Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука Адміністративне право як галузь права - це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що формуються під час забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також в процесу державного і самоврядного управління. Адміністративне право як навчальна дисципліна є обов’язковою у навчальних планах при підготовці майбутніх юристів. Це систематизована в певному порядку сукупність знань про теоретичні засади адміністративного законодавства та його історичні витоки, про чинний КпАП та практику його застосування. Адміністративне право як правнича наука – це система поглядів, ідей, уявлень про адміністративне законодавство, державне управління, реформування й тенденції розвитку адміністративного права, його принципи, про адміністративне право зарубіжних країн. Предмет і метод адмін. права Предметом адміністративного права (що вона регулює ) є суспільні відносини, що формуються: -у процесі державного управління економічною, соціально-культурною та адміністративно-політичною сферами, а також реалізації повноважень виконавчої влади, делегованих державою органам місцевого самоврядування, громадським організаціям та деяким іншим недержавним інституціям; -у процесі діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо забезпечення реалізації та захисту в адміністративному порядку прав і свобод громадян, надання їм, а також юридичним особам різноманітних адміністративних ( управлінських ) послуг; - у процесі внутрішньої організації та діяльності апаратів усіх державних органів, адміністрацій державних підприємств, установ та організацій, а також у зв’язку з проходженням державної служби або в органах місцевого самоврядування; - у зв’язку з реалізацією юрисдикції адміністративних судів і поновлення порушених прав громадян та інших суб’єктів адміністративного права; - під час застосування заходів адміністративного примусу, включаючи адміністративну відповідальності, щодо фізичних і юридичних осіб. Будь-яку галузь характеризує і своєрідний метод правового регулювання як сукупність способів, засобів, прийомів, що використовуються законодавцем для забезпечення регулюючої дії норм адміністративного права. В адміністративному праві використовуються способи регулювання, що властиві обом загальним методам правового регулювання–імперативному та диспозитивному. Імперативний реалізується шляхом використання приписів, встановлення заборон та надання дозволів. Диспозитивний – шляхом підписання адмін. договорів. Адмін правосуб’єктність та її складові елементи Основною ознакою суб'єктів є їх правосуб'єктність, що охоплює правоздатність (наявність прав і обов'язків) і дієздатність (здатність реалізовувати права й обов'язки). Правоздатність - здатність особи бути носієм прав і обов'язків. Правоздатність - здатність мати визначені повноваження, обов'язки і заборони. Однак можна не мати повноважень.

Дієздатність - здатність особи своїми діями здійснювати права й обов'язки. По характері охоронюваних і забезпечуваних правом інтересів суб'єкти поділяються на фізичних і юридичних осіб. Система амін. права Система адміністративного права – це його внутрішня структура. складається із Загальної та Особливої частин. Загальна частина об’єднує норми, які регулюють (визначають): – загальні принципи державного управління; – правове становище суб’єктів адміністративного права; – форми і методи управлінської діяльності; – адміністративно-правові режими; – адміністративну відповідальність; – адміністративний процес; – засоби забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні. Особлива частина включає норми, які регулюють управління у окремих галузях народного господарства Адмін. право і держ. управління Державне управління – державна діяльність, що забезпечує надійну і злагоджену роботу держ. механізму. Специфічні риси державного управління: 1) загальнодержавний характер; 2) підзаконний характер; 3) юридично-владний, розпорядчий характер; 4) організаційний зміст; 5) цілеспрямованість, активний характер; 6) постійна основа, безперервність. Принципи адмін. права Внутрішні: 1. Принцип відповідності норм адміністративного права положенням Конституції України 2. Принцип верховенства адміністративно-правового закону в системі актів, які містять адміністративно-правові норми 3.Принцип наявності власного підґрунтя формування розвитку. 4. Спеціалізації 5.Принцип відповідності адміністративного права України положенням міжнародно-правових актів. Зовнішні: 1. Обмеженість втручання адміністрації в громадянське й особисте життя людини. 2. служіння ОВВ суспільству й людині 3. повнота прав і свобод громадян у адмін.-прав сфері 4. взаємна відповідальність Поняття, структура і вид норм А-п норма – це обов’язкове правило поведінки, яке встановлено і охороняється державою і регулює сусп. відносини в сфері держуправління. Матеріальні: зобов’язальні, дозвільні, забороняючи, обмежуючі, реєстраційні, рекомендаційні, стимулюючі Процесуальні Види: За спрямованістю змісту 1. Такі, що закріплюють порядок утворення і правовий стан суб’єктів. 2. Такі, що визначають форми і методи управлінської діяльності. 3. Такі, що встановлюють порядок проходження держ. служби, права і обов’язки держслужбовців. 4. Такі, що регулюють управління окремими галузями, держ функціями і територіями. 5. Норми, що встановлюють права і обов’язки громадян у сфері адм-пр відносин. За суб’єктами За галузевою належністю (матер і процес) За межею дії (час простір) За ступенем загальності (загал, міжгал, гал, місц) За юридичною силою Дія нормативно-правових норм за дією у просторі адміністративно-правові норми поділяються на норми, що мають загальне значення для всіх галузей управління, та норми спеціальні, що мають значення для окремих галузей управління. Перші формують загальні правила поведінки для великої кількості громадян, службовців. Ними враховується типові юридичні факти, передбачається правовий порядок видів адміністративної діяльності – державної служби, адміністративних процедур, управлінських методів та інше.

