Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік нематеріальних активів

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Міністерство науки та освіти України Донецький національний університет Кафедра обліку та аудиту Облік нематеріальних активів Студент С. Єфремов дата представлення до захиступідпис Спеціальність 0106 форма навчання денна Група укр. Науковий керівник Н.В. Піскунова дата представлення до захиступідпис Донецьк 2002 р. ЗМІСТ ВСТУП4 1. Загальна характеристика теми дослідження.6 2. Характеристика рахунків 12 „Нематеріальні активи”та 19 „Негативний гудвіл”10 3. Визнання й оцінка нематеріальних активіву відповідності до П(С)БО19 4. Аналітичний облік НМА та документування операцій27 5. Облік надходження та вибуття нематеріальних активів30 6. Облік амортизації нематеріальних активів34 7. Переоцінка та зменшення корисності НМА.37 8. Облік інвентаризації НМА39 ВИСНОВОК41 Список використаних джерел43 ВСТУП Успішне вирішення стратегічного завдання становлення і розвитку ринкових відносин в постсоціалістичних країнах значною мірою базується на перебудові і вдосконаленні форм і методів бухгалтерського обліку й аудиту. Зростаюча інтернаціоналізація господарських зв’язків виробничих суб’єктів, в свою чергу, обумовлює необхідність інтегрування бухгалтерського обліку в систему міжнародної практики обліку і статистики. Якісно нові вимоги до підвищення ефективності обліку і відображення у звітності фінансових і виробничих активів підприємств визначають всебічне осмислення і введення в практику обліку якісно нового виду активів — нематеріальних активів. Дана категорія певною мірою є новою для господарської практики України, а також маловивченою і не до кінця розробленою. Але, не дивлячись на це, в реальному житті зустрічатися з ними доводиться все частіше: в результаті повсюдного використання комп’ютерних програм, розвитку науки і техніки виникає необхідність у правовому оформленні та бухгалтерському обліку прав на корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів та послуг. Багато елементів, пов’язаних з обліком НМА недостатньо законодавчо врегульовані, у зв’язку з чим у бухгалтерів-практиків виникає багато питань. На сьогодні методика і принципи побудови обліку нематеріальних активів є об’єктом пильного вивчення світової економічної науки і практики. Дані питання неодноразово розглядалися на сесії Міжнародної групи експертів ООН з міжнародних стандартів обліку і звітності, і продовжують постійно розроблятися економістами всіх розвинених країн. Для перехідного етапу розвитку економіки України і практики обліку характерне значне відставання стану обліку нематеріальних активів від потреб господарської практики. Зокрема, діючий в Україні підхід при оцінці або при визначенні даного виду активів не може забезпечити підготовку користувачам об’єктивної інформації. Розвитку теорії і практики питань бухгалтерського обліку нематеріальних активів присвячені роботи В.Д. Андреєва, А.В. Алексєєвої, В.В. Бабича, М.Т. Білухи, С.Ф. Голова, А.М. Герасимовича, Н.І. Дорош, В.І. Єфіменко, В.П. Завгороднього, В.Г. Лінника, В.В. Сопка, Н.В. Кужельного, Г.Г. Кірейцева, Д.Р. Кетлетта, Г.І. Олеховича, В.Г

