Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Анархізм в Росії: теорія та практика

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра всесвітньої історії Магістерська робота на тему: &quo ;Анархізм в Росії: теорія і практика&quo ; магістрантнта історико-соціологічного факультету групи І-51 Марковича В.В. Науковий керівник: доц. Северова О.В. Рівне – 2007 р. ЗмістВступ Розділ I. Теоретичні засади анархізму Дефініція анархізму Класифікація теорій анархізму Основні ідеологічні напрями анархізму Розділ II. Практична реалізація теорії анархізму в Росії Реалізація анархістської теорії в контексті народницького руху Анархістський терор в революційних подіях 1905-1907 рр. Анархізм в Росії у 1917 році Практичне втілення анархістських ідей у період громадянської війни Розділ III. Анархізм та сучасність Теорія та практика анархізму на пострадянському просторі Сучасні українські реалії анархізму Висновки Список використаної літератури Додаток Вступ Дискусії стосовно найкращої форми організації суспільства точаться досить давно. З цього приводу у теорії філософської та правової думки існують два біполярних напрями: державницький та антидержавницький, які у своїх теоретичних доробках описують &quo ;ідеальну&quo ; модель регулювання суспільних взаємовідносин. Анархістська модель суспільної трансформації ґрунтується на спробах пошуку альтернативи державній формі організації суспільства. Вона відкидає державу, владу, оскільки вони є інститутами примусу, що намагаються нівелювати індивідуальну волю особистості та нав'язати обов'язкове виконання державної волі. Дана модель або повністю відкидає державу, або пропонує замінити її добровільною асоціацією громадян. Постулати анархістської теорії розвивали та сповідували мислителі та революціонери ряду європейських держав, але справжній шанс на реалізацію дана теорія отримала на території Росії. У період громадянської війни 1917-1921 років Росія впритул наблизилась до небаченого експерименту по практичному втіленні анархістських ідей у життя. Багатогранні процеси теоретичного та практичного розвитку ідей анархізму можливо дослідити на різних рівнях: політологічному – визначити ідеологічну суть та значення теорії анархізму; історичному – дати об'єктивну оцінку діяльності анархістських організацій; психологічному – визначити причини поширення теорії анархізму серед різних соціальних груп; історіографічному – дослідити наукову літературу, публіцистику, мемуари провідних діячів анархістського руху. Важливо дослідити реальні (практичні) можливості теорії анархізму, оскільки дискусії в наукових колах точаться не навколо постулатів теорії анархізму, а саме навколо можливостей практичного застосування даної теорії, яка на сучасному етапі переживає своє друге народження. Цим і визначається актуальність даної наукової роботи. Також важливо розкрити суть різнопланових течій анархізму, проілюструвати їхні завдання та еволюцію теорії, оскільки в більшості випадків асоціації, які викликає анархізм у громадян вписуються в рамки гасла – &quo ;Анархия – мать порядка!&quo ;. Об'єктом наукового дослідження даної роботи являється теорія анархізму, її роль та значення у історії політичної боротьби в Російській державі та на пострадянському просторі.

