Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Медико-психологічна характеристика невротичних розладів у музично-педагогічних працівників

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ОСОКІНА ОЛЬГА ІГОРІВНА УДК: 616.83-009 616.89]:378:371-057 МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВРОТИЧНИХ РОЗЛАДІВ У МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 19.00.04 – медична психологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України. Науковий керівник: Доктор медичних наук, професор Абрамов Володимир Андрійович, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, завідувач кафедри психіатрії та медичної психології Офіційні опоненти: 1. Доктор медичних наук, професор Луценко Олександр Григорович, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, кафедра медичної сексології та медичної психології, професор кафедри 2. Доктор медичних наук, професор Спіріна Ірина Дмитрівна, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, кафедра психіатрії та медичної психології, завідувач кафедри Захист відбудеться “ 17 ” червня 2008 р. о 11.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.609.03 при Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України за адресою: 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58 З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України за адресою: 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58 Автореферат розіслано “ 7 ” травня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої ради кандидат психологічних наук, доцент Н.К.Агішева ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Чільне місце у структурі захворюваності населення України займають невротичні розлади. Це можна пояснити нестабільною політичною й економічною обстановкою, незадоволеністю населення своїм матеріальним становищем, соціальною незахищеністю, несприятливою екологічною ситуацією в країні (Н.О. Марута, 1999; В.І. Петрушин, 2004; В.В. Кришталь, 2005). Згідно з даними «Центра медичної статистики МОЗ України» захворюваність населення нашої країни невротичними розладами неухильно зростає з 2000 по 2006 роки з 21,7% по 23,7%, причому в 2006 році цей показник серед жіночого населення склав 32,9%, а серед чоловіків – 16,2%. Протягом останніх трьох десятків років вітчизняними і закордонними дослідниками вивчається проблема невротичних розладів у різних професійних групах населення (Г.Є. Чархалашвілі, 1982; С.Б. Семічов, 1985; K. ishyama, 1990; J.J. Cole, 1990; В.А. Абрамов, І.І. Кутько, О.К. Напрєєнко та ін., 1992; W.J. Cox, 1993; О.К. Бурцев, 1996; Л.П. Шибчик, 1997; Б.В. Михайлов, 2001; І.Д. Спіріна, 2004; О.В. Абрамов, 2004). Ними визначений великий вплив психоемоційної напруженості праці на формування розладів невротичного регістра. У численних публікаціях останніх років проаналізовані дані про поширеність і клінічну структуру невротичних розладів та інших психічних порушень у людей соціальних професій: лікарів, педагогів, вихователів, акторів, композиторів та ін., діяльність яких вимагає великих емоційних витрат і належить до числа професій, що «допомагають» (Geoffrey I, Wills G.,

