Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Методи навчання: їх класифікація і характеристика

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Метод від (греч. mee hodos - буквально: шлях до чого-небудь) означає спосіб діяльності, спрямованої на досягнення визначеної мети. Методом навчання називають спосіб упорядкованої взаємозалежної діяльності викладача і учнів, спрямованої на рішення задач навчання. В історії дидактики існували різні підходи до класифікації методів навчання (Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалко,Т.И. Ільїна, і ін.). Користаючись методикою Ю.К. Бабанского, приведеної П.В. Стефаненко необхідно виділити три великі групи методів навчання: 1) методи організації і здійснення учбово-пізнавальної діяльності; 2) методи стимулювання і мотивації учбово-пізнавальної діяльності; 3) методи контролеві і самоконтролеві за ефективністю учбово-пізнавальної діяльності. У кожній із трьох груп методів відбивається різний рівень педагогів і студентів. Організаторський вплив педагога поєднується отут зі здійсненням і самоорганізацією діяльності студентів. Стимулююче вплив педагога веде до розвитку мотивації навчання в студентів, тобто внутрішнього стимулювання навчання. Контролюючі дії сполучаються із самоконтролем. Кожна з основних груп методів, у свою чергу, підрозділяється на підгрупи з вхідними в них окремими методами. Передбачувана класифікація методів навчання є комплексної тому, що вона враховує всі основні структурні елементи діяльності (її організацію, стимулювання і контроль). У ній представлені такі аспекти пізнавальної діяльності, як сприйняття, осмислення застосування, враховані всі основні вимоги, пропоновані до науки на сучасному етапі. Класифікація методів навчання Методи організації і здійснення учбово-пізнавальної діяльності 1. Дискриптивні методи. 2. Наочні і практичні методи. 3. Індуктивні і дедуктивні методи. 4. Репродуктивні і проблемно-пошукові методи. 5. Методи організації самостійної роботи студентів. Методи мотивації і стимулювання навчальної діяльності. 1. Методи стимулювання і мотивації інтересу до навчання. 2. Методи стимулювання і мотивації боргу і відповідальне в навчанні. Методи контролеві і самоконтролеві в навчанні 1. Методи усного контролеві і самоконтролеві. 2. Методи письмового контролеві і самоконтролеві. 3.Методи лабораторно-практичного контролеві і самоконтролеві. Характеристика основних груп методів навчання Методи організації і здійснення учбово-пізнавальної діяльності 1.Дискриптивные методи навчання. До даних методів навчання, пре-жде усього, відносяться методи усного викладу - лекція,бесіда,дискусія й ін. У процесі їх застосування викладач пояснює навчальний матеріал, а студенти активно його сприймають, засвоюють і осмислюють. Лекція. Як один зі словесних методів навчання лекція припускає усне виклад навчального матеріалу, що відрізняється великою ємністю матеріалу, складністю логічних побудов, інтелектуальних образів, доказів і узагальнень. У лекції використовуються різні прийоми усного викладу інформації: підтримка уваги протягом тривалого години, активізація мислення слухачів; прийоми, що забезпечують логічне запам'ятовування: переконання, аргументація, докази, класифікація, систематизація, узагальнення й ін. Бесіда. У даній формі також як і в лекції активно використовується словесний метод викладу матеріалу.

