Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Інтеграція України у світове господарство

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ 1. Методологічні аспекти формування інтеграційної стратегії України 2. Інтеграція України у світове господарство Заключення Список літератури Вступ Унікальність переважаючої більшості країн колишнього СРСР полягає в тому, що вони виникли на руїнах відносно цілісної економічної і політичної системи. У зв'язку з цим ним об'єктивно необхідні час і відповідні зусилля для національно-державної ідентифікації, створення ряду передумов ефективного включення їх в глобальні економічні структури і процеси. Крім того, після проголошення незалежності певний період ці країни були ізольовані від світогосподарських глобальних процесів і приречені на автаркичну замкненість і самодостатність. Можна виділити три визначальних передумови, реалізація яких створить сприятливі можливості для включення економіки України в глобальні процеси і структури. Мова йде про системну ринкову трансформацію, реструктуризацію і відвертість економіки. Головним в цій тріаді є, очевидно, перший блок, що передбачає системну трансформацію економіки від ізоляціонізму до відвертості, перехід від тоталітарно-директивної моделі суспільства до ринкової. Досвід свідчить, що ринкова трансформація розвивається у трьох основних напрямах: лібералізація економіки, приватизація власності, інституціоналізація (створення ринкової інфраструктури). При цьому виняткову роль для України грає створення атрибутів загальноекономічної і ринкової інфраструктури, стан відвертості економіки для більш широкого її включення в торгово-економічні, фінансово-інвестиційні, виробниче- технологічні глобальні процеси. У Україні прийнятий ряд законів, що створюють номінальні можливості для включення її економіки в світове господарство, в міжнародний розподіл праці. Це, зокрема, закони «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», «Про спеціальні (вільних) економічні зони» і інш. Тільки на початок 1997 р. було створено 3328 спільних підприємства, на основі чого залучено біля 500 млн. дол. США прямих зарубіжних інвестицій. Цей процес розвивається і далі. Є всі основи стверджувати, що в Україні формуються економічні, матеріальні, інституційні і інші передумови для поступового включення її економіки в світогосподарські процеси і структури. 1. Методологічні аспекти формування інтеграційної стратегії України Безпосередня й активна участь України в сучасних інтеграційних процесах об’єктивно зумовлена перевагами міжнародного поділу праці, а також потребою подолати штучну відокремленість нашої держави від світового господарства, до якої причинилися односторонній її розвиток в межах високоспеціалізованих СРСР й РЕВ, деформовані зовнішньоекономічна політика й механізми зовнішньоекономічної діяльності, нерозвинені товарно-грошові відносини та національні ринки товарів, послуг, праці та капіталу. Для ефективної і організаційно оформленої інтеграції України в сучасні світогосподарські зв’язки необхідні певні політико-правові, економічні, соціально-культурні та інфраструктурні передумови (рис. 1). Рис.1. Передумови інтеграції Основні політико-правові передумови інтеграції: -політичне визначення України; -забезпечення територіальної цілісності та створення адекватної системи національної безпеки; -безумовне виконання міжнародних зобов’язень, особливо в сфері прав людини; -пряма участь у регіональних і глобальних політичних процесах; -формування відповідного законодавства і вироблення ефективних механізмів та інструментарію його виконання.

Економічні передумови інтеграції формуються завдяки таким чинникам: -економічному та інституаційному забезпеченню суверенитету; -оцінці економічного потенціалу і напрямів структурної перебудови; -розробленню та реалізації обгрунтованої програми переходу до ринкових відносин з пріоритетом роздержавлення й приватизації, соціального захисту населення; -оцінці експортного потенціалу, виробленню експортно-імпортної стратегії та адекватного механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності; -запровадженню національної грошової одиниціз включенням її в систему міжнародних розрахунків; -розв’язанню проблеми зовнішньої заборгованості та розділу активів колишнього СРСР шляхом відповідних переговорних процесів. До основних соціально-культурних передумов інтеграції належать: -відродження і виховання почуття власної гідності, створення умов соціально-культурної життєздатності народів україни; -формування сучасної, орієнтованої на світові пріоритети системи народної освіти; -розвиток контактів з українцями, які проживають за межами України. Формування інфраструктурних передумов насамперед пов’язане з -розвитком транспортних комунікацій, необхідних для нормальної життєдіяльності суверенної держави; розвитком сучасних інформаційно-комунікаційних систем з включенням їх до міжнародних систем. Формуючи інтеграційну стратегію і тактику, слід ураховувати особливості України як потенційної учасниці міжнародних економічних угруповань: -відсутність досвіду державності, необхідність здобуття справжнього суверенитету; -нерозробленість політико-правових регуляторів та інструментів; -нерозвиненість ринкових відносин; -інерція погіршення економічного стану; -запас соціальної витримки населення, який виснажується. Значний вплив на інтеграційну мотивацію та політику України справляють такі чинники: -збіг періодів дезінтеграційних та інтеграційних процесів; -розміщення в регіоні, що характеризується інтеграцією високого рівня; -конкурентність щодо аналогічних інтересів країн Східної Європи; -негативний досвід Інтеграції в рамках СРСР і РЕВ. Інтеграція України в світове господарство можлива різними, але водночас взаємопов’язаними шляхами: -через активну та ліберальну зовнішньоекономічну політику; за рахунок формування середовища, сприятливого для іноземного підприємництва й інвестування та транснаціоналізації високомонополізованих підприємств; -через укладання двосторонніх міждержавних економічних угод та участь у багатосторонніх міжурядових переговорах; за рахунок інтенсифікації східноєвропейських інтеграційних процесів та формування передумов інтеграції в західноєвропейські інтегрційні структури. На процеси включення України до сучасної системи світогосподарських зв’язків впливають конкретні внутрішньо- і зовнішньоекономічні фактори, що формуються в системі передумов, особливостей і шляхів інтеграції (рис. 2). Серед внутрішньоекономічних факторів принциповим є перехід України до ринкової економіки, для чого потрібні розроблення і реалізація відповідної довгострокової програми. Така програма має, по-перше, враховувати сучасний соціально-економічний стан та особливості України; по-друге, бути адаптованою до еволюціонуючого зовнішнього середовища; по-третє, спиратися на досвід переходу до ринкових відносин інших постсоціалістичних країн.