Предметом наукового дослідження є практичний аспект реалізації теорії анархізму в Росії в буремні роки революційних подій та на сучасному етапі. Хронологічні рамки охоплюють період з 50-60 рр. XIX ст. – від поширення ідей анархізму серед представників народницького руху, до 2006 р. - реалізації теорії анархізму на території України та країн СНД. Основною метою наукової роботи було дослідження причин, змісту та наслідків еволюції теорії Російського анархізму, визначення основних рис та особливостей сучасної теорії анархізму на пострадянському просторі. Для досягнення мети автор ставив такі завдання: визначення спільних та відмінних рис, особливостей у теорії анархізму у період 50-60 рр. XIX ст., революційних подій 1905-1907 рр., революційних подій 1917 р., та на сучасному етапі державного будівництва на теренах пострадянського простору. Новизна наукової роботи полягає в тому, що в ній зроблено спробу систематизації ідеологічних, політичних, економічних, національних, психологічних передумов та факторів, які сприяли еволюції теорії та практики російського анархізму, оскільки ще немає всеохоплюючої та систематизованої монографії, яка охопила усі вище перераховані компоненти. Ступінь наукової розробки. Проблема зародження альтернативних до державницької позиції теорії почала цікавити науковців досить давно. Початок дослідження теоретичних витоків анархістської теорії та власне завдань анархізму розпочали ще народники, які у своїх працях та спогадах залишили своєрідний внутрішній погляд на події 50-60 рр. XIX ст. До найбільш відомих робіт даного періоду варто віднести праці основних ідеологів теорії російського анархізму: Бакунін М. &quo ;Кнуто-Германська імперія та соціальна революція&quo ; , Кропоткін П. &quo ;Записки революціонера&quo ; . У середині XIX ст. на ідеологічну платформу анархізму звернули увагу основоположники марксизму К.Маркс та Ф.Енгельс, які з часом розпочнуть жорстку ідеологічну критику анархізму, а особливо його бланкістської та бакунінської течій. Після проведення жовтневого перевороту теорія анархізму практично завжди розглядалась у порівнянні з марксистською теорією, яка протягом 70 років була кононічною та спрямовуючою. З розпадом Радянського союзу широкому загалу науковців відкрилися нові документи та матеріали, які на протязі довгого часу носили гриф - &quo ;секретно&quo ;, їхнє дослідження змогло б пролити світло на період революційних подій та громадянської війни. Стан вивчення даної проблеми важко оцінити однозначно. З однієї сторони, опубліковано сотні робіт: монографій, наукових статей присвячених найрізноманітнішим аспектам революційного руху та громадянської війни. Дані праці в тій чи іншій мірі зачіпають проблему поширення анархізму. З іншого боку, проблема практичних спроб реалізувати дану теорію почала обговорюватись в наукових колах з недавнього часу. Почали проводитись конференції, диспути, знімаються документальні фільми та передачі, які присвячені періоду революції та громадянській війни. При написанні даної роботи автор використав монографії та наукові статті відомих дослідників: Канева С.

, Боровика В. . Також використовувались документи, публіцистика, особисте листування, мемуари осіб, які були сучасниками тих подій — Кропоткін П., Махно Н., Аршинов П. Також досить важливою є інформація політичної еміграції та власне погляди іноземних дослідників на буремні роки громадянської війни — Эврича П. . Практичне значення даної роботи полягає в можливості використання її матеріалів при вивченні всесвітньої історії новітнього часу. Доцільним при вивченні політології, оскільки у роботі значну увагу приділено передумовам зародження теорії анархізму, ґенезі цієї теорії в контексті російської та всесвітньої історії. Проблемні питання, висвітлені в даній науковій роботі, є також цікавими як для істориків, так і для широкого загалу. Структурно робота складається з вступу, трьох розділів, кожен з яких включає по кілька підрозділів, списку використаних джерел та літератури що включає в себе позицій та додатків. Апробація дослідження 1) 3-я студентська наукова конференція. Історичні читання. 29 березня 2006 р., м. Рівне. Тема доповіді: &quo ;Терор: випадковість чи невідворотний результат революції? &quo ;, 2) II Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців &quo ;Наука, освіта, суспільство очима молодих &quo ;. 17-18 травня 2007 р., м. Рівне. Тема доповіді: &quo ;Реалізація анархістської ідеї в контексті революції 1905-1907 рр. в Росії&quo ;. 3) Тези наукової роботи опубліковані в збірнику – Матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців 17-18 травня 2007 р., м. Рівне. 4) Доповідь відзначена похвальною грамотою організаторів конференції. Розділ I. Теоретичні засади анархізму 1.1 Дефініція анархізму Анархізм подібно до будь-якого суспільного явища зароджується та еволюціонує в процесі історичного розвитку. Як політична теорія анархізм зароджується в кінці XIX – на поч. XX ст. Ідеологія та практика анархізму залишили помітний слід в історії людства, а багато його ідей проникли в свідомість окремих соціальних груп та збагатили теорію політичних течій. В результаті становлення держави як форми організації суспільства відбувається процес становлення державних інститутів та розвитку кодифікованого законодавства. Це призводить до збільшення рівня організованості суспільства, в якому відбуваються процеси суспільного поділу, поділу та законодавчого оформлення власності. Змінюються і типи &quo ;полюси&quo ; політичної свідомості – етатизм та анархізм. Анархізм як політична теорія має давню та стрімку історію, оскільки початкові принципи анархізму простежуються в ідеях даосизму в Стародавньому Китаї, ідеях мислителів Давньої Греції – Зенона з Китію (IV ст. д.н.е.). Анархічні ідеї через три століття розвивав єгиптянин-олександрієць Краптократ. Ідеї анархізму розвивались в громадах та сектах: юдейських єсеїв, грецьких піфагорійців, єгипетських &quo ;терапевтів&quo ;, богемських комуністів, у мюнстерських комунах, у католицьких братствах бідняків . На даному етапі анархічний тип політичної свідомості не матеріалізувався у певну теорію чи політичну доктрину, його прояви носили фрагментарний характер, що відповідало розвитку політичної культури.

