Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Українська революція (1917-1920 роки)

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти та науки України Харківський Національний Економічний Університет РЕФЕРАТ з Історії України на тему: “Українська революція (1917 – 1920рр. ).” Преревірив:Виконав: викладач студент I курса, 1 гр. Калініченко В. В.факультета ЭіП Хранонський А.И. Харків, 2004р.Зміст 1.Вступ 2.Гетьманщина 3.Анархія 4.Дерикторія 5.Більшовики 6.Боротьба на заході 7.Розв`язка 8.Перемога більшовиків 9.Висновок Список використаної літератури 1.Вступ  Після більшовицького перевороту революція переросла у громадянську вій-ну. Минули ейфорія, почуття солідарності, масові демонстрації, бурхливі зібранняй гарячі дебати 1917 року. Протягом наступних трьох років у запеклій і безжальнійвійні, що супроводжувалася масовим терором і звірствами, зчепилися численні пре-тенденти на владу в Україні і в усій колишній імперії, зброєю вирішуючи, хто і якаформа правління заступить старий устрій. Для багатьох українців поява більшовиків у Росії була не лише початком новогожорстокого пореволюційного етапу, а й причиною докорінних змін у їхньому полі-тичному мисленні. Диктаторська природа більшовицького режиму на півночі викли-кала відразу у багатьох українських діячів і змусила їх відмовитися від позиції збе-реження автономних, федералістських стосунків із Росією. Відтепер незалежністьстала їхньою метою. Проте серед українців, як і серед інших народів колишньоїімперії, виникало дедалі глибше розмежування щодо ряду цілей і шляхів їх досяг-нення. До того ж майже кожна сторона, що брала участь у громадянській війні, праг-нула підпорядкувати собі Україну з її природними багатствами та стратегічним роз-ташуванням. Тому після певного затишшя, зумовленого німецькою окупацією, Ук- раїна стала ареною найбільш хаотичних і складних подій громадянської війни.   2.Гетьманщина До весни 1918 р. широким верствам населення України вже набридли револю-ція й хаос. Закономірно, що ці настрої переважали серед маєтних класів, заможнихселян, дрібних підприємців та бізнесменів, фабрикантів, великих землевласників,вищих прошарків чиновництва, що складали 20 % усього населення України. Авст-рійці та німці на Україні також всіляко прагнули відновити порядок і прискоритививезення продуктів. Тому між 24 і 26 квітня представники цих груп таємно домови-лися замінити Центральну Раду консервативним українським урядом на чолі з геть-маном Павлом Скоропадським (титул «гетьман» мав викликати асоціації з квазимо-нархічними традиціями, пов'язаними з козацькими гетьманами). Нащадок давнього роду козацької старшини й один із найбільших на Україні зем-левласників, Скоропадський мав високий статус за царського режиму — служив вій-ськовим ад'ютантом Миколи II і під час війни був авторитетним генералом. З почат-ком революції він українізував своє військове з'єднання і, коли Центральна Радавідкинула його послуги, був обраний титулованим командувачем селянського опол-чення «вільних козаків». З приходом до влади цього «малоросійського» аристократа,який раптом згадав про своє «українське коріння», в революції на Україні настав но-вий етап, що характеризувався намаганнями відновити правопорядок та скасувати«соціалістичні експерименти» Центральної Ради.

