Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Формування основних фондів підприємства

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Згідно з Законом України “Про підприємства” від 25 листопада 1998 р. Підприємство - це самостійний суб'єкт, що господарює, створений для ведення господарчої діяльності, що здійснюється з метою отримання прибутку і задоволення суспільних потреб. Як правило, підприємство виступає юридичною особою, що визначається сукупністю ознак: відокремленістю майна, відповідальністю по зобов'язаннях цим майном, наявністю розрахункового рахунку в банку, виступом від свого імені. Відокремленість майна виражається наявністю самостійного бухгалтерського балансу, на якому значиться майно підприємства. Фінансові відносини підприємства виникають тоді, коли на грошовій основі відбувається формування власних коштів підприємства, його прибутків, залучення позичкових джерел фінансування господарської діяльності, розподіл прибутків, що утворюються в результаті цієї діяльності, їхнє використання на цілі розвитку підприємства. Організація господарської діяльності вимагає відповідного фінансового забезпечення, тобто початкового капіталу, що утворюється з внесків засновників підприємства і приймає форму статутного капіталу. Це найважливіше джерело формування майна будь-якого підприємства. Конкретні засоби утворення статутного капіталу залежать від організаційно - правової форми підприємства. Згідно з Законом України “Про підприємства” майно підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства. Різниця між ними у тому, що оборотні кошти переносять свою вартість протягом одного виробничого циклу, тоді як основні фонди роблять це поступово протягом певного періоду часу. При створенні підприємства статутний капітал направляється на придбання основних фондів і формування оборотних коштів у розмірах, необхідних для ведення нормальної виробничо-господарської діяльності, вкладається в придбання ліцензій, патентів, ноу-хау, використання яких є важливим чинником при утворенні прибутку. Таким чином, початковий капітал інвестується у виробництво, в процесі якого створюється вартість, що виражається ціною реалізованої продукції. Після реалізації продукції вона приймає грошову форму - форму виручки від реалізації зроблених товарів, що надходить на розрахунковий рахунок підприємства. Виторг - це ще не прибуток, але джерело відшкодування витрачених на виробництво продукції коштів та формування грошових фондів і фінансових резервів підприємства. В результаті використання виторгу з її виділяються якісно різні складові частини створеної вартості. Насамперед це пов'язано з формуванням амортизаційного фонду, що утворюється у вигляді амортизаційних відрахувань після того, як знос основних виробничих фондів і нематеріальних активів прийме грошову форму. Обов'язковою умовою утворення амортизаційного фонду є продаж зроблених товарів споживачу і надходження виторгу. Оскільки матеріальну основу утворюваного товару складають сировина, матеріали, покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати, їхня вартість поряд з іншими матеріальними витратами: зносом основних виробничих фондів, заробітною платою робітників складають витрати підприємства по виробництву продукції, що приймають форму собівартості.

До надходження виторгу ці витрати фінансуються за рахунок оборотних коштів підприємства, що не витрачаються, а авансуються у виробництво. Після надходження виторгу від реалізації товарів оборотні кошти відновляються, а понесені підприємством витрати по виробництву продукції відшкодовуються. Відокремлення витрат у вигляді собівартості дає можливість зіставити отриманий від реалізації продукції виторг і зроблені витрати. Зміст інвестування коштів у виробництво продукції відображається в одержанні чистого прибутку , і якщо виторг перевищує собівартість, то підприємство одержує його у вигляді прибутку. Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства - це багатоцільове джерело фінансування його потреб, але основні напрямки її використання можна визначити як нагромадження і споживання. Пропорції розподілу прибутку на нагромадження і споживання визначають перспективи розвитку підприємства. Прибуток від реалізації продукції – представляє собою різницю між виторгом від реалізації продукції без податку на додану вартість, акцизів, експортних тарифів і витратами на виробництво і реалізацію, включених у собівартість продукції. Виторг від реалізації продукції визначається або по мірі її оплати (при безготівкових розрахунках – по мірі надходження фінансових коштів за товари на рахунки у банки, а при розрахунках готівкою – по надходженням коштів у касу), або по мірі відвантаження товарів і представлення покупцю розрахункових документів. Метод визначення виторгу від реалізації продукції визначається підприємством на довгостроковий період виходячи з умов господарювання і укладених договорів. В галузях товарного обігу (торгівля, громадське харчування, заготівля) замість категорії “виторг від реалізації продукції” використовується категорія “товарооборот”. Зміст товарообороту становлять економічні відносини, пов”язані з обміном грошових доходів на товари в порядку купівлі-продажу. В іноземній практиці часто використовується замість терміна “виторг” термін “валовий доход”. Прибуток від іншої реалізації – представляє собою прибуток, отриманий від реалізації основних фондів і іншого майна господарюючого суб”єкта, відходів, нематеріальних активів і т.д. Прибуток від іншої реалізації визначається як різниця між виторгом від реалізації і витратами на цю реалізацію. При встановленні прибутку від релізації основних фондів і іншого майна враховується різниця між продажною ціною і первісною, або залишковою вартістю цих фондів і майна. При цьому залишкова вартість майна застосовується до основних фондів, нематеріальних активів, малоцінним і швидкозношуваним речам. Залишкова вартість – це балансова вартість за мінусом зноса. Доходи від позареалізаційних операцій включають: доходи, отримані від дольової участі в діяльності інших господарюючих суб’єктів, дивіденди по акціям, доходи по облігаціям і іншим цінним паперам, належачих господарюючому суб’єкту; доходи від здачи майна в аренду; доходи від дооцінки виробничих запасів і готової продукції; присуджені або визнані боржником штрафи, пеня, неустойка, інші види санкцій за порушення умов господарчих договорів, а також доходи від відшкодування спричинених збитків; прибуток минулих років, виявлений у звітньому році; позитивні курсові різниці по валютним рахункам, а також операції в іноземній валюті; суми коштів, отримані безоплатно від інших підприємств при відсутності спільної діяльності; інші доходи від операцій, безпосередньо не пов’язаних з виробництвом і реалізацією продукції; Балансовий прибуток – представляє собою суму прибутків від реалізації продукції, від іншої реалізації і доходів по позареалізаційним операціям за вирахуванням витрат по них.

