Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО ЗЕЙДО ФІРАС МАЗЕН УДК 615. 281.8:615.322:615.454].014.2:615.074/.076 ОПРАЦЮВАННЯ СКЛАДУ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВАГІНАЛЬНИХ СУПОЗИТОРІЇВ ПРОТИВІРУСНОЇ ДІЇ З ПРОТЕФЛАЗІДОМ 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук Львів – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрах технології ліків і біофармації та клінічної лабораторної діагностики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Міністерства охорони здоров’я України. Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, професор Калинюк Тимофій Григорович Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра технології ліків і біофармації, завідувач кафедри. Офіційні опоненти: доктор фармацевтичних наук, професор Грошовий Тарас Андрійович Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, кафедра фармацевтичних дисциплін, завідувач кафедри; кандидат фармацевтичних наук, доцент Попович Валерій Павлович Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра аптечної та промислової технології ліків, доцент кафедри. Захист відбудеться 23.05.2008 року о 13 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.600.02 у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького за адресою: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців. Автореферат розісланий 22.04.2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Гасюк Г.Д. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. На даний час спостерігається широке розповсюдження вірусів, причому значно збільшується захворюваність герпетичною інфекцією. Герпетична інфекція є однією з найбільш розповсюджених форм вірусних хвороб на планеті [Т.С.Брезжинова, Т.И.Юрлова,1996; В.М.Гранитов, 2001; Russel Waddel, 2002]. Для даних вірусів характерна персистенція їх в клітинах господаря та інтеграція в геном клітини. Вони мають здатність викликати гостру, персистентну або латентну форму вірусної інфекції. У паравертебральних сенсорних гангліях віруси можуть зберігатись у латентній формі протягом тривалого часу і при несприятливих для організму періодах можуть дисемінувати в органи-мішені (органи урогенітальної системи та інші) . Проблема лікування вірусних захворювань і створення ефективних лікарських засобів є однією із актуальних у сучасній медицині та фармації. Вітчизняною промисловістю випускається противірусний препарат Протефлазід, який дозволений до медичного застосування наказом МОЗ України за № 30 від 31.01.2002 р. В аптечну мережу даний препарат надходить тільки у вигляді крапель, однак використання Протефлазіду у вигляді крапель не завжди ефективно вирішує проблему лікування вірусних захворювань, тому актуальним є опрацювання складу та технології нових ефективних засобів з Протефлазідом для місцевого застосування.

Перспективною лікарською формою для місцевого застосування є супозиторії, які займають значне місце в номенклатурі сучасних лікарських форм [И.В. Алексеева, 2003; Л.І.Щебликіна, 2003; V.Alle Loyd, 2007]. Перспективність цієї лікарської форми стає більш очевидною, якщо врахувати, що деякі лікарські речовини, прийняті всередину, інактивуються травними соками, травмують шлунково-кишковий тракт і печінку. У ряді випадків лікарські речовини, введені у вигляді супозиторіїв, надходять у кров швидше, ніж при підшкірному введенні, і проявляють терапевтичний ефект у менших дозах, причому супозиторії можуть мати не тільки місцеву, а й резорбтивну дію. На фармацевтичному ринку України асортимент супозиторіїв з противірусною дією обмежений, тому опрацювання вітчизняного противірусного засобу у формі супозиторіїв є доцільним і актуальним. Важливою проблемою імунофармакології є дослідження препаратів з імунотропною дією для вияснення спрямованості їх коригуючого ефекту, а також для розуміння виникаючих факторів міжклітинної кооперації під дією досліджуваних лікарських засобів . Найбільш інформативним із доступних функціональних тестів є визначення здатності лімфоїдних клітин відповідати проліферацією на дію мітогенних лектинів і досліджуваних лікарських засобів . Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-таційна робота виконана згідно з планом проблеми „Фармація” МОЗ України і є фрагментом комплексних науково-дослідних робіт Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (шифр теми ІН 10.06.0001.01, номер державної реєстрації 0101U009227 та шифр теми ІН 21.00.002.05, номер державної реєстрації 0105 U007868). Мета і задачі дослідження. Метою роботи була розробка науково обгрунтованого складу, технології та методик контролю якості вагінальних супозиторіїв з Протефлазідом, а також вивчення можливості використання культури клітин крові для дослідження імунної активності розчинних лікарських засобів. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання: вивчити асортимент лікарських засобів противірусної дії, зареєстрованих в Україні; проаналізувати дані літератури щодо застосування Протефлазіду як лікарського засобу; обґрунтувати вибір лікарської форми для Протефлазіду; розробити оптимальний склад та технологію супозиторіїв з Протефлазідом; встановити основні показники якості супозиторіїв з Протефлазідом, обґрунтувати терміни та умови їх зберігання; розробити проект технологічної інструкції на виготовлення супозиторіїв з Протефлазідом та апробувати його в умовах аптеки; розробити технологічну і апаратурну схеми виробництва супозиторіїв з Протефлазідом та аналітичну нормативну документацію на запропонований лікарський засіб; вивчити деякі імунокоригуючі властивості Протефлазіду на культурі клітин людського організму і порівняти досліджувані властивості Протефлазіду з властивостями загальноприйнятого адаптогена – екстракту елеутерокока. Об’єкт дослідження – лікарський засіб з Протефлазідом у вигляді вагінальних супозиторіїв; культура клітин крові людського організму.