Особое внимание он обратил при этом на общественно-историческую деятельность по революционному преобразованию общества, в процессе которой человек меняет не только социальную реальность, но и самого себя. Впервые в истории философии К. Маркс ввел практику в теорию познания. Практика становилась исходным пунктом, движущей силой, критерием истины и целью познания. Марксистская философия, включившая в себя понятия "практика", "общественное бытие", "общественно-экономическая формация" и др., стала специфичной (по сравнению с предыдущими философскими системами) по своему предметному основанию. Несомненно, между ними оставалось много общего. Старый материализм и материализм марксистский остались предметно "тождественными" в том смысле, что принимали материю в качестве первичной субстанции, являлись учением о всеобщем в системе "мир - человек". Но они оказались не тождественными так же, как не- тождественны явления и сущность, фрагментарные сущности и тотальная сущность. К. Маркс и Ф. Энгельс впервые в истории философии разработали на базе материализма законы диалектики, которые связали между собой три основные сферы реальности: природу, общество и мышление; они обнаружили глубинное единство всей развивающейся (а не статичной) действительности

1. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

2. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

3. Теорія та практика колективного виховання А,С,Макаренка

4. Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект

5. Теория и практика производства накопителей на гибких магнитных дисках

6. Обратная сила закона. Теория и практика применения на примере преступлений против собственности
7. Иудаизм - теория и практика расизма
8. Развитие теории и практики менеджмента (Контрольная)

9. Теория и практика фискальной политики в развитых странах и России

10. О теории и практике исламского правления в странах Среднего Востока

11. Знаки препинания при «как» и синонимичных союзах. Вопросы теории и практики

12. Теория и практика употребления маркетинговой терминологии

13. Ежедневное применение милнаципрана: от теории к практике

14. История развития теории и практики менеджмента

15. Теории и практике взаимной человечности

16. Существенные условия договора: споры, продиктованные теорией и практикой

Менажница (5 секций) "Садовая ягода".
Менажница (5 секций). Диаметр: 24,5 см. Высота: 2,5 см. Материал: керамика.
397 руб
Раздел: Менажницы
Набор "Сделай слайм" (с разноцветными бусами, пенопластовые шариками, блёстки).
Набор для изготовления слайма - это уникальный набор для создания оригинальной игрушки своими руками! Из компонентов набора можно сделать
575 руб
Раздел: Лизуны, мялки, жвачки для рук
Ковш для ванны "Flipper", с лейкой, мятный.
Ковшик для купания и мытья головы Flipper в виде дельфина превратит каждое купание вашего малыша в веселую игру! Мягкий край из
406 руб
Раздел: Ковшики

17. Теория и практика психотерапии в России

18. Фантомный референтный индекс (паттерн ты) – дополнение к теории и практике мета-моделирования

19. Фокусы рекламы: теория и практика

20. Реклама: теория и практика

21. Теория и практика DVD-Video

22. Проблемы управления в международном спортивном движении и его правовое регулирование (теория и практика)
23. О необходимости культурологической ориентированности теории и практики социальной работы
24. Маркетинг образовательных услуг: методология, теория и практика

25. Современные экономические школы: теория и практика реализации концепции монетаризма и кейнсианства

26. Билеты Теория и практика перевода

27. Клонирование животных: теория и практика

28. Основные методологические проблемы теории и практики прикладной металогении

29. Теория и практика: Полиграфическая кухня и цветовые рецепты успеха

30. Winlogon notification package. Теория и практика

31. «Серапионовы братья»: теория и практика

32. Состояние музыкально-педагогической теории и практики к середине XIX столетия

Ручка шариковая BIC "Orange", 20 шт, синие.
Ручка шариковая одноразовая. Шестигранный пластиковый корпус. Вентилируемый колпачок. Цвет колпачка и верхней заглушки соотвествует цвету
387 руб
Раздел: Синие
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Кот на крыше".
Настольная игра «Кот на крыше» соберет всю семью за столом. С ней вечер пройдет незаметно и крайне увлекательно. Правила просты: нужно
458 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Демократия и свобода в политической теории и практике