Однак на відміну від лекції бесседа припускає розгорнутий діалог педагога зі студентами, организуемый за допомогою ретельно продуманої системи питань, що поступово підводять студентів до засвоєння ланцюжка факторів, нового чи поняття закономірності. Бесіда також може включати усний виклад навчального матеріалу, типові «схованого діалогу» (М. Бахтин), у процесі якого використовує прийоми альтернативного міркування викладача (питання - відповідь), зверненого до студентів, до їх активного сприйняття й осмислення. Умови ефективного використання різних форм організації біс-сиві - ретельне продумування планові, вибір найбільш раціональної послідовності розкриття тими, удалий підбор прикладів і ілюстрації, підтримання належного емоційного тонусові викладу. Метод обговорення навчального матеріалу та діскусії застосовується як на планових заняттях і консультаціях під керівництвом викладачів, так і в навчальних відділеннях за ініціативи слухачів студентів (без участі викладачів). Обговорення навчального матеріалу часто проходити у формі дискусії при проведенні різних видів навчальних зайняти. Метод обговорення використовується на базі попередньої підготовки з дисципліни за конкретними питаннями. Обговорення в навчальному колективі дозволяє значно поглибити і систематизувати знання, в правильності розуміння тієї чи іншої проблеми, перевірити підставу висновків, до яких прийшли студенти та слухачі в ході вивчення конкретної тими. Метод обговорення розвиває в них уміння відстоювати свої подивися і переконання. Дискусія також є однієї із сучасних форм організації семінарських зайняти, ціль якої виявити, логічно і критично осмислити різні крапки зору, наукові концепції і підходи до розглянутих питань. Організувати і підтримуючи дискусію, педагог користається прийомами постановки питань, (основних, додаткових, що наводять і ін.), обговорення відповідей і думок студентів, прийомами коригування відповідей і формулювання висновків. Питання, що виникають у процесі дискусії повинні бути досить ємними для цілісного сприйняття. Зайве дроблення тими на питання руйнує логічну її цілісність, а занадто значні питання не створюють можливості її обговорення зі студентами. Педагог може використовувати допоміжні, навідні запитання, що дозволяють продовжити обговорення досліджуваної проблеми. 2.Наочні і практичні методи навчання. Серед наочних методів навчання необхідно назвати ілюстрацію і показ (демонстрацію). Ілюстрація припускає показ студентам наочних приладдя: плакатів, карт, графіків, замальовок на дошці, картин та інше сприйманого матеріалу. У такий спосіб ілюстрація має важливе дидактичне значення, тому що з їм зв'язана можливість переключення форм сприйняття аудиторії й активізації їхнього інтересу студентів. Показ демонстрація полягає в тому, ті викладач демонструє зразки техніки, озброєння, окремі пристрої, різноманітні наочні навчальні посібники, прилади, показує прийоми і дії. Важлива роль у цьому належить технічним засобам: кіно, телебаченню, імітаторам і тренажерам та ін. При використанні методові показові в студентів, складається наочний образ предмета, явища, процесу, що вивчається, формується конкретно уявлення про пристрої техніки, приладів їх функціонування.

Даний метод є ефективним у роботі з прищеплення практичних навичок у різноманітних діях (коли використовується принцип навчання «роби як я»). При цьому сам викладач винний мати належну практичну підготовку, навички, доведені до автоматизмові. Метод показові (демонстрації) багато в чому сприяє активізації уваги, розумової пізнавальної діяльності студентів, підвищує ефективність використання навчального години. Умови ефективного застосування наочності. Є кілька методичних розумів, виконання яких забезпечує успішне використання наглядних засобів навчання: 1) гарний огляд, що досягається шляхом застосування відповідних фарб при виготовленні піднімальних столиків, екранів підсвічування, рейтерів, покажчиків і ін.; 2) чітке виділення головного, основного при показі ілюстрацій, тому що смороду годиною містять і відволікаючі моменти; 3) детальне продумування пояснень (уставних, по ходу показові і заключних), необхідних для з'ясування сутності демонстраційних явищ, а також для узагальнення засвоєної навчальної інформації; 4) залучення самих студентів до перебування бажаної інформації в наглядному чи посібнику демонстраційному пристрої, постановка перед ними проблемних завдань наочного характерові. Єдність методів викладу матеріалу усних і зорових методів викладу матеріалу випливає з того, що логічний шлях освоєння матеріалу припускає застосування в єдності живого споглядання, абстрактного мислення і практики. 3. Метод практичних робіт використовується в ході різного роді практик та стажування студентів. При використанні даного методові студенти набувають і удосконалюють різноманітні практичні навички, при цьому смороду наочно бачать і уявляють результати своєї праці. Однак часто до них примикає собі форма вправ і задач. Звернемося до однієї з найбільш типових характеристик даної форми: Метод вправ складається з багаторазового свідомого повторення розумових і практичних дій в умовах послідовного ускладнення обставин з метою формування і закріплення навичок і вмінь. Відомо, що багаторазове виконання однієї і тієї ж дії не обов'язково удосконалює всі якості її кінцевого результатові. Наприклад, почерк людини, яка пише щодня, частіше за всі з годиною не поліпшується, хоча швидкість листа і підвищується. Щоб вправа була ефективною, вона винна задовольняти визначеним вимогам. Важлива роль належить усвідомленим діям, врахуванню розумів, у яких смороду здійснюються, об'єктивному врахуванню досягнених результатів, розумінню причин припущених помилок і баченню шляхів подолання ускладнень. Велике значення при вправах мають указівки викладача, супроводжувані наочним показом, а також самоконтроль студентів. Методика проведення вправ з різних дисциплін різноманітна. Однак, є загальні умови, дотримання яких сприяє успішному ходу вправ. Це - активна і свідома частка студентів в обробці чи тихнув інших питань, систематичність і послідовність проведення вправ, їх різноманітність і поступове ускладнення, гнучкий контроль за виконанням, внесення духу змагання, максимальне наближення розумів виконання вправ до реальних обставин. Практичні методи навчання охоплюють дуже широкий діапазон різних прийомів навчання: постановка завдання, планування його виконання, керування процесом виконання, оперативне стимулювання регулювання і контролеві, аналізу підсумків практичної роботи, виявлення причин недоліків, коригування навчання для повного досягнення мети.

