Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Екзистенцiальна фiлософiя, ii основнi напрями

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Контрольна робота з філософії. Тема 27. Екзистенціальна філософія, її основні напрями. План. 1. Культурно-історичні передумови становлення екзистенціалізму.Проблема буття людини і буття світу. 2. Людина в умовах відчуження, соціальних криз і граничних ситуацій, сутнісна особливість проблематики екзистенціальної філософії. 3. Вирішення проблеми життя і смерті, сутності та існування людини в філософських концепціях М.Хайдеггера, Ж.П.Сартра, А.Камю.1. Культурно-історичні передумови становлення екзистенціалізму.Проблема буття людини і буття світу. Виникнення екзистенціальної тенденції в сучасній світовій філософії було підготовлено кризовою ситуацією в розвитку філософії, яка склалася на початку 19 ст. На той час класична філософська парадигма Нового часу, орієнтована на отожнення основних характеристик світу зі специфічними характеристиками природи або “світового духу”, структурно адекватного природі, вичерпала можливості свого розвитку. В цих умовах формується нова філософська парадигма з новими акцентами у змісті філософствування. “ Традиційно просвітницькому об’єктивізмові протиставляється суб’єктивізм, раціоналізмові – ірраціоналізм, натуралістичному сцієнтизмові – гуманізм, фаталістично забарвленому детермінізмові – волюнтаристський лібертизм, механістичній унітарності буття – “вітальний” універсум “життєвого пориву”, “несвідомих потягів”, активних “вибухів” волі тощо” . Ще однім вагомим культурно-історичним явищем стає набуття сучасною цивілізацією всесвітнього характеру. Відповідно і філософія стає світовою, тобто її напрями та школи поширюються в планетарному масштабі, зберігаючи водночас своє етнічно-ментальне забарвлення. Криза властивого попередній добі просвітницького способу філософствування виявилась в усвідомленні філософами неспроможності використання традиційних підходів і світоглядно-методологічних орієнтацій для розв’язання нових питань, що постають перед філософською думкою. В 19 ст. з’являються такі нові напрями філософії, як неогегельянство (Ф.Бредлі, Дж.Ройс, Б.Бозанкет та ін.), неокантіанство (О.Лібман, Г.Коген, П.Наторп та ін.). Представники цих напрямів намагаються “прочитати” класиків нетрадиційно, роблячми акцент на індивідуалізмі та ірраціоналізмі. Нарешті, одним з найбільш яскравих історико-філософських явищ 19- початку 20 ст. стала так звана “філософія життя” (А.Шопенгауер, Е.фон Гартман, Ф.Ніцше, З.Фрейд, В.Дільтей та ін.), яка поставила в центр своєї уваги проблеми співвідношення буття людини і буття світу. “На противагу класичній традиції, що розглядала дійсність як жорстко детерміновану первінним упорядковуючим началом (сукупністю механічних законів, розумом, богом тощо) систему, представники “філософії життя” оцінюють навколишній світ як “хаотичний потік життя”, нестримно активний життєвий універсум”. Незважаючи на несхожість поглядів різних представників “філософії буття”, іх спільною рисою стає намагання протиставити раціоналістичній традиції Просвітництва свою ірраціоналістичну антитезу На думку А.Шопенгауера, розум, свідомість відіграють у бутті людини скромно, суто технічну роль, позаяк основні життєво важливі для неї процеси (зачаття, розвиток організму, загоювання ран тощо) відбуваються без участі інтелекту.