Важливе значення має такий довгостроковий фактор, як структурна перебудова національної економіки, орієнтована на сучасні техніко- технологічні, економічні, Рис.2. Формування факторів інтеграціїекологічні і соціальні стандарти. Деформована структура національної економіки не відповідає критеріям суверенного розвитку України як з точки зору оптимальних пропозицій самозабезпечення та зовнішньоекономічної спеціалізації, так і з науково-технологичних, соціальних і особливо екологічних позицій. Назвемо найважливіші негативні характеристики структури економіки України: -велика питома вага фізично та морально застарілої техніки в складі основних виробничих фондів (понад 60 %), що стала результатом переважання екстенсивних методів розвитку економіки, і насамперед її базових галузей; -диспропорції в системі самозабезпечення ключових галузей життєдіяльності країни; -незбалансованість галузевої структури промисловості з т.з. її соціальної орієнтації (потенціал промисловості на 90 % формують важкі галузі; питома вага виробництва предметів споживання становить близько 30 %, тоді як у розвинутих країнах - 50-60 %). Включення України до будь-яких інтеграційних угруповань у такому стані, без чіткого бачення перспектив структурної реорганізації, може призвести не лише до консервації, а й до посилення негативних тенденцій у всіх галузях національної економіки. І навпаки, участь України в інтеграційних процесах за умов цілеспрямованої внутрішньої структурної політики дасть змогу ефективніше й швидше виправити деформовану економіку, виходячи з таких пріоритетів структурної переорієнтації: -науково-технічне та технологічне оновлення виробництва із забезпеченням його конкурентоспроможності шляхом глибокої модернізації. Зменшення ресурсомісткості за рахунок ефективного використання власних паливно-сировинних ресурсів; -підвищення рівні внутрішньої збалансованості національної економіки для зменшення зовнішньої залежності в розвитку її ключових галузей за рахунок формування системи власної міжгалузевої кооперації та забезпечення повних виробничих циклів; -формування умов для соціально орієнтованого розвитку національної економіки за рахунок, з одного боку, цілеспрямованої трансформації її структури, з другого - завдяки забезпеченню балансу споживчого ринку з доходами населення, підвищенню мотивації до праці, фінансової макростабілізації. За умов кризового стану і наявності довгострокових негативних тенденцій у розвитку національної економіки України, а також з урахування її виробничо-ресурсного потенціалу та ряду порівняльних переваг очевидною є етапність у проведенні нової економічної політики в цілому і в реалізації пріоритетів структурної переорієнтації зокрема (рис. 3). На першому етапі потрібно досягти фінансової макростабілізації, зупинити процес падіння виробництва і створити комплекс умов для виходу з кризового стану. Реальні можливості для країни поліпшити ситуацію і стати на шлях поступової стабілізації й виходу з кризи, на думку вченого Плотнікова О., виокремлюються в таких напрямах: 1. За роки державної незалежності для України все ще вкрай актуальним є розроблення й оприлюднення концепції реформування й розвитку економіки.

