянського українського режимів змусили керівництво УНР вжити заходів до військового будівництва. Одним з найбільш важливих кроків у цьому напрямку було створення за рішенням Генерального Секретаріату військових справ у листопаді 1917 р. Генерального штабу української армії. Його очолив генерал О.Бобровський, а його заступниками стали полковники О.Сливинський та Е.Кільчевський [142]. На жаль, Генеральний штаб не мав спеціалізованого підрозділу військової розвідки, і це був не єдиний прорахунок організаторів військового будівництва в УНР

1. Девяти этажный жилой дом в городе Запорожье (Дев’ятиповерховий житловий будинок для будівництва в м. Запоріжжі)

2. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

3. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

4. Реалізація права на житло шляхом будівництва

5. Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами з висвітленням технології зварювання поліетилено

6. Деревина у будівництві
7. Підсилення основ, реконструкція і ремонт фундаментів. Будівництво в умовах щільної забудови
8. Ціни і ціноутворення у будівництві

9. Спорудження земляного полотна для будівництва дороги

10. Організація будівництва ділянки дороги ІІІ категорії

11. Доцільність впровадження інвестиційного проекту будівництва нового технологічного комплексу по випуску фенів для волосся

12. Методи досліджень паводків р. Дністер з метою будівництва туристичних комплексів

13. Статистика капітальних інвестицій у Вінницьку область

14. Ціноутворення в інвестиційній сфері будівництва

15. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

16. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения

8 толстых карандашей для малышей.
Диаметр карандаша: 1 см. Длина карандаша: 13 см.
501 руб
Раздел: 7-12 цветов
Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки
Туалетная бумага "Linia Veiro Classic", 2-слойная (24 рулона), белая.
Экономичная туалетная бумага изготовлена из 100%-го целлюлозного сырья. Обладает высокой мягкостью и прочностью. С перфорацией. Имеет
338 руб
Раздел: Бумага туалетная

17. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

18. Правовой режим военного мореплавания

19. Режим наибольшего благоприятствования в рамках Всемирной Торговой Организации (ВТО)

20. Правовой режим индивидуальной предпринимательской деятельности без образования юридического лица

21. Политический режим и гражданское общество

22. Политический режим, как элемент формы государства
23. Режим труда и отдыха
24. Режим пользования водными объектами

25. Политический режим. Типология политических режимов

26. Тоталитарный режим и его особенности

27. Политический режим, как элемент формы государства

28. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

29. Режим питания спортсмена

30. Авторитарный режим

31. Английское завоевание и колониальный режим в Индии (XVIII - первая половина XIX вв.)

32. Будь или не будь

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета
Коробка для хранения елочных украшений (112 ячеек).
Удобная складная коробка на молнии для хранения и транспортировки хрупких елочных украшений. Стенки коробки выполнены из полупрозрачного
714 руб
Раздел: 5-10 литров

33. Грамматическая синонимия форм настоящего времени глаголов типа брызжет - брызгает, каплет - капает

34. Международно-правовой режим мирового океана

35. Режим военного положения и СМИ

36. Проблеми удосконалення оподаткування

37. Політичний режим

38. Информатизация в юриспруденции: правовой режим информационных ресурсов
39. Политический режим
40. Международно-правовой режим международных проливов

41. Политический режим

42. Правовой режим казенных предприятий

43. Правовой режим индивидуальной предпринимательской деятельности

44. Таможенный режим

45. Чем я буду заниматься по окончанию занятий в спецгруппе

46. Фінансові методи збільшення капіталу

47. Правовой режим охраны и использования лесов

48. Правовой режим лесного фонда. Понятие и состав лесного фонда

Карандаши цветные "Noris Club", 12 цветов + 4 карандаша.
Эргонамичная трехгранная форма для удобного и легкого письма. A-B-S - белое защитное покрытие для укрепления грифеля и для защиты от
398 руб
Раздел: 13-24 цвета
Электронный озвученный плакат "Говорящая Азбука".
«Говорящая АЗБУКА» из серии звуковых плакатов Знаток ТМ для начинающих изучать русский алфавит. Кнопки «Изучение» и «Экзамен» помогут
703 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Настольная семейная игра "Усачи".
Весёлая игра на реакцию. Каждый игрок берёт усы на специальной палочке с присоской. Сдающий переворачивает по одной карте из колоды. На
445 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Эколого-правовой режим лесопользования

