Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Доходы государственного бюджета Украины

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

План. Вступ. 1. Соціально-економічна суть, призначення і роль доходів Державного бюджету України. 2. Аналіз складу і структури доходів Державного бюджету України та особливості їх формування. 3. Удосконалення чинної системи доходів Державного бюджету України. Висновки і пропозиції. Список використаних джерел.ВСТУП Сукупність фінансових інститутів, що об'єднують визначені фінансові відношення по утворенню і використанню відповідних централізованих і децентралізованих фондів коштів, являє собою фінансову систему України. У умовах переходу до ринкової економіки всім інститутам фінансової системи додається велике значення, тому що, вони вносять визначений внесок у розвиток економіки держави. Однак, в інститутах, де фінансові відношення регулюються нормами, не погодженими з діями економічних законів, або суміжними фінансовими інститутами, вони створюють передумови або безпосередньо діють на поглиблення економічної кризи. В даний час такими інститутами є інститути банківського кредитування, державного бюджету, а також діюча система безготівкових розрахунків, як усередині країни, так і в розрахунках із закордонними країнами. Різноманітна фінансова діяльність в Україні, регульована нормами різних фінансових інститутів будується на економічній основі держави. Фінансова діяльність спрямована на забезпечення функцій держави, це його бюджет. Бюджет - це план створення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, здійснюваних органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим і місцевими Радами народних депутатів. Державний бюджет України затверджується законом України. Головне місце у фінансовій системі України займає державний бюджет України і місцеві бюджети місцевих рад народних депутатів. Державний бюджет - розпис прибутків і витрат держави на визначений період (на рік). Являють собою централізовані фонди коштів, акумульовані, головним чином, за допомогою податків і використовувані для державного регулювання економіки, стимулювання господарської кон'юнктури, фінансування соціальних програм, науки і культури, збройних сил, утворення фінансових і матеріальних резервів, утримання органів державного керування. Державний бюджет України є загальнодержавним централізованим фондом коштів, що стверджується актом вищої юридичної чинності, законом. Бюджет будується на принципах цілісності, повноти, достовірності, гласності, наочності і самостійності всіх бюджетів, що входять у бюджетну систему України. 1. Соціально-економічна суть, призначення і роль доходів Державного бюджету України. Доходи бюджету - це частина централізованих фінансових ресурсів держави, необхідних для виконання його функцій. Вони виражають економічні відносини, які виникають у процесі формування фондів грошових ресурсів і поступають у розпорядження органів влади різних рівнів. Доходи як економічна категорія виражають економічні відносини, які виникають у держави з юридичними та фізичними особами в процесі формування бюджетного фонду держави. Формою прояву категорії доходи бюджету служать податки, збори, платежі і відрахування.

Доходи бюджету - поняття більш вужче, ніж доходи держави; поряд із фінансовими коштами бюджету усіх рівнів влади вони включають ресурси державних позабюджетних фондів та усього державного сектору. Державні доходи — це грошові відносини з приводу розподілу вартості валового внутрішнього продукту, це частина внутрішнього валового продукту, що використовується державою для здійснення своїх функцій. Суть податків криється у примусовому відчужуванні державою частини знову утвореної вартості. Головне матеріальне джерело - національний доход. Якщо для покриття фінансових потреб його недостатньо, держава залучує національне багатство (сукупність матеріальних благ, створених працею передуючих і теперішніх поколінь та залучених в процес відтворення природних ресурсів, якими володію суспільство на визначений момент часу). Одержавлення національного доходу здійснюється державою різними методами. Основним методами, які використовуються органами державної влади для перерозподілу національного доходу та утворення бюджетних доходів, являються податки, державний кредит та емісія грошей. Співвідношення між ними різне в залежності від країни ті часу; визначається економічною ситуацією та іншими протиріччями, станом фінансів і фінансової політики держави. В доходах центрального бюджету в різних державах податкові надходження становлять біля 9/10. В Україні, згідно законодавства, склалась відповідна система доходів державного і місцевих бюджетів, класифікація яких здійснюється за такими ознаками: 1. По відношенню до бюджетного устрою: — доходи, які поступають у Державний бюджет України: — доходи, які поступають у місцеві бюджети; — змішані доходи, одна частина яких поступає у Державний бюджет України, а інша — у місцеві бюджети: — відрахування, за рахунок яких формуються позабюджетні фонди. 2. По відношенню до джерел сплати: — доходи, джерелом яких є ціна товарів (робіт, послуг); — доходи, джерелом яких є прибуток чи доход. 3. По відношенню до розміру ставки податків та обов'язкових платежів: — пропорційні податки (сплачуються за стабільною ставкою); — прогресивні податки (сплачуються за прогресивними ставками). 4. По відношенню до методу стягнення податку: — прямі податки (сплачуються безпосередньо з доходу чи прибутку); — непрямі податки (включаються в ціну продукції, робіт, послуг). 5. По відношенню до об'єкту оподаткування: — податок на додану вартість; — податки на доходи чи прибутки підприємств, організацій усіх форм власності та громадян; — податки на майно, землю, природні ресурси, тощо. 6. По відношенню до суб'єкту оподаткування: — податки, які сплачують підприємства та організації усіх форм власності, юридичні особи; — податки, які сплачують громадяни (фізичні особи). З метою збалансування бюджетів та забезпечення принципу самостійності кожної ланки бюджетної системи доходи бюджетів розмежовуються між кожною ланкою. В процесі розмежування доходів вирішуються такі завдання: — забезпечення збалансованості кожного бюджету: — забезпечення рівномірності надходжень коштів до бюджетів протягом бюджетного року. В організаційному плані всі доходи бюджету поділяються на закріплені і регулюючі.