Секретарат у земельних справах у першу чергу ма подбати про правильну орAанзацю волосних, повтових  Aубернських комтетв на Укран та рад селянських депутатв; ма направляти дяльнсть сих орAанзацй на шлях громадського порядкування не тльки земельною власностю, але й сльсько-господарським нвентарем. Щоб об'днати дяльнсть земельних комтетв, Секретарат ма подбати про утворення Укранського Кравого Земельного Комтету. Разом з тим той же Секретарат ма подбати про утворення укранських кооперативних центрв. В цлях пдготовки до Установчих Зборв Секретарат ма пдготовити на пдстав постанов всеукранського селянського з'зду проект земельного закону, в тм числ й ту його частину, яка повинна розмежувати компетенцю Всеросйського Парламенту й Укранського Сойму в земельних справах. В харчовй справ Секретарат ставить свою задачею об'днати роботу харчових орAанв на Укран й внести в не ту плановсть, яко й дос не доставало. Перед Секретаратом стоть основна задача створити Всеукранський Центральний Харчовий Комтет, який ма забезпечити автономю Украни в харчовй справ та подбати про вдповдне постачання укранським хлборобам потрбних у х господарствах продуктв та знаряддя

1. Інтеграція у світове господарство

2. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

3. Туриз як галузь світового господарства

4. Вплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції України

5. Місце і роль США у світовому господарстві

6. Валютна система: України, світу, та Європи
7. Особливості світового господарства материка Північна Америка
8. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

9. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

10. Радянізація західних областей України після Другої світової війни

11. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

12. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

13. Господарство України періоду утвердження капіталізму

14. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

15. Сільське господарство i харчова промисловість України

16. Сучасний стан сільского господарства України

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы

17. Регіональна економіка сільського господарства України

18. Місце правової системи України серед правових систем світу

19. Арабські країни після ІІ світової війни

20. Друга світова війна на Украіні

21. Україна в роки Другої світової війни

22. Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні
23. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни
24. Українське (мазепинське) бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво

25. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

26. Public Relations: світовий та український досвід

27. Європейська інтеграція в пресі України

28. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

29. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

30. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

31. Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії

32. Правова охорона тваринного світу. Червона книга України

Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки
Сумка-транспортный чехол усиленная для колясок "Книжка".
Сумка чехол выполнена из прочной и легко чистящейся ткани оснащена двумя ручками для переноски. Размеры: 93x50x36 см.
907 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

33. Підвищення платоспроможності підприємств України з позиції ТОВ "Таргет"

34. Атомна енергетика України і РПС

35. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

36. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

37. Політичні права і свободи громадян України

38. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)
39. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України
40. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

41. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

42. Історія України

43. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

44. Період гетьманщини України

45. Походження людини та її поява на території України

46. Центральна Рада і пролетаріат України

47. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

48. Значення і світова слава Тараса Шевченка

Защита от включения конфорок плиты, 4 штуки, прозрачный.
Защита на колпачки газовой плиты. Рукоятки не должны превышать 50 мм в диаметре, а расстояние между ними не меньше 67 мм.
605 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки
Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок

49. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

50. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

51. Світова продовольча проблема

52. Економічне районування України

53. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

54. Основні напрямки зовнішньої політики України
55. Господарське право України
56. Конституційний суд України

57. Цивільне право України

58. Суверенітет України

59. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

60. Проект кримінального кодекса України

61. Бюджетна ситема України

62. Державний бюджет України і бюджетне право

63. Сбалансованість бюджета України

64. Фінансова система України

Клей универсальный UHU "Twist&Glue", 90 мл, арт. 38850.
Склеивает металл, бумагу, дерево, текстиль, стекло, керамику, пробку, большинство пластиков и кожу. Не подходит для ремонта кожаной
350 руб
Раздел: Универсальный
Набор детской складной мебели Ника "Хочу все знать".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем. Материалы: металл окрашенный, цветная ламинированная ДСП, пластмасса. Для детей от 3 до 7
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Медицинская карта истории развития ребенка, синяя, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета

65. Організаційна система управління природокористуванням України

66. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

67. Машинобудування України

68. Використання трудових ресурсів Західної України

69. Міжнародний ринок туристичних послуг України

70. Машинобудівний комплекс України
71. Поняття та структура світового ринку
72. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

73. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

74. Туризм у світовій економіці

75. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

76. Банківська система України

77. Механізм кредитування банками України

78. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

79. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

80. Закон україни про міліцію

Набор бутылочек для кормления Avent "Natural" (2 штуки по 260 мл), от 1 месяца.
Бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче
916 руб
Раздел: Бутылочки
Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные
Асборн - карточки. Тренируем зрение.
Набор карточек «Тренируем зрение» создан при поддержке ведущих офтальмологов специально для профилактики утомляемости глаз,
389 руб
Раздел: Прочие

81. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

82. шпори з цивільного права України

83. Заповідники України

84. Культура та побут населення України

85. Легка промисловість України i транспорт

86. Чорна i кольорова металургія України
87. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння
88. Друга світова війна 1 вересня 1939 – 2 вересня 1945

89. Зародження партійно-радянської преси України

90. Діяльність уряду України в галузі екології

91. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

92. Легка промисловість України укр

93. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

94. Аграрне право України

95. М.О. Скрипник - видатний діяч України

96. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие

97. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

98. Етикет України та Росії

99. Методики оцінки фінансового стану банків України

100. Національний банк України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.