. Швеця, Л.С. Шатковської, В.Ф. Палія, О.А. Петрик, С. Яремчука, й інших. У той же час, глибокі і всебічні теоретичні дослідження в даній галузі з комплексним аналізом як вітчизняної, так і міжнародної облікової практики досить рідкісні, а іноді, і зовсім відсутні. У більшості робіт в неповній мірі дається критичний аналіз існуючих теоретико-методологічних основ і практичної багатоаспектності обліку даного виду активів, недостатня увага приділяється питанням вдосконалення методології та практики бухгалтерського обліку нематеріальних активів. Вищенаведене зумовило вибір теми курсової роботи і її основні напрямки. Дана курсова робота присвячена дослідженню теоретичних питань методології обліку нематеріальних активів. В рамках даної теми буде розглянуто: економічну характеристику категорії „нематеріальні активи”, а також загальні принципи побудови їх обліку на підприємстві; види нематеріальних активів згідно з класифікацією, поданою в Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.99 № 291; питання аналітичного та синтетичного обліку нематеріальних активів згідно з П(С)БО, документальне оформлення операцій з їх руху та використання на підприємстві, а також принципи відображення даної категорії активів у звітному балансі підприємства; характеристику процедур обліку нематеріальних активів, таких як: визнання, оцінка, амортизація, інвентаризація та інших у відповідності до національних стандартів бухгалтерського обліку. З огляду на той факт, що вітчизняне законодавство, яким регулюється облік нематеріальних активів, далеке від ідеального, у даній роботі певну увагу приділено конструктивній критиці П(С)БО та законодавчих актів, згідно з якими здійснюється облік даної категорії активів на підприємствах та організаціях України. Крім того, у випадках, коли національне законодавство не в силі відповісти на поставлені питання щодо певних моментів методології обліку, автор залишає за собою право звертатися за відповіддю до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, на базі яких побудовані П(С)БО. 1. Загальна характеристика теми дослідження. Визначення основних понять Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи і розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначені П(С)БО 8 „Нематеріальні активи” (крім обліку негативного гудволу, методологія якого визначається П(С)БО 19 „Об’єднання підприємств”). Зазначений стандарт застосовується при обліку операцій із нематеріальними активами, що здійснюються з 01.01.2000. Норми П(С)БО 8 „Нематеріальні активи” застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних установ). Відповідно до даного положення нематеріальний актив — це немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

Вартість нематеріального активу (як, власне, і будь-якого іншого) має бути достовірно визначена. Таким чином, процес прийняття рішення з приводу віднесення активу до складу нематеріальних можна схематично зобразити наступним чином (рис. 1.1): Рисунок 1.1 Ознаки нематеріальних активів Зазначена у визначенні можливість ідентифікації означає, що актив можна розпізнати, як самостійну одиницю. Ідентифікований актив — це актив, який може бути розпізнаний у ряді інших активів, мати свої, лише йому властиві ознаки та характеристики. Такий актив можна використовувати незалежно або у сукупності з іншими активами, відокремлювати від підприємства (продавати, передавати у користування тощо). Тобто, по відношенню до конкретного об’єкту нематеріальних активів повинна існувати можливість вилучення його з сукупного майна, зафіксованого на балансі підприємства, відокремлення його від інших активів і розпорядження ним. До складу нематеріальних активів, наприклад, не можуть бути віднесені інтелектуальні та ділові якості людини, її кваліфікацію та здатність до праці, оскільки вони виступають невідокремленою частиною свого носія і не можуть бути використані без нього. Здатність приносити економічні вигоди — це потенціал, який може сприяти надходженню на підприємство (прямо або непрямо) грошових коштів та їх еквівалентів. Таким чином можна сказати, що склад нематеріальних активів — це сукупність прав підприємства розпоряджатися об’єктами інтелектуальної та промислової власності та переваг підприємства у порівнянні з іншими суб’єктами підприємницької діяльності. Отже, роблячи висновок з цієї частини роботи, потрібно чітко уяснити, що: нематеріальними активами є права на ті або інші об’єкти нематеріального характеру, а не самі об’єкти; права, що визначаються як нематеріальні активи, можуть виникати тільки з договорів (авторський договір, ліцензійний договір, договір закупівлі-продажу тощо), оскільки саме зі змісту договорів випливає, що підприємство набуває тих або інших прав і привілеїв. У цьому випадку дуже важливо, щоб у договорі були чітко визначені умови, при яких особа, що придбає ці права, може ними користуватися; права, що зараховуються на баланс як необоротні нематеріальні активи — це тільки ті права, що забезпечують можливість одержання в майбутньому багатократної економічної вигоди. Група нематеріальних активів — це сукупність нематеріальних активів однотипних за призначенням та умовами використання. У відповідності до п. 5 П(С)БО 8 нематеріальні активи поділяються на Права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо). Права користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо). Права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо). Права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, „ноу-хау”, захист від недобросовісної конкуренції тощо).

