Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯКретова Аліна Вікторівна УДК 351.82:331.526ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯМ НЕЗАЙНЯТИХ ГРОМАДЯН У ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ Спеціальність 25.00.02 – Механізми державного управлінняАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління ДОНЕЦЬК – 2008 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Донецькому державному університеті управління Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк). Науковий керівник кандидат технічних наук, доцент Жадан Олександр Володимирович, Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк), професор кафедри менеджменту у виробничій сфері. Офіційні опоненти: доктор наук з державного управління, професор Дєгтяр Андрій Олегович, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (м. Харків), завідувач кафедри економічної теорії та фінансів; кандидат наук з державного управління Костровець Лариса Борисівна, Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк), доцент кафедри менеджменту у невиробничій сфері. Захист дисертації відбудеться 18 червня 2008 року о 14.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.107.01 в Донецькому державному університеті управління Міністерства освіти і науки України за адресою: 83015, м. Донецьк, просп. Б. Хмельницького, 108, к. 201. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Донецького державного університету управління Міністерства освіти і науки України за адресою: 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163 а. Автореферат розісланий 16 травня 2008 року. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Я.С. Клейнер ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Ринкова трансформація соціально-економічних процесів в Україні загострила проблему зайнятості, яка, як відомо, має економічний та соціальний характер. Спрямованість на побудову соціально орієнтованої економіки потребує цілеспрямованого впливу держави на найважливіші характеристики зайнятості з метою вирішення проблеми економічної ефективності та соціальної справедливості та гарантії рівних можливостей доступу до робочих місць. Звідси випливає, що управління зайнятістю, крім суто економічних питань, має враховувати і соціальні аспекти. Однак сучасний стан керованості процесів на ринку праці та зайнятості, недоліки у працевлаштуванні незайнятих громадян у державній службі зайнятості, збереження таких негативних тенденцій, як високий рівень неформальної зайнятості, нелегальної трудової міграції, свідчать про те, що в Україні ще не існує ефективного механізму державного управління зайнятістю. Тому актуальність даної проблеми не викликає сумніву і зумовила вибір теми дисертації, її мету і завдання. Проблеми зайнятості населення завжди були в центрі уваги української науки, сучасних учених-економістів і управлінців. Вагомий внесок у розвиток управлінської науки про зайнятість, трудовий потенціал, ринок праці зробили Д.П. Богиня, В.В

. Дорофієнко, А.О. Дєгтяр, Л.Б. Костровець, Е.М. Лібанова, О.Ф. Новікова, І.Л. Петрова, В.М. Петюх та інші. Тривають дослідження стосовно підвищення ефективності політики зайнятості, удосконалення механізмів державного управління зайнятістю. Зазначаючи їх вагомий внесок у розвиток управлінської науки, слід зауважити, що форми і методи вирішення проблеми зайнятості на різних етапах суспільного розвитку значно відрізняються між собою. Тому вдосконалення механізму управління зайнятістю потребує сьогодні виконання певної послідовності дій щодо синтезу механізму, його аналізу і визначення недоліків у функціонуванні, розробки відповідних рекомендацій з поліпшення дії механізму управління. Сьогодні механізм управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості, як і будь-який інший механізм державного управління, має здійснювати цілеспрямований управлінський вплив з боку держави через підвищення ефективності діяльності державної служби зайнятості щодо надання послуг з працевлаштування незайнятим громадянам, а також поліпшення роботи щодо взаємодії з роботодавцями. Розробка відповідних рекомендацій щодо удосконалення такого механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості і визначила предмет дослідження. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематики науково-дослідних робіт Донецького державного університету управління Міністерства освіти і науки України. За участю здобувача були виконані дослідження за темою „Дослідження та оцінка виробничого потенціалу підприємств регіону” (номер державної реєстрації 0101U002856). У межах цієї теми автором досліджувалася роль державної служби зайнятості у реалізації державної політики зайнятості населення з метою визначення недоліків діючого механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян і розробки відповідних рекомендацій щодо його вдосконалення. Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в обґрунтуванні теоретичних та методичних засад удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України в контексті завдань активної державної політики зайнятості. Відповідно до цієї мети в роботі поставлено і вирішено такі завдання: здійснено системний аналіз сутності зайнятості, класифікації форм та видів, а також факторів, які її визначають, з метою визначення категорії „зайнятість” в умовах ринкової економіки як об’єкта державного управління; обґрунтовано напрямки державного управління зайнятістю в контексті визначеної категорії „зайнятість”; проведено оцінку стану та тенденцій розвитку механізму регулювання ринку праці на засадах його структурування з метою розробки основних показників цього розвитку; проаналізовано роль державної служби зайнятості в реалізації державної політики зайнятості населення та сформульовано пропозиції щодо напрямків удосконалення механізму управління працевлаштуванням; визначено та обґрунтовано напрямки удосконалення державної політики зайнятості на державному та регіональному рівнях; встановлено особливості побудови організації управління працевлаштуванням у центрах зайнятості на основі аналізу законодавчо-нормативної бази; запропоновано порядок удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості; визначено передумови для успішної побудови національної індустрії інформаційно-комунікаційних технологій, яка забезпечить більшу частину приросту зайнятості.

