Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Властивості кальційактивованих та АТФ–індукованих калієвих струмів мембрани міоцитів taenia caeci морської свинки

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ІМ. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ НЕСІН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ УДК 577.352:612.73 ВЛАСТИВОСТІ КАЛЬЦІЙАКТИВОВАНИХ ТА АТФ – ІНДУКОВАНИХ КАЛІЄВИХ СТРУМІВ МЕМБРАНИ МІОЦИТІВ ТAE IA CAECI МОРСЬКОЇ СВИНКИ 03.00.02 - біофізика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук КИЇВ – 2008 Дисертацією є рукопис Роботу виконано у відділі нервово-м’язової фізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України Науковий керівник: академік НАН України, доктор медичних наук професор Шуба Михайло Федорович зав. відділом нервово-м’язової фізіології Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Соловйов Анатолій Іванович головний науковий співробітник Інституту фармакології та токсикології АМН України; доктор біологічних наук, професор Мірошниченко Микола Степанович зав. кафедри біофізики, біологічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Захист відбудеться “5” лютого 2008 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д-26.198.01 при Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України за адресою: 01024, м. Київ, вул. Богомольця, 4. З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України за адресою: 01024, м. Київ, вул. Богомольця, 4. Автореферат розісланий “5” січня 2008 р. Вчений секретар Спеціалізованої вченої ради, доктор біологічних наук З.О. Сорокіна-Маріна ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Основні функції кишечнику тісно пов’язані з його моторикою (сегментарне скорочення та перистальтичні хвилі), і забезпечується узгодженою роботою гладеньких м’язів поздовжнього та кільцевого шару стінки кишки. Моторна функція кишечнику надзвичайно важлива для процесів травлення та всмоктування поживних речовин. Вона забезпечує підвищення внутрішньокишкового тиску, що сприяє фільтрації розчинів з порожнини кишечнику до крові і лімфи та переміщення залишків хімуса за рахунок перистальтики по кишечнику. При багатьох патологічних процесах в травній системі відбувається порушення транзиту вмісту кишечнику. Ці порушення виступають головними причинами виникнення таких ускладнень, як післяопераційні парези, метеоризм, абдомінальний біль та запори. Тому гладенькі м’язи кишечнику є одним із важливих об’єктів дослідження фундаментальної та прикладної науки. Питання, що стосуються механізмів регуляції тонусу, скорочення та розслаблення гладеньких м’язів з боку вегетативної нервової системи, були і залишаються центральними для фізіології, біофізики та фармакології м’язів. Одним з медіаторів гальмування інтестинальних гладеньких м’язів є аденозин-5’-трифосфат (АТФ), який викликає гіперполяризацію мембрани гладеньком’язових клітин (ГМК), пригнічення спонтанної активності і, як наслідок, розслаблення м’язів (Bur s ock e al. 1963). Вперше пуринергічне гальмування вдалося заблокувати апаміном (токсин з отрути бджоли) у відділі Шуби М.Ф. (Владимирова, Шуба 1978).

