Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Сучасна українська державність

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

За формою державного правління Україна є президентсько-парламентською республікою. Ознаками цього є наступне: Президент України обирається всезагальним голосуванням (у цьому її відмінність від парламентської форми правління, де Президент обирається парламентом); Він має досить вагомі власні прерогативи, які дозволяють йому діяти незалежно від парламенту і уряду; він є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод громадин, має право розпустити парламент, призначати і звільняти деяких посадових осіб; В Україні поряд з Президентом діє прем’єр - міністр, уряд, відповідальний перед Президентом та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді. За державним устроєм Україна не є класично унітарною державою завдяки існуванню Кримської автономії. Унітарна форма державного устрою для України є найбільш виправданою, оскільки вона відповідає її етнічному складу, історичному минулому економічним і культурним реаліям. За формою державного (політичного) режиму Україна ґрунтується на принципі пріоритету прав і свобод людини і громадянина. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. В адміністративно-територіальному відношенні Україна складається з 24 областей і Автономної Республіки Крим. Сучасний адміністративно-територіальний розподіл України є трьохрівневим: Автономна Республіка Крим, область - район - населений пункт (сільрада). За станом на 1 січня 2005 р. система АТУ включала: АР Крим, 24 області, 490 районів, 456 міст, 886 селищ міського типу, 10281 сільська порада, 28585 сільських населених пунктів. Іншими словами, можна говорити, що істотним недоліком сучасного АТУ є його надмірне дроблення. Це не відповідає європейським тенденціям, згідно яким територіальні адміністративні утворення повинні мати достатній фінансово-економічний, інституційний і кадровий потенціал для забезпечення в межах певних повноважень високого рівня суспільних послуг населенню і поступального соціально-економічного розвитку відповідних територій. Діє Конституція 1996 р., згідно якої Україна має нетипову форму правління, що поєднує риси президентської, парламентської і радянської республік. Політичний режим - демократія у процесі становлення. Єдиним органом законодавчої влади на Україні є однопалатний парламент - Верховна рада України. За Конституцією вона складається з 450 народних депутатів, обираних на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 4 роки. Половина депутатів обирається по мажоритарній системі, інша - по пропорційній. Президент України може достроково припинити повноваження Верховної ради України, якщо пленарні засідання не можуть початися протягом 30 днів чергової сесії. Повноваження Верховної ради України, вибраної на позачергових виборах, не можуть бути припинений протягом 1 року з дня її обрання. Повноваження Верховної ради не можуть бути припинений достроково і в останні 6 місяців терміну повноважень Президента України.

Право законодавчої ініціативи у Верховній раді належить Президенту, народним депутатам, Кабінету міністрів і Національному банку України. Законопроекти, визначені Президентом як невідкладні, розглядаються Верховною радою поза чергою. Верховна рада України приймає закони, ухвали і інші акти більшістю від свого конституційного складу, окрім випадків, передбачених Конституцією. Закон підписує голова Верховної ради і невідкладно направляє його Президенту. Президент протягом 15 днів підписує закон, приймаючи до виконання, і офіційно обнародує його або повертає з своїми мотивованими і сформульованими пропозиціями у Верховну раду для повторного розгляду. Якщо Президент протягом встановленого терміну не повернув закон, він вважається схваленим і повинен бути підписаний і офіційно обнародуваний. Якщо при повторному розгляді закон буде прийнятий не менше ніж 2/3 конституційного складу Верховної ради, Президент зобов'язаний його підписати і офіційно обнародувати в 10-денний термін. Верховна рада займає разом з Президентом центральне місце в політичному житті країни. Конституція відносить до її компетенції визначення основ внутрішньої і зовнішньої політики затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони оточуючому середовища; розгляд і ухвалення рішення по схваленню Програми діяльності Кабінету міністрів України. Адміністративно-територіальний пристрій (АТУ) держави є вагомим чинником забезпечення його територіальної цілісності, динамічного і збалансованого соціально-економічного розвитку, ефективного використовування ресурсного потенціалу, а також необхідною передумовою для практичної реалізації принципів стійкого розвитку в межах територіальних адміністративних утворень і держави в цілому. В проекті Закону України &quo ;Про територіальний пристрій України&quo ;, винесений в даний час на обговорення, також використовується термін &quo ;територіальний пристрій&quo ;, під яким розуміють &quo ;обумовлену географічними, історичними, економічними, соціальними, культурними і іншими чинниками внутрішню територіальну організацію держави з розподілом її території на складові частини - адміністративно-територіальні одиниці в цілях забезпечення населення необхідним рівнем послуг і збалансованого розвитку всієї території держави. Таким чином, систему територіального пристрою держави слід розглядати як &quo ;каркасну (або &quo ;скелетну&quo ;) частину&quo ; системи організації держави і суспільства в цілому і системи державного управління зокрема. Таке розуміння вагоме з методологічної точки зору, оскільки воно дозволяє виявити специфічні об'єктивні закономірності і особливості формування і функціонування системи територіального пристрою держави, що важливе для правильного вибору методик його реформування. В той же час таке розуміння територіального пристрою припускає, що його слід розглядати в тісному взаємозв'язку з системою організації влади в державі. Через це адміністративно-територіальна реформа повинна передбачати зміну цих складових: і системи територіального пристрою, і системи територіальної організації влади в державі.

