Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Маржиналізм та його основні ідеї

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.СТЕФАНИКА РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: «Маржиналізм та його основні ідеї» м. Калуш – 2010 р. Вступ Мажиналізм ( від франц. margi al - граничний) - економічна теорія, що досліджує закономірності економічних процесів на основі використання граничних величин. Відповідно всі основні категорії в маржинальній теорії засновані на застосуванні кількісного аналізу, при якому провідна роль приділяється використанню поняття меж. Це такі категорії, як гранична продуктивність, граничні витрати, гранична корисність та ін. До маржиналістичної школи в політекономії відносяться економісти австрійської школи К.Менгер, Ф. Везер, Є. Бем-Баверк, які використовували категорію граничної корисності для визначення величини вартості товару. Представники неокласичної теорії У. Джевонс, Л. Варес, В.Парето у своїй теорії ринкової рівноваги використовували граничні величини при аналізі залежності між попитом та пропозицією й цінами при побудові кривих попиту та пропозиції. Дж. Б Кларк об'єднав маржиналістичні концепції, створивши теорію граничної продуктивності. Маржиналістична теорія дозволила застосувати до дослідження економічних процесів кількісні методи, ефективно використовувати в економічній науці математичний апарат; дозволила створити економічні моделі; проаналізувати еластичність попиту й поставити проблему оптимуму. Маржиналізм та його основні ідеї Протягом останніх 30 років XIX в., класичну політичну економію змінила маржиналістична економічна теорія. У значній мірі ця зміна стала наслідком величезного прогресу в науці, особливо її природніх і гуманітарних галузях, і економіка, яка усе більш знаходила ознаки монополістичного типу господарювання. Основна ідея маржиналізму – дослідження граничних економічних величин як взаємозалежних явищ економічної системи в масштабі фірми, галузі (макроекономіка), а також у масштабі всього народного господарства (макроекономіка). У даному контексті сучасний маржиналізм містить у собі неокласичну та кейнсіанську економічні концепції, а економіка вперше стала наукою, яка вивчає взаємозв'язок між даними цілями й даними обмеженими засобами, що мають альтернативні можливості використання. Слід мати на увазі, що альтернативна можливість припускає використання ресурсів і витрат часу тільки для досягнення якої-небудь мети. Виходячи із цієї ідеї, що лежить в основі маржиналізму, Л. Роббінс затверджує наступне: «Якщо ми щось вибираємо, ми змушено відмовлятися від інших речей, від яких в інших обставинах ми б не відмовилися. Рідкість засобів, призначених для задоволення цілей різної значимості, – це майже універсальна властивість середовища, у якім відбувається людська діяльність. Економічна наука – це наука, що вивчає людську поведінку з погляду співвідношення між цілями й обмеженими засобами, які можуть мати різне вживання». Переоцінку витриманих майже за двохсотлітню історію цінностей «класичної школи», що відбувся в останній третині XIX сторіччя, в економічній літературі нерідко характеризують як якусь «маржинальну революцію». Пояснюючи суть «революції», потрібно відзначити, що маржиналізм базується дійсно на принципово нових методах економічного аналізу, що дозволяють визначати граничні величини для характеристики змін, що відбуваються, у явищах.