34. Психология между теорией и практикой

35. Теория и практика организации социальной защиты

36. Вопросы естествознания в теории и практике

37. Избирательные системы современности: теория и практика

38. Пересечение теории и практики государственного управления. Субъективация власти: от демонии к профессиональным государственным служащим
39. Підстави для визнання нормативно-правових актів недійсними Конституційним Судом України: теорія і практика
40. Право собственности на недвижимость - теория и практика признания, регистрации, защиты

41. Теория и практика проверки показаний на месте

42. М.Т. Рильський як теоретик та практик художнього перекладу

43. Развитие теории и практики баз данных

44. Теорії та концепції харчування людини

45. Теория и практика логистики

46. Алгебра Дж. Буля и ее применение в теории и практике информатики

47. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

48. Наделение полномочиями - теория и практика

Фломастеры "Замок", 50 цветов.
Количество цветов: 50. Очень качественные фломастеры. Чернила на водной основе и натуральных красителях. Яркие, насыщенные
761 руб
Раздел: Более 24 цветов
Средство для мытья люстр "UNiCUM", 500 мл.
Бесконтактная 4D-технология и специальная формула "Diamond" позволяет мгновенно вымыть люстру не прикасаясь к ней руками. Без
381 руб
Раздел: Для стекол, зеркал
Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках

49. Специфика теории и практики управления в СССР

50. Характерные особенности теории и практики управления

51. Методология, теория и практика педагогического проектирования

52. Проблемы исправления и исправимости в теории и практике пенитенциарных учреждений

53. Теория и практика демократии и тоталитаризма (Ф. Хайек, П. Арон, З. Бжезинский)

54. Фрейд как основатель ложной теории и практики
55. Социальная политика, как общественная теория и практика
56. Заземление: теория и практика

57. Поняття діяльності та практики

58. Современные деньги: их теория и практика

59. Теория и практика налогообложения

60. "Великая депрессия" и ее роль в развитии теории и практики регулирования рыночной экономики

61. Инфляция в России: причины, характер, последствия. Антиинфляционная политика: теория и практика

62. Податкова система України: теорія і практика становлення

63. Теория и практика организации фирм

64. Экономическая система: теория и практика

Бейдж с рулеткой, 54x90 мм.
Пластиковый держатель для 2 магнитных пропусков, с рулеткой. Рулетка вытягивается на 60 см. Размер: 54x90 мм.
420 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

65. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

66. Современные теории мотивации и исполнение их элементов в отечественной науке и практике

67. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

68. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

69. Сутність та зміст сучасного менеджменту

70. О роли экономической теории в подготовке экономистов-практиков
71. От психологической практики к психотехнической теории
72. Теория анархии и теория правового государства применительно к России

73. Сущность инфляции, формы ее проявления в теории и на практике в России

74. Системная теория падежа и предлога в практике преподавания русского языка как иностранного

75. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

76. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

77. Етикет України та Росії

78. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

79. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

80. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

Система ликвидации насекомых "Раптор" (аквафумигатор).
Инновационное средство торговой марки Раптор эффективно в борьбе со всеми видами насекомых. Распространяется паром при активации водой,
468 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны

81. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

82. Роль та вміст води в організмі

83. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

84. Порядок приймання та передачі справ при зміні бухгалтера

85. Державний устрій України: проблеми теорії і практики

86. Местное самоуправление: теория, история, современная практика осуществления
87. Організація захисту державної таємниці в Росії
88. Посреднические внешнеторговые договоры. Теория, практика, схемы, правовое регулирование

89. Судова реформа в Росії та Білорусії

90. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

91. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій

92. Війна в Іраку та ЗМІ

93. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

94. Американський структуралізм (дескриптивізм) та Генеративізм – історичні течії лінгвістики

95. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

96. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Облегченный вариант без тента. Велосипед имеет удлиненную металлическую
1560 руб
Раздел: Трехколесные
Копилка "Свинка с мелом", 20x15x16 см, арт. 223018.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
695 руб
Раздел: Копилки
Шкатулка для ювелирных украшений, 20x13x11 см, арт. 88253.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Беречь от
363 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

97. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

98. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

99. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

100. "Золотий вік" російської літератури. Романтизм, реалізм


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.