При цьому слід зауважити, що доходи від дольової участі в інших господарюючих суб’єктах, доходи по цінним паперам оподатковуються по іншій ставці, ніж прибуток. Тому ці доходи потрібно відокремлювати від оподаткованого прибутку в окрему групу. Господарюючий суб’єкт самостійно визначає напрями використання прибутку, якщо інше не передбачене статутом. Отже, підсумовуючи вищезазначені джерела, основні фонди підприємства формуються, згідно з Законом України “Про підприємства” за рахунок: . грошових та матеріальних внесків засновників; . доходів, одержаних від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності; . доходів від цінних паперів; . кредитів банків та інших кредиторів; . капітальних вкладень і дотацій з бюджетів; . надходжень від роздержавлення і приватизації власності; . придбання майна іншого підприємства, організації; . безоплатних або благодійних внесків, пожертвуваннь організацій, підприємств і громадян; . інших джерел, не заборонені законодавчими актами України.Розглянемо їх докладніше. Кошти, отримані від продажу цінних паперів. Цінні папери представляють собою грошові документи. Вони можуть існувати в формі відокремлених документів або записів на рахунках. До них відносяться акції, облігації, векселі, заставні свідоцтва, страховий поліс і ін. Пайовий внесок – представляє собою суму грошового внеску, сплачену юридичною або фізичною особою при вступі до спільного підприємництва. Пайовий внесок є обов”язковим для вступу до товариства з обмеженою відповідальністю, змішаного товариства, спільного українсько-іноземного товариства. Він вноситься: грошовими коштами; шляхом передачи у власність підприємства майна і інших матеріальних цінностей, прав користування землею, водою і іншими природними ресурсами; майнових прав (в тому числі на використання вираходів, “ноу-хау”); шляхом представлення майна у користування господарюючого суб”єкта без відшкодування на протязі деякого проміжку часу витрат володаря (на утримання, ремонт, амотизацію будівель, приміщень, обладнання, інструментів, транспорту); шляхом відрахувань від заробітної плати робітників на протязі деякого проміжку часу. "Ноу-хау”(знаю як) – комплекс різноманітних науково-технічних, економічних, соціальних знань, які практично необхідні для певної діяльності, але ще не стали загальним надбанням”. При визначенні ціни “ноу-хау” необхідно пам”ятати, що вона окупиться майбутнім прибутком, якиц отримає користувач, в іншому випадку у нього буде менший прибуток або його не буде зовсім. В світовій практиці ціна “ноу-хау” складає 5% від майбутнього прибутку, але є випадки, коли вона досягає 20%. Існує декілька способів оплати “ноу-хау”. Основні з них: роялті – поступові виплати за “ноу-хау” пропорційно визначеним показникам в ході його використання. Роялті зазвичай нараховується з прив”язкою до показників зростання прибутку або зростання випуску продукції і т.д.; паушальний платіж одночасовий, обговорений раніше платіж. Паушальні платежі використовуються, коли важко спрогнозувати ефект дії "ноу-хау" або вартість ліцензій невелика; “кост-плас” – виплати за додаткові послуги по узгодженим розцінкам поверх обговореної ціни; Інвестиційний внесок представляє собою джерело самокредитуван- ня діяльності підприємства.

