Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Формування податкової системи України

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Реферат на тему:”Формування податкової системи України” Студента ІІI курсу,9 групи, спеціальності 6507 факультету Управління персоналом та маркетингу Рогового Дмитра Валерійовича Київ-2010 Зміст Вступ 1. Сутність та економічні функції податків. Принципи оподаткування 2. Види податків, їх ставки 3. Податкова система. Особливості податкової системи України Висновки Список використаної літератури Вступ Податки – обов'язкові платежі в бюджет, які вилучаються державою з фізичних та юридичних осіб. Податки виникли одночасно із становленням держави. Це питання є актуальним на цей час, оскільки за допомогою податків і зборів забезпечується близько 90% надходжень у центральний державний бюджет і більше 70%-у місцевий. Таким чином, у бюджеті акумулюється 40–60% національного доходу. Загалом в Україні налічується майже 35 видів центральних та місцевих податків, сплата яких залежить від виду діяльності підприємства. До прямих податків належать податок на прибуток підприємства, плата за землю, податок з власників транспортних засобів, плата за майно підприємств. До непрямих – ПДВ, акцизний збір, мито. За внесками до державних пільгових фондів належать такі види податків: внески в пенсійний фонд, фонд соціального страхування, фонд зайнятості, інноваційний фонд, на будівництво та експлуатацію автомобільних шляхів. Крім того, підприємства виробничого профілю вносять плату за забруднення довкілля, за спеціальне використання природних ресурсів, державне мито, а також місцеві податки і збори. 1 Сутність та економічні функції податків. Принципи оподаткування Податки – це обов'язкові платежі, що їх встановлює держава для юридичних і фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, які забезпечують фінансування державних витрат. Це важлива складова фінансової системи. За допомогою податків формуються фінансові ресурси держави. Податкова система регламентується відповідними законодавчими актами, які встановлюють конкретні методи і правила стягнення податків. Рисунок 1.1 – Структура податкової системи Кожний податок має обов`язкові елементи. До них відносяться: суб`єкт податку або платник – особа, на яку законом покладено обов`язок сплачувати податок; об`єкт податку – доход або майно, з якого нараховується податок (заробітна плата, прибуток, майно, цінні папери і т. п.); джерело податку – дохід, за рахунок якого сплачується податок; ставка податку – розмір податку, який припадає на одиницю оподаткування (грошова одиниця доходу, одиниця земельної площі і т. п.). У практиці оподаткування розрізняють тверді, пропорційні, прогресивні і регресивні ставки податків. . Тверді ставки встановлюються в абсолютній сумі на одиницю обкладання незалежно від розміру доходу (наприклад, за тонну нафти, за 1 куб. м газу). Пропорційні – діють в однаковому відсотковому відношенні до об`єкта податку без врахування диференціації його величини. Прогресивні ставки – середня ставка прогресивного податку підвищується у міру зростання доходу.

Регресивні ставки – середня ставка регресивного податку знижується у міру зростання доходу. Існують такі підходи до встановлення податкових ставок: Універсальний – для всіх платників встановлюється єдина податкова ставка; Диференційований – для різних платників існують різні рівні ставок. джерело сплати податку – фінансовий фонд суб’єкта оподаткування, за рахунок якого відбувається сплата податку. Як правило, джерелом можуть виступати прибуток, валовий доход, чистий доход фізичної особи тощо. податкова пільга – законодавчо закріплене повне або часткове звільнення від сплати податків. зборів та інших обов’язкових платежів. Накопичені у державі матеріальні блага розподіляються суспільством на користь держави для виконання останньою властивих їй функцій – оборони, охорони правопорядку, підтримки соціальної рівноваги тощо. Таким чином, сутність податків полягає в обов’язковому перерозподілі національного доходу з метою формування державних фінансових фондів. Особливістю податків є їх примусовий, обов’язковий характер, який не потребує зустрічної індивідуальної платності з боку держави. Суспільне призначення податків виявляється в тих функціях, які вони виконують. У спеціальній літературі автори називають різні функції податків. Найбільш поширеним є погляд, що податки виконують дві основні функції – фіскальну та економічну. Фіскальна полягає в формуванні грошових доходів держави. Гроші потрібні їй на утримання державного апарату, армії, розвитку науки і техніки, підтримку дітей, літніх і хворих людей. Із зібраних у вигляді податків і зборів коштів держава покриває витрати на освіту, будує школи, вищі учбові заклади, дитячі будинки, платить зарплату викладачам і стипендію студентам. Частина коштів йде на охорону здоров`я. З цього ж джерела і витрачаються гроші на будівництво державних підприємств, споруд, доріг, захист навколишнього середовища. Економічна функція податків полягає у впливі через податки на суспільне відтворення, тобто охоплює будь-які процеси в економіці країни, а також соціально-економічні процеси в суспільстві. Податки в цій функції можуть відігравати стимулюючу, обмежуючу і контролюючу роль. Наприклад, не обкладати податком частину прибутку, яка піде на впровадження нової техніки, що сприяє науково-технічному прогресу. А не обкладаючи податком частину прибутку, яка йде на благодійну діяльність, держава стимулює підприємства до вирішення соціальних проблем. Значне підвищення податків здатне не тільки обмежити, але й зробити беззмістовною підприємницьку діяльність. Функції податків взаємопов`язані. Ріст податкових надходжень до бюджету, тобто реалізація фіскальної функції, створює матеріальну можливість для здійснення економічної ролі держави, тобто економічної функції податків. У той же час досягнуте в результаті економічного регулювання прискорення розвитку і росту дохідності виробництва дозволяє державі отримати більше коштів. Це означає, що економічна функція податків сприяє здійсненню фіскальної, зміцнює її. Окрім цих функцій існують наступні: регулююча (шляхом зміни податкових ставок, запровадження одних податків та зміни інших, зміни джерел та розмірів інвестицій, рівня цін, структури галузей народного господарства та ін.)