З.Фрейд відводить свідомості лише підпорядковану роль “механізму захисту” від руйнівних впливів зовнішнього середовища, а основним стимулом всіх дій людини він вважає сферу несвідомих потягів, нестримних, алогічних, аморальних. Подібне тлумачення “філософія життя” пропонує і для буття світу. За своєю сутністю він є нерозумним, алогічним, ірраціональним. Упорядковуючу функцію у хаотичному потоці буття здійснює “світова воля”. Пізнання прибічники “філософії життя” розуміють не як традиційне пояснення, що зводить невідоме до відомого, а як так звану герменевтику – витлумачення тексту, орієнтоване на його імманентне розуміння. Фрейд широко застосовував герменевтику для тлумачення сновидінь, заміни вихідних принципів теорії міфологічними елементами і т.і. Фрейдизм наклав величезний відбиток на філософію, гуманітарні науки, взагалі на менталітет західного суспільства. Це дозволяє вважати його своєрідною передумовою поширення екзистенціалізму. Проте фрейдизм не є власне екзистенціалізмом, це інший, самостійний і не менш впливовий напрям у філософії 20 ст. Безпосередні витоки екзистенціалізму як філософського напряму викладено в працях С.К’єркегора, який вперше сформулював антитезу “екзистенції” та “системи”, маючи на увазі філософську систему Гегеля. “На противагу панлогізму, переконаному, що буття до найдрібніших подробиць прозірне для думки, без залишку вкладається в поняття, К’єркегор стверджує, що екзистенція є те,що завжди випадає з розуміння за допомогою абстракцій. Звідси випливає теза про непридатність наукового метода в самопізнанні людини”. За К’єркегором, екзистенція є “внутрішнє”, яке постійно переходить у зовнішнє, предметне буття. Позаяк предметне буття виражає собою “несправжнє існування” людини, знайдення екзистенції передбачає вирішальний вибір, за допомогою якого людина переходить від споглядально-почуттєвого способу буття, детермінованого зовнішніми факторами середовища, до “самого себе”, єдиного і неповторного. Впродовж тривалого часу погляди К’єркегора існували як ізольований феномен духовного життя країн Скандинавії. Історичною подією, яка безпосередньо посприяла перетворенню екзистенціалізму на філософський напрям світового значення, стала Перша світова війна. Вона завдала значних потрясінь всьому соціально-економічному укладу європейського суспільства, передусім його ліберально-християнській ідеології. Як відомо, важливим елементом цієї ідеології було переконання в нездоланності прогресивного руху людства, спричиненого досягненнями науки й цивілізації. Але Перша та особливо Друга світова війна з організованим фашистами геноцидом виявили разючий брак гуманності в самому фундаменті науково-технічної цивілізації – у відносинах між людьми. Це спричинило значне поширення екзистенціалізму, що став найпопулярнішою течією думки в Західній Європі в 40-60-х роках 20 ст. До культурно-історичних передумов становлення екзистенціалізму слід віднести крах моральних норм і цінностей у свідомості мільйонів європейців, що відбувся в 20 ст., поширення в суспільстві нігілізму, криза релігійної традиції, справжнє руйнування всіх підвалин, якого ще незнала історія.

Індустріальна цивізація змогла завоювати всю землю, але виявилася неспроможною створити свої стійкі духовні цінності. Цю цивілізацію створила людина, яка звільнилася від будь-яких цехових і станових обмежень у підприємницькій діяльності. Це спричинило технічні й промислові успіхи, але не забезпечило автоматичного прогресу індустрії, науки і культури, що засвідчили вже перші десятиріччя 20 століття. “Дві світові війни, криваві революції і контрреволюції, боротьба за переділ світу й колоніальні війни, моральне здичавіння мешканців мегаполісів – все це реальність нашого століття. Зростання технічної могутності зробило людинобога, позбавленого всіляких норм, що стримують, ще небезпечнішим – спочатку для інших народів, а згодом і для самої людини-титана, що діє на знебоженій землі Прометеївський бунт, героічне “самоподолання”, аристократизм “вибраних” – ці теми Ніцше були підхоплені філософами-екзистенціалістами” .2. Людина в умовах відчуження, соціальних криз і граничних ситуацій, сутнісна особливість проблематики екзистенціальної філософії. Словник “Современная западная философия” пропонує таке визначення поняття “відчуження” : “Відчуження (нім. – E fremdu g, англ. – alie a io ) – відносини між суб’єктом і якоюсь його функцією, що складаються в результаті розриву їхньої первісної єдності, що веде до зубожіння природи суб’єкта і зміниґзбочення, переродження природи відчуженої функції; а також процес розриву цієї єдності”. З точки зору екзистенціалізму, одним з істотних джерел відчуження є процес перетворення техніки в самостійну силу, що існує по власних законах. “Так, за Ясперсом, технічне відчуження стало центральним, позаяк техніка чим далі більше переповнює предметне буття людини, функціонуючи та змінюючись за чужими людській Самості законами” . У.Баррет та інші американські екзистенціалісти вбачають джерело відчуження не тільки в техниці, а й у раціоналістичній філософії, особливо в логічному позитивізмі.Справа в тому, що прийняття установок раціоналізму, концепцій об’єктивної істини і об’’ктивного часу примушує людину жити жити за законами так званої наукової картини світу, що є причиною відчуження. Отже, подолання відчуження можливо на щляху переорієнтації людини на суто особистісне світосприйняття і адекватний йому спосіб життя. Інакшої точки зору дотримувався К.Ясперс. На його думку, подолання відчуження полягає в розвитку комунікації, у глибоко індивідуальному і інтимному спілкуванні, у вихованні в собі здатності до дискусії, у протистоянні всякому фанатизму. Ж.-П.Cартр стверджував, що невідчужуваність свободи людини, з одного боку, і фундаментальна конфліктність міжособистісних відносин, з іншого, антитеза творчої індивідуальної практики і безликого, інертного соціального буття з необхідністю породжують відчуження. Цей філософ розрізняв “синхронічне” та “діахронічне” відчуження. Останнє є результатом опредмечивання, воно постійно присутнє у предметній діяльносчті людини. М.Хайдеггер розглядав відчуження як форму існування людини в обезличеному світі повсякденності. На його думку, відчуження виявляється у виконанні індивідом соціальних ролей, в підпорядкуванні його суспільним нормам поведінки, мислення, мови.

ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫЕ МХИ (настоящие мхи) - класс мхов с телом, расчлененным на стебель и листья. 3 подкласса: сфагновые, андреевые и бриевые. Св. 15 тыс. видов, в т. ч. кукушкин лен, дикранум, сфагнум и др. Распространены по всему земному шару, главным образом в тундре, лесах, на болотах и в альпийском поясе гор. ЛИСТОТЕЛЫ (листовидки) - семейство насекомых отряда привиденьевых. Защитному сходству тела с листом способствует окраска. Ок. 20 видов, преимущественно в тропической Азии. ЛИСТ-ОТТИСК - единица исчисления печатного листажа: печатный оттиск на одной стороне листа бумаги формата 60х90 см (напр., издание в 20 печатных листов при тираже 100 тыс. экземпляров составляет 2 млн. лист-оттисков), показатель объема работы полиграфического предприятия. ЛИСТЬЕВ Владислав Николаевич (1957-95) - российский тележурналист. Ведущий популярных телепрограмм "Взгляд" (1987-90), "Поле чудес" (1990-91), "Тема" (1991-93), "Час пик" (1994-95). Убит в подъезде собственного дома. Его убийство вызвало широкий общественный резонанс. ЛИСЯНСКИЙ Юрий Федорович (1773-1837) - российский мореплаватель, капитан 1-го ранга (1809)

1. Император Александр II. Царь-Освободитель. Царь- Мученик

2. Политический портрет Александра II

3. Реформы Александра II

4. Возникновение политического терроризма в России. Убийство Александра II

5. "Просвещенный абсолютизм" Екатерины II

6. Фiнансова дiяльнiсть держави, ii правовi аспекти
7. Екатерина II Великая (1729-96)
8. Александр II и его реформы

9. Екатерина II

10. Екатерина II (1729—1796)

11. Император Николай II (1894-1917 гг.)

12. Николай II Александрович

13. Почему Екатерину II назвали великой

14. Екатерина II как политик

15. Николай II. Время трудных решений

16. Россия и Польша при Александре II

Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски
Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

17. Эпоха царствования Екатерины II

18. Внутренняя политика Екатерины II

19. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

20. Влияние партизанского движения в годы II мировой войны

21. Екатерина II как личность. "Золотой век" Екатерины

22. Роль Китая во II Мировой войне
23. Реформы Петра I и Екатерины II
24. Структура и программирование ПЛИС фирмы Altera в САПР Quartus II, её применение в лабораторном стенде

25. Внутренняя политика императора Александра II

26. План горных работ для улучшения проветривания выработок II блока шахты "Северная"

27. Социально-экономическое развитие России во II половине XVII века

28. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

29. О скифском восстании на Боспоре в конце II в. до н.э.

30. Николай II: Дневник краха Империи

31. Магнус II

32. Революция 1848 года во Франции. Установление II-й империи

Фломастеры-аэрозоль "Blowpens", 10 цветов.
Фломастеры-аэрозоль являются большим развлечением и забавой для самых маленьких. Развивают детское воображение и творческие способности.
447 руб
Раздел: 7-12 цветов
Мягкий пол универсальный, коричневый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
754 руб
Раздел: Прочие
Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники

33. Николай II: конец династии Романовых

34. Екатерина II Великая

35. Политическая система в России после поражения первой русской революции. Государственная дума I, II, III созывов (1905-1907 гг.)