Об’єктом дослідження є процеси державного управління зайнятістю населення в Україні та її регіонах. Предметом дослідження є комплекс заходів, засобів і прийомів щодо вдосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України. Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є праці вітчизняних та зарубіжних учених з проблем управління соціально-економічними процесами в державі, удосконалення механізмів управління зайнятістю в умовах трансформації соціально-економічних процесів і зміни парадигми використання інструментів державного впливу на сферу зайнятості та ринок праці у країні. У дисертації використано законодавчі акти щодо політики зайнятості населення, конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці та інші. У роботі застосовано загальнонаукові методи: аналізу і синтезу – при дослідженні теоретичних основ формування зайнятості населення, визначенні ролі держави в управлінні зайнятістю та вивченні досвіду зарубіжних країн у сфері зайнятості; принципи системного підходу – при визначенні категорії „зайнятість” як об’єкта державного управління, а також при проведенні аналізу ролі державної служби зайнятості в реалізації державної політики зайнятості населення; структурно-функціональний підхід, теоретичного узагальнення та порівняння, статистичний і графічний – при аналізі та оцінці ефективності функціонування механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості; також використано методи дедукції та індукції при визначенні та обґрунтуванні основних напрямків удосконалення державної політики зайнятості на державному та регіональному рівнях, встановленні передумов побудови національної індустрії інформаційно-комунікаційних технологій. Інформаційною базою дисертації є праці вітчизняних та зарубіж­них учених з проблем зайнятості населення та використання трудового потенціалу, статистич­ні дані Державного комітету статистики України, Донецького обласного управління статистики, звітна документація Донецького обласного Центру зайнятості населення, інші літературні джерела та результати особистих досліджень. Наукова новизна одержаних результатів. Наукові результати, одержані автором, полягають у розробці теоретико-методичних засад удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України в контексті завдань активної державної політики зайнятості. Основні положення, які визначають наукову новизну, полягають у такому: вперше: визначено категорію „зайнятість” як об’єкт державного управління, який знаходить відображення у поєднанні двох сторін: соціальної, що визначає соціальний стан людей, та економічної – купівля-продаж робочої сили як одного з факторів виробництва, і має складну багаторівневу структуру. Об’єкту притаманна властивість мінливості, обумовлена часом, простором, впливом зовнішніх та внутрішніх процесів, а також активною реакцією на управлінський вплив; удосконалено: основні показники стану та тенденцій розвитку ринку праці на основі побудови наукового передбачення, яке полягає у розрахунку майбутньої чисельності економічно активного населення; принципи побудови організації управління працевлаштуванням незайнятих громадян у центрах зайнятості на основі відкритості – здатності швидко та адекватно реагувати на зміни соціально-економічних, організаційно-технічних (зовнішніх і внутрішніх) умов діяльності, готовності до вдосконалення, а також законності – відповідальності кожного органу управління за виконання регламентованих функцій; дістали подальшого розвитку: напрямки державного управління зайнятістю в контексті визначеної категорії „зайнятість”, які передбачають здійснення управляючого впливу у трьох основних підсистемах: проведення економічної політики в інтересах зайнятості; активне сприяння працевлаштуванню; активізація власних зусиль безробітних; послідовність дослідження механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості на основі структурно-функціонального підходу, що дало змогу визначити його як сукупність законодавчо-правових, економічних і адміністративно-організаційних методів впливу на фактори, від стану яких залежить результат діяльності управлінського об’єкта; напрямки удосконалення державної політики зайнятості на державному та регіональному рівнях, такі як: удосконалення трудового законодавства; збалансування зайнятості; розвиток системи соціального партнерства; розвиток підприємництва; сприяння зростанню рівня реальних доходів населення; порядок удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян, згідно з яким встановлення критеріїв оцінювання процесу та результатів відбувається з урахуванням впливу змісту інформаційних потоків, що надходять із зовнішнього середовища; рекомендації щодо створення передумов для успішної побудови національної індустрії інформаційно-комунікаційних технологій, яка забезпечить більшу частину чистого приросту зайнятості.

