Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Резерви збільшення виробничих потужностей промислового підприємства

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА Курсова робота З економіки підприємства На тему: Резерви збільшення виробничих потужностей промислового підприємства Виконала: Студентка заочного факультету гр. ЗЕ-61 Максимова Н.М. Науковий керівник: Боженко О.М Львів Зміст Вступ3 1. Виробнича потужність: суть, визначальні фактори6 2. Методичні підходи до визначення виробничої потужності в різних типах виробництва 9 2.1. Розрахунок виробничої потужності підприємства 9 2.2. Вдосконалення методики розрахунку виробничої потужності15 3. Резерви збільшення виробничої потужності 17 Висновки 30 Список використаної літератури 32 ВступВиробнича потужність - вихідний елемент планування виробничої програми підприємства. Вона відображає потенційні можливості об'єднань, підприємств, цехів з випуску продукції. Визначення величини виробничої потужності посідає провідне місце в виявленні і оцінці резервів виробництва. Спроможність галузей промисловості, підприємств і їхніх підрозділів виробляти максимальну кількість продукції залежить від кількості і дієздатності засобів праці, якими вони забезпечені. Засоби праці, передовсім їх активну частину — знаряддя праці, слід вважати основним чинником формування виробничої потужності підприємств. Однак з цього не варто робити висновок, що виробничу потужність можна визначати на основі виробничо-технічних параметрів засобів праці без врахування конкретних обставин, які оточують підприємство. Технічний підхід до визначення виробничої потужності засобів праці має певні недоліки. Головний - це відрив їх від виробничих відносин, умов в яких вони функціонують. Отже, для розуміння суттєвості і пізнання поняття виробничої потужності необхідно враховувати суспільно-економічні умови, в яких використовуються засоби праці. Сучасні знаряддя виробництва, в будь-якому вигляді (систем машин, комплексів машин), використовуються людьми в процесі праці. Процес праці, відповідно, завжди протікає при певній суспільній формі, що визначається характером власності на засоби виробництва. Отже, виробничі відносини складаються на основі певної форми власності на засоби виробництва. Основною метою споживання засобів праці є виробництво матеріальних благ. Воно здійснюється сукупністю, що відображається в створенні і функціонуванні ліній, дільниць, цехів і підприємств. В складі таких організаційних побудов засоби праці виступають речовинними носіями їхньої виробничої потужності. В найбільш загальному вигляді, потужність кожної виробничої одиниці визначає максимальну кількість продукції, що потенційно може бути вироблена, або максимальна кількість сировини, що потенційно може бути перероблена з допомогою даної сукупності засобів праці за одиницю часу. І відповідно — потужність, як кількісна характеристика, найбільш повно відображає економічний зміст засобів праці, виступає в якості організаційної форми їхнього виробничого споживання. Вона відображає суспільні відносини людей з метою використання знарядь праці при здійсненні процесу виробництва продуктів. Таким чином, виробничу потужність створюють не засоби праці, а відповідні виробничі одиниці, в яких організаційно функціонують дані засоби праці.

Це дозволяє зробити висновок про те, що потужність відображає економічні відносини і можливості кожної виробничої одиниці як частини суспільного виробництва і являє собою економічну категорію. Таким чином, як економічна категорія виробнича потужність відображає виробничі відносини з метою використання сукупності, що організувалася з найбільш активного виду засобів праці — машин і обладнання для забезпечення максимального випуску продукції. Виробнича потужність об'єднання, підприємства (підрозділу) — це його потенційна спроможність випускати максимальну кількість продукції за одиницю часу роботи на встановлену дату з допомогою сукупності, що зорганізувалася з наявних у нього засобів праці, здатних погоджено функціонувати в часі і просторі, при досягнутому рівні їх технологічного засвоєння робітниками. Отже, сутність виробничої потужності розкривається повністю лише тоді, коли її розглядають як функцію сукупності, що зорганізувалася із засобів праці. Тоді вона буде характеризувати не тільки потенційну спроможність випускати максимальну кількість продукції підприємством, але і економічний потенціал цієї сукупності, що зорганізувалася із засобів праці. Під впливом науково-технічного прогресу в розвитку техніки відбуваються значні якісні зміни. Вони проявляються, в ускладненні техніки, збільшенні її одиничної потужності. Створюються і впроваджуються великі системи машин, здатні значно покращити ефективність підприємств і прискорити виробничий процес за рахунок його поточності, безперервності і гнучкості. В результаті, виникають якісно нові можливості формування і зростання виробничих потужностей діючих підприємств. Тому на даному етапі розглядається механізм зв'язку,щоб найбільш ефективно керувати цими процесами. Система машин — сукупний механізм, що складається з різнорідних виробничих машин, що взаємодіють при виготовленні одного або декількох видів виробів на різних стадіях виробничого процесу. Система машин підприємства складається з ряду підсистем, що мають свою специфіку в процесі виробництва і виконують певні функції в її межах. Тому на формування виробничої потужності підприємства значно впливає структура системи машин. Аналіз системи машин надасть інформацію про кількісний склад підсистеми, їхні якісні особливості, а також про організацію їхнього розташування в просторі і функціонування в часі. Необхідність такої організації зумовлюється тим, що система машин підприємства має динамічний характер, в ній відбуваються якісні і кількісні зміни, що безпосередньо відбиваються на обсязі виробничої потужності. Так, заміна зношеного або модернізація діючого обладнання, якщо його виробляти без врахування особливостей побудови даної системи, може в значній мірі вплинути на тривалість функціонування системи в цілому і її окремих елементів. Аналіз практики побудови окремих систем машин, формування виробничої потужності підприємства, вдосконалення організаційної побудови системи машин залежать від рівня пропорційності пропускної спроможності між машинами в окремій підсистемі. Отже, кількість, структура і продуктивність машин в підсистемах повинні бути підібрані так, щоб за одиницю часу вони могли виготовляти однакову кількість продукції.

