Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Дослідження аспектів управління якістю продукції

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

ЗМІСТВступ 1 Керування якістю, як основа підвищення конкурентноздатності продукції: Якість продукції, система показників якості продукції 1.2 Базова концепція й ідеологія загального керування якістю ( QM): 1.2.1 Елементи стратегії QM 1.2.2 Акцент на споживача 1.2.3 Акцент на процес 1.2.4 Безупинне (постійне) поліпшення 1.2.5 Залучення в роботу з поліпшення якості усіх 1.2.6 Базування рішень тільки на фактах 1.3 Стандартизація і сертифікація продукції 2 Практичні підходи до керування якістю 2.1 Організація контролю якості на підприємстві 2.1.1 Загальні терміни і визначення 2.1.2 Види технічного контролю і їхнє використання 2.1.3 Технологія технічного контролю якості продукції 2.1.4 Порядок пред'явлення і здачі продукції ВТК у цехах 2.1.5 Організація і методика проведення летучого контролю 2.1.6 Взаємини ВТК із підрозділами підприємства 2.1.7 Порядок проходження, обробки і збереження документів, що підтверджують якість продукції в процесі її виготовлення 2.2 Аналіз якості продукції на підприємстві 3 Напрямки по підвищенню якості продукції, яка виготовляється: 3.1 Фактори, що впливають на якість продукції 3.2 Розробка механізму попередження браку продукції 4 Охорона праці 4.1 Аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів при роботі з ПЕОМ 4.2. Заходи по забезпеченню безпечних умов праці: 4.2.1 Вимоги до організації робочого місця та режиму роботи оператора 4.2.2 Вимоги до освітлення. 4.2.3 Вимоги до мікроклімату приміщень обчислювального центру. 4.2.4 Шум та випромінювання. 4.2.5 Вимоги електробезпеки обладнання. 4.2.6 Вимоги пожежної безпеки. 4.3 Штучне освітлення Висновки Перелік посилань Додаток А – Структурна схема відділу технічного контролю ЗАТ «НКМЗ» АНОТАЦІЯ Дана дипломна робота містить: сторінок, 1 додаток, 3 таблиці, 6 рисунків, 21 літературне джерело. Об’єктом дослідження є відділ технічного контролю на Закритому акціонерному товаристві Новокраматорський машинобудівний завод. Головною метою дипломної роботи є дослідження аспектів управління якістю продукції. Основним завданням є знаходження шляхів покращення якості продукції, яка випускається і яку планується випускати, та виявлення недоліків у роботі персоналу, що відповідають за випуск. У дипломній роботі досліджуються аспекти керування якістю продукції. Розглядається система показників якості продукції, базова концепція й ідеологія загального керування якістю, також стандартизація і сертифікація продукції. Організація контролю якості продукції на підприємстві. Проводиться аналіз якості продукції на підприємстві. ЯКІСТЬ, ЗАГАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ, СТАНДАРТ, СЕРТИФІКАЦІЯ, ПІДПРИЄМСТВО. ВСТУП У сучасних умовах незмірно зросло значення підвищення якості продукції як найважливішого фактора зростання ефективності виробництва. Так, підвищення якості промислової продукції еквівалентно збільшенню її виробництва. Чим вища якість, тим повніше задовольняються потреби суспільства, покращується використання виробничих фондів, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Об’єктом дослідження є відділ технічного контролю на ЗАТ НКМЗ. Головною метою дипломної роботи є дослідження аспектів управління якістю продукції.

Основним завданням є знаходження шляхів покращення якості продукції, яка випускається і яку планується випускати, та виявлення недоліків у роботі персоналу, що відповідають за випуск продукції. Під якістю продукції розуміється сукупність властивостей виробу, які зумовлюють його здатність задовольняти певні потреби згідно з її призначенням. Важливе значення має вірна оцінка якості продукції. Показники якості продукції, її оцінка специфічні для різних видів продукції, засобів праці, предметів праці, предметів споживання. Загальним показником для всіх видів продукції є відповідність даної продукції встановленим стандартам та технічним умовам, які регламентують важливіші вимоги до якості даної продукції. Іноді до числа загальних показників якості відносять кількість отриманих рекламацій з якості продукції, розмір збитків від браку, повернення продукції, але ці показники характеризують скоріше якість праці робітників, але не якість продукції. Зараз важливим є відповідність продукції міжнародним стандартам. Серйозним значенням у розв’язанні проблем забезпечення якості мають міжнародні стандарти серії 9000 Міжнародної організації зі стандартизації (ISO). Вони створили умови для формування єдиного підходу до забезпечення якості та міжнародного визнання результатів робіт в цій галузі незалежно від того, в якій країні чи на якому підприємстві виконані. Конкурентоспроможна продукція – це така продукція, співвідношення між споживчими властивостями якої і витратами покупця по їх досягненню необхідні та достатні, щоб даній продукції в певний момент часу була надана перевага перед іншою продукцією, яка задовольняє ту ж саму вимогу на конкретному ринку. Тому основою для оцінки конкурентоспроможності товарів є споживчі властивості продукції, затрати покупця, кон’юнктура ринку. Саме ринок являє собою ту сферу суспільних відносин, де вироби конкуруючи між собою, проходять порівняння та перевірку споживачем на відповідність його вимогам і де виявляються відхилення від цих вимог. 1 КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ, ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОЗДАТНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 1.1 Якість продукції, система показників якості продукції Якість – сукупність властивостей і характеристик продукції, що додають їй здатність задоволення, обумовлені чи пропоновані потреби. З погляду використання сукупності споживчих властивостей товару варто розрізняти поняття “споживча вартість”, “якість”, “корисний ефект”. Споживча вартість – здатність товару задовольняти визначені потреби. Якість – потенційна здатність товару задовольняти конкурентну потребу. Корисний ефект – дійсна здатність товару задовольняти конкретну потребу. До основних показників якості товару відносять: 1 Показники призначення товару, що характеризують його віддачу, використання по призначенню на конкретному ринку. 2 Надійність товару – складна властивість якості, що залежить від безвідмовності, ремонтопридатності, схоронність властивостей і довговічності товару. Безвідмовність – властивість надійності товару зберігати працездатність протягом деякого наробітку в годинник без змушених перерв.