Можна тільки здогадуватися, що, наприклад, за чотирма тваринами сховано ту силу, яка спостерігає за подіями як у земному, так і в небесному світі. Інакше навіщо було б згадувати двічі про очі: «повні очей спереду й ззаду», та «а всередині повна очей». В тілі людини очі — це вікна, крізь які нематеріальна сутність її дивиться на матеріальний світ. Щось подібне, мабуть, існує і в потойбіччі. А тільки ті очі бачать як вчинки людей, так і їхні наміри. Зрештою із вчинків і намірів окремих людей тчуться події в земному суспільстві. І вчинки, й наміри, й події фіксуються в книгах чотирма тваринами. Коли ж приходить час огляду всього скоєного в земному й небесному світах, на стіл Сидячого кладуться книги добрих і лихих вчинків. До того він був творцем, тепер — суддя на престолі — він один, немає вже ні тварин, ні старців і «від лиця Його втекла земля й небо, і місця для них не знайшлося.» За столом, де сидить суддя, немає місця для підсудних. А тепер перейдемо до 14 стиха: «Смерть же та ад були вкинені в озеро огняне.» Мається на увазі не та смерть, якою вмирає людина, зістарівшись, а насильницька

1. Облік нематеріальних активів

2. Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів

3. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

4. Облік інших необоротних матеріальних активів і їх зносу

5. Аналіз ефективності використання матеріальних активів підприємтсва на прикладі готелю "Домус готель"

6. Облік активів
7. Облік та амортизація необоротних активів
8. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

9. Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів

10. Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

11. Английский Билль о правах 1689 г., Акт об устроении 1701 г. (Доклад)

12. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

13. ОТРАЖЕНИЕ НОРМ МОРАЛИ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14. Нормативно-правовые акты

15. Юридическая техника и язык права (на примере правовых актов органов государственной власти Нижегородской области)

16. Общие, специальные и локальные нормативные акты - источники трудового права РФ. Суммированный учёт рабочего времени

Сумка-переноска "Фёрби" с наушниками.
Сумочка для переноски Furby от бренда Famosa предназначена для пушистого игрушечного зверька, который тоже нуждается как любой питомец в
460 руб
Раздел: Детские
Ретро телефон к мобильному устройству.
Телефон работает по принципу наушников. Кнопки регулировки громкости нет. Стандартный штеккер 3,5 мм. Материал: пластик. Цвет: черный.
1263 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов

17. Indirect speech acts in modern English discourse. - Косвенные речевые акты в современном английском дискурсе

18. Применение"Сравнительная терапевтическая и экономическая эффективность антимикробного препарата "Фармазин" при лечении бронхопневмонии у телят, применяемого раздельно и в сочетании с аутогемотерапией" в СПК "Чартолы", Тюкалинского района, Омской обл

19. Приговор как акт правосудия

20. Актив баланса: содержание, оценка статей, техника составления

21. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

22. О подписании акта о военной капитуляции вооруженных сил Германии
23. Соціальне становище Запорізького краю
24. Что такое речевой акт

25. Любовь. Влюбленность. Физиология полового акта

26. Акт обследования и гигиенической оценки стоматологической поликлиники

27. Акты ФС и законодательный процесс

28. Оспаривание зарегистрированных прав на недвижимость: обжалование ненормативного акта или спор о праве?