Виробнича потужність: суть, визначальні факториВиробнича потужність — це максимально можливий випуск продукції, передбачений на певний період (декаду, місяць, квартал, рік) при заданій номенклатурі і асортименті з урахуванням оптимального використання наявного обладнання і виробничих площ, прогресивної технології, передової організації виробництва і праці. Економічне обгрунтування виробничої потужності — найважливіший інструмент планування промислового виробництва. Іншими словами, це потенційна можливість валового випуску промислової продукції. При формуванні виробничої потужності враховується вплив таких чинників, як номенклатура, асортимент, якість продукції, парк основного технологічного обладнання, середній вік обладнання і ефективний річний фонд часу його роботи при встановленому режимі, розмір виробничих площ і т. п. Від виробничої потужності залежить ступінь задоволення ринкового попиту, що може змінюватися від обсягу, номенклатури і асортименту, тому виробнича потужність повинна передбачати гнучкість всіх технологічних операцій, тобто можливість вчасно перебудувати виробничий процес в залежності від зростання конкурентноспроможності продукції, зміни обсягу, номенклатури і асортименту. Виробнича потужність розраховується по повному переліку номенклатури і асортименту продукції що випускається. В умовах багатономенклатурного виробництва, коли продукція, що випускається характеризується сотнями найменувань виробів, кожне з яких відрізняється не тільки за призначенням або конструктивними особливостями, але і технологією виготовлення, здійснюються згруповування всієї номенклатури створюваної продукції і вибір виробу-представника. Виробнича потужність розраховується по ведучих виробничих цехах, дільницях і обладнанні з урахуванням кооперації ,що склалася і заходів по ліквідації “вузьких місць”. До ведучого підрозділу відносяться підрозділи, в яких виконуються основні технологічні операції з виготовлення планової продукції. Під “вузьким місцем” розуміють невідповідність потужності окремих цехів, дільниць, груп обладнання мінімальної потужності відповідного підрозділу, дільниці або групи обладнання. Виникнення вузького місця є наслідком неспівпадіння між цехами, дільницями або групами обладнання. Коефіціент співпадіння розраховується за формулою: (1.1) Де Кс — коефіціент співпадіння; M1 і М2 — потужність ведучих цехів і дільниць, од.; Ру питомі витрати продукції першої операції (цеху, дільниці) для виготовлення продукції другої, шт., т, і т. П. Усунення вузького місця здійснюється під впливом організаційно-технічних заходів, що розробляється в двох напрямках, тобто з врахуванням і без врахування здійснення додаткових капітальних вкладень. До другого напрямку відносять заходи з введення невстановленого обладнання, збільшення змінності роботи обладнання, залучення додаткової робочої сили, розширення багатостанкового обслуговування, скорочення внутрізмінних простоїв, перерозподілу деталей на взаємозамінне обладнання з меншим рівнем його використання. Розрахунок виробничої потужності здійснюється також за всіма виробничими підрозділами промислового підприємства починаючи з нижчої виробничої ланки до вищої, тобто від верстату до групи взаємозамінного обладнання, далі до дільниці, від дільниці до цеху основного виробництва, від цеху до підприємства вцілому.

За наявност зазначених пдстав  умов матеральна вдповдальнсть може бути покладена незалежно вд притягнення працвника до дисциплнарно, адмнстративно чи кримнально вдповдальност. На працвникв не може бути покладена вдповдальнсть за шкоду, яка вдноситься до категор нормального виробничо-господарського риску, а також за неодержан пдпримством, установою, органзацю прибутки  за шкоду, заподяну працвником, що перебував у стан крайньо необхдност. Працвник, який заподяв шкоду, може добровльно покрити  повнстю або частково. За згодою власника або уповноваженого ним органу працвник може передати для покриття заподяно шкоди рвноцнне майно або поправити пошкоджене. Стаття 131 Обов'язки власника або уповноваженого ним органу та працвникв по збереженню майна Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний створити працвникам умови, необхдн для нормально роботи  забезпечення повного збереження дорученого м майна. Працвники зобов'язан бережливо ставитися до майна пдпримства, установи, органзац  вживати заходв до запобгання шкод