36. Личность и воспитание императора Александра II

37. Анализ дневников Николая II

38. Убийство Александра II
39. Военная реформа Александра II
40. Внешняя политика России при Екатерине II

41. Англия при Генрихе II

42. Империя Маурьев (IV в. до н.э. —II в. до н.э.)

43. Экономические реформы Екатерины II

44. Правление Екатерины II

45. Александр II и Екатерина Долгорукая

46. Николай II

47. Николай II: реформы или революция

48. Реформы и контрреформы Александра II

16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые
Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда

49. Фридрих II Гогенцоллерн и Иосиф II Габсбург

50. Византийская империя в правление Феодосия II

51. Англия. Правление Эдуарда II

52. Позиция Великобритании по вопросу о мирном урегулировании с Японией после II мировой войны

53. "Золотой век" Екатерины II Великой (1762 - 1796 гг.)

54. Основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології
55. Архитектурное наследие русского зарубежья: храмы-памятники Николаю II
56. Значение в русской журналистике политики Александра II

57. Место образованности в аксиологической шкале римлян эпохи принципата (по произведениям сатириков I – II вв.)

58. Придворная культура в век Екатерины II и западная модель светского образа жизни и светского образования

59. Крито-микенское искусство, III—II тыс. до н. э.

60. Эпоха царствования Александра II и появление “новых людей”, описанных в романе Н. Чернышевского “Что делать?”

61. Самоаффинные фрактальные множества II. Размерности длины и поверхности

62. История болезни - терапия (гипертоническая болезнь II степени)

63. История болезни - терапия (гипертоническая болезнь II степени)

64. Москва при сыновьях Калиты: Симеоне Гордом и Иоанне II, Димитрии Донском

Бумага для офисной техники, А4, 80 г/м2, 138% CIE, 500 листов в пачке.
Бумага для ксерокопий предназначена для размножения печатных материалов на копировальных аппаратах и лазерных принтерах, не рекомендуется
307 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные
Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны

65. Оксид азота(II): новые возможности давно известной молекулы

66. Школьное дело после Екатерины II

67. Покушение на Александра II

68. Система транковой связи SmarTrunk II

69. Развитие максимальной силы с помощью изометрических упражнений в тренировке волейболистов I-II спортивных разрядов

70. Некоторые особенности ценностной системы космоцентризма (середина IV - начало II тыс. до н.э.)
71. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
72. Памятник Екатерине II

73. Николай II (1868-1918)

74. Александр II (1818-81)

75. Александр II

76. Николай II: правда и вымысел

77. Фридрих II Великий. Жизнеописание

78. Правление Екатерины II

79. Строение и свойства координационных соединений меди(II) с некоторыми О, N – содержащими лигандами

80. Проблема структуры to be + participle II. пассив действия и пассив состояния. Способы их различения

Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра настольная "Ктояжка".
Развлекательная настольная игра-угадайка для компании «Ктояжка» очень простая на первый взгляд, но тем не менее она требует от всех
328 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Подставка для книг "Brauberg", большая.
Подставку возможно расширить по бокам для работы с большими книгами. Максимальная высота: 37 см, максимальная ширина: 33 см. Регулируемый
1112 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

81. Elizabeth II, Elizabeth I, Queen Victoria

82. Toolbook II Assistant Version 6.0

83. Александр II

84. Александр II и его реформы

85. Становление епископальной церкви в II-III вв.

86. Расстановка сил перед II Мировой войной
87. Эпоха царствования Екатерины II
88. Картлийское царство в III - II веках до н.э.

89. Личность Екатерины II

90. Николай II

91. Рамсес II.

92. Самоаффинные фрактальные множества II. Размерности длины и поверхности

93. Время грандиозного строительства Кремля (II половина XV-начало XVI века)

94. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

95. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень. Напрями процесу планування

96. Административная реформа Екатерины II

Бумага для принтера "Svetocopy", формат А3, 500 листов.
Офисная бумага для принтера и техники SvetoCopy А3 относится к категории качества C и является самой популярной в офисном классе,
558 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили

97. Основні напрями в мовознавстві

98. Розробка цифрових засобів ПЛІС в інтегрованому середовищі проектування MAX+PLUS II

99. Александр II как государственный деятель


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.