2003; Pos F., 2004; Iavicoli S. e al., 2004; Schlesi ger J, Wills G., 2004; Н.І. Глушкова, 2004; Н.В. Матвєєва, 2004; О.В. Рибіна, 2005; С.Б. Величковська, 2005; А.А. Качина, 2006). Вважається, що особи зазначених спеціальностей значною мірою схильні до ризикової ситуації розвитку емоційного вигоряння, що несе не тільки зміну емоційної сфери, але і професійну особистісну деформацію. Усе перераховане вище має місце в професійній діяльності музично-педагогічних працівників. Основними факторами трудової діяльності, що сприяють появі в них невротичних симптомів, названі значна нервово-емоційна напруженість праці, виробничі стреси і феномен емоційного вигоряння (А.О. Навакатикян, 1989; Maslach С., Schaufeli W.B, Lei er M.P., 2001, Fjellma -Wicklu d A, Bruh C, Su deli G., 2003; Behar A, Wo g W, Ku ov H., 2006). З урахуванням переваги серед музикантів-педагогів осіб жіновий статі до перерахованих стресорів додаються завантаженість побутовою роботою, дефіцит часу на сон і відпочинок, що сприяє емоційному і фізичному виснаженню жінок (В.Є. Орел, 2001; Н.Є. Водоп'янова, Є.С. Старченкова, 2005; О.А. Семіздралова, 2007). Медико-психологічним аспектам діяльності музикантів-педагогів присвячена невелика кількість вітчизняних і закордонних досліджень, у яких вкрай недостатньо приділялася увага вивченню в них розладів невротичного спектра. Залишаються невивченими психопатологічні особливості клінічних і субклінічних форм невротичних розладів, а також патогенні фактори, що сприяють їх появі, не визначено вплив на формування даної патології емоційного вигоряння і рівня самоактуалізації, не вивчено клінічні та психологічні особливості дискомфортних сценічних станів у музикантів під час публічного виступу. Це зумовило відсутність диференційованої системи профілактики і психотерапевтичної корекції невротичних розладів у музично-педагогічних працівників, розробка якої має важливе медичне і соціально-економічне значення. Це робить актуальним проведення дійсного наукового дослідження. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до плану наукових досліджень кафедри психіатрії і медичної психології Донецького національного медичного університету ім. М.Горького «Розробка медико-психологічних стандартів реабілітації хворих на пограничні психічні розлади» (№ державної реєстрації 0106U010849, шифр УН 07.03.01). Мета і завдання дослідження. Мета роботи – на основі комплексного підходу до вивчення медико-психологічних особливостей невротичних розладів у музично-педагогічних працівників розробити диференційовану систему їхньої профілактики і психотерапевтичної корекції. Відповідно до поставленої мети були визначені наступні завдання: 1. Вивчити клініко-психопатологічні особливості невротичних розладів у музично-педагогічних працівників. 2. Вивчити психогігієнічні особливості професійної діяльності музично-педагогічних працівників. 3. Виділити і вивчити клінічні прояви невротичних розладів в ситуації концертного виступу. 4. Визначити особистісні особливості музикантів-педагогів з невротичними розладами. 5. Оцінити рівень їх емоційного вигоряння і самоактуалізації у залежності від виразності невротичного процесу.

6. Розробити диференційовану систему профілактики і психотерапевтичної корекції невротичних розладів у даного професійного контингенту. Об'єкт дослідження – невротичні розлади у музично-педагогічних працівників. Предмет дослідження - клініко-психопатологічні та психологічні закономірності формування невротичних розладів у музично-педагогічних працівників та основні напрямки профілактичної і психокорекційної роботи. Методи дослідження – клініко-психопатологічний, клініко-анамнестичний, психодіагностичний, метод психогігієнічної оцінки трудової діяльності музикантів-педагогів, методи математичної статистики. Наукова новизна одержаних результатів. На підставі комплексного клініко-психопатологічного, клініко-анамнестичного і психодіагностичного дослідження отримано дані про питому вагу клінічно виражених і субклінічних форм невротичних розладів, клініко-психопатологічні та психологічні особливості і закономірності формування цих розладів у музично-педагогічних працівників. Типологізовані особливості особистості музикантів-педагогів з невротичними розладами, показана роль емоційного вигоряння і низького рівня самоактуалізації у формуванні даної патології. Вперше було надано психогігієнічну оцінку професійної діяльності музикантів-педагогів. Отримано дані про патогенні виробничі і соціально-побутові фактори, вивчено умови праці і показники напруженості трудового процесу. Вперше виділено наступні стани «сценічного дискомфорту»: синдром афективних порушень і реакція сценічної тривоги, приведені їхні діагностичні критерії, клінічна структура, клініко-динамічні і психологічні особливості. Науково обґрунтовано критерії діагностики і розроблено диференційовану систему профілактики і психотерапевтичної корекції невротичних розладів у музикантів-педагогів, доведено її ефективність. Практичне значення отриманих результатів. Практичну значимість мають розроблені на підставі результатів дослідження критерії діагностики невротичних розладів у музикантів-педагогів, в тому числі на субклінічному етапі, клінічні та психологічні закономірності їх формування, що дозволяє вчасно надавати спеціалізовану допомогу, не допускаючи формування клінічно виражених форм патології. Практичну цінність також мають розроблені діагностичні критерії станів «сценічного дискомфорту» з визначенням їхніх клінічних та психологічних особливостей. Це дозволило розробити диференційовану систему профілактики і психотерапевтичної корекції невротичних розладів у музично-педагогічних працівників, що включає загальногігієнічні заходи, спрямовані на поліпшення умов праці музикантів-педагогів; специфічні профілактичні заходи, які підвищують психічну резистентність до впливу стресових факторів; психотерапевтичну корекцію клінічних проявів невротичних розладів і станів «сценічного дискомфорту», побудовану з урахуванням особистісних особливостей музикантів-педагогів, рівня їх емоційного вигоряння і самоактуалізації, а також вибору ними копінг-стратегій в ситуації публічного виступу. Результати проведеного дослідження впроваджені в лікувальну практику Обласної клінічної психіатричної лікарні м.