Закріпленими доходами вважаються такі доходи, які в законодавчому порядку повністю закріплюються за певним бюджетом і не підлягають передачі нижчестоячим бюджетам, або частково закріплюються за вищестоячим бюджетом і у певному обсязі підлягають передачі нижчестоячим бюджетам. Регулюючими доходами вважаються такі доходи, які є закріпленими за вищестоячим бюджетом і частково передаються нижчестоячим бюджетам для їх збалансування у вигляді процентних відрахувань. 2. Аналіз складу і структури доходів Державного бюджету України та особливості їх формування. Доходами Державного бюджету України служать податки, збори, платежі і відрахування. В умовах розвинених ринкових відносин податкова система є важливим елементом регулювання економічних і соціальних процесів у державі. Ефективність її функціонування визначається найрізноманітнішими факторами і насамперед економічним становищем в державі, розкладом політичних сил, рівнем податкової культури, досягненнями економічної науки тощо. Проте є узагальнюючі показники, за якими можна визначити ефективність податкових систем. Це досягнення балансу між стимулюванням економічної активності та соціальною справедливістю податків, а також рівень перерозподілу валового внутрішнього продукту через податки. Величина податків у валовому внутрішньому продукті характеризує роль і місце податкової системи в державному регулюванні економіки. Водночас слід враховувати, що цей показник має здатність змінюватися під впливом економічних, політичних і соціальних факторів, що діють у кожній державі. Податки існують у людському суспільстві майже тисячу років, але для людини немає більш гнітючої процедури, ніж сплата їх. Високі податки — це завжди неминучі злидні, занепад господарства, шлях до катастрофи і людської трагедії. Там, де високі податки, не може бути й мови про свободу і людську гідність, творчу працю і забезпечене майбутнє. Непосильні податки були причиною багатьох соціальних конфліктів, кровопролитних воєн, занепаду цілих цивілізацій. Водночас запровадження податків мало надзвичайно важливе прогресивне значення для розвитку людського суспільства. їх порівнюють з винаходом колеса або парової машини. Мобілізуючи через податки значні ресурси в своє розпорядження, державні структури забезпечували захист своєї держави, розвивали виробництво, поліпшували матеріальне становище своїх громадян, суттєво впливали на стан і розвиток науки, культури, міждержавних зв'язків. Податки — це термометр для господарського організму, і якщо температура висока (а таким показником може бути частка податків у доходах населення), то загибель організму неминуча. Між людським і економічним організмами є одна спільність: нормальна температура в них однакова. В будь-якій державі громадяни зобов'язані віддавати частину своїх доходів на загальнодержавні потреби. Досконалість форм і методів передавання цих коштів свідчить про рівень розвитку держави, її економічних і правових інституцій. Створення податкової системи — це не тільки практична, але й дуже серйозна наукова проблема. Вона потребує глибокого аналізу господарського життя в державі, доходів населення і підприємницьких структур, бюджету сім'ї.