Інша група норм відбиває специфіку суспільних відносин в конкретних галузях і сферах управління. Спеціальні адміністративно правові норми деталізують, розвивають загальні норми. Реалізація адміністративно правових норм Дотримання складається в утриманні суб'єкта від здійснення дій, заборонених нормами. виконання складається в активних правомірних діях суб'єктів права по виконанню розпоряджень, що містяться в цих нормах. Використання складається в добровільному здійсненні суб'єктами права правомірних дій, що пов'язані зі здійсненням суб'єктивних прав у сфері управління. застосування складається в діях компетентних органів держави, громадських організацій (об'єднань), посадових осіб по підведенню конкретного, що має юридичне значення факту під відповідну адміністративно-правову норму й ухваленні державно-владного рішення. Застосування норм адміністративного права Акт застосування норми адміністративного права - це правило поведінки індивідуального характеру, але не всі індивідуальні акти е правозастосувальними. Вони встановлюють, змінюють, скасовують права й обов'язки конкретних суб'єктів у конкретній життєвій ситуації. По-перше, діяльність щодо застосування адміністративно-правових норм виконують всі без винятку державні органи, органи регіонального та місцевого самоврядування, громадські об'єднання, які мають державно-владні повноваження. По-друге, застосування норм адміністративного права - це, насамперед, застосування її диспозиції. Диспозиція може застосовуватися всіма суб'єктами правозастосування, тоді як санкція адміністративно-правової норми тільки уповноваженими органами державного управління. По-третє, правозастосування становить юридичне значущу державно-управлінську діяльність тільки тоді, якщо воно відбувається на підставі правових норм і в порядку, передбаченому юридичними нормами. Застосування є завжди організаційно-правовою діяльністю державних структур, Суб’єкти амін. права Суб’єкт адміністративного права – це юридична чи фізична особа, що є носієм прав і обов’язків у сфері державного управління, передбачених адміністративно-правовими нормами, та має здатність надані права реалізовувати, а покладені обов’язки виконувати. Обов’язковою умовою визнання особи (юридичної чи фізичної) суб’єктом адміністративного права є наявність у неї елементів адміністративної правосуб’єктності. Поняття і види адміністративно правових відносин Адміністративно-правові відносини – це врегульовані нормами адмін. права суспільні відносини, що складаються у сфері управління. У залежності від особливостей учасників адміністративних відносин виділяються найбільш типові їхні види. Залежно від елемента юр. норми: регулятивні, охоронні. За змістом: матеріальні, процесуальні. За характером дій суб’єкта: активні, пасивні. Залежно від розподілу прав і обов’язків: односторонні, двосторонні. За хар-ром зв’язків між сторонами: горизонтальні, вертикальні Суб’єкти амін-правових відносин Суб'єкта адміністративного правовідносини можна розглянути на основі кваліфікації адміністративних правовідносин на види.

Була це не тльки нагорода за дотепершну льояльнсть верхв укранського громадянства, що виреклися мрй про укранську державнсть  автономю, але й забезпека для царського уряду, що тй верств вже нколи не присняться так небезпечн для московського царату сни. Ще перед тим (1781) перемнено всю територю Гетьманщини на «Малоросйське генерал-губернаторство» з трьома губернями або намсництвами (кивське, чернигвське й новгород-сверське), що в свою чергу подлен на повти, були пдведен в усьому пд загально-росйський адмнстративний штрихулець. З установ старо Гетьманщини залишився тльки Литовський Статут  Магдебурське Право. Все нше знищено й потоптано; бувало, що нищено таки укранськими руками й топтано укранськими ногами Запоржжя пд московською рукою Вк Запоржжя, як автономно одиниц в лон Гетьманщини, вд його повороту пд московську руку в 1734-5 рр. був уже недовгий. Територя вддана Запоржському Вйську по його поворот з Олешок, була довол широка - обймала всю ниншну Катеринославщину, три повти Херсонщини й окрани Тавр та Харквщини

1. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права

2. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду

3. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

4. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

5. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України

6. Адміністративне право України
7. Адміністративно-правові норми
8. Екологічне право як галузь права

9. Основи адміністративного права України

10. Адміністративне право: концептуальні підходи вчених дорадянського періоду

11. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

12. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина

13. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

14. Сроки охраны авторских прав на произведения науки, литературы и искусства

15. Личные неимущественные права авторов и исполнителей про-изведений науки, литературы и искусства

