Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Геодезия, геология Геодезия, геология     Геология Геология

Моделі та методи розразунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” Славінська Олена Сергіївна УДК 532.5:627.13 МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ВНУТРІШНІХ ТЕЧІЙ З УРАХУВАННЯМ АНІЗОТРОПІЇ ВІДКРИТИХ ТУРБУЛЕНТНИХ ПОТОКІВ 01.02.05. - механіка рідини, газу та плазми Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ - 2000 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі будівництва та експлуатації доріг Українського транспортного університету Міністерства освіти та науки України. Науковий керівник: Доктор технічних наук, професор Савенко В'ячеслав Якович, Український транспортний університет, завідуючий кафедрою будівництва та експлуатації доріг, декан дорожньо-будівельного факультету Офіційні опоненти: Доктор технічних наук, старший науковий співробітник Ткачук Сергій Григорович, Київський національний університет культури та мистецтв, професор кафедри інформатики Кандидат технічних наук, доцент Щодро Олексій Євгенович, Рівненський державний технічний університет, доцент кафедри гідротехнічних споруд Провідна установа: Інститут гідромеханіки Національної академії наук України, м. Київ Захист відбудеться “19” червня 2000 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.09 при Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” 03056, м. Київ, пр. Перемоги 37, за адресою: м. Київ, вул. Політехнічна, 6, корпус 5, аудиторія 307. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” за адресою 03056, м. Київ, пр. Перемоги 37. Автореферат розісланий “19” травня 2000 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради В.І. Коньшин Загальна характеристика роботи Актуальність теми. Швидкий розвиток обчислювальної гідродинаміки викликаний її широким впровадженням у практику інженерного проектування. При проектуванні різноманітного роду гідротехнічних споруд необхідно вибрати найбільш ефективний режим їхньої роботи. Така складна задача потребує урахування цілого ряду особливостей турбулентної течії, що переважає у відкритому водяному потоці, анізотропні властивості якого багато в чому визначають розвиток внутрішніх течій. Механізм цього явища пояснюється взаємодією турбулентного потоку з твердими границями у природних та штучно стиснутих руслах - стрибкоподібною зміною глибини, різнорідністю шорсткостей по периметру живих перетинів, та наявністю штучних споруд. Загальновідомо, що існують два види вторинних течій: перший - обумовлений наявністю відцентрових сил інерції; другий - неоднорідністю розподілу турбулентних напруг по живому перетину потоку. Що стосується течій першого виду, то можна стверджувати, що на сьогоднішній день ця проблема достатньо досліджена і може певним чином удосконавлюватись, а те, що стосується другого виду течій – необхідно відмітити про наявність обмеженої кількості робіт і недостатність вивченості цього явища. Дослідження відкритих водоймищ на підставі тривимірних рівнянь турбулентного руху рідини свідчать про просторовий характер течій в них, який являє собою накладення на основний плин вихорів поперечної циркуляції.