1. Капітал і виробничі фонди підприємства

2. Резерви збільшення випуску та реалізації продукції

3. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

4. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

5. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

6. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства
7. Аналіз руху грошових коштів промислового підприємства
8. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

9. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

10. Загальна характеристика комунального підприємства Сумської обласної ради "Підприємство виробничо-технологічної комплектації"

11. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

12. Статистичні показники виробничої діяльності підприємства

13. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

14. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

15. Бізнес-план підприємства

16. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов
Треугольные цветные карандаши, 24 цвета ( с точилкой ).
Мягкие цветные карандаши треугольной формы, 24 цвета в комплекте с точилкой.
423 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сумка-мини для раскрашивания "Клатч", арт. 01948.
Набор для раскрашивания содержит текстильный пенал-клатч, застегивающийся на молнию, а также пять цветных водостойких маркеров. На обеих
359 руб
Раздел: Косметички, кошельки

17. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

18. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

19. Розробка підприємства LOMAPAK

20. Фінанси підприємства контрольна

21. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

22. Формування основних фондів підприємства
23. Інтегральна ефективність діяльності підприємства
24. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

25. Оцінка фінансового стану підприємства

26. Персонал підприємства

27. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

28. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

29. Управління утворенням прибутку підприємства

30. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

31. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

32. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

Сменный фильтр "Барьер-4" (3 штуки).
Сменная кассета Барьер-4 «для водопроводной воды» прекрасно подходит для использования на кухне в городской квартире. Высококачественный
674 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор "Геометрические тела", тип 1 (7 штук).
Все детали выполнены из натуральной древесины, имеют гипоаллергенное лаковое покрытие. С помощью этого пособия ребенок на уроках логики,
454 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шарики, 50 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 8 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
497 руб
Раздел: Шары для бассейна

33. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

34. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

35. Витрати підприємства

36. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

37. Економічна оцінка активу балансу підприємства

38. Облік активної частини балансу підприємства
39. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"
40. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

41. Організація і методика аудиту доходів підприємства

42. Організація облікової політики підприємства

43. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

44. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

45. Фінансова звітність підприємства

46. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

47. Аудит підприємства

48. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

Набор для обучения "Учись считать", 128 штук.
Материал: дерево. В наборе: счётные палочки - 20 штук. Круги - 30 штук. Квадраты - 30 штук. Треугольники равносторонние - 10
320 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Беговел "Funny Wheels Rider Classic" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в обучении,
2500 руб
Раздел: Беговелы
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1432, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые

49. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

50. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

51. Аналіз програмного забезпечення підприємства

52. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

53. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

54. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами
55. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert
56. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

57. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

58. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

59. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

60. Виробнича програма підприємницької зовнішньоекономічної діяльності

61. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

62. Непрямі податки підприємства

63. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

64. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

Подушка с наполнителем "Лебяжий пух. Стандарт", 50x70 см.
Размер: 50x70 см. Цвет: синий. Ткань: 100% хлопок. Наполнитель: заменитель лебяжьего пуха - микроволокно DownFill.
1047 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Конструктор-присоска "Sibelly. Животные", 54 элемента.
Конструктор - присоска "Sibelly" (Сибелли) – это комплект ярких разноцветных присосок различной формы. Благодаря липучкам все
740 руб
Раздел: Мягкий конструктор
Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей

65. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

66. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

67. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

68. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

69. Управління ціновою політикою підприємства

70. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")
71. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України
72. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

73. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

74. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

75. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

76. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

77. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

78. SWOТ-аналіз підприємства

79. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

80. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

Переносная люлька-кокон Фея, цвет: красная, арт: ФЕЯ_0005605-2.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Пазл Maxi "В аэропорту", 40 элементов.
Пазлы от Castorland — это не только интересное, но и очень полезное для развития логики и мышления занятие. Пазл изготовлен из
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)

81. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

82. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

83. Напрями стратегічного зростання підприємства

84. Операційна діяльність підприємства

85. Операційний менеджмент підприємства

86. Організаційна структура управління персоналу підприємства
87. Організація управління персоналом підприємства
88. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

89. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

90. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

91. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

92. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

93. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

94. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

95. Управління корпоративною власністю підприємства

96. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

Фоторамка на 10 фотографий Alparaisa С32-019 "Love", 69x35,5 см (белый).
Размеры рамки: 69х35,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 6 штук, - 10х15 см, 4 штуки. Фоторамка-коллаж для 10-ти фотографий. Материал:
743 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Россия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Асборн - карточки. 100 занимательных игр в путешествиях.
Увлекательный набор «100 занимательных игр в путешествиях» создан специально для маленьких путешественников! В наборе ты найдешь
493 руб
Раздел: География, путешествия

97. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

98. Бізнес-план фото-підприємства

99. Аналіз господарської діяльності підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.