29 квітня, на з'їзді, скликаному в Києві Лігою землевласників, на який з усієїУкраїни прибуло 6500 делегатів, Скоропадського з ентузіазмом проголосили геть-маном, закликавши його «врятувати країну від хаосу і беззаконня». Того ж дня вінразом із прибічниками оголосив про встановлення «Української Держави» (на від-міну від «Української Народної Республіки» Центральної Ради). Нова держава грун-тувалася на незвичайному поєднанні монархічних, республіканських і, що особливохарактерно, диктаторських засад, її підданим гарантувалися звичайні громадянськіправа, причому особливо наголошувалося на святості приватної власності. Скасовуючи такі нововведення Центральної Ради, як націоналізація великих ма-єтків та культурна автономія, гетьман увів окрему категорію громадян-козаків (якіфактично були заможними селянами), сподіваючись, що вони стануть основноюсоціальною опорою режиму. Особливо впадали у вічі широкі прерогативи самогогетьмана: йому належало виняткове право видавати всі закони, призначати кабінет,управляти зовнішньою політикою та військовими справами й бути верховним суддею'' країни. Однак ці претензії на майже необмежену владу не могли приховати того фак-ту, що влада на Україні практично належала німцям, а не українцям.&quo ;' Як цього належало чекати, українські діячі, більшість яких були соціалістами йчленами Центральної Ради, різко негативно поставилися до гетьманської держави.Тому коли до участі в гетьманському уряді запросили кількох відомих українців, майже всі вони відмовилися. Це не лишало гетьманові нічого іншого, як звернутисяпри формуванні кабінету до людей, не пов'язаних з українським рухом, тим самимдавши підставу для звинувачень у тому, що до його уряду не ввійшов жоден «справж-ній» українець. У новому кабінеті, очолюваному прем'єр-міністром Федором Лизо-губом (багатим землевласником), до якого входив лише один відомий українськийдіяч — міністр закордонних справ Дмитро Дорошенко, бракувало націоналістів, про-те він включав ряд талановитих адміністраторів. За якихось кількамісяців на Україні було відновлено дійовий адміністративнийапарат. У провінціях урядовці Центральної Ради замінялися на досвідчених ад-міністраторів, що називалися старостами й призначалися з місцевих поміщиків абоземських урядників. У центральному уряді посади розподілилися між професійнимичиновниками — переважно росіянами чи русифікованими українцями. Щоправда,труднощі виникли при формуванні діючої армії, оскільки німці не підтримувалистворення великої військової сили, здатної кинути виклик їхньому переважаючомувпливові. Незабаром на повну силу стала діяти (хоч і з неоднаковою ефективністю)поліція, до якої, як і до армії, ввійшло багато колишніх царських офіцерів. Якщо Цегітральна Рада мала офіційні дипломатичні стосунки лише з Німеч-чиною, Австро-Угорщиною та Оттоманською імперією, то Гетьманщина обміняласяпосольствами з 12 країнами, її зовнішня політика була головним чином спрямованана укладення мирного договору з Радянською Росією (підписаного 12 червня1918 р.) та на безплідні суперечки з Австро-Угорщиною навколо питання про анек-сію східногалицьких земель та Холмщини.

Особливо вражають досягнення уряду у створенні системи освітніх закла-дів. На рівні початкової школи було випущено кілька мільйонів примірників україно-мовних підручників, а в більшості шкіл уведено українську мову. Було заснованоблизько 150 нових україномовних гімназій, у тому числі у сільських районах. У жовт-ні в Києві та Кам'янці-Подільському відкрилися два нових українських універси-тети. Було також засновано національний архів та бібліотеку в понад 1 млн томів.Вершиною цієї діяльності стало створення 24 листопада 1918 р. Української Ака-демії наук. Так за якихось кілька місяців Гетьманщина мала на своєму рахунку такіздобутки у царині культури, про які мріяли багато поколінь інтелігенції. Але якщо режим Скоропадського міг похвалитися своєю здатністю управляти,а також рядом конкретних досягнень, то разом із тим на ньому страшним тягаремвисіли фатальні політичні прорахунки. Всі вони випливали насамперед із того коладрузів, яких собі вибрав гетьман. По-перше, його компрометувала залежність віднімців, очевидна мета яких зводилася до економічної експлуатації України. По-дру-ге, гетьман був тісно пов'язаний з маєтними класами, які намагалися скасувати впро-ваджені революцією зміни. Скоропадському ставилися на карб такі вкрай непопу-лярні заходи, як «каральні експедиції», організовані поміщиками за допомогою ні-мецьких військ для помсти над селянами, котрі рік тому конфіскували поміщицькіземлі. По-третє, багато українців вважали, що Скоропадський .занадто прихильний доросіян. Під час його панування Україна, яка порівняно з Росією була острівцем ста- .більності, стала не лише притулком для величезної кількості представників колиш-ньої царської верхівки, а й центром намагань відбудувати «єдину та неподільну Ро-сію». Чиновницькі посади були зайняті росіянами, які не приховували, свого несмакудо української державності, а більшість кабінету складали члени російської партіїкадетів. Із самого початку стала викристалізовуватися опозиція Скоропадському. В се-редині травня відбувся ряд нелегальних з'їздів українських партій, на яких своє не-схвалення уряду висловили представники таких професійних груп, як «залізничники,телеграфісти, селяни й робітники. Виник координаційний осередок опозиції, назва-ний Українським народним державним союзом, на чолі якого став В. Винниченко. Антигетьманський курс узяла інша впливова організація — Всеукраїнський зем-ський союз на чолі з С. Петлюрою. Спочатку ці групи вели переговори зі Скоропад-ським про шляхи проведення більш ліберальної й національне орієнтованої політики,та згодом вони взялися підіймати проти нього повстання. Українських селян не треба було особливо підбурювати до повстання проти уря-ду, що конфіскував їхній врожай, Повернув землю багатим поміщикам і послав у їх-ні села «каральні експедиції». Незабаром по всій Україні вибухнули стихійні й доситьзначні селянські заколоти. У запеклі бої з німецькими військами кинулися загони озброєних селян (зброя тОді була легкодоступною) на чолі з ватажками з міс-цевих жителів, що часто булианархістськц настроєними і яких на козацький кшталтназивали отаманами або батьками.