Налог с оборота непосредственно обращается в доход государственного бюджета. В порядке исключения, 50% поступлений налога с оборота могут быть использованы на погашение банковского кредита, полученного на расширение производства товаров народного потребления при недостатке средств фонда развития производства и прибыли от реализации указанных товаров. Процесс формирования Д. н. в отраслях народного хозяйства имеет особенности. В промышленности Д. н. устанавливаются как разница между выручкой (исчисленной в оптовых ценах промышленности) и полной себестоимостью продукции; в строительстве — в размере 6% от суммы прямых затрат на строительно-монтажные работы, заранее включаемых в смету в виде накоплений; в торговле — как разница между реализованным наложением (сумма скидок и наценок) и издержками обращения. На многих промышленных предприятиях, а также в совхозах и в подрядных строительно-монтажных организациях Д. н. выступают лишь в форме прибыли. Д. н. — основной источник финансирования затрат по расширению социалистического производства. Рост Д. н. происходит быстрыми темпами на основе неуклонного роста общественного производства и повышения его эффективности (см. табл.).   Увеличение Д. н. сопровождается существенными изменениями в их структуре

1. Государственный бюджет Украины

2. Государственное регулирование доходов населения на Украине

3. Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине

4. Доходы и расходы государственного бюджета РФ

5. Доходы и расходы государственного бюджета, их структура и роль в экономическом росте производства

6. Бюджет Украины на 1997 г.
7. Государственный бюджет
8. Государственный бюджет России, проблемы преодоления его дефицита

9. Дефицит государственного бюджета

10. Статистика государственного бюджета

11. Государственный бюджет Российской Федерации (Федеральный бюджет РФ 2002 г.)

12. Государственный бюджет как основное звено финансовой системы

13. Государственный бюджет в финансовой системе государства, особенности его использования в Республике Беларусь

14. Государственный бюджет РФ. Проблема его дефицитности

15. Государственный бюджет и финансовая политика Российской империи в середине XIX века

16. Государственный бюджет, его социально-экономическая сущность и структура

Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 27 штук.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
384 руб
Раздел: 0-5 кг
Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

17. Расходы государственного бюджета РФ

18. Государственный бюджет: его структура и основные принципы построения

19. Налоги и государственный бюджет

20. Дефицит государственного бюджета в Российской Федерации

21. Доходы региональных бюджетов

22. Государственный бюджет
23. Государственный бюджет, проблема сбалансированности. Управление государственным долгом
24. Дефицит государственного бюджета

25. Государственная символика Украины

26. Государственный бюджет

27. Государственный бюджет

28. Организация учета, анализа и аудита расчетов ОАО МК "Азовсталь" с государственным бюджетом и внебюджетными фондами

29. Государственный строй Украины

30. Анализ динамики и структуры дефицита государственного бюджета Республики Беларусь

31. Доходы федерального бюджета

32. Доходы федерального бюджета

Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00013, 1600x430x1550 мм.
Длина: 160 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
861 руб
Раздел: Вешалки напольные
Металлическая клетка-корона, белая, 16,5x21,5 см.
"Садовая" металлическая серия кукольной миниатюры в масштабе 1:12. Размер: 16,5x21,5 см. Материал: металл. Цвет: белый.
308 руб
Раздел: Прочие
Музыкальный центр "Парк развлечений".
Это детское пианино с диапазоном в одну октаву предназначено для малышей. Над клавиатурой пианино расположены кнопки с изображением
1575 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

33. Налоговые доходы федерального бюджета

34. Порядок планирования и исполнения государственного бюджета

35. Прямі податки та їх роль у формуванні доходів бюджету

36. Федеральный бюджет и его роль в регулировании доходов нижестоящих бюджетов

37. Характеристика доходов Федерального бюджета, субъектов РФ и муниципальных бюджетов

38. Государственный бюджет
39. Государственный бюджет
40. Государственный бюджет и его место в финансовой системе государства

41. Государственный бюджет и проблема его сбалансированности

42. Государственный бюджет Казахстана: проблемы финансирования и использования

43. Государственный бюджет как инструмент государственного регулирования

44. Государственный бюджет РБ

45. Государственный бюджет Республики Казахстан: формирование и использование

46. Государственный бюджет РФ: особенности формирования и проблема сбалансированности

