Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Засоби вимірювальної техніки

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИМІРЮВАННЯ ТА 1.1. Метрологічне забезпечення, інформація, вимірювання, метрологія: визначення і взаємозв’язок Поняття &quo ;метрологічне забезпечення&quo ; виникло порівняно недавно і викликано необхідністю встановлення єдиного підходу до організації і проведення вимірювань, а також до єдиного розуміння їх результатів. У широкому значенні під метрологічним забезпеченням розуміють установлення і застосування метрологічних норм і правил, а також розробку, виготовлення та застосування технічних засобів, необхідних для досягнення єдності і потрібної точності вимірювань. Метрологічне забезпечення перетворилося в самостійну галузь техніки, яка має важливе практичне значення. Головними сферами його застосування є підвищення ефективності наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт, технічного обслуговування різних фізичних об’єктів і підтримання їх працездатного стану, зберігання матеріальних цінностей і енергетичних ресурсів, медицина, охорона навколишнього середовища і контроль умов життєдіяльності людей, підвищення вірогідності випробувань і контролю якості продукції тощо. З визначення метрологічного забезпечення випливає, що центральне місце в ньому посідає поняття &quo ;вимірювання&quo ;. Проте перед тим, як дати визначення &quo ;вимірюванню&quo ;, введемо поняття &quo ;об’єкт вимірювання&quo ;, &quo ;фізична величина&quo ; та &quo ;одиниця вимірювань&quo ;, або &quo ;одиниця фізичної величини&quo ;(ОФВ). Примітка. Терміни і визначення в главі 1 наведені згідно з ДСТУ 2681-94, хоча автор не завжди з ними згоден. Об’єкт вимірювання - матеріальний об’єкт, одна або декілька властивостей якого підлягають вимірюванню. Кожному об’єкту матеріального світу, до якого, зокрема, належать технічні об’єкти (елементи, пристрої, прилади, агрегати, системи, комплекси), речовини, явища і процеси (фізичні, хімічні, біологічні, технологічні та ін.), а також люди, притаманна безліч різних властивостей, на підставі яких можуть бути одержані певні відомості про стан об’єкта вимірювання (ОВ). Сукупність цих відомостей називається узагальненим поняттям інформація. Властивості ОВ відрізняються якісними і кількісними ознаками, які відображаються в понятті &quo ;фізична величина&quo ; (рис. 1.1). Під фізичною величиною (ФВ) розуміють властивість, загальну в якісному відношенні для багатьох об’єктів вимірювань, але в кількісному відношенні індивідуальну для кожного з них. Отже, якісні ознаки мають узагальнений характер, вони об’єднують однорідні властивості найрізноманітніших ОВ. Так, до фізичних величин належать, наприклад, маса, довжина, температура, струм, електрична напруга, частота тощо. Якісна ознака ФВ відображається в понятті &quo ;рід ФВ&quo ;. Рис. 1.1. Фізична величина та її характеристики Фізичні величини, що підлягають вимірюванню, називають вимірюваними величинами. Інколи використовують термін &quo ;контрольовані параметри&quo ;. Наприклад, вимірюваними величинами, або контрольованими параметрами, можуть бути напруга і частота джерела живлення, температура, тиск і вологість повітря атмосфери, частотні характеристики технічного об’єкта і т.д