До показників безвідмовності відносяться ймовірність безвідмовної роботи, середній наробіток першого відмовлення, наробіток на відмовлення, інтенсивність відмовлень, параметр потоку відмовлень, гарантійний наробіток. Безвідмовність – властивість об'єкта безупинно зберігати працездатний стан протягом деякого часу чи деякого наробітку. Безвідмовність властива об'єкту в кожнім із режимів його експлуатації. Саме ця властивість складає головний зміст поняття надійності. Однак воно не вичерпує всього змісту надійності. Будь-який, навіть найвищий рівень безвідмовності системи не дає абсолютної гарантії того, що відмовлення не виникне. Причому наслідок відмовлення в більшості випадків залежать від того, наскільки швидко може бути відновлена втрачена об'єктом працездатність, тобто усунуте відмовлення. У зв'язку з цим усі об'єкти поділяються на дві групи – відновлювані чи відремонтовані об'єкти і не відновлювані. Ремонтопридатність – властивість об'єкта, що полягає в пристосуванні до попередження причин виникнення відмовлень і ушкоджень, підтримці і відновленню працездатного стану шляхом проведення технічного обслуговування й ремонтів. Процес експлуатації технічної системи включає час не тільки його безупинного функціонування, але також планові і непланові перерви в роботі, при транспортуванні, збереженні і т.п. Планові перерви в роботі здійснюються з метою проведення технічних обслуговувань (регламентних робіт), ремонтів, контрольних перевірок і т.д. Позапланові – в основному зв'язані з усуненням виниклих відмовлень. У загальному випадку тривалість функціонування об'єкта, вимірювана технічним ресурсом чи терміном служби, обмежена не його відмовленням, а переходом у граничний стан. Під граничним розуміється стан об'єкта, при якому його подальше застосування по призначенню є неприпустимо недоцільним, або відновлення його працездатного стану неможливо недоцільним. Ремонтопридатність об'єкта оцінюється коефіцієнтом готовності (технічного використання), що визначається за формулою: Кг = , (1.1) де Те – середній наробіток на відмовлення відновлюваного об'єкта, ч; Тв – середній час відновлення об'єкта після відмовлення, ч. Схоронність (стабільність) властивостей якості об'єкта характеризує частку зниження найважливіших показників призначення, надійності, ергономічності, екологічності, естетичності (дизайну), патентоспроможності в міру використання об'єкта. Довговічність – властивість об'єкта зберігати працездатний стан так, щоб настання граничного стану при встановленій системі технічного обслуговування й ремонту. Довговічність характеризує властивість надійності з позиції граничної тривалості збереження працездатності об'єкта з урахуванням перерв у роботі. Збереження працездатності об'єкта в межах терміну служби чи терміну до першого капітального ремонту залежить не тільки від режиму й організаційно-технічних умов роботи, заходів відбудовного характеру, проведених у цей час, але також від здатності зберігати ці властивості в часі. До показників довговічності об'єкта відносять нормативний термін служби (термін збереження), термін служби до першого капітального ремонту, гамма-процентний ресурс (це наробіток, протягом якого об'єкт не досягне граничного стану з заданою імовірністю) і ін.