50. Политический режим

51. Форма правления в России, государственное устройство и политический режим

52. Правовой режим лесного фонда

53. Аудит статутного капіталу

54. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн
55. Стационарный режим опытно-эксплуатационной откачки (ОЭО)
56. Нестационарный режим опытно-эксплуатационной откачки (ОЭО)

57. Правовой режим земель, используемых сельскохозяйственными коммерческими организациями и охрана окружающей среды в сельском хозяйстве

58. Система оподаткування в Украiнi

59. Правовой режим уставного капитала коммерческой организации

60. Выбор будующей профессии /english/

61. Режим экономии и сотрудники

62. Авторитарный политический режим

63. Аналіз інженерно-геологічних умов будівельного майданчика

64. Административно-правовой режим государственной тайны в Российской Федерации

Фоторамка (коллаж) на 5 фото (16x16/10x15/18x13 см), 48x3x34 см.
Фоторамка на 5 фото. Размер: 48x3x34 см. Размер фото: 16x16/10x15/18x13 см. Материал: пластик.
458 руб
Раздел: Мультирамки
Шарики для бассейна, 50 штук.
Набор разноцветных шариков для наполнения детского бассейна. Диаметр шара 7 см. Материал: безопасный, экологически чистый пластик.
360 руб
Раздел: Шары для бассейна
Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные

65. Чрезвычайный административно-правовой режим, понятие, содержание и правовое регулирование

66. Водоподготовка и водный режим станции

67. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

68. Позиковий капітал у системі товарних відносин. Банки - інструмент руху позикового капіталу

69. Присутність іноземного банківського капіталу в Україні

70. Адміністрування та особливості оподаткування страхових компаній
71. Правила безопасности пешеходов. Режим труда и отдыха подростка. Профилактика венерических болезней
72. Тепловой режим грунтов. Покой растений. Фитоценоз

73. Воздушно-газовый режим и его регулирование

74. Корм в птахівництві

75. Правовой режим земель населенных пунктов

76. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения

77. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

78. Облік виробничих витрат у птахівництві

79. Організація обліку власного капіталу підприємства України

80. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Аудит статутного капіталу

82. Государственная власть и политический режим

83. Гражданско-правовой режим земельного участка

84. Демократический государственно-правовой режим

85. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

86. Законный режим имущества супругов
87. Международно-правовой режим мирового океана
88. Організації (органи) господарського керівництва

89. Политический режим и коррупция

90. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

91. Правовий режим земель оздоровчого призначення

92. Правовий режим цінних паперів в Україні

93. Правовой режим дорожных чеков

94. Правовой режим земель городов и отдельных категорий городских земель в Республике Беларусь

95. Правовой режим земель лесного фонда

96. Правовой режим земель Республики Беларусь

Органайзер для украшений "Little dress" (черный).
У вас много украшений? И все они, хранясь в коробке, частенько путаются между собой, теряются или гнутся? На помощь в решении проблемы
990 руб
Раздел: Подставки для украшений
Стол детский складной "Первоклашка. Осень".
Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
820 руб
Раздел: Столики
Дозатор для жидкого мыла сенсорный "Dettol (Детол)" + картридж "Зеленый чай и имбирь".
Дозатор для жидкого мыла Dettоl (сенсорный + кaртридж) представляет собой автоматическую сенсорную систему, обеспечивающую вакуумное
462 руб
Раздел: Настольные

97. Правовой режим земель сельскохозяйственных коммерческих организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств

98. Правовой режим земель, предоставленных для ведения крестьянского хозяйства в Республике Беларусь

99. Правовой режим имущества предпринимательских структур


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.