Традицйним, прийнятим в сучаснй втчизнянй фольклористиц  подл казок на казки про тварин (птахв, рослин, комах); чарвн (х нод називають герочн чи фантастичн) та суспльно-побутов (реалстичн, новелстичн) з окремими розгалуженнями чи пдвидами у кожнй з названих груп. Така класифкаця  цлком прийнятною, тому беремо  за основу в цй книз, долучивши пласт казок з мфологчними мотивами (окрему групу яких видля М. Грушевський), умовно називамо х культово-анмстичн (мфологчн) казки. W40. Культово-анмстичн (мфологчн) казки. Звриний епос Групи казок про небесн свтила, тварин, птахв, плазунв, комах, рослини, предмети, природн явища можна умовно об'днати назвою «культово-анмстичн казки», оскльки ц оповд витворились на основ давнх культв та анмстичних уявлень  вбирають елементи досторичних врувань. Найдавншими з цих оповдей ( найменш чисельними)  казки про природн явища та небесн свтила (напр., «Про сонце, мороз  втер»; «Март, апрль  май»), геро яких анмчн стоти, надлен людськими характеристиками: мовою, думками, здатнстю сплкуватись, почуттями, емоцями тощо

1. Використання казки під час навчання граматики англійської мови

2. Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

3. Вивчення теми "Великобританія: видатні міста та особистості" на уроках англійської мови

4. Особливості розвитку англійської мови в Індії

5. Словотвірні парадигми в рекламній лексиці сучасної англійської мови

6. Фразеологія англійської мови
7. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов
8. Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови

9. Літери англійського алфавіту, слова. Ігри на уроках англійської мови

10. Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі

11. Формування позитивної мотивації на уроках англійської мови

12. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

13. Поняття та класифікація систем радіоавтоматики

14. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

15. Процес прийняття та класифікація управлінських рішень

16. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

Настольная игра "Маленький балансир".
Классическая настольная игра – балансир. Смешные, зеленые лягушата прыгают в пруду, нужно помочь им забраться на кувшинки. Настольная игра
1699 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки
Магнитный конструктор 3D из 20 деталей.
Магнитный конструктор из 20 квадратов и треугольников различных ярких цветов порадует Вашего ребенка. Изготовлен из высококачественного
997 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

17. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

18. Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад

19. Специфіка експлікації та імплікації суб’єктивно-модальних смислів у репліках драматичного дискурсу

20. Проблема формування лексико-граматичних засобів мови

21. Вивчення схеми технологічного процесу очищення стічних вод від ізобутанолу та розрахунок окремих її елементів

22. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація
23. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу
24. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

25. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

26. Класифікація надзвичайних ситуацій

27. Класифікація нервової системи та її будова

28. Класифікація основних засобів

29. Класифікація отруйних речовин

30. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

31. Типологічна класифікація мов світу

32. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры
Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши

33. Бібліографічні класифікації

34. Витрати виробнцитва. Їх класифікація

35. Гострий і хронічний пієлонефрит. Клініка. Класифікація. Діагностика. Ускладнення. Лікування

36. Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування

37. Класифікація персоналу та форми його наймання

38. Припинення трудового договору: загальна класифікація підстав
39. Англійська граматика
40. Вимірювання тиску: класифікація приладів

41. Класифікація психічних хвороб

42. Газові мережі: класифікація та їх трасування

43. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

44. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

45. Класифікація закладів ресторанного господарства

46. Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

47. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

48. Солнечные пятна, динамика и механизм их образования, способы их учета в экологии и астрофизике