; стимулююча (стимулювання впроваджень науки і техніки у виробництво, створення ефективних стимулів діяльності підприємств тощо); розподільча (певний перерозподіл національного доходу на користь бідних верств населення). Основними принципами оподаткування є обов'язковість, стабільність (податки найкраще виконують свої функції за умов незмінності податкових ставок і основних видів податків протягом не менше 5–7 років), прогресивність (податковий тягар повинен відносно рівномірно розподілятись залежно від величини отримуваних доходів), простота (система оподаткування має бути простою, зрозумілою для платників, а утримання податкових служб – недорогим) та ін. Під податком і збором (обов'язковим платежем) до бюджетів та до державних цільових фондів (в Україні) слід розуміти обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами України про оподаткування. Державні цільові фонди – це фонди, які створені відповідно до законів України і формуються за рахунок визначених законами України податків і зборів (обов'язкових платежів) юридичних осіб незалежно від форм власності та фізичних осіб. 2 Види податків, їх ставки Кожна країна має свою податкову систему, проте існують три основні групи податків, які є спільними для всіх країн: за встановленням, за місцем їх використання і за принципами їх встановлення (рисунок 1.2). Рисунок 1. 2 – Види податків Залежно від встановлення їх ставок податки поділяють на пропорційні – ґрунтуються на твердих ставках, які встановлюють на однаковий у відсотковому відношенні до об’єкта податку доход без урахування диференціації величини; прогресивні–величина ставок залежить від зростання доходу; регресивні – передбачають зниження величини ставки податку зі зростанням доходу. За місцем використання податки класифікують на загальні, специфічні і місцеві. Загальні податки використовують на фінансування поточних і капітальних вкладень з державного бюджету. Специфічні податки мають цільове призначення (наприклад, відрахування на соціальне страхування). Місцеві податки стягуються лише в межах певної території. До них належать ринковий збір, плата за паркування машин, готельний збір, податок з реклами тощо. До загальнодержавних належать такі податки і збори: - Акцизний збір - Податок на додану вартість - Мито - Державне мито - Податок на нерухоме майно - Плата (податок) за землю - Рентні платежі - Податок на прибуток підприємств, у тому числі дивіденди, що сплачуються до бюджету державними некорпоративними, казенними або комунальними підприємствами - Податок на доходи фізичних осіб - Податок на промисел - Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів - Збір за забруднення навколишнього середовища - Збір на обов’язкове пенсійне страхування - Гербовий збір - Фіксований сільськогосподарський податок - Збір за спеціальне використання природних ресурсів - Збір до Державного інноваційного фонду - Збір за проведення гастрольних заходів - Єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України.

Після переходу влади в Україні у листопаді 1918 року до Директорії на чолі з В. Винниченком та С. Петлюрою основною грошовою одиницею відновленої Української Народної Республіки знову було проголошено гривню. Міністром фінансів уряду Директорії було обрано Б. Мартоса. 4 січня 1919 р. видано закон, спрямований на стабілізацію грошової системи України. Згідно з цим законом було необхідно: • встановити єдину (уніфіковану) грошову систему в Україні; 500 гривень.УНР, 1918 р. • припинити дію грошових засобів іноземних держав як засобів платежу в Україні; • вилучити з обігу російські царські, думські гроші (окрім дрібних номіналів); • провести обмін усіх російських грошей на українські до 15 лютого 1919 р. Проте з великим запізненням згідно із законом Директорії УНР від 4 січня 1919 року українські гроші було визнано єдиним законним засобом виплат на території України. І хоч українська влада швидко втратила більшу частину території, все ж українські гроші мали більшу купівельну вартість, аніж «керенки», більшовицькі рублі чи «денікінки»

