Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансова санація та банкрутство підприємств

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Державний вищий навчальний заклад Запорізький національний університет Міністерство освіти і науки України Кафедра фінансів та кредиту КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни: “Фінансова санація та банкрутство підприємств” Виконала: студентка VI курсу заочного відділення економічного факультету спеціальність «Фінанси» групи 7-5140-2з Перевірив: Кандидат ек.наук Доцент Богма О.С. Реєстраційний № Дата Підпис Запоріжжя 2010 ЗМІСТ 1.Майновий (метод акумулювання активів) метод оцінки вартості підприємства 1.1Необхідність та види оцінювання майна 1.2Майно як об’єкт оцінки 1.3Ринкова та ліквідаційна вартість об’єкта оцінювання 1.4Майновий підхід в оцінці майна 1.5Порядок оцінки вартості майна 2.Методи та програма санаційного аудиту 2.1 Сутність та основні завдання санаційного аудиту 2.2 Санаційна спроможність підприємства 2.3 Методи та програма санаційного аудиту Використана література 1. Майновий (метод акумулювання активів) метод оцінки вартості підприємства 1.1 Необхідність та види оцінювання майна Важлива проблема, з якою доводиться часто стикатися у процесі санації, реорганізації чи ліквідації підприємств, полягає в оцінюванні вартості їх майна. Потреба в цьому постає в таких основних випадках. «У разі банкрутства та ліквідації підприємства, коли оцінювання має на меті визначити вартість ліквідаційної маси. • Під час реорганізації підприємства — аби визначити базу для складання передавального чи розподільного балансу, а також встановити пропорції обміну корпоративних прав. •У разі продажу підприємства як цілісного майнового комплексу — визначити реальну ціну продажу майна. •У разі застави майна та копи потрібно визначити кредитоспроможність (мета оцінки — визначити реальну вартість кредитного забезпечення). •У процесі санаційного аудиту з метою визначення санаційної спроможності — щоб розрахувати ефективність санації. • Під час приватизації майна державних підприємств — знайти початкову ціну продажу об'єкта приватизації. Оцінювання вартості майна підприємства належить до найскладніших фінансових проблем. З метою вироблення уніфікованих підходів до методології та порядку проведення оцінювання в 1981 році був створений Міжнародний комітет зі стандартів оцінки вартості майна. Ним було розроблено ряд стандартів та правил оцінювання: МСО 1: Ринкова вартість як база оцінки. МСО 2: Бази оцінки, відмінні від ринкової вартості. МСО 3: Оцінка з метою фінансової звітності і суміжної документації. МСО 4: Оцінка забезпечення позики, застави і боргових зобов'язань. Правило № 1. Концепція оцінки діючого підприємства. Правило № 2: Врахування токсичних і шкідливих речовин при оцінці. Правило № 3: Оцінка основних засобів, машин та устаткування. Правило №4: Оцінка бізнесу. Згідно з вітчизняним законодавством, оцінюючи майно підприємства, слід керуватися Методикою оцінювання вартості майна під час приватизації. Встановлено, що для майна, яке продається на аукціоні, оцінна вартість є початковою. Для оцінювання уповноважені на це органи (власники майна, арбітражний керуючий, Фонд державного майна) мають право залучати на підставі договору експертів з оцінювання майна.

Відповідно, розрізняють два способи оцінювання: масове та експертне. Масове оцінювання майна — це визначення вартості майна з використанням стандартної методології та стандартного набору вихідних даних без залучення експертів. Експертне його оцінювання полягає у визначенні оціночної вартості майна експертом відповідно до договору із замовником. Оцінюючи майно, слід додержувати певних принципів До основних принципів оцінювання вартості майна підприємства слід віднести такі1. «Принцип заміщення — полягає в тому, що покупець не заплатить за об'єкт ціну, яка перевищує існуючу мінімальну ціну майна з аналогічною корисністю. • Принцип корисності — зводиться до того, що об'єкт має вартість лише тоді, коли він є корисним для потенційного власника. Корисність може бути пов'язана з очікуванням майбутніх доходів чи інших вигод. Принцип оптимального розміру — полягає в тому, що найвищим попитом користуються об'єкти оптимальних розмірів. Принцип зміни вартості — вартість об'єкта оцінювання постійно змінюється зі зміною внутрішнього стану та під дією зовнішніх чинників. Принцип ефективного використання — серед усіх можливих варіантів експлуатації об'єкта вибирається той, що забезпечує найефективніше використання його функціональних характерне гик. Принцип розумної обережності оцінок — оцінювач має критично (із розумним упередженням) ставитися до всієї інформації, яку йому надає адміністрація об'єкта оцінювання, і, по змозі, перевіряти цю інформацію, звертаючись до незалежних джерел. •Принцип альтернативності оцінок — використання різних методів оцінювання та порівняння показників вартості, здобутих у результаті застосування альтернативних методів. Розглянемо найпоширеніші види оцінювання вартості підприємства в цілому та його окремих майнових об'єктів. Вибір тою чи іншого методу залежить від характеру об'єкта оцінювання. Залежно від об'єкта розрізняють такі види експертного оцінювання майна: експертне оцінювання цілісних майнових комплексів підприємств; експертне оцінювання акцій (часток, паїв) у статутних фондах господарських товариств; експертне оцінювання нематеріальних активів; експертне оцінювання рухомого майна; експертне оцінювання нерухомості. Особливо складно оцінити вартість підприємства як цілісного майнового комплексу, а також корпоративні права суб'єкта господарювання, якщо ці права не котируються на біржі. 1.2 Майно як об’єкт оцінки Об’єкт оцінки – майно та майнові права, які підлягають оцінки. Об’єкти оцінки класифікуються за різними ознаками: об’єкт оцінки у матеріальній формі нерухомого майна. Нерухоме майно – земельна ділянка з поліпшеннями або без них, які з нею нерозривно пов’язані, будівлі, споруди, їх частини, а також інше майно, що згідно із законодавством належать до нерухомого майна. Рухоме майно – матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщенні без заподіяння їм шкоди. До рухомого майна належать майно у матеріальній формі, які не є нерухомістю. Об’єкти оцінки у нематеріальній формі – об’єкти оцінки, які не існують у не матеріальній формі, але дають змогу отримувати певну економічну вигоду.

До об’єктів у нематеріальній формі належать фінансові інтереси, а також інші майнові права. Об’єкти у формі цілісного майнового комплексу – об’єкти, сукупність активів, які дають змогу проводити певну господарську діяльність. Цілісними майновими комплексами підприємства, структурні підрозділи. 1.3 Ринкова та ліквідаційна вартість об’єкта оцінювання Ринкова вартість – вартість за яку