Пізніше в лабораторії Барнстока було показано, що апамін блокує калієву провідність мембрани (Ba ks e al. 1978). Вважається, що пуринергічне гальмування опосередковане активацією метаботропних пуринорецепторів (P2Y) і центральною ланкою цього гальмування є підвищення рівня внутрішньоклітинного кальцію за рахунок вивільнення його з внутрішньоклітинного інозитолтрифосфатного (IP3) кальцієвого депо та наступною активацією кальційзалежних калієвих каналів малої провідності (SK) (Sa ders e al. 1996). Питання про типи кальційзалежних калієвих каналів (КСа) в мембрані цих клітин та можливої їх участі у пуринергічному гальмуванні залишається відкритим. Тому значний науковий інтерес викликає виділення компонентів кальційзалежного калієвого струму (ІК(Ca)) із сумарного трансмембранного іонного струму, дослідження їх фармако–біофізичних характеристик, а також визначення їх внеску у процеси пуринергічного гальмування гладеньких м’язів шлунково–кишкового тракту (ШКТ). Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в рамках наукових програм відділу нервово-м’язової фізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України: “Механізми метаболічної регуляції іонних каналів та скорочення гладеньком’язових клітин”(№ держ. реєстрації 0198U001935), “Мембранні та внутрішньоклітинні механізми регуляції скорочення і активності іонних каналів гладеньком’язових клітин нейромедіаторами”(№ держ. реєстрації 0101U002636) та “Мембранні та метаболічні механізми збуджувальної та гальмівної дії нейромедіаторів на гладенькі м’язи”(№ держ. реєстрації 0105U003235). Мета та завдання дослідження. Метою даної роботи було виділення компонентів сумарного кальційзалежного калієвого струму і визначення їх внеску в пуринергічне гальмування кишечнику. Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання: Розробити методику виділення функціонально повноцінних ізольованих гладеньком’язових клітин ae ia caeci морської свинки із застосуванням антиоксидантних речовин. Дослідити властивості кальційзалежного калієвого струму мембрани гладеньком’язових клітин ae ia caeci морської свинки, розділивши його на компоненти за допомогою паксиліну, ТЕА та d-тубокурарину, Дослідити дію блокаторів кальційзалежних калієвих каналів (d-тубокурарину, паксиліну та ТЕА) на спонтанні вихідні струми. Визначити компоненти кальційзалежного калієвого струму мембрани міоцитів при активації пуринорецепторів. Наукова новизна роботи. За допомогою методу фіксації потенціалу в конфігурації “whole-cell pa ch-clamp” було проведено розділення на компоненти інтегральних калієвих струмів та вивчення їх біофізичних та фармакологічних характеристик. Вперше виявлено блокуючу дію відомого нейротоксина d-тубокурарину на трансмембранні іонні струми та кальційзалежні калієві струми поодиноких свіжоізольованих ГМК кишечнику. Показано, що вихідні інтегральні трансмембранні іонні струми мають три складові: потенціалзалежний струм «затриманого випрямлення» та два компоненти ІК(Ca): ІК(Ca), що переноситься через SK канали та блокується d-тубокурарином і ІК(Ca), що переноситься через КСа канали великої провідності (BK) чутливі до дії паксиліну та ТЕА.

Показано, що спонтанні вихідні струми (СВС) за своїми ознаками та чутливістю до блокаторів можна розділити на струми малої та великої амплітуди. СВС малої амплітуди чутливі до блокуючої дії d-тубокурарину і обумовлені активацією SК каналів, а СВС великої амплітуди блокуються паксиліном і ТЕА та формуються за рахунок активації BК каналів. Дослідження клітинних механізмів пуринергічного гальмування показало, що основна роль належить активації кальційзалежних калієвих каналів малої провідності, внаслідок вивільнення Са2 із інозитолтрифосфатчутливого кальцієвого депо саркоплазматичного ретикулуму. Теоретичне та практичне значення роботи. Представлена робота має як фундаментальне так і практичне значення, оскільки значно поглиблює та розширює сучасні уявлення про клітинні механізми гальмування в гладеньких м’язах. В роботі проведено розділення вихідного трансмембранного іонного струму на потенціалзалежний та кальційзалежний компоненти, досліджено фармако&mi us;біофізичні характеристики кальційзалежних калієвих струмів. Виявлено клітинні механізми регуляції кальційзалежних калієвих каналів, при активації метаботропних пуринорецепторів. Результати досліджень можуть бути використані біофізиками, фізіологами та фармакологами для створення нових засобів корекції розладів ШКТ. Особистий внесок. Всі електрофізіологічні дослідження вихідного інтегрального трансмембранного іонного струму та його компонент, спонтанних вихідних струмів, описаних в роботі, а також отримання функціонально повноцінних поодиноких ГМК, обробка експериментального матеріалу були виконані особисто автором. Аналіз та узагальнення результатів досліджень були обговорені з науковим керівником та співавторами публікацій. Апробація роботи. Основні положення роботи доповідались на семінарах відділу нервово&mi us;м’язової фізіології та поточних наукових семінарах Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (2002-2007), на міжнародній спеціалізованій школі нейронаук IBRO “Рецептори, канали, месенджери” (Ялта, 2004), Міжнародній науковій конференції “Клітинні і субклітинні механізми функціонування травної системи” (Львів, 2004), І Українській науковій конференції “Проблеми біологічної і медичної фізики ” (Харків, 2004), Міжнародній науковій конференції “Механізми функціонування фізіологічних систем”, (Львів, 2006), 4 з’їзді Українського біофізичного товариства (Донецьк, 2006). Публікації. Матеріали дисертації опубліковані в п’яти наукових статтях і п’яти тезах доповідей в матеріалах наукових зібрань. Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, огляду літератури, опису методики досліджень, результатів досліджень, їх обговорення, висновків та списку використаних джерел із 175 найменувань. Робота викладена на 111 сторінках (без списку літератури), ілюстрована 39 рисунками та 2 таблицями. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ Дослідження було проведено на свіжоізольованих поодиноких ГМК поздовжнього м’язового шару сліпої кишки ( ae ia cаесi) морської свинки. Для виділення клітин шматочки ae ia cаесi поміщали до 2 мл номінально безкальцієвого розчину, що містив 3 мг колагенази (тип IА), 2 мг бичачого сироваткового альбуміну, 2 мг соєвого інгібітору трипсину та 2 мг таурину (поглинач вільних радикалів) на 25 - 35 хв.