У цьому одне з його важливих відмінностей від класичної політичної економії, автори якої задовольняли, як правило, лише характеристикою сутності економічного явища (категорії), вираженої в середній або сумарній величині. Так, наприклад, по класичній концепції в основі визначення ціни лежить витратний принцип, що погоджує її величину з витратами праці (по іншім трактуванню – витратами виробництва). За концепцією маржиналістів, формування ціни (через теорію граничної корисності) погоджується зі споживанням продукту, тобто обліком того, наскільки зміниться потреба в оцінюваному продукті при додаванні одиниці цього продукту. Ще одна «революційна» відмінність методології маржиналізму полягає в тому, що якщо класики підрозділяли економічні явища тенденційно, вважаючи, зокрема сферу виробництва первинної стосовно сфери обігу, а вартість – вихідною категорією всього економічного аналізу, то маржиналістами економіка розглядається як система взаємозалежних господарюючих суб'єктів, що розпоряджаються господарськими благами, тобто матеріальними, фінансовими й трудовими ресурсами. Тому саме завдяки маржинальній теорії проблеми рівноваги й стійкого стану економіки стали предметом аналізу результатів взаємодії з навколишнім середовищем як підприємств і фірм так і народного господарства в цілому. Далі, у порівнянні із класичною, маржинальная теорія широко застосовує математичні методи, у тому числі диференціальні рівняння. Причому математика для маржиналістів необхідна не тільки для аналізу граничних економічних показників, але й для обґрунтування прийняття оптимальних розв'язків при виборі найкращого варіанта з можливого числа станів і гіпотез. Зокрема, про останні, тобто про гіпотези, М. Фрідмен писав, що їх змістовність через фактичні дані може «пояснити» і навіть «показати, чи є вона «правильною» або «помилковою», або, краще сказати, чи буде вона «прийнята» як обґрунтована або «відкинута». тому що «єдиним конкретним тестом, що дозволяють судити про обґрунтованість гіпотези, може бути порівняння її пророкувань із реальністю». Про цю же специфіку маржинальної теорії М. Блауг стверджує наступне: «Математичний апарат, що застосовувався економістами того часу, не йшов далі диференціального вирахування. Економічні функції незмінно передбачалися диференційованими й безперервними. Однак основний принцип максимізації рівною мірою прикладемо і як розривним функціям. Але розривність представляє лише формальну, а не змістовну складність в аналізі. У цьому змісті граничний аналіз як такий переходить на другий план, а те, що висувається на перший план, – це принцип, що економічна поведінка є максимізована поведінка при наявності обмежень». «Революційні» рухи обумовив маржиналізм і в області кількісної теорії грошей. Адже класики на противагу примітивному «інфляціонізму» своїх попередників – меркантилістів ще із часів Д. Юма, тобто більше ста років, «доводили» ступінь не нейтральності грошей в короткостроковому періоді. І заперечуючи Д. Юму, вони не допускали можливість позитивного впливу повзучої інфляції на виробництво й зайнятість. Згідно з їхньою інтерпретацією кількісної теорії грошей мова йде про «просту ясну теорему пропорційності».

Отож, «маржинальна революція» дала «нові докази» для поступового відходу від ортодоксальної версії кількісної теорії грошей Рікардо Міля. У результаті «прийшов час» неформального визнання головних функцій грошей: засіб обігу; засіб вартості або одиниці рахунку; засіб заощадження, нагромадження або засоби збереження вартості. Але головне – відпала необхідність пошуку серед різноманітних функцій грошей провідної або основної функції, що завжди була перебільшенням значення одних функцій на шкоду іншим, і стало можливим визнати: «Гроші – це те, що гроші роблять. Усе, що виконують функції грошей, і є гроші». Першими авторами зазначених «рухів» з'явилися І. Фішер і А. Пігу. Так, розбудовуючи традиції «американської школи» маржиналізму, І. Фішер вивів так зване рівняння обміну: MV=P ; де M – кількість грошей; V – швидкість їх обігу; P – середньозважений рівень цін; – кількість усіх товарів. Судячи із цього рівняння, тільки в тому випадку, якщо не зв'язати вартість грошей з вартістю грошового матеріалу, а швидкість їх обігу й кількість товарної маси в короткостроковому періоді прийняти на постійному рівні (використання ресурсів за конкретний період прийняти як повне), був би можливий ортодоксальний варіант кількісної теорії грошей: у результаті зіткнення товарів і грошей зміна цін на товари залежало б винятково від кількості грошей. У свою чергу А. Пігу вніс по суті корективу в методологію дослідження грошей Фішера, запропонувавши враховувати мотиви господарюючих суб'єктів на макрорівні (фірми, компанії, приватні особи), що обумовлюють їх «схильність до ліквідності» – прагненні відкладати частину грошей у запас у вигляді банківських вкладів або цінних паперів і т.п. Звідси, по Пігу, у тій мірі, у якій буде мати місце ліквідність грошей, буде відбуватися й адекватне коректування цін. Нарешті, «революційним», мабуть, можна визнати ту обставину, що методологічний інструментарій маржиналізму дозволив зрештою зняти попит про первинність і вторинності економічних категорій, який вважався настільки важливим у класиків. Це відбулося насамперед завдяки перевазі каузальному (причинно-наслідковому) підходу функціональному, що став найважливішим засобом аналізу, перетворення економічної теорії в точну науку. Необхідно підкреслити, що факт початку «маржинальної революції» чи ледь ким був помічений. Про те, що вона вже відбулась, уперше проголосив в 1886 році Л. Вальрас. Він виходив з висунутих їм ідей аналізу граничних економічних величин і мав претензії на першість у цій «революції». Але оскільки в межах трьох років, тобто 1871– 1874 рр., роботи подібної спрямованості були опубліковані також У. Джевонсом і К. Менгером, між цими трьома економістами почалася нерозв'язний позов про науковий пріоритет. Однак в 1878 році її зненацька перервав англійський професор Адамсон, який випадково виявив у Британському музеї книгу тоді нікому невідомого німецького автора Г. Госсена, видану набагато раніше (1854), що й містила виклад принципів маржинального аналізу. У здійсненні «маржинальної революції» в економічній літературі виділяють звичайно два етапи.