Тльки творч, продукуюч соцальн складники нац вважа нацоналзм управненими й гдними до керми державою. З цих власне складникв творитиметься справжня провдна верства. Натомсть соцальним хижакам, суспльним неробам, шкдникам  полтичним отаманам нацоналзм вдмовля не тльки права на керовництво, але й само рац снування. На цих принципах будуться устрова концепця укран]ського нацоналзму, то  називамо нацократю. Полтич]н, соцальн й господарськ форми нацократ ми переглянемо нижче. Тепер подамо  загальну дефнцю. Отже нацокра]тю називамо режим панування нац у власнй держав, що здйснються владою всх соцально-корисних верств, обднаних вдповдно до х супльно-продукцйно функц в представницьких органах державного управлння. ¶¶¶. Суспльно виробнича структура нац. Наця, цевчнсть вчить укранський нацоналзм. Ко]рння  виростають з глибини вкв, а розвовий гн пряму в незбагнену прийдешнсть. Являючись пдставою снування дано людсько спльноти, нацядна в свой тяглй незмнност  окрем складники.Органчна, у свой духовй  фзичнй стот,як цлсть, :вона й цим складникам нада в кожну пору сторичного розвитку органчний характер

1. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю

2. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

3. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

4. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

5. Теоретико-методичні засади педагогічної психогігієни

6. Удосконалення механізму регулювання зайнятості населення в регіоні
7. Механізми управління виробничо-господарською діяльністю локальних електричних мереж
8. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

9. Аналіз та удосконалення оперативного управління

10. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

11. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

12. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

13. Удосконалення управління персоналом організації

14. Теоретико-методичні аспекти організації практичного навчання при вивченні студентами дисципліни "Механізація тваринництва"

15. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

16. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

17. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

18. Рішення в системі управління

19. Управління запасами

20. Управління проектами

21. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

22. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)
23. Організаційна система управління природокористуванням України
24. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

25. Управління утворенням прибутку підприємства

26. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

27. Акти державного управління

28. Мораль і соціальне управління

29. Методи управління банківськими ризиками

30. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

31. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

32. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев

33. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

34. Управління ризиками

35. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

36. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

37. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

38. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр
39. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання
40. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

41. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

42. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

43. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

44. Структура державного управління

45. Сучасні принципи державного управління

46. Управління духовними процесами суспільства

47. Управління юридичним консалтингом

48. Функції та принципи державного управління

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 21 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
899 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Этажерка для обуви, 5 полок.
Собрать всю обувь в одно место, строго распределить ее для аккуратного хранения помогут пластиковые этажерки для обуви от компании
812 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шар предсказаний, 12 см.
Если вы из той породы людей, которые предпочитают сто раз подумать, тогда купить магический шар будет неплохим вариантом. Он не примет
565 руб
Раздел: Прочее

49. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

50. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

51. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

52. Системний аналіз складних систем управління

53. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

54. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря
55. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві
56. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

57. Управління запасами матеріалів на підприємстві

58. Управління поведінкою споживачів

59. Управління процесом створення нового товару

60. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

61. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

62. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

63. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

64. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах

65. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

66. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

67. Діяльність органів управління освітою

68. Економічні та правові основи управління організацією

69. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

70. Закономірності формування корпоративного управління
71. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління
72. Контроль – функція управління

73. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

74. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

75. Менеджмент та система управління

76. Методологія системи управління персоналом

77. Моделі корпоративного управління

78. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

79. Організаційна структура управління персоналу підприємства

80. Організаційна структура управління підприємством

Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши
Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы

81. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

82. Основи управління персоналом підприємств

83. Особливості антикризового управління

84. Особливості управління організацією

85. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

86. Персонал як об’єкт управління організації
87. Принципи управління персоналом
88. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

89. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

90. Розвиток науки управління

91. Система управління персоналом

92. Стратегічне планування і управління на підприємстві

93. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

94. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

95. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

96. Сутність лідерства та управління

Набор для раскрашивания рюкзака "Disney. Тачки".
Набор для творчества способствует развитию художественных способностей, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, наблюдательности,
303 руб
Раздел: Без наполнения
Папка для тетрадей "Калейдоскоп", А3.
Папка для тетрадей формата A3, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
507 руб
Раздел: Папки для тетрадей
Фоторамка "Poster gold" (40х60 см).
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - золотистый. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
770 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

97. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

98. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

99. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.