В дещо розширеному варіанті ця стаття видана в Києві того ж року окремою брошурою товариством «Знання». 967 (844) Тинченко Я. Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 — березень 1918). — Київ; Львів, 1996. - 342 с. 968 (845) Верстюк В. Українська Центральна Рада: Навч. посібник. Київ 1997. С. 229–235; Історія України. — Навчальний посібник. Вид. 3-е, доп. і перероб. — К., 2002. — С. 221–225. 969 (846) Див.: Солдатенко В. Ф. Українська революція. Історичний нарис. — С. 365–368. 970 (847) Історія Української РСР: В 8 т., 10 кн. Т. 5. Велика Жовтнева соціалістична революція і громадянська війна на Україні 1917–1920. — К., 1977; Українська РСР в період громадянської війни. 1917–1920 рр.: В 3 т. — К., 1967. — Т. 1. 971 (848) Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украине: Хроника важнейших историко-партийных и революционньгх собнтий: В 2 ч. — К., 1977; 1982; Варгатюк П. Л., Курас И. Ф., Солдатенко В. Ф., Шморгун П. М. В огне трех революций. Из истории борьбы большевиков Украины за осуществление ленинской стратегии и тактики в трех российских революциях. — К., 1986; Гамрецкий Ю. М., Тимченко Ж. П., Щусь О. И

1. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

2. Селянська революція 1917-1921 років

3. Культура України в 30-х рока

4. Розповідь про Португалію

5. Сфери проникнення англіцизмів в інші мови - російську, українську

6. Махновський рух 1917-1921 років
7. Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття
8. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

9. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)

10. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу

11. Європейські та євроатлантичні мотиви в передвиборчих програмах кандидатів у президенти України на виборах 2004 року

12. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

13. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

14. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

15. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

16. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее
Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей

17. Местные денежные эмиссии в России (1917-1920 гг.)

18. Объективные причины октябрьской революции 1917 г.

19. Революция 1917 года глазами современников

20. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

21. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г.

22. Февральская революция 1917 года
23. Революция 1917 года в России
24. Советское государство в 1917–1920 гг.

25. Денежное обращение и эмиссии на северном Кавказе в 1917-1920 гг.

26. Культурная революция на Смоленщине в 1920-30 годах

27. Советская власть и казачество 1917-1920

28. Российское государство и революция (1861 - 1917 гг.)

29. Казачество в революции и гражданской войне 19171922 гг.

30. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

31. Февральская революция 1917 года в Pоссии в контексте международных отношений

32. Класс, нация и общественная политика в русской революции 1917 года

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники
Пенал школьный "Леопард", цвет желтый.
Пенал школьный. Материал: силиконовый полимер. Размер: 18х6х6 см. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность увеличения
372 руб
Раздел: Без наполнения

33. Народное образование и педагогическая мысль в период 1908-1917 годов (до Великой Октябрьской социалистической революции)

34. Становище Української журналістики в 20-х роках

35. Революция 1917 года в России

36. Советское государство в 1917-1920 гг.