Это мы должны решить самостоятельно. После того, как вы изучили различные возможности, посоветовались со своими друзьями и рассмотрели все «за» и «против», в конечном итоге вам самим предстоит принять решение, следует ли воспользоваться профессиональной помощью. Принимать или нет дисульфирам (лекарство для лечения алкоголизма), пройти ли психотерапию, вернуться в школу или поменять место работы, делать ли операцию, сесть ли на диету, бросить ли курить, принять или не принять советы вашего юриста насчет налогов все эти вопросы нуждаются в вашем собственном решении. Мы уважаем ваше право принимать их или, если того потребуют обстоятельства, менять свое мнение. Конечно, не все медики, психологи и другие специалисты могут согласиться до последней запятой со всем тем, что мы предлагаем в этой книге. Ничего страшного в этом нет. Да и возможно ли иначе? Они не обладают нашим личным непосредственным опытом алкоголиков, и лишь немногие из них столь же часто, как мы, общались с алкоголиками. А мы, в свою очередь, не обладаем их профессиональной подготовкой и знаниями, которые им необходимы для выполнения своих обязанностей

1. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

2. Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку

3. Гігієнічна характеристика трудового процесу

4. Агрохімічна характеристика солонцевих грунтів

5. Фізико-географічна характеристика озер Північної Америки

6. Економіко-географічна характеристика Румунії
7. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи
8. Комплексна фізико-географічна характеристика Уралу

9. Психологічна підготовка працівника МВС

10. Загальна патологічна характеристика пухлин

11. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

12. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей

13. Морфологічна характеристика впливу магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію периферійного нерва

14. Невротичні розлади у жінок (етіологія, патогенез, клініка, терапія)

15. Економічна характеристика країн Африки

16. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз со стиральной доской.
Универсальный таз со встроенной рельефной поверхностью для ручной стирки. Таз изготовлен из высококачественного полипропилена,
451 руб
Раздел: Более 10 литров
Пистолет для подкачки шин, пневматический.
Инструмент предназначен для подкачки сжатым воздухом автомобильных колес, оборудован манометром для контроля давления. Оборудован клапаном
562 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

17. Криминальная психология. Психологическая характеристика личности

18. Невротичні розлади у хворих соматичного профілю

19. Сучасні методи психологічної корекції у системі охорони здоров’я. Групова психологічна корекція

20. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

21. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

22. Токсикологічна характеристика забруднюючих речовин води
23. Економічна характеристика суднобудування в Україні
24. До проблеми профвідбору абітурієнтів (на прикладі педагогічних спеціальностей)

25. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

26. Методи науково-педагогічних досліджень

27. Педагогічні умови стимулювання активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізкультурної діяльності

28. Система педагогічних наук їх та зв’язок з іншими науками

29. Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту

30. Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на АЭС

31. 10 теми по психології і педагогіці

32. Моделирование профессиональной подготовки педагога-психолога

Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы
Стол детский складной "Алина" (цвет: бук).
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики

33. Адаптация к физическим нагрузкам и ее медико-биологические характеристики у спортсменов циклических видов спорта

34. Медико-биологическая характеристика искусственного освещения с учетом класса точности зрительных работ