1. Податкова система України: теорія і практика становлення

2. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

3. Банківська система України

4. Грошова система України

5. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

6. Банківська система України
7. Бюджетна система України
8. Національна депозитарна система України

9. Правова система України

10. Судова система України. Конституційний Суд України

11. Виборчі системи України

12. Організаційна структура митної системи України

13. Бюджетна система України

14. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

15. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

16. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

Бумага для пишущих машин, А3, 2500 листов.
Бумага предназначена для использования в минитипографиях, печати на ризогрофах и т.д. Формат А3. Цвет – серый Плотность бумаги – 48
888 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Заварочный чайник "Mayer & Boch", стекло 900 мл + сито.
Заварочный чайник MAYER BOCH изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Коврик для выпечки силиконовый, 38х28 см.
Материал: силикон. Размер: 38х28 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
377 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

17. Фінансова система України

18. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

19. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

20. Податкова політика України

21. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

22. Організаційна система управління природокористуванням України
23. Формування бюджетів фондів соціального страхування України
24. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

25. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

26. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

27. Система цивільного права України

28. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

29. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

30. Стандарти системи освіти України та Великої Британії

31. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

32. Історія становлення митної системи на теренах України

Увлекательная настольная игра "Цветариум", новая версия.
Игроки будут совершать много интересных действий: высаживать цветы на клумбах, выкорчёвывать их в случае необходимости, устраивать своим
712 руб
Раздел: Карточные игры
Сковорода "Mayer & Boch" (гранитное покрытие), 24 см.
Материал: алюминий, гранитное покрытие. Внутреннее покрытие: антипригарное гранитное покрытие. Диаметр: 24 см. Высота борта: 4,5
824 руб
Раздел: Сковороды с керамическим покрытием
Насадка на унитаз "Roxy-Kids" с ножками и ступенькой.
Позволяет отказаться от использования обычного детского горшка Легко собирается и разбирается для транспортировки. Ступенька с
2117 руб
Раздел: Сиденья

33. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

34. Грошова система Російської імперії на теренах України у XVIII-XIX столітті

35. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

36. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України

37. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

38. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
39. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)
40. Політичні права і свободи громадян України

41. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

42. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

43. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

44. Історія України

45. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

46. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

47. Період гетьманщини України

48. Центральна Рада і пролетаріат України

Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Канистра-умывальник, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
473 руб
Раздел: Баки, канистры
Самоклеящиеся этикетки "Europe 100", универсальные, 210x297 мм, белые, 100 листов.
Диапазон применения широк: от наклеек на конверты до маркировки на производстве. Совместимы с лазерными и струйными принтерами и
695 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

50. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

51. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

52. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

53. Податкова система Франції

54. Олігополія. Антимонопольне законодавство України
55. Основні напрямки зовнішньої політики України
56. Господарське право України

57. Конституційний суд України

58. Цивільне право України

59. Суверенітет України

60. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

61. Проект кримінального кодекса України

62. Бюджетна ситема України

63. Державний бюджет України і бюджетне право

64. Сбалансованість бюджета України

Набор для специй "Садовая ягода", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений

65. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

66. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

67. Інтеграція України у світове господарство

68. Використання трудових ресурсів Західної України

69. Міжнародний ринок туристичних послуг України

70. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки
71. Особливості перехідної економіки України
72. Роль і значення АПК для господарства України

73. Авіаційний транспорт України

74. Чорна металургія України

75. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

76. Грошові розрахунки в господарському обороті України

77. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

78. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

79. Закон україни про міліцію

80. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

Игра интерактивная "Супер магический Джинн".
Интерактивная игрушка "Супер магический Джинн" умеет без малейшего труда угадывать задуманные слова, поэтому ребенку придется
1549 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей
Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты

81. Заповідники України

82. Культура та побут населення України

83. Легка промисловість України i транспорт

84. Сільське господарство i харчова промисловість України

85. Електроенергетика України

86. Регіональний розвиток харчової промисловості України
87. Зародження партійно-радянської преси України
88. Проблеми золотоносності надр України

89. Вулкани Сонячної Системи укр

90. Легка промисловість України укр

91. Элементы структурной системы /Укр./

92. Верховна Рада України в системі органів влади

93. Ґрунти України

94. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

95. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

96. Етикет України та Росії

Детская горка, цвет: красный/желтый, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки
Магнитная игра для путешествий "Волшебный лес".
Уникальная логическая игра-головоломка для отличного времяпрепровождения и тренировки ума. Имеет компактное игровое поле с магнитными
530 руб
Раздел: Игры на магнитах
Папка для тетрадей "Кошечка", А4.
Папка для тетрадей формата A4, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
359 руб
Раздел: Папки для тетрадей

97. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

98. Національний банк України

99. Національний банк України та особливості його функціонування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.