16. Административное право как отрасль права и как наука

Музыкальная карусель на кроватку "Наш тёплый дом. Саванна" с проектором (цвет: розовый).
Изготовлено из высококачественного пластика. 2 уровня громкости. Режимы с вращением и без. Звуки природы, спокойные колыбельные мелодии
1719 руб
Раздел: Мобили
Подушка "Нордтекс. Зебры", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Детский стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

17. История уголовного права и его науки

18. О предмете и системе науки административного права

19. Правовая база местного самоуправления и муниципальное право, как наука

20. Наука гражданского и римского права

21. Предмет, метод, методология и задачи науки административного права

22. Административное право, как наука. Административный надзор
23. Застосування права як особлива форма його реалізації
24. Личные и имущественные права авторов произведений науки, литературы и искусства и их охрана

25. Место дисциплины теории государства и права среди других наук

26. Наука гражданского права

27. Наука уголовно-исполнительного права и история ее развития

28. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

29. Предпринимательское право как наука

30. Прецеденти суду як джерела права Європейського Союзу

31. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

32. Теория государства и права в системе гуманитарных и юридических наук

Глобус "Двойная карта" рельефный, с подсветкой, на подставке из пластика.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре;
1072 руб
Раздел: Глобусы
Фломастеры "631", 50 цветов.
Яркие фломастеры с коническим наконечником диаметром 5 мм, можно использовать для рисования тонких линий 0,75 мм или более толстых до 3
658 руб
Раздел: Более 24 цветов
Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

34. Функции науки конституционного права

35. Шикана як особливий вид зловживання правом

36. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

37. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

38. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права
39. Наукова стаття і правила її написання
40. Соціологія культури як галузь соціології та культурознавча наука

41. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

42. Релігієзнавство як галузь науки

43. Соціологія молоді як галузь соціологічної науки

44. Філософія як галузь наукового знання

45. Закон як джерело екологічного права

46. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

47. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

48. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

Головоломка "Кубик Рубика 2х2".
Кубик Рубика 2х2 от компании «Rubik's» - это упрощенная разновидность классической головоломки. Каждая грань кубика состоит не из 3,
562 руб
Раздел: Головоломки
Шторка антимоскитная "Кружево" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Зообильярд".
Главное достоинство этой игры в том, что в неё могут играть все от мала до велика. Причём не просто играть, а получать удовольствие от
1019 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

50. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

51. Административное право

52. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

53. Административное право (шпаргалка)

54. Государственное и административное право (Контрольная)
55. Проблемы избирательного права современной России
56. Административное право

57. Предмет, метод, источники Административного права

58. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

59. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

60. Административно-процессуальное право РФ

61. Природа и система административного права

62. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

63. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

64. Банковское право

Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
3D-пазл "Рождественский домик 3" (с подсветкой).
Волшебный рождественский домик ребенок может смастерить самостоятельно без клея и ножниц. Для этого есть пазлы 3D, детали которых легко и
449 руб
Раздел: Здания, города
Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии.
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона; Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
360 руб
Раздел: Буксировочные тросы

65. Учебник по банковскому праву

66. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

67. Авторское право

68. Субъекты гражданского права

69. Защита авторских прав

70. Авторское право
71. Брачно-семейное право мусульман
72. Вещно-правовые способы защиты права собственности

73. Гражданское и семейное право

74. Гражданское право

75. Гражданское право (Контрольная)

76. Гражданское право (Шпаргалка)

77. Гражданское право (экзаменационная шпаргалка)

78. Гражданское право РФ (шпаргалка)

79. Договорное право

80. Граждане как субъекты гражданского права (физические лица)

Увлекательная настольная игра "Зверобуквы English", новая версия.
Методика проста и хорошо знакома всем по русским «Зверобуквам» — собирая названия зверей из букв на столе, игроки запоминают визуальные
632 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок эмалированный (без рисунка), 3 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 3 литра.
497 руб
Раздел: Горшки обычные
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения

81. Гражданское право

82. Засоби захисту права власностi

83. Значение срока в Гражданском праве

84. Наследственное право: завещание

85. Объекты Гражданского права

86. Ответственность в гражданском праве
87. Понятие гражданского права как отрасли права
88. Права ребенка

89. Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

90. Право собственности на природные ресурсы

91. Право: сделки

92. Предмет и метод гражданского права

93. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

94. Способы защиты гражданских прав

95. Ценные бумаги как объект гражданского права

96. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

Качели пластмассовые "Малыш".
В наборе: качели, веревка, пластиковые карабины для регулировки веревок качелей. Материал: пластик. Максимальная нагрузка: 20 кг. Размер:
532 руб
Раздел: Качели
Манеж детский игровой "Динозаврики" (120х100х74 см).
Размер: 120х100х74 см.
679 руб
Раздел: Манежи
Кроватка-качалка для куклы.
Красивая и удобная кровать-качалка станет прекрасной колыбелькой для куклы. Кровать-качалка прекрасно дополнит интерьер кукольной комнаты
386 руб
Раздел: Спальни, кроватки

97. Шпаргалка по гражданскому праву

98. Юридические лица: субъекты гражданских прав и обязанностей

99. Защита прав потребителей по Российскому законодательству


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.