47. Анализ формирования государственного бюджета

48. Государственный бюджет

Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты
Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

49. Государственный бюджет в системе рыночных отношений

50. Государственный бюджет как инструмент государственного регулирования

51. Государственный бюджет, бюджетная система

52. Сбалансированность государственного бюджета

53. Анализ доходов бюджета Российской Федерации

54. Опыт государственного регулирования на Украине (контрольная)
55. Понятие, роль и правовая форма государственного и местного (муниципального) (бюджетов WinWord)
56. Доходы населения: источники и структура (Украина)

57. Государственная служба в Украине

58. Общая характеристика государственного регулирования предпринимательства в Украине

59. Анализ расходов и доходов бюджета РФ

60. Анализ доходов бюджета Российской Федерации

61. Дефицит бюджета и государственный долг

62. Особенности государственной поддержки аграрного сектора в Украине

63. Государственное регулирование инновационных процессов в издательском сегменте рынка Украины

64. Неналоговые доходы бюджета

Сковорода-сотейник алюминиевая с антипригарным покрытием "Alpenkok" AK-1007/28N "Brown Marble", 28.
Диаметр: 28 см. Высота: 7,5 см. Толщина дна: 4 мм. Сковорода-сотейник из литого алюминия. Высококачественное внутреннее антипригарное
856 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Машинка "Кабриолет. Шейх".
Игрушечный кабриолет «Шейх» представляет собой уменьшенную модель настоящего роскошного автомобиля. Машинка изготовлена из гладкого
567 руб
Раздел: Пластиковые машинки
Замок для коляски "Flipper".
Замок для колясок Flipper оснащен надежным механизмом, защищенным также специальной крышечкой от влаги, грязи и пыли. Замок Flipper
388 руб
Раздел: Прочие

65. Государственная власть и самоуправление в Украине

66. Государственный кредит в Украине

67. Направления государственной поддержки книгоиздания в Украине

68. Психологическое восприятие государственных доходов

69. Анализ доходов и расходов муниципального бюджета г. Рязань

70. Бюджеты субъектов РФ и государственные внебюджетные фонды
71. Джерела формування доходів місцевого бюджету (на прикладі місцевого бюджету м. Дніпропетровська)
72. Доходы бюджета

73. Доходы бюджета РФ

74. Доходы и расходы бюджетов субъектов РФ

75. Механизм формирования доходов и расходов консолидированного бюджета РФ

76. Налоговые доходы бюджета Кыргызстана

77. Общая характеристика доходов бюджета

78. Состав и структура государственных расходов и доходов

79. Уплата налога на доходы физических лиц в бюджет

80. Финансово-правовые нормы и структура доходов бюджетов в РФ

Карандаши цветные "Lyra Groove Slim", 12 цветов + точилка.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине. Диаметр грифеля 3,3 мм! Точилка. Уникальные карандаши с канавками! Запатентовано! Научите
540 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские

81. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

82. Экономическое содержание и принципы организации доходов бюджета

83. Влияние налоговой политики на формирование доходов бюджета Республики Беларусь

84. Місцеві бюджети, міжбюджетні відносини та доходи і видатки місцевих бюджетів

85. Влияние социально-экономического развития на уровень дифференциации доходов населения Украины

86. Основные направления государственной поддержки предприятий в Украине
87. Мюфке - архитектор Саратовского государственного университета
88. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

89. Государственный экзамен по Биологии

90. Разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну. Утрата документов, содержащих военную тайну

91. Полномочия государственных органов власти и местного самоуправления вобласти защиты населения от чрезвычайных ситуаций (ЧС)

92. Народы Украины, Молдовы, Белоруссии (Доклад)

93. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

94. Транспортная система Украины

95. Топливно-энергетический комплекс Украины

96. Луганский государственный заповедник

Дополнительный набор "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Игра разработана художником и дизайнером Ольга Тихопой. В комплект входят четыре сказки и четыре комплекта сказочных героев. Настоящий
323 руб
Раздел: Магнитный театр
Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений

97. Нефтедобывающий и газовый комплекс Украины

98. Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин в Украине

99. Финансы и кредит: Государственный долг РФ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.