37. Национальные особенности рабочего самоуправления в революции 1917 года

38. Земство в годы Первой мировой войны и революций 1917 года
39. Порівняльний аналіз Конституції УРСР 1978 року і Конституції України 1996 року
40. Анархістський рух в Україні у 1917-1921 рр.

41. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

42. Голод в Україні в післявоєнні роки

43. Голодомор 1932-1933 років на Україні

44. Економічне становище України в роки Хмельниччини

45. Життя українського селянства в роки нацистської окупації 1941-1944 рр

46. Історія Православної Церкви на Україні 1917-2000 рр.

47. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

48. Октябрьская революция 1917 г.

Ящик хозяйственный, 30 литров.
Материал: пластик. Размер: 470х370х245 мм. Объем: 30 л. Цвет товара в ассортименте, без возможности выбора.
544 руб
Раздел: Более 10 литров
Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
324 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

50. Проблема визнання УНР Францією та Великою Британією в грудні 1917 - січні 1918 років

51. Революция 1917 г. в книгах С.Г. Кара-Мурзы

52. Революция 1917 года

53. Революция 1917 года в России

54. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки
55. Україна в першій половині 1950-х років
56. Українська відповідь на нову імперську ідеологію. Кирило-Мефодіївське братство

57. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

58. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

59. Февральская революция 1917 года

60. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

61. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

62. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття

63. Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (1990-ті роки)

64. Перспективи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні у розрізі Податкового кодексу 2010 року

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 200 г/м2, 50 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 200 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
470 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Багетная рама "Regina" (цвет - черный + серебряный), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, 24 штуки.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Благодаря мягкой пористой текстуре воздух проникает к коже.
347 руб
Раздел: 0-5 кг

65. КРАТКИЙ ОЧЕРК ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СССР (1917-1971 Г.) (ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЙ СССР - ЗАПАД)

66. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

67. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

68. Германия в 1920-1930х г.г.

69. Великая французская революция

70. Аграрное законодательство Великой Французской Революции
71. Судебная система 1917-22 гг.
72. Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

73. Тамбовский край в первой русской революции

74. Национально-государственное строительство в России в 1917-1924 гг.

75. Александр Васильевич Колчак (1874-1920)

76. Южный Урал в период первой русской революции 1905 – 1907гг.

77. Альтернативы развития событий в годы революций начала ХХ века в России

78. Тверская губерния в 1917 году

79. История экономики России XX века. 1900 – 1917 годы

80. Государственно-политическое устройство Ирана и становление новых органов власти после революции 1979г.

Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки
Супер концентрированный гель для стирки белья Lion Essence "Впечатление", 900 мл.
Суперконцентрированный гель обеспечивает безупречное качество стирки, великолепно отстирывает даже самые сложные пятна. Придает вещам
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Увлекательная настольная игра "Фрукто 10", новая версия.
«Фрукто 10» Вам нужно быть самым быстрым, чтобы первым найти фруктовую десятку на двух карточках, громко ее объявить и забрать карточки
392 руб
Раздел: Карточные игры

81. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

82. Громадянство України

83. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

84. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

85. Львівський музей українського мистецтва

86. Молодежная субкультура: особенности, содержание, творцы. (Возникновение и развитие панк-рока)
87. Рок-культура и эстетика
88. Донские казаки и революция на примере судьбы Григория Мелихова

89. Литература эпохи войн и революций

90. Путь среди революций (Блок-лирик и его современники)

91. И.Э. Бабель: человек в огне гражданской войны и революции

92. Развитие рок-музыки

93. Хард-рок. Истоки. Развитие. Сущность

94. Краткая характеристика золотого века рок-музыки

95. История рок музыки в Великобритании

96. Томас Джефферсон и его роль в американской революции 18 века

Детский шампунь-гель для волос и тела Weleda "Апельсин", 150 мл.
Натуральное средство 2 в 1 с нежнейшей кремовой текстурой и растительной моющей основой бережно очищает и ухаживает за чувствительной
542 руб
Раздел: Гели, мыло
Настольная подставка "Berlingo BR", вращающаяся.
Комбинированная черная/красная.
388 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитный театр "Репка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Репка» и вашим ребенком в роли главного режиссера. 10
308 руб
Раздел: Магнитный театр

97. Буржуазно-демократические революции

98. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

99. Русская революция 1917г. от февраля к октябрю


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.