Конфлкт на Нкопольському феросплавному Под у Секретарат Президента Украни у час збглися з гострим конфлктом на Нкопольському феросплавному завод. Конфлкт виник не лише через непрофесйн  безвдповдальн д уряду, а й внаслдок явно зацкавленост вищих урядовцв у розвязанн ц проблеми на користь фнансово-промислово групи Приват. Але для початку коротко про суть проблеми. Нкопольський феросплавний завод  найбльшим у свт виробником феросплавв, його чистий рчний прибуток склада сотн мльйонв доларв. Цей ласий для великого бзнесу шматок у часи Л.Кучми став обктом мрй багатьох олгархв. Як засвдчив у Генеральнй прокуратур Украни колишнй голова Фонду державного майна Михайло Чечетов, заради приватизац НФЗ фнансово-промисловою групою В.Пнчука була розроблена цла схема, що полягала у придбанн контрольованим ним консорцумом Приднпровя 25% акцй цього пдпримства з передачею йому в управлння ще 25% плюс 1 акця та правом х першочергового викупу. У такий спосб за сприяння тодшнього Президента Украни його зять заволодв контрольним пакетом 50% плюс 1 акця

1. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

2. Капітал і виробничі фонди підприємства

3. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

4. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

5. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

6. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"
7. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")
8. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

9. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"

10. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

11. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

12. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

13. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

14. Бізнес-план підприємства

15. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

16. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры
Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек
Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления

17. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

18. Розробка підприємства LOMAPAK

19. Фінанси підприємства контрольна

20. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

21. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

22. Матеріально-технічне забезпечення підприємства
23. Оцінка фінансового стану підприємства
24. Персонал підприємства

25. Рентабельність підприємства

26. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

27. Управління утворенням прибутку підприємства

28. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

29. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

30. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

31. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

32. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Глобус "Двойная карта", рельефный, диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1290 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки

33. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

34. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

35. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

36. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

37. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

38. Організація і методика аудиту доходів підприємства
39. Організація облікової політики підприємства
40. Попередній фінансовий аналіз підприємства

41. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

42. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

43. Аудит підприємства

44. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

45. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

46. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

47. Аналіз програмного забезпечення підприємства

48. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки
Настольная игра "Четыре времени года".
Очень интересная и полезная игра, являющаяся аналогом классического лото. На одном из четырех игровых полей, каждое из которых относится к
563 руб
Раздел: Лото детское
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги".
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги" - легендарная приключенческая игра, неоднократно переизданная и пользующаяся огромной
405 руб
Раздел: Классические игры

49. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

50. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

51. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

52. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

53. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

54. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")
55. Асортиментна політика підприємства
56. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

57. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

58. Непрямі податки підприємства

59. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

60. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

61. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

62. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

63. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

64. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

Подвесные качели "Тарзанка".
Данные подвесные качели от торговой марки ZebraToys представляют собой не традиционное изделие для катания, а яркую тарзанку. Небольшая
317 руб
Раздел: Качели
Велосипед трехколесный.
Велосипед трехколесный (пластмассовые колеса, с широкой шинкой, без кузова, без передней панели, без гудка). Велосипед рассчитан для детей
935 руб
Раздел: Трехколесные
Магнитная мозаика "Техника".
Количество элементов различной формы - 235 штук. Дополнительных элементов - 15 штук. Количество цветов - 5. Игровое поле - 1. Средний
494 руб
Раздел: Магнитная

65. Управління ціновою політикою підприємства

66. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

67. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

68. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

69. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

70. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи
71. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства
72. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

73. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

74. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

75. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

76. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

77. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

78. Мотивація робітників промислового підприємства

79. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

80. Операційна система підприємства

Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: зеленый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Органайзер подвесной "Тролли", 64 см, 5 карманов.
Органайзер подвесной, 5 карманов 13x15 см. Высота: 64 см. Материал: полиэстер 600 ден.
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные

81. Організаційна структура підприємства

82. Організація діяльності підприємства

83. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

84. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

85. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

86. Стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок
87. Стратегія інноваційного менеджменту підприємства
88. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

89. Трудовий потенціал промислового підприємства

90. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

91. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

92. Чисельность і структура складу персоналу підприємства

93. Бізнес-план підприємства по наданню послуг

94. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

95. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

96. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

Фоторамка (коллаж) на 5 фото (16x16/10x15/18x13 см), 48x3x34 см.
Фоторамка на 5 фото. Размер: 48x3x34 см. Размер фото: 16x16/10x15/18x13 см. Материал: пластик.
458 руб
Раздел: Мультирамки
Шарики для бассейна, 50 штук.
Набор разноцветных шариков для наполнения детского бассейна. Диаметр шара 7 см. Материал: безопасный, экологически чистый пластик.
360 руб
Раздел: Шары для бассейна
Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные

97. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

98. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства

99. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.