35. Медико-тактическая характеристика поражающих факторов современного оружия

36. Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського

37. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості

38. Психологія особистості управлінця або навіщо мені потрібна психологія та педагогіка
39. Ліворукість як педагогічна проблема в початкових класах
40. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

41. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова

42. Педагогічна експертиза шкільних підручників

43. Педагогічна практика

44. Педагогічна роль оцінки на сучасному етапі

45. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

46. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема

47. Работа педагога-психолога с трудными детьми

48. Соционический подход к повышению эффективности учебно-воспитательной деятельности педагога, школьного психолога

Инвертор автомобильный Pitatel "KV-M120Smart.12" (12 В/220 В, модифицированный синус, 120 Вт).
Инвертор Pitatel KV-M120Smart.12 предназначен для обеспечения качественного электропитания, он отличается простотой эксплуатации и
1103 руб
Раздел: Прочее
Глобус Луны диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1036 руб
Раздел: Глобусы
Сиденье в ванну раздвижное (дерево).
Сиденье в ванну раздвижное, пятиреечное, закрепленное к каркасу, регулируется по ширине ванны. Предохраняйте деревянную часть изделия от
752 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

49. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

50. Педагогічна взаємодія і механізм співробітництва педагога й учнів

51. Общая характеристика проблемы оценки и оценочной функции психики в различных науках и в психологии

52. Основные отрасли психологии и их характеристика

53. Профессиональная деятельность педагога-психолога

54. Характеристика викладацької діяльності та особливостей студентського віку. Гуманістична психологія
55. Деятельность педагога-психолога по профилактике алкоголизма, табакокурения и наркомании среди подростков
56. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

57. Типологія сімей. Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями

58. Измерение количественных и качественных характеристик звезд

59. Характеристика звезд

60. Физиология, психология и интеллект близнецов

61. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов

62. Психология личности военнослужащего

63. Природные пожары, их характеристика,особенности лесных пожаров

64. Экономико-географическая характеристика Юга США

Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

65. Австралия - экономико-географическая характеристика

66. Общая экономико-географическая характеристика стран Африки

67. Сравнительная характеристика хозяйства Волго-Вятского и Западно-Сибирского районов

68. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

69. Характеристика Дальневосточного экономического района

70. Экономико- и политико-географическая характеристика ФРГ
71. Экономико-географическая характеристика республики Татарстан
72. Экономико-географическая характеристика страны на примере Испании

73. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

74. Экономико-географическая характеристика топливной промышленности Российской Федерации

75. Социалоно-экономическая характеристика Уральского экономического района

76. Экономико-географическая характеристика Германии

77. Экономико-географическая характеристика Германии

78. Экономико-географическая характеристика государства Ирландия

79. Комплексная экономико-географическая характеристика Мексики

80. Экономико-географическая характеристика Канады

Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)

81. Экономическая характеристика Таджикистана

82. Сравнительная характеристика Калининградской области и Приморского края

83. Характеристика природного комплекса Черного моря

84. Характеристика Франции

85. Социально-экономическая характеристика Болгарии

86. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)
87. Виды и характеристика федеральных налогов
88. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

89. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

90. Сравнительная характеристика рабовладельческих государств на основе источников

91. Сравнительная характеристика двух войн: Отечественная война 1812 года и Крымская война 1853-1856 годов

92. Конституция США: Общая Характеристика

93. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

94. Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации

95. Страховой рынок Украины и его характеристика

96. Характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда

Набор для раскрашивания рюкзака "Disney. Тачки".
Набор для творчества способствует развитию художественных способностей, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, наблюдательности,
303 руб
Раздел: Без наполнения
Папка для тетрадей "Калейдоскоп", А3.
Папка для тетрадей формата A3, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
507 руб
Раздел: Папки для тетрадей
Фоторамка "Poster gold" (40х60 см).
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - золотистый. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
770 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

97. Сравнительно-сопоставительная характеристика отечественных и зарубежных учебно-методических комплектов (на среднем этапе обучения)

98. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

99. Краткая характеристика культуры Древнего Египта


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.