Одним з головних принципів і задач АТР в Україні проголошена децентралізація управління. Проте відсутні чіткі орієнтири відносно ступеня (глибини) децентралізації, відповідної сучасному і перспективному стану українського суспільства. В той же час це питання, на нашу думку, принципово важливе з точки зору як побудови ефективної системи територіальної організації влади в Україні, так і забезпечення національної безпеки держави. Раніше децентралізацію влади розглядали переважно як властивість федеральних систем державного пристрою. В останні декілька десятиріч елементи децентралізації почали активно упроваджуватися в унітарних державах для підвищення ефективності систем державного управління. Відповідно розрізняють політичну і адміністративну децентралізацію. Остання представляє інтерес в контексті АТР в Україні. Принциповою зміною в АТУ унітарної держави стала зміна статусу Кримської області, яка 12 лютого 1992 р. була перетворена в Автономну Республіку Крим у складі України. Ця подія надалі спричинила за собою цілий ряд проблем, перш за все, політичних, правових, управлінських, майнових і т.д., які до теперішнього часу в повному об'ємі не вирішені. В цілому цей факт ще чекає свого глибокого осмислення і комплексної оцінки. Конституція України визначила місцеве самоврядування як право територіальної общини - мешканців села або добровільного об'єднання в сільську общину мешканців декількох сіл, селища і міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Згідно ст.141 Конституції до складу сільської, селищної, міської поради входять депутати, які обираються мешканцями села, селища, міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки. Згідно ст.2 Закону України &quo ;Про вибори депутатів місцевих порад і сільських, селищних, міських голів&quo ; від 14 січня 1998 р. вибори депутатів сільської, селищної, міської, районної в місті порад проводяться по мажоритарній виборчій системі відносної більшості по одномандатних виборчих округах, на які ділиться вся територія, відповідно, сіла, селища, міста, району в місті. За формою правління Автономну республіку Крим можна визначити як парламентську автономію, в якій Верховна Рада є представницьким, а Рада міністрів - виконавчим органами. Ці положення концептуально відрізняються від форми правління, встановленої в державі. Модель парламентської автономії дала змогу успішно вирішити в Криму низку проблем. Серед них - формування органів виконавчої влади; підготовка й затвердження програм соціально-економічного й культурного розвитку, раціонального природокористування, охорони навколишнього природного середовища та багатьох інших проектів. Верховна Рада автономії формує й контролює діяльність виконавчого органу АРК - Ради міністрів. Ця практика позитивно оцінюється міжнародними організаціями та інститутами. До того ж можна з упевненістю стверджувати, що Крим більше, ніж інші регіони, готовий до конституційної реформи, покликаної змінити розподіл повноважень між гілками влади. Для розмежування повноважень між органами влади автономії конституційно визначено, що значну частину питань, які стосуються економіки, соціальної сфери, і практично всі питання організації роботи Ради міністрів АРК Верховна Рада вирішує за пропозицією Ради міністрів або Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Отже останнй захисток укранських здобуткв в "укранськй" держав нищився. Революця в @ерман, свтовий мир, перреспектива виходу нмецьких вйськ з Украни тльки прискорили цей "нормальний" процес скасування укрансько державности. Буржуазя до виходу цих вйськ спшила обставити свою владу инчою фзичною силою. Офцерських кадрв по Укран було не досить. Треба було справжнього вйська, "ґдино-недлимовський". Дон охоче згодився перебрати на себе функцю нмецького вйська. Коли це було виршено, тод лишалось тльки поставити крапку над "" тай год. От такою крапкою й з'явився новий кабнет мнстрв [19]  заява-"грамота" "самостйника" Гетьмана. 4. "Святу, патротичну" петлю закинено. "Грамота" вже недвозначно зафксовувала той фактичний стан, до якого дйшла "укранська" державнсть. "Самостйник" Гетьман, ця жалюгдна й нкчемна маронетка в руках русько буржуаз, тепер уже так говорив: "Нин (се-б-то, коли перемирря мж державами згоди й Нмеччиною було заключено, коли антантський мпералзм перемг нмецький. - Автор.) перед нами нове державне завдання

1. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

2. Найдавніші державні утворення і право на сучасних українських землях

3. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

4. Постмодернізм та українська історична наука

5. Культура початку ХХ ст Українська музика

6. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка
7. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період
8. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

9. Українська робітничо-селянська спілка та Українська Гельсінська спілка

10. Українська мова у медіапросторі

11. Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології

12. Українська мова в засобах масової інформації

13. Українська мова у професійному спілкуванні

14. Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

15. Запорізька Січ - зародок української державності

16. Проблеми відродження української державності

Экологичный стиральный порошок Garden Kids, без отдушек с ионами серебра, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает детское белье и одежду из всех видов
399 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Штатив для создания снимков "сэлфи", зеленый.
Поднимите искусство "селфи" на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите
376 руб
Раздел: Держатели и подставки
Контейнер хозяйственный универсальный, на колесах, 10 литров.
Материал: пластик. Размер: 462х162х272 мм.
359 руб
Раздел: 5-10 литров

17. Становлення української державності 1648-1657рр.

18. Українська відповідь на нову імперську ідеологію. Кирило-Мефодіївське братство

19. Українська держава Павла Скоропадського. Гетьманський переворот

20. Українська культура першої половини ХІХ століття

21. Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні

22. Українська республіка в часи Центральної Ради
23. Первісна культура на терені сучасної України
24. Українська культура XIX-XX ст.

25. Українська культура у другій половині ХVII–XVIII століття

26. Українська культура: становлення та розвиток

27. Українська література 19 століття

28. Українська літературна мова очима Пантелеймона Куліша

29. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

30. Українська модель менеджменту

31. Підготовка до ЗНО - українська мова

32. Українська література, як предмет вивчення у школі

Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек

33. Концепції української державності

34. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

35. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

36. Основні тенденції розвитку релігійних процесів в сучасному українському суспільстві

37. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

38. Українська діаспора
39. Українська писанка
40. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

41. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

42. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

43. Видання в Україні навчальної літератури (історія і сучасність)

44. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

45. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

46. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

47. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

48. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

49. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

50. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

51. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

52. Державній бюджет України

53. Сбалансованість бюджета України

54. Бідність в України
55. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
56. Хімічна промисловість України

57. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

58. Легка промисловість України укр

59. Освоєння космосу: історія та сучасність

60. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

61. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

62. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

63. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

64. Сучасні види страхування в Україні

Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: голубой).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Аэрозоль от насекомых супер универсальный "Чистый Дом" (двойное распыление), 600 мл.
Эффективное и экономичное средство мгновенного действия для уничтожения всех видов летающих и ползающих насекомых: мухи, комары, мошки,
396 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Сумка-мини для раскрашивания "Модница" (контур-серебро).
В комплекте: сумка с контурным рисунком (с одной стороны сумки), 6 маркеров, украшения для декорирования. Размер сумки: 20х13 см.
539 руб
Раздел: Косметички, кошельки

65. Державний ощадний банк України

66. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

67. Сучасний стан сільского господарства України

68. Державний фінансовий контроль в Україні

69. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

70. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики
71. Хімічна промисловість України
72. Нафтова промисловість України

73. Адміністративна відповідальність в Україні

74. Англосаксонська правова система: історія і сучасність

75. Державна служба в Україні

76. Державне право України

77. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

78. Державне регулювання розвитку книговидання в Україні

79. Державне регулювання фондового ринку в Україні

80. Державний устрій України: проблеми теорії і практики

Развивающая игра "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Четыре сказки, четыре смены декораций, четыре комплекта сказочных героев! Настоящий игровой сборник "Русские народные сказки"
453 руб
Раздел: Магнитный театр
Пазл "Лесные животные".
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На красочной картинке пазла изображены животные на лесной полянке. Собирая пазл, малыш
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

81. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

82. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

83. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

84. Кримінальна відповідальність в Україні

85. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

86. Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні
87. Соціальна захищеність дітей в Україні
88. Сучасні принципи державного управління

89. Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України

90. Особливості книговидання і функціонування засобів масової інформації в сучасній Україні

91. Освоєння іншомовної лексики в сучасній українській мові

92. Семантичні засоби комічного в сучасній українській літературній мові

93. Топоніми-американізми в сучасній українській мові

94. Державний лад України при НЕП

95. Державний устрій України в другій половині XVII сторіччя

96. Інкорпорація України в державну структуру Російської і Австрійської Імперій

Набор кастрюль "Mayer & Boch" из нержавеющей стали (12 предметов).
Этот набор кастрюль предназначен для здорового и экологичного приготовления пищи. Он изготовлен из высококачественной нержавеющей стали,
2460 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (4 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
706 руб
Раздел: Фильтры для воды
Блюдо для блинов с крышкой "Весенняя свежесть", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда

97. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

98. Сучасна освіта та наука в незалежній Україні

99. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.