Муфта для рук "Еду-Еду", на коляску, зимняя, цвет: шоколадный.
Зимняя муфта с надежными кнопками быстро и удобно надевается на ручку коляски или санок. Муфта позаботится о том, чтобы Ваши руки
519 руб
Раздел: Муфты на ручку
Перчатки смотровые, нитриловые, нестерильные "Klever", неопудренные, текстурированные, размер S, 50.
Особенности и преимущества: превосходное растяжение; устойчивость к порезам, разрывам и проколам при сохранении тактильной
430 руб
Раздел: Перчатки
Фигурка "FIFA2018. Забивака. Класс!", 8,5 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
302 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

49. Пути и способы повышения устойчивости работы РЭА

50. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов экономики в чрезвычайных ситуациях

51. Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин в Украине

52. Понятие опровержения и способы опровержения

53. Виндикационный иск как способ защиты вещных прав

54. Способы защиты гражданских прав
55. Ликвидация как способ прекращения юридического лица
56. Государство и право Англии в средние века

57. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права

58. Формирование ответственного правительства в Англии в XVIIIв.

59. Международно-правовые способы разрешения международных споров

60. Полиция Англии

61. Пробелы в праве и способы их устранения

62. Обучение в Англии

63. Способы перевода просторечия, использованного в романе А. Силлитоу "Ключ от двери", на русский язык

64. Династия Плантагенетов в истории Англии

Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе, 6 цветов.
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе. Количество цветов: 6. Возраст: с 3 лет.
324 руб
Раздел: Восковые
Мешок для обуви "Monster Truck", 2 отделения, светоотражающая полоса.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - цветной/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сиденье детское для купания (бирюзовый).
Сиденье детское для купания. Материал: пластик. Цвет: бирюзовый. Ширина: 320 мм. Длина: 320 мм. Высота: 222 мм.
325 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

65. Традиции и праздники Англии

66. Лингвострановедческий аспект экономической лексики

67. Топики по Англ. языку

68. Сниженная лексика английского языка и ее перевод на русский язык (на примере переводов романа С. Кинга “Долгий путь”)

69. Лексико-семантическое поле "женщина" в современном английском языке

70. Лексико-семантический анализ современных англоязычных рекламных слоганов
71. Традиции и праздники Англии
72. Рождество в Англии

73. Бытовая лексика в комедиях И.А. Крылова (Побутова лексика в комедiях I.А. Крилова)

74. Многозначность и богатство русской лексики

75. Топики по Английскому языку для англ.шк. (10 класс)

76. Иностранные заимствования в лексике английского языка

77. Сниженная лексика в современном немецком языке; источники пополнения и особенности функционирования в молодежном сленге

78. Лексико-семантическое поле "женщина" в современном английском языке

79. Археология, как способ познания мира на примере городища Аркаим

80. Народные выступления, возмущения, заговоры в Англии в период Реставрации Стюартов

Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники
Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее
Шторка антимоскитная "Цветок" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

81. Англия 1945-1993 гг.

82. Основные черты развития первобытнообщинного, рабовладельческого и феодального способов производства

83. Провал попыток СССР создать систему коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры, их результат

84. Династия Плантагенетов в истории Англии

85. Статистика (Способы отбора и виды выборки, обеспечивающие репрезентативность)

86. Некоторые из причин возникновения профессиональных заболеваний у домристов и способы их устранения
87. Способы обеспечения прав граждан
88. Риформинг как способ получения бензинов с улучшенными характеристиками

89. Реформы образования в России и Англии

90. Система образования в Англии

91. Ресторанный бизнес, организация массового питания в Англии

92. Способы охлаждения и замораживания рыбы

93. Парламентские системы мира: США, Канада, Финляндия, Европа, Италия, Англия

94. Способы предварительной подготовки топлива и исходных материалов, применяемых в доменном производстве для получение чугуна

95. Виды дугогосящих устройств, классификация их по способу воздействия на дугу

96. Производство портландцемента мокрым способом

Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики
Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные
Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции

97. Обзор методов и способов измерения физико-механических параметров рыбы

98. Способ крепления клапанов

99. Внимание человека, способы его тренировки и развития.

100. Способы управления и тренировки памяти


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.