Наявність таких вихорів призводить до перерозподілу швидкостей по вертикалі і ширині потоку; зміни транспортуючої здатності його, і як наслідок, до небажаних деформацій русел; появи значних градієнтів тиску, і в кінцевому результаті, до зміни всієї швидкісної його структури. Внутрішні течії (вторинні течії поперечної циркуляції) та анізотропний стан турбулентного потоку – два взаємопов'язаних явища, які обумовлюють: однопорядковість трьох компонентів швидкості в певних часових та просторових полях, і як наслідок, перерозподіл дотичних напруг; турбулентних напруг; стрибкоподібну зміну швидкості дисипації кінетичної енергії турбулентності. Тому розробка методу розрахунку внутрішніх течій у просторовому турбулентному потоці є актуальною задачею, що становить науковий і практичний інтерес. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до координаційного плану №24 межвузівскої науково-технічної програми на 1997-1999 рік по спеціальному напрямку “Автомобільний транспорт та дорожнє будівництво” Міністерства освіти та науки України “Теоретичні основи удосконалення ефективного функціонування дорожньо-будівельного комплексу України в умовах ринкової економіки”. Мета і задачі дослідження. Розробити метод розрахунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропного стану тривимірного турбулентного потоку на основі фізичної та математичної моделей механізму цих течій. 1.Обгрунтувати фізичну модель механізму внутрішніх течій та на її основі отримати гідродинамічний опис при узгодженості з полем тиску. 2.Узагальнити та пристосувати замикаючу модель турбулентності, яка базується на алгебраїчних співвідношеннях переносу напруг Рейнольдса та рівняннях моделі. 3.Обгрунтувати вибір та сформулювати початкові і граничні умови для розв'язування рівнянь запропонованих математичної моделі внутрішніх течій та замикаючої моделі турбулентності. 4.Розробити метод реалізації запропонованих математичних моделей внутрішніх течій та турбулентності. 5.З метою апробації розроблених математичних моделей і методів її реалізації, провести експериментальні дослідження гідродинамічної структури турбулентного потоку при наявності факторів анізотропного стану. Наукова новизна одержаних результатів. 1.Розроблено математичну модель механізму внутрішніх течій при узгодженні тривимірного швидкісного поля з полем гідродинамічного тиску. 2.Вперше запропоновано анізотропний стан відкритого турбулентного потоку враховувати за допомогою алгебраїчних співвідношень переносу напруг Рейнольдса та двопараметричної моделі турбулентності. 3.Розроблено методику чисельної реалізації математичної моделі механізму внутрішніх течій у річищах довільного об'єму. 4.За допомогою чисельного та лабораторного експериментів проведено аналіз анізотропного стану відкритих русел, для яких найбільш характерні внутрішні течії. Достовірність наукових висновків і рекомендацій підтверджується теоретичними розробками, що базуються на фундаментальних положеннях гідромеханіки, збіжністю розрахункових та експериментальних даних, відповідністю прогнозованого і фактичного результатів розвитку внутрішніх течій при анізотропному стані турбулентного середовища.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони дозволяють: підвищити науково-інженерний рівень розв'язування народногосподарської задачі взаємодії відкритих водних потоків із гідротехнічними об'єктами; забезпечити коректні розрахункові значення швидкісного поля відкритого потоку для оцінки руслових деформацій; замінити фізичне моделювання явищ та процесів математичними; розв'язувати задачі досліджень екологічних проблем поширення забруднюючих речовин у відкритих водоймищах. Результати досліджень знайшли практичне втілення при виконанні технічного проекту мостового переходу через річку Західний Буг біля с. Ягодин, який розробляється проектним інститутом “Укрдіпродор”, та проекту реконструкції мостового переходу – дамби через р. Південний Буг біля смт Летичів, який розробляється науково-виробничою фірмою “Мостбудсервіс”, що підтверджується довідками про впровадження. Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів, викладених у дисертаційній роботі, полягає в: обгрунтуванні фізичної моделі механізму внутрішніх течій та розробки на її основі математичної моделі з урахуванням анізотропного стану турбулентного відкритого потоку; розробці методу реалізації запропонованих математичних моделей на підставі сучасних обчислювальних методів газогідродінаміки з використанням ефективних чисельних алгоритмів; проведенні та аналізу експериментальних досліджень гідродинамічної структури потоку в штучно стиснутому руслі. Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень доповідалися і обговорювалися на щорічних наукових конференціях професорсько-викладацького складу Українського транспортного університету (1995-1999 р.); науково-технічній конференції “Гидромеханика в инженерной практике” (27 - 30 травня, 1996, м. Київ); II Республіканській науково-технічній конференції “Гидроаэромеханика в инженерной практике” (27 - 30 травня, 1997, м. Черкаси); сесії-конференції Транспортної Академії України, Західного наукового центру (Одеса – Львів, 28-31 травня 1998 р.); Міжнародній науково-технічній конференції “Гидравлика и гидрология транспортних сооружений. Автомобильные дороги и аєродроми” (м. Саратов, 1997 р.); науково-технічній конференції “Гидроаэромеханика в инженерной практике” (2 - 5 червня, 1999, м. Суми); засіданні Українського наукового семінару з гідравліки при Українському транспортному університеті (27 квітня 1999 р.). Публікації. По темі дисертації опубліковано 11 наукових праць із них: 7 статей в спеціалізованих виданнях, 4 – в матеріалах конференцій (1 доповідь, 3 тези). Структура й обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку літератури з 116 найменувань на 9 сторінках та 5 додатків на 35 сторінках. Робота містить 133 сторінок основного тексту, на яких 29 рисунків і 1 таблиця. Прикладено довідки про впровадження результатів досліджень в практику проектування мостових переходів. Користуючись нагодою хочу висловити щиру подяку за допомогу та підтримку при виконанні дисертаційної роботи своєму другому науковому керівникові, заслуженому діячу науки і техніки України, лауреату Державної премії України, завідуючому кафедри мостів та тунелей Українського транспортного університету, доктору технічних наук, професору Большакову Валерію Олексійовичу, який був призначеним науковим керівником наказом № 255 по Українському транспортному університету від 15 листопада 1995 р.