Hаспpавд ж вс кеpвн посади, взагал чисельну бльшсть в КП(б)У складали pосяни. Hа найвищу посаду в pеспублц Пеpшого секpетаpя ЦК КП(б)У з 1919 p. до 1953 p. нколи не призначали укpанця. Там були pосяни, вpе, поляки, латиш, тльки не укpанц. Колоню упpавляв чужинець, зрозумло. Вдpазу псля окупац, Москва встановила стpашну систему теpоpу, виконавцем якого стало бандитсько-полцйне вдомство ЧК-ГПУ-HКВД. Кльксть жеpтв за пеpш pоки пpавлння бльшовикв на Укpан неможливо навть пpиблизно пдpахувати, за зpозумлою вдсутнстю документв та стоpичних дослджень. Hайзагальнш дан показують, що ця кльксть визначаться мльйонами. Каpальн загони ЧК pозстpлювали, як пpавило, без суду  слдства, досить було сказати, що ти "буpжуй", "куpкуль", а значить "контppеволюцонеp". Вд самого початку "контppеволюцйним" пpоголосили все укpанське. Hаслдки цього вдгукуються  сьогодн, коли для бльшо частини населення Схдно Укpани: належати до укpансько культуpи, pозмовляти укpанською мовою  т.д. вважаться чимось "pеакцйним"  "вдсталим"

1. Управління якістю і конкурентоспроможністю машинобудівної продукції

2. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

3. Система управління якістю на прикладі ЗАТ КФ "Лагода"

4. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

5. Стратегія управління як основа менеджменту

6. Управління, як соціальний феномен
7. Теорія і методологія дослідження управління
8. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

9. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

10. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

11. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

12. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

13. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

14. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

15. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

16. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

Набор цветных карандашей "Noris Club", 36 цветов.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
566 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор фруктов.
Фрукты выглядят почти как настоящие. Их в наборе 8 штук - ананас (длина 12 см), гроздь винограда (10 см), лимон (8 см), груша (длина 9
537 руб
Раздел: Продукты
Игрушка-подушка "Жираф", 32 см.
Главное достоинство подушки-это осязательный массаж, приятный, полезный и антидепрессивный. Внешний материал-гладкий, эластичный и прочный
1009 руб
Раздел: Антистрессы

17. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

18. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

19. Заохочення працівників як метод управління персоналом

20. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

21. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

22. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України
23. Управління логістичною системою розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"
24. Філософські аспекти японської системи управління

25. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

26. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

27. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

28. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

29. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

30. Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект)

31. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

32. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

Ящик для игрушек "Профи Kids", 15 л.
Ящик для игрушек "Профи Kids" имеет 6 разноцветных вкладышей, для хранения мелких деталей, игрушек, карандашей и
499 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
328 руб
Раздел: Прочие
Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики

33. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

34. Дослідження харчування

35. Аналіз та удосконалення оперативного управління

36. Методи управління підприємством

37. Процес управління та його основні стадії

38. Системний підхід до управління персоналом фірми
39. Управління затратами
40. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

41. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

42. Організаційна система управління природокористуванням України

43. Управління утворенням прибутку підприємства

44. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

45. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

46. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

47. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

48. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз алюминиевый для варенья, 34 см.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
525 руб
Раздел: 10 литров и менее
Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные

49. Метеорологічні дослідження

50. Методи управління банківськими ризиками

51. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

52. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

53. Валютні ризики: економічна природа та управління

54. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами
55. Палеоантропологічнi дослідження
56. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

57. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

58. Управління ризиками

59. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

60. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

61. Методика гідрогеологічних досліджень

62. Державне управління в сфері охорони здоров’я

63. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

64. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

Папка-портфолио для школьника, на 4 кольцах, 20 файлов, 10 вкладышей.
Формат - A4. Размер - 245x320 мм. Наличие файлов - 20. Количество вкладышей - 10. Материал папки - твердый картон. Материал вкладыша -
371 руб
Раздел: Портфолио
Мел белый, 72 штуки.
В наборе: 72 мелка.
536 руб
Раздел: Мел
Подстаканник для прогулочных колясок Peg-Perego Cup holder.
Держатель для бутылочки Peg-Perego Cup Holder - удобный подстаканник для прогулочных колясок фирмы Peg-Perego. Легко подойдет к коляскам
975 руб
Раздел: Прочие

65. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

66. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

67. Методи та етапи статистичного дослідження

68. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

69. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

70. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ
71. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища
72. Структура державного управління

73. Сучасні принципи державного управління

74. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

75. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

76. Форми державного управління

77. Функції управління в аграрному праві

78. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

79. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

80. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: белый.
370 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Зонт на коляску Lorelli, цвет: зелёный.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Фломастеры со штампами "Fantasy", 24 цвета.
Фломастеры со штампами. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - штамп в колпачке; - корпус пластиковый; - в пластиковом пенале. Состав:
478 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

82. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

83. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

84. Системний аналіз складних систем управління

85. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

86. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ
87. Дослідження методів чисельного інтегрування
88. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

89. Дослідження чисельних методів інтегрування

90. Історіографія досліджень голодомору

91. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

92. Палеонтологічні дослідження

93. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

94. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

95. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

96. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

Мультиплеер "Мамонтенок".
Мультиплеер "Мамонтенок" в оригинальном дизайне! Нажимая на кнопочки, ребенок сможет послушать 20 популярных песенок из
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски
Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

97. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

98. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

99. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.