Уокер утверждает, что поступление в организм кремния, серы и фосфора в неорганическом виде из злаков и других термически обработанных продуктов приводит к облысению. Для предотвращения этого Уокер рекомендует ежедневное потребление смеси соков моркови, салата и шпината. Чтобы улучшить рост волос, восстановить их естественный цвет, можно использовать смесь соков моркови, салата, зеленого перца и люцерны. При получении сока из салата лучше всего использовать темно-зеленые листья в них намного больше хлорофилла и других жизненно важных элементов. Сок люцерны. Люцерна ценное бобовое растение, имеющее очень глубокую корневую систему, благодаря чему в ее состав входят редкие минеральные вещества. В основном ее используют в качестве кормового растения, но из нее также можно делать сок и употреблять в пищу проросшие зерна, потому что она богата всеми основными минералами и химическими элементами, входящими в состав человеческого организма. В первую очередь следует отметить особую ценность и богатство состава и гармоничное сочетание в люцерне кальция, марганца, фосфора, хлора, натрия, калия и кремния

1. Формування споживних властивостей меблів та митне оформлення при перетині митного кордону

2. Атф индуцированное изменение внутриклеточной концентрации кальция в нейронах неокортекса крыс

3. Антигени, їх властивості та будова

4. Аналіз асортименту, споживчих властивостей та якості побутових пилососів

5. Скляні вироби: идентифікація, сертифікація та споживацькі властивості

6. Раціональні дроби та їх властивості
7. Метаболічні зміни в органах щурів за умов свинцево-кадмієвих токсикозів та їх корекція гепатопротекторами
8. Особливості вивчення змістової лінії: "Властивості та відношення предметів. Лічба" на уроках математики в початковій школі

9. Дисипативні властивості фрикційного контакту та їхній вплив на фретингостійкість трибосистем

10. Природа, властивості та феноменологія сприймання

11. Гіперзвук та його властивості

12. Властивості сірчаної кислоти, її виробництво та застосування

13. Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук синтезованих на основі LaBa2Cu3O7 та SmBa2Cu3O7

14. Поняття економічної інформації, її види та властивості

15. Полная история танков мира

16. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

Наполнитель бумажный (50 грамм), натуральный.
Вес: 50 грамм. Бумажный наполнитель используют в качестве декоративного материала, создавая из него на поверхности подарков различные
448 руб
Раздел: Упаковочные ленты, банты
Каска с подставкой под банки.
Не дай себе засохнуть! На стадионе или в парке, на дискотеке или вечеринке, в жаркий полдень или среди ночи, если с Вами пивная каска,
524 руб
Раздел: Прочее
Дуга с подвесками "Лето".
Дуга с подвесками "Лето" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок

17. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

18. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

19. Конституцiя США та реальнi права громадян

20. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

21. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

22. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)
23. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту
24. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

25. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

26. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

27. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

28. Получение и применение кальция и его соединений

29. Калий и натрий

30. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

31. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

32. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

Увлекательная настольная игра "Фрукто 10", новая версия.
«Фрукто 10» Вам нужно быть самым быстрым, чтобы первым найти фруктовую десятку на двух карточках, громко ее объявить и забрать карточки
392 руб
Раздел: Карточные игры
Простыня на резинке "ЭГО", 90х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
589 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 18x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
310 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

33. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

34. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

35. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

36. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

37. Шпаргалка по предмету Деньги и кредит (Гроши та кредит)

38. Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка
39. Виникнення та формування українського етносу
40. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

41. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

42. Люблінська та Берестейська унії

43. Перша світова війна. Причини та характер

44. Походження людини та її поява на території України

45. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

46. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

47. Історія держави та права України

48. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

Средство для прочистки канализационных труб "Потхан", 600 грамм.
Кондиционированное высокоэффективное средство для удаление засоров и неприятных запахов в канализационных трубах. Гранулированное. Вес: 600 грамм.
609 руб
Раздел: Для сантехники
Рюкзак для старших классов "Регги", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Тетрадь общая с магнитной закладкой "ONE COLOR. Черный", А4, 120 листов, клетка.
Формат - А4. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - ламинированный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
527 руб
Раздел: Прочие

49. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

50. Центральна рада: досягнення та прорахунки

51. Методи та способи підключення до мережі Internet

52. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

53. Мій ресторан (фірмові страви, коктейлі та нопої)

54. Технологія приготування страв та кондитерського виробу
55. Духовне життя та ставлення до людини в Єгипті прадавніх часів
56. Лекції з української та зарубіжної культури

57. Трансформацiя образу Фауста у творчостi Й.В. Гете та О.С. Пушкiна

58. Всё та же любовь... Мифы молодых: проза и реальность

59. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

60. Лечение артериальной гипертонии: антагонисты кальция

61. Кальций – фосфорно – магниевый метаболизм

62. Сестринська етика та деонтологiя

63. Калий в организме человека

64. Світові ринки зброї та військового спорядження

Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

65. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

66. Керівництво та лідерство

67. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

68. Поняття та сутність менеджменту

69. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

70. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства
71. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління
72. Калий

73. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

74. Криза легітимності влади та шляхи її подолання.

75. Поняття, форма та функції Конституції України

76. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

77. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата

78. Корран та Сунна - святий переказ та святе письмо мусульман

79. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

80. Поняття та форми державного устрою2

Насадка для зубных щеток "Oral-B (Орал-би). Kids Stages Cars Miki Princess", 2 штуки.
Сменные насадки Oral-B Stages Kids имеют специальные укороченные щетинки, которые обеспечивают бережную, сверхмягкую чистку и делают ее
1064 руб
Раздел: Зубные щётки
Одежда для куклы 42 см (теплый комбинезон).
Куклы тоже любят менять наряды! И для них создается стильная и модная одежда, похожая на одежду для настоящих малышей. Этот теплый
362 руб
Раздел: Для кукол от 25 см
Форма для выпечки силиконовая "Медвежонок", 26x23,5x4 см.
Форма для выпечки «Медвежонок» изготовлена из пищевого силикона, экологичного, прочного, и пластичного материала. Изделие можно
433 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

81. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

82. Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні

83. Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

84. Определение концентрации общего кальция в крови как потенциального маркера состояния перетренированности

85. Суспільна свідомість та її структура

86. Секулярное священство и опасности, которые таит демократия
87. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста
88. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

89. Кальций

90. Біоелемент кальцій

91. Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.

92. Екологія та охорона навколишнього середовища

93. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

94. Інфляція та антиінфляційні заходи

95. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

96. Міжнародна економічна система та її головні елементи

Подарочный набор "Покер", арт. 42444.
Набор включает в себя 200 фишек черного, синего, зеленого, белого и красного цветов с различным номиналом, подставку для фишек, также 1
1076 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Заварочный чайник с кнопкой BE-5587 "Webber", 600 мл.
Объем: 600 мл. Объем внутренней колбы: 200 мл. Материал внутренние колбы - пластик. Чайник заварочный из высококачественного термостойкого
386 руб
Раздел: Чайники заварочные
Глобус физический диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы

97. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

98. Поняття та структура світового ринку

99. Проблеми та перспективи малого бізнесу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.