Цей епітет став його основним іменем, витіснивши ім’я Рудра. Його ім’я — Рудра найчастіше тлумачиться як «Рудий», «Червоний» (пор. англ. red, нім. rot, рос. рдяной — «червоний»). У «Ріґведі» він і справді часто зображається червоним, рудим, асоціюється з червоним кольором. А в Давній Індії цей колір символізує смерть, певно, за кольором крові. Червоні предмети вживані при магічних діях, що мають за мету спричинити смерть, засудженого до страти вдягають у червоне, червоні вінки кладуть при поховальному обряді тощо. Загиблого козака окривали червоною китайкою. Водночас червоний колір уособлює воїнський стан, кшатріїв. Рудра особливо пов’язаний зі зміями, як і індуїстський Шіва. Слово рудра у множині — рудри означує цілий розряд міфічних і досить зловісних істот. Рудри — супутники Рудри, моторошний супровід його. За його волею, це воїнство нападає на людей і худобу, несе хвороби й смерть. Рудри уявляються в подобі змій. Пізнішого Шіву також супроводжують всілякі страхітливі демонічні істоти. Напис, знайдений на Мол<274>даванці в Одесі, містить ім’я Butanat

1. Лобізм та його регулювання

2. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

3. Інтуїтивізм Анрі Бергсона та його послідовників

4. Постмодернізм та українська історична наука

5. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

6. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні
7. Облік зносу та амортизації основних засобів
8. Інтрузивний магматизм та його продукти

9. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

10. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

11. Столипін та його аграрна реформа в Україні

12. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

13. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

14. Місто та його структура

15. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

16. Підряд та його види

Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев

17. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

18. Поняття права природокористування та його види

19. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

20. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

21. Гетьман Пилип Орлик та його конституція

22. Імператор Олександр Другий та його реформи
23. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки
24. Расизм та його прояви на сучасному етапі

25. Романтизм та його значення в мистецтві

26. Джек Керуак та його найвідоміший роман "На дорозі"

27. Суб’єктивізм та об’єктивізм в творчості Клода Сімона на матеріалі роману "Дорога Фландрії"

28. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу

29. Види попиту. Поняття товару та його суть

30. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

31. Метод векторів та його застосування

32. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

Глобус Земли физический + политический, с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой. Диаметр: 250 мм. Расцветка подставки в ассортименте, без возможности выбора!
769 руб
Раздел: Глобусы
Авто-вентилятор с функцией обогрева.
Каждый автомобилист знает, что нередко погода на улице заставляет нас дискомфортно чувствовать себя и в салоне собственного автомобиля. В
600 руб
Раздел: Прочее
Блюдо "Пасхальное", диаметр 25 см.
Блюдо. Диаметр: 25 см. Высота: 3 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Прочее

33. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

34. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

35. Вексель та його функції у міжнародних розрахунках

36. Пошук та генерування нових ідей підприємцем

37. Концепція підручника та його структуризація

38. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві
39. Політичне управління та його соціотехніка
40. Властивості алюмінію та його сплавів

41. Виникнення ісламу. Шаріат і його основні джерела

42. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

43. Гіперзвук та його властивості

44. Валютний ринок та його регулювання

45. Громадянський фінансовий контроль та його значення

46. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

47. Механізм та кінетика екстрагування цільових компонентів з насіння амаранту

48. Основи розчинення та його використання в хімічному аналізі

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки
Сумка-транспортный чехол усиленная для колясок "Книжка".
Сумка чехол выполнена из прочной и легко чистящейся ткани оснащена двумя ручками для переноски. Размеры: 93x50x36 см.
907 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские

49. Монетаризм та його сучасне застосування

50. Основи проектного аналізу та його використання на практиці

51. Структура ринку і функціонування його основних елементів

52. Виробництво та його роль в житті суспільства

53. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

54. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників
55. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію
56. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти

57. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

58. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

59. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

60. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

61. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

62. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

63. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

64. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

Доска гладильная НВ1 Валенсия. Принт чехла "Доброе утро", 46x123,5 см..
Гладильная доска выполнена из высококачественного металла. Рабочая поверхность оснащена отверстиями для пара и обтянута чехлом из хлопка.
2647 руб
Раздел: Доски гладильные
Бутылочка для кормления "Avent", 260 мл.
Бутылочка: полипропилен, не содержит бисфенол-А. Соска: силиконовая, не содержит бисфенол-А. Возраст: 0—6 месяцев. При использовании
381 руб
Раздел: Бутылочки
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус Земли зоогеографический для детей, с подсветкой. Диаметр: 210 мм. Материал: пластик.
845 руб
Раздел: Глобусы

65. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

66. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

67. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

68. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

69. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

70. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм
71. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини
72. Java технологія и основні риси та перспективи застосування

73. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

74. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

75. Національний банк України та особливості його функціонування

76. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

77. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

78. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

79. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

80. Роль та вміст води в організмі

Пеленка Папитто фланелевая (3 штуки, 120x75 см).
Состав: фланель импортная (хлопок 100%). Размер: 120x75 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
466 руб
Раздел: Пелёнки
Стиральный порошок "Аистенок", 4 кг.
Бесфосфатное экологическое средство для стирки одежды и белья детей и людей с очень чувствительной кожей. Специальные непылящие гранулы
446 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Напольный пазл "Машинки".
Способствует развитию сенсорных навыков, внимания. Материал: плотный картон. В наборе: 8 игровых фигур, 34 элемента пазла. Размер
641 руб
Раздел: Напольные пазлы

81. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

82. Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів

83. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

84. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

85. Порядок приймання та передачі справ при зміні бухгалтера

86. Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"
87. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку
88. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

89. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

90. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

91. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

92. Поняття, предмет та зміст господарського договору

93. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

94. Припинення чинності патенту та визнання його недійсним

95. Сутність демократії та її основні цінності

96. Трудовий договір та порядок його укладення

Дополнительный набор "Что мне надеть".
Игра представляет собой традиционную и любимую многими поколениями девочек игру, позволяющую менять наряды на нарисованной кукле,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Коврик для сборки пазлов.
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения
565 руб
Раздел: Сопутствующие товары для пазлов
Бумага "IQ Color", А4, 80 г/м2, 5 цветов по 50 листов, цветная пастель.
Формат: А4. Плотность: 80 г/м2. Цвета: кремовый, желтый, розовый, зеленый, голубой. 250 листов в пачке (5 цветов по 50 листов). Прекрасная
595 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

97. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

98. Війна в Іраку та ЗМІ

99. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.