29. Об отдельных положениях Налогового кодекса РФ и иных актов законодательства о налогах и сборах

30. Целевой и индивидуальный нормоконтроль арбитражных судов Российской Федерации как форма судебного контроля законности актов

31. Федеральный закон "Об актах гражданского состояния"

32. Нормативный правовой акт

Именная кружка с надписью "Александр".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Коляска-трость Everflo "Simple pink".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Акты органов местного самоуправления

34. Основные виды терроризма. Роль и место в предупреждении и пресечении террористических актов

35. Пределы действия нормативных актов в РБ

36. Проблемы обжалования нормативных актов

37. Нормативно-правовые акты Российской Федерации

38. Обратная сила действия актов правосудии о признании незаконными нормативный актов
39. Об изменениях в нормативных актах по ЕСН
40. Этапы волевого действия (акта) и их характеристика

41. Соціальні групи

42. О социальной регуляции деятельности коммуниканта в акте общения

43. Преждевременная эякуляция и длительность полового акта

44. Вы закончили половой акт. Не спешите сразу же...

45. Закончив половой акт оргазмом, мужчина ни в коем случае не должен...

46. Начало и конец полового акта

47. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

48. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц в РФ

Настольная игра "Доббль".
Игра для желающих повеселиться и проверить своё зрительное восприятие, внимательность и реакцию. Оригинальная круглая баночка содержит 55
1093 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Фоторамка на 6 фотографий С32-012 "Alparaisa", 50x34,3 см (белый).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
585 руб
Раздел: Мультирамки
Папка для рисования на молнии "Фиолетовый узор", А3.
Папка для рисования на молнии. Формат: А3. Материал: пластик.
413 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

49. Нормативно правовые акты

50. Коллективный договор как локальный нормативный акт

51. Теория речевых актов

52. Являются ли несловесные акты мышлением

53. Облігації

54. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах
55. Облік робочого часу працівника
56. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

57. Система нормативно-правовых актов, регулирующих кредитные отношения

58. Роль власності у соціально-економічних процесах

59. Нормативно-правовые акты, их виды и значения

60. Акты государственного управления

61. Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку

62. Облік і аналіз фінансових результатів

63. Облік витрат на оплату праці

64. Облік грошових коштів

Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления
Защитный детский бальзам от ветра и холода "Weleda" с календулой, 30 мл.
Защитный бальзам от ветра и холода с календулой Weleda разработан, чтобы уберечь нежную кожу ребенка от погодных воздействий. Он может
520 руб
Раздел: Крем детский
Универсальная вкладка для дорожных горшков (фиолетовый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
649 руб
Раздел: Прочие

65. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

66. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

67. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

68. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

69. Из истории законодательных актов России

70. Нормативно-правовой акт
71. Ответственность за вред, причиненный актами власти
72. Регистрации актов гражданского состояния

73. Гражданское законодательство и иные акты

74. Соціальні проблеми у ЗМІ

75. Використання гематоксиліну для діагностики бактеріального вагінозу

76. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

77. Соціальна екологія

78. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

79. Звіт про проходження практики за спеціальністю інженер компютерних систем

80. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

Горка для ванной "Веселое купание".
"Веселое купание" - это удивительная водная горка, в виде спирали, по которой съезжают фигурки зверей на спасательных кругах и
569 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Бумага самоклеящаяся, А4, 25 листов, глянец, 85 г/м2.
Глянцевая самоклеящаяся фотобумага с перманентным клеевым слоем. Для печати на всех струйных принтерах систем Epson, HP, Canon, Lexmark и
385 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки

81. Физические основы теории нетеплового действия электродинамических полей в матери-альных средах

82. Законадательные и подзаконые акты

83. Понятие, основные признаки и виды актов, порядок их подготовки и регистрации

84. Понятие, классификация и юридическое значение правовых актов управления

85. Заполняем акт о приеме-передаче основных средств

86. Діюча практика обліку операцій з векселями
87. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
88. Поточні рахунки і облік розрахункових операцій

89. Сутність і значення соціального страхування

90. Державна політика соціального страхування

91. Правила поведения населения при угрозе совершения террористического акта

92. Основні законодавчі акти з охорони праці

93. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

94. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

95. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі

96. Бухгалтерський облік

Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку

97. Бухгалтерський облік

98. Бухгалтерський облік доходу в малому бізнесі

99. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.