Предмет дослідження - розробка науково обґрунтованого складу і технології супозиторіїв для вагінального застосування на основі рослинного екстракта Протефлазід, призначених для лікування вірусних захворювань урогенітальної системи; показники якості та безпеки; імунофармакологічні дослідження Протефлазіду. Методи дослідження. Для вирішення поставлених у роботі завдань застосовувались загальноприйняті органолептичні, фізико-хімічні, технологічні (вивчення температури топлення, розпадання, розчинення тощо), біофармацевтичні (метод „агарових циліндрів”, метод „агарових пластинок”), мікробіологічні та біологічні (вивчення мікробіологічної чистоти, місцевоподразнюючої дії) методи досліджень, а також реакція бласттрансформації лімфоцитів (БТЛ) з використанням фітогемаглютиніну (ФГА), як активатора трансформації; імунофлюоресцентне визначення фенотипу клітин після бласттрансформації за допомогою моноклональних антитіл; електрофорез на ацетатцелюлозі сироваток крові донорів, лейкоцити яких потім використовувались для БТЛ (паралельно електрофорез культуральної рідини після БТЛ); визначення імуноглобулінів (Ig A, Ig M, Ig G) сироваток крові і культуральної рідини після БТЛ; імуноферментне визначення концентрації гама-інтерферону, 1b-інтерлейкіну в сироватках крові та культуральній рідині після БТЛ. Статистичний аналіз одержаних результатів проводили за допомогою комп'ютерного пакету &quo ;S a is ica&quo ; 5.0. Наукова новизна одержаних результатів. Запропоновано оптимальний склад і технологію вагінальних супозиторіїв противірусної дії з Протефлазідом (одержано деклараційний патент на корисну модель &quo ;Супозиторій противірусний&quo ; А 61К9/02 від 17.01.2005р.). Опрацьовані методики ідентифікації та визначення кількісного вмісту діючих речовин, що ввійшли до проекту аналітичної нормативної документації. Вперше запропоновано вивчення імунокоригуючих властивостей Протефлазіду на культурі клітин людського організму з наступним фенотипуванням трансформованих клітин імунофлюоресцентним методом за допомогою моноклональних антитіл та дослідженням культуральної рідини (після бласттрансформації). Проведено оригінальне порівняння імунокоригуючих властивостей Протефлазіду та екстракта елеутерокока на лімфоцити людини. Протефлазід, перебуваючи в контакті з лейкоцитами і білками протягом 3 днів, не денатурує білки та імуноглобуліни, а також не активує В-лімфоцити до продукції імуноглобулінів. Протефлазід має виражений імунокоригуючий вплив на лімфоцити людини, знижуючи апоптозозалежність лімфоцитів, активізуючи продукцію гама-інтерферону і є супресором прозапального цитокіна (1в – інтерлейкіну). Практичне значення одержаних результатів. Створено новий оригінальний лікарський засіб з Протефлазідом у вигляді супозиторіїв для вагінального застосування. Запропоновано застосування супозиторіїв з Протефлазідом як засобу для лікування вірусних захворювань урогенітальної системи. Розроблено проект аналітичної нормативної документації (АНД) на вагінальні супозиторії з Протефлазідом. Розроблено технологічну інструкцію та апробовано технологію супозиторіїв в умовах аптек (акти про апробацію від 12.0

Що дає повне право для дослідження його залучати індійський матеріал, мовний та історичний, оскільки переконливо витлумачити його з української та слов’янських мов поки що не вдається. Істотне, на нашу думку, й те, що біля Панікарчі виявлено залишки поселення трипільської культури, а в ній дослідники знаходять чимало спільного з культурою стародавніх індійців, особливо з хараппською культурою, інакше — цивілізацією долини Інду. В усякому разі, коли в квітні 1997 року співробітники Археологічної служби Індії, тієї самої, першим директором якої був Джон Маршалл — відкривач Індської цивілізації, переглянули деякі опубліковані в періодиці матеріали з трипільської культури, то відразу й без будь-який коментарів з українського боку заявили, що це пам’ятки хараппського типу. Що й собі якоюсь мірою підтверджує необхідність залучення індійського матеріалу для з’ясування походження і значення прізвища Панікар, причому матеріалу найдавнішого, ще часів «Ріґведи». Що ж може означати прізвище Панікар у індійців? У них це двокомпонентне прізвище, складається з пані+кар, де — кар суфікс діяча, семантично тотожний українським суфіксам —ій, — ач/-яч, — тель, — роб тощо

1. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

2. Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук синтезованих на основі LaBa2Cu3O7 та SmBa2Cu3O7

3. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

4. Методи та етапи статистичного дослідження

5. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

6. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі
7. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла
8. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

9. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

10. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

11. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

12. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

13. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

14. Дослідження та розробки на підприємстві

15. Технології навчання як дослідження

16. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры
Магнитный театр "Колобок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Колобок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Компрессор для подкачки шин С-12.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
732 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

17. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

18. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

19. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

20. Дослідження харчування

21. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

22. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./
23. Про методи дослідження малих річок
24. Спектральні наземні дослідження

25. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

26. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

27. Палеоантропологічнi дослідження

28. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

29. Докази та доказування в кримінальному процесі

30. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

31. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

32. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

Столик универсальный "Раскладушка".
"Раскладушка" - это многофункциональный складной столик, который с лёгкостью устанавливается и разбирается. Его можно
1083 руб
Раздел: Столы, тумбы
Простыня на резинке "Лимон", 90x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
571 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Подвесные качели "Кассон".
Подвесные детские качели изготовлены из прочного жгута и пластиковых разноцветных деталей. Размер: 48х48х24 см. Материал:
394 руб
Раздел: Качели

33. Теорія і методологія дослідження управління

34. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

35. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

36. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

37. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

38. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)
39. Дослідження методів інтерполяції
40. Дослідження методів чисельного інтегрування

41. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

42. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

43. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

44. Палеонтологічні дослідження

45. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

46. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

47. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

48. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

Датчик протечки воды "Сирена AL-150", напольный 90 дБ, батарейка в комплекте.
Датчик протечки воды Сирена AL-150 предупредит вас о появлении воды. Его следует размещать на полу или в месте, где вода появится при
444 руб
Раздел: Прочее
Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие

49. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості

50. Кабінетні методи маркетингових досліджень

51. Маркетингове дослідження

52. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

53. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

54. Маркетингові дослідження
55. Маркетингові дослідження з використанням анкети
56. Маркетингові дослідження на підприємстві

57. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

58. Товарознавчі аспекти дослідження ринку взуття

59. Дослідження асортименту пральних машин

60. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

61. Дослідження поведінки споживачів

62. Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)

63. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

64. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

Рюкзак "Max Steel", 42x29x15 см.
Материал: полиэстер, 600 ден. Размер: 42x29x15 см. Уплотненная спинка, широкие мягкие регулируемые лямки, 1 отделение, 2 боковых кармана,
671 руб
Раздел: Без наполнения
Поильник в комплекте с трубочкой "Малышарики", от 6 месяцев, 360 мл.
Поильник с трубочкой идеально подойдет для подросшего Малыша. Поильник удобно брать с собой на прогулку или в гости. Мягкая силиконовая
381 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Полотенце вафельное "Сластена полосатка", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Сластена полосатка". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

65. Методи психофізіологічних досліджень

66. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

67. Променеве дослідження травної системи

68. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

69. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

70. Променеве дослідження щитоподібної залози
71. Дослідження аспектів управління якістю продукції
72. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

73. Методи дослідження затрат робочого часу

74. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

75. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

76. Методологія науково-педагогічного дослідження

77. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

78. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

79. Організація і структура наукових досліджень

80. Методи політичних досліджень

Насадка на кран "Палитра", светодиодная.
Светодиодная насадка «Палитра» включается под напором воды и, в зависимости от ее температуры, подсвечивает проходящий поток в синий,
490 руб
Раздел: Ванная
Чайник эмалированный "Шиповник" EM-40X1/45, с керамической ручкой, 4 л.
Объем: 4 л. Внешнее высокопрочное трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
1323 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Папка для труда, А4, на липучке.
Удобная папка для уроков труда на липучках. Полностью раскрывается. Внутри папки находится большое отделение с прозрачным окном, а также
366 руб
Раздел: Папки для труда

81. Дослідження рухів зубообробного вестата

82. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

83. Організація патопсихологічного дослідження

84. Структура психологічного дослідження

85. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

86. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості
87. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку
88. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

89. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

90. Педагогічний експеримент як метод дослідження

91. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

92. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

93. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

94. Програма соціологічного дослідження

95. Аналітичне дослідження кривошипно-шатунного механізма автомобільних двигунів

96. Дослідження електричного кола змінного струму з паралельним з’єднанням віток

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Игра магнитная "Одевашки. Лиза".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Лизу. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

97. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів зіркою

98. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження

99. Дослідження фототранзистора


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.