Врачи сказали, что ей осталось жить два дня. Дыхание затруднено, моча очень скудная, густая, на вид - это смесь крови и гноя. Больная, судя по фотографии, была прежде хороша собой. Нормальный вес при ее росте должен быть 64,8 килограмма. Когда я ее увидел, она весила не менее 126 килограммов. Несмотря на приговор врачей, я не нашел ее умирающей, хотя состояние ее было крайне тяжелым. Мучили боли. К счастью, за больной ухаживали добрые сиделки - медсестры, которые не преклонялись перед лекарствами. ...При взгляде на стол у постели, я понял, что нет ничего удивительного в том, что медсестры потеряли веру в лекарства. Пузырьков было столько, что я возмутился, что над больной так "экспериментировали". Несмотря на слабую сердечную деятельность и сильную одышку больной, я обещал ей быстрое облегчение и уверил ее, что спустя небольшое время выделение мочи увеличится - настолько эффективен метод приема внутрь своей мочи. Прогноз полностью оправдался. За четыре дня суточный объем мочи возрос с двух унций (56,6 грамма), горячей, зловонной, густой, мутной, до 200 унций (5 литров 600 граммов) довольно прозрачной жидкости, приближающейся по виду к обычной дождевой воде

1. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

2. Фотоприймачі з внутрішнім підсиленням

3. Зовнішній та внутрішній аудит

4. Помаранчева революція в Україні: зовнішні та внутрішні аспекти

5. Розробка сучасних методів ведення вагітності та пологів у жінок з остеопенічним синдромом

6. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації
7. Модели и методы принятия решений
8. Применение информатики, математических моделей и методов в управлении

9. Модели и методы принятия решения

10. Сутність витрат та методи їх зниження

11. Органи внутрішніх справ України

12. Модели и методы решения проблемы выбора в условиях неопределенности

13. Кредитний ризик та методи управління ними

14. Життя в межах внутрішніх водойм

15. Внутрішній аудит у банку

16. Нормативна база, методика та методи перевірки

Настольная игра «Пороховая бочка».
В игре могут принять участие 2 или 4 ребёнка. Поместите пирата на его бочку так, чтобы зажать выталкивающий механизм и по очереди
490 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
635 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра интерактивная "Супер магический Джинн".
Интерактивная игрушка "Супер магический Джинн" умеет без малейшего труда угадывать задуманные слова, поэтому ребенку придется
1549 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

17. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки

18. Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ

19. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

20. Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами

21. Модели и методы принятия решения

22. Моделювання та методи обробки кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях
23. Блочно-симметричные модели и методы проектирования систем обработки данных
24. Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки

25. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

26. Критерії, детермінуючі фактори та резерви ефективного лікування хворих з артеріальною гіпертензією за даними проспективного та ретроспективного спостереження

27. Нейро-ендокринні порушення та можливості їх корекції у хворих з вегетативною дисфункцією

28. Особливості діагностики та лікування хронічного панкреатиту з синдромом шлункової гіперацидності в амбулаторних умовах

29. Предмет, завдання та методи патології

30. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

31. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

32. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

Точилка "Berlingo" механическая.
Одно отверстие. Надежно крепится к столу. Карандаш фиксируется с помощью металлических зажимов и затачивается при вращении ручки. Диаметр
326 руб
Раздел: Точилки
Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество
Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)

33. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

34. Вища освіта у Естонії. Порівняльна характеристика з Україною

35. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини

36. Заочна форма навчання у вищих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України

37. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

38. Психологічні принципи та методи діагностики самосвідомості
39. Види та методи фінансового аналізу
40. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

41. Предмет та метод економічного аналізу

42. Классификация эконометрических моделей и методов

43. Лейкози та лімфоми в дітей. Гемолітичні анемії

44. Оптимізація комплексного лікування хворих на псоріаз з урахуванням стану імунітету

45. Оптимізація лікування хворих на артропатичний псоріаз із урахуванням стану мінеральної щільності кісткової тканини

46. Тривалість інсоляції з урахуванням протилежної будівлі

47. Застосування фізичних тренувань різного спрямування для вдосконалення фізичного здоров’я дівчат з урахуванням соматотипу

48. Підвищення економічних показників з урахуванням сезонних коливань в умовах шахти "Добропільська"

Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Доска магнитно-маркерная.
Доска напольная в деревянной некрашеной раме, азбука и цифры на магнитах, маркер. Доска двухсторонняя, с одной стороны "белая"
1619 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

49. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

50. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

51. Математичні методи та моделі в управлінні аграрним виробництвом

52. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

53. Методы и модели демографических процессов

54. Математические методы и модели в конституционно-правовом исследовании
55. Моделирование как метод естествознания. Модель демографического взрыва
56. Методы и модели демографического прогнозирования

57. Конспект лекций по курсу ЭММ (Экономико-математические методы и модели)

58. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

59. Лекції з української та зарубіжної культури

60. Аналіз та удосконалення оперативного управління

61. З.Фрейд. Психоналитический метод и его философская интерпретация

62. Математическая модель метода главных компонент

63. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

64. Построение экономической модели c использованием симплекс-метода

Глобус Земли, физико-политический, рельефный с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. На карту глобуса нанесены страны мира, названия городов и другая
908 руб
Раздел: Глобусы
Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин
Пакет полиэтиленовый с вырубной ручкой "Золотая полоса", ПВД, 40х47 см, 55 мкм, 50 штук.
Пакеты ПВД - прочны при растяжении и сжатии стойки к удару и разрыву устойчивы к проколам и поперечным разрывам. При больших нагрузках
361 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

65. Построение экономической модели c использованием симплекс-метода

66. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

67. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

68. Модели угроз безопасности систем и способы их реализации, определение критериев уязвимости и устойчивости систем к деструктивным воздействиям, разработка методов и средств мониторинга для выявления фактов применения несанкционированных информационных возд

69. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання

70. Расчет сетевой модели методом Форда (с программой)
71. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці
72. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

73. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

74. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

75. Аналіз прибутковості та рентабельності комерційного банка ВАТ КБ "НАДРА" у 2003-2007 рр.

76. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

77. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

78. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

79. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

80. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

Настольная игра "Кролики и норы".
Издавна настольные игры, в частности, настольные игры на ловкость, были в мире очень популярным народным развлечением. Все вместе люди
612 руб
Раздел: Игры на ловкость
Моющее дезинфицирующее средство "Ника-Экстра М", 1 л.
Средство для очищения и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, предстерилизационной очистки
364 руб
Раздел: Для сантехники
Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Формат: А4. Класса: А+. Количество листов: 500. Плотность листа: 120 г/м2. Белизна: 170% по CIE. Подходит для двусторонней печати. Высокое
681 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

81. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

82. Виробничі запаси - облік та аналіз

83. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

84. Контроль та ревізія використання основних засобів

85. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

86. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників
87. Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету
88. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

89. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

90. Ревізія як елемент методу економічного контролю

91. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

92. Аналіз та аудит фінансового стану

93. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

94. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

95. Боротьба з лісовими та торф’яними пожежами

96. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730020).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
375 руб
Раздел: Занавески
Настольная игра "Имаджинариум. Детство".
О настольной игре «Имаджинариум. Детство» Настольная игра, в которой надо придумывать ассоциации к картинкам и пытаться разгадать чужие
1750 руб
Раздел: Классические игры

97. Боротьба зі злочинністю та забезпечення прав людини

98. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах

99. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.