. Найважливішими є відомості про кількісні характеристики властивостей ОВ, які одержують за допомогою вимірювань. Такі відомості розширюють наші знання, тобто знижують якоюсь мірою невизначеність знань про ОВ. Таким чином, вимірювання служать для одержання інформації про явища, технічні процеси, об’єкти тощо, тому вони вважаються інформаційним процесом. Основним інструментом одержання кількісної інформації є засоби вимірювальної техніки. Отже, вимірювальна техніка призначена для одержання експериментальної кількісної інформації про властивості різноманітних об’єктів матеріального світу. Таку інформацію одержують за допомогою процесів вимірювання, контролю, обліку, розпізнавання, виявлення, діагностики. Інформацію про вимірювані величини та залежності між ними називають вимірювальною інформацією. Вона виникає під час взаємодії, принаймні, двох матеріальних об’єктів - об’єкта вимірювання і засобу вимірювальної техніки (ЗВТ). Отже, засіб вимірювальної техніки є джерелом вимірювальної інформації. Індивідуальність фізичної величини в кількісному відношенні відображається в поняттях &quo ;розмір&quo ; і &quo ;значення фізичної величини&quo ;. Під розміром фізичної величини розуміють кількісний вміст фізичної величини в даному об’єкті вимірювання. Значення фізичної величини - це відображення розміру фізичної величини у вигляді числового значення величини з позначенням одиниці вимірювання. Числове значення фізичної величини - число, яке дорівнює відношенню розміру вимірюваної фізичної величини до розміру одиниці вимірювань (одиниці цієї фізичної величини) або кратної (часткової) одиниці. Одиниця вимірювань (одиниця фізичної величини) - фізична величина певного розміру, прийнята за згодою для кількісного відображення однорідних з нею величин. Таким чином, зміст понять &quo ;розмір&quo ; і &quo ;значення фізичної величини&quo ; полягає в тому, що кількість даної властивості одного ОВ може бути в певне число разів більше або менше від кількості аналогічної властивості іншого ОВ. Неправильно кількість властивості виражати терміном &quo ;величина&quo ;, наприклад, &quo ;величина опору&quo ; або &quo ;величина напруги&quo ;, оскільки і опір, і напруга є фізичними величинами. Разом з тим між поняттями &quo ;розмір&quo ; і &quo ;значення фізичної величини&quo ; є відмінність. Розмір ФВ існує реально, об’єктивно і залишається незмінним. Оцінку розміру ФВ називають значенням фізичної величини, яке одержують вимірюванням цього розміру. Проте в практиці вимірювань поняття &quo ;розмір&quo ; і &quo ;значення фізичної величини&quo ; часто не відрізняють. Оскільки значення ФВ одержують експериментально, то в теперішній час віддають перевагу такому визначенню вимірювання. Вимірювання - це відображення фізичних величин їхніми значеннями за допомогою експерименту (а іноді обчислень) із застосуванням спеціальних технічних засобів. Під спеціальними технічними засобами розуміють засоби вимірювальної техніки, визначення яких наведено в підп. 1.4.1. Відрізняють істинне і умовно істинне (дійсне) значення ФВ. Істинне значення фізичної величини - це значення фізичної величини, що ідеально відображає в якісному і кількісному відношенні відповідну властивість даного об’єкта вимірювання.

Проте через недосконалість вимірювань і ЗВТ істинне значення ФВ, яке існує об’єктивно, незалежно від його пізнавання нами, визначити експериментально в принципі неможливо. Тому для значення фізичної величини, знайденого шляхом вимірювання, застосовують терміни &quo ;умовно істинне (дійсне) значення&quo ; і &quo ;результат вимірювання&quo ;. Умовно істинне ( дійсне) значення фізичної величини - це значення фізичної величини, знайдене експериментально і настільки наближене до істинного значення, що може бути використано замість нього для даної мети. Результат вимірювання - це значення фізичної величини, одержане шляхом її вимірювання. Результати вимірювань знаходять за показами засобів вимірювань (ЗВ) безпосередньо або після додаткових обчислень. Показ засобу вимірювань - значення вимірюваної величини, відтворене за допомогою засобу вимірювань і подане сигналом вимірювальної інформації. Поняття &quo ;засіб вимірювань&quo ; наведено в підп. 1.4.2. При практичних вимірюваннях поняття &quo ;умовно істинне значення ФВ&quo ; і &quo ;результат вимірювання&quo ; вважаються ідентичними, і тільки при порівнянні показів двох ЗВ, на чому ґрунтується повірка та метрологічна атестація ЗВ (див. § 5.4), вони розрізняються. За умовно істинне (дійсне) значення приймають показ більш точного, зразкового ЗВ, а за результат вимірювання - показ ЗВ, що повіряється (атестується). Сказане вище можна сформулювати у вигляді трьох постулатів вимірювань. 1. Існує істинне значення ФВ, яке підлягає вимірюванню. Це значення якнайкраще відображає в кількісному відношенні розмір відповідної властивості ОВ. 2. Істинне значення ФВ визначити неможливо через недосконалість різних елементів процесу вимірювання (див. § 1.3). Тому вимірюють умовно істинне (дійсне) значення ФВ, яке відрізняється від її істинного значення. 3. Істинне значення ФВ є постійним. Математично результат вимірювання X (значення фізичної величини ) в загальному вигляді подають у формі запису, названого основним рівнянням вимірювання: ,(1.1) де - числове значення вимірюваної фізичної величини (показ ЗВ); - одиниця вимірювань (одиниця фізичної величини). Основним дане рівняння названо тому, що воно повністю розкриває метрологічну суть вимірювань, яка полягає в порівнянні розміру вимірюваної ФВ Х з прийнятою одиницею цієї ФВ. Таким чином, результат вимірювання виражають іменованим або неіменованим числом, яке становить співвідношення розміру вимірюваної ФВ з її одиницею. Приклади: 220 В, 36 оC - іменовані числа; відношення напруг 10,0, коефіцієнт підсилення 100 - неіменовані числа. Якісна відміна результату вимірювання та умовно істинного (дійсного) значення вимірюваної ФВ від її істинного значення характеризується похибкою вимірювання (див. § 2.1). Похибка властива будь-якому вимірюванню і є досить важливим показником якості вимірювань. Тому, вказуючи результат вимірювання, необхідно наводити характеристику похибки, за якою він одержаний. Адекватним похибці є інший показник якості вимірювань - точність вимірювання, що, як і похибка, відображає міру близькості результату вимірювання до істинного значення вимірюваної величини.

Конференция «Всемирной антикоммунистической лиги», в которой Стецко занимал руководящее положение, в октябре 1981 года призывала США и их натовских партнеров отбросить политику «баланса сил» и «примирения». Предлагалось «включить в военную и политическую стратегию Запада украинских «самостйникв», активизировать подрывную деятельность зарубежных буржуазно-националистических формирований, объединенных в ВАКЛ и АБН, и начать «политическую и психологическую войну против большевистской России». Одновременно «самостйницька верхвка» запросила у США и их партнеров помощь в форме «вйськового вишколу, транспорту i збро, а також нших полтичних, матеральних i технчних засобв» для поддержки контрреволюционеров в Африке, Анголе, Кубе и других странах мира. Желто-синяя пресса, направляемая режиссерами холодной войны, развернула бешеную пропагандистскую кампанию в поддержку мифа о «советской угрозе» с «обоснованиями» необходимости довооружения США и их натовских партнеров. «Укранськ Вст»(апрельские номера 1982 года) призывали к «наращиванию вооружений США», которые якобы отстают от СССР по уровню вооруженности ракетно-ядерными средствами. «Змагаючись за ядерний паритет»,P предостерегала украинская «свободная» пресса,P США не должны ни в коем случае «випрягатися з так звано «холодно вйни», оскльки «холодна вйна» е «деологчний двобй за уми людей, за долання ворога без гарячо вйни»

1. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

2. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

3. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки

4. Бесіди з техніки безпеки

5. Інженерний менеджмент на ринку сільськогосподарської техніки

6. Показники надійності сільськогосподарської техніки
7. Арифметичні основи обчислювальної техніки
8. Комп’ютерне моделювання вимірювальної системи

9. Розвиток комп’ютерної техніки в 1990–2000 рр.

10. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

11. Конструювання обчислювальної техніки

12. Розробка конструкції вимірювального перетворювача частоти дихання

13. Основні техніки художнього оформлення Петриківським розписом

14. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

15. Прогнозування та профілактика ускладнень при ортодонтичному лікуванні хворих із застосуванням знімної та незнімної техніки

16. Використання засобів народної педагогіки у всесторонньому вихованні дошкільнят

Багетная рама "Mia" (серебро), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
450 руб
Раздел: Размер 30x40
Ящик для игрушек "Кристалл".
Универсальные ящики «Кристалл «M» помогут рационально использовать пространство, сэкономят место в доме и помогут поддерживать идеальный
535 руб
Раздел: Более 10 литров
Балерины. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Пратт Леони
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
334 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

17. Дидактичний проект підготовки робітника за фахом "Слюсар по контрольно-вимірювальним приладам і автоматиці"

18. Комп’ютеризована вимірювальна система параметрів електричних машин з газомагнітним підвісом

19. Теорії і техніки особистісної психокорекції основаної на теорії екзистенціалізму

20. Методика навчання техніки естафетного бігу

21. Філософія техніки

22. Вимірювальні канали контрольно-вимірювальних систем в екології
23. Технічні засоби пожежегасіння
24. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

25. Досвітня експлуатація засобів вимірювання

26. Від Полтавського інституту шляхетних дівчат до європейського виміру вищої технічної освіти Полтавщини

27. Застосування технічних засобів навчання на заняттях кулінарії

28. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

29. Сучасні засоби захисту від технічного шпигунства

30. Засоби захисту права власностi

31. Київська Русь

32. Опіки. Види, допомога

Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки
Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки

33. Бизнес-план организации производства прибора "Техно Дент 4" на предприятии "НЗ"

34. История индо-европейских цивилизаций или кто основал Киев

35. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

36. Киев и Киевская земля в 1167-1173 гг.

37. Мозаїки Київської Русі

38. Софійський собор - видатна памята доби Київської Русі
39. Техніка і технологія торгівлі
40. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

41. Київська школа музики

42. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

43. Контрольна з предмету Техніка і технологія торгівлі

44. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

45. Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

46. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

47. Вимірювання національного обсягу виробництва і доходу

48. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

Дневник школьный "Розовая такса".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
338 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши полимерные "Elios", 24 цвета.
Карандаши полимерные. В наборе: 24 цвета.
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки

49. Особливості перехідної економіки України

50. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

51. Державне регулювання економіки

52. Переваги та недоліки показників ВНП та ВВП

53. Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції

54. Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку
55. Методика та техніка складання річного фінансового звіту
56. Засоби РЕБ, їх характеристики (типи літаків) і основи їх бойового застосування

57. Невербальні засоби комунікації

58. Вплив християнства на культуру в Київській Русі

59. Деякі засоби інтенсифікаціі eксприсивності в англомовній рекламі тексту

60. Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення “Автоматизоване робоче місце менеджера

61. Алогічний вимір дзен-буддійського вчення

62. Анализ ремонтно-оперативной радиосвязи на участке железной дороги Киев-Пассажирский – Киев-Московский

63. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

64. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

Ранец "Generic. Wild Horse".
Размер: 37х27х21 см. Раскладной школьный ранец обязательно привлечет внимание вашего ребенка. Ранец выполнен из современного легкого и
2567 руб
Раздел: Без наполнения
Качели детские подвесные "Классик С".
Подвесные качели "Классик С" - это веселый домашний аттракцион для самых маленьких детей. Качели подвешиваются с помощью прочных
450 руб
Раздел: Качели
Стержень для роллеров, синие чернила, F.
Стержень для роллера Parker с чернилами синего цвета, толщина линии — 0,5 мм, длина стержня — 112 мм, длина шарика — 0,8 мм. Цвет чернил:
343 руб
Раздел: Стержни для ручек

65. Страхування транспортних засобів та вантажів

66. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

67. Вивчення та добір засобів індивідуального захисту в сільськогосподарському виробництві

68. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

69. Охорона праці та техніка безпеки

70. Методологічні та біологічні проблеми біоніки
71. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"
72. Планування технічних обслуговувань машин

73. Створення фермерського господарства по вирощуванню зернових та технічних культур

74. Технічне обслуговування машин и обладнання тваринницьких ферм

75. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

76. Найсмачніші ліки - в лісі

77. Класифікація основних засобів

78. Методика і техніка складання фінансової звітності

79. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

80. Облік основних засобів

Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

81. Облік основних засобів

82. Облік основних засобів та руху грошових коштів

83. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

84. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

85. Аудиторські послуги. Аудит матеріальних засобів. Аудиторська перевірка показників "незавершеного виробництва"

86. Амортизація основних засобів
87. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості
88. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

89. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

90. Системи стрілецької зброї та засобів ближнього бою Збройних Сил та НГУ

91. Характеристика й особливості розвитку Київської області

92. Науково-технічна революція

93. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

94. Дотримання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів

95. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

96. Особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів

Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные

97. Правові виміри свободи і несвободи

98. Президентські республіки США і Білорусь

99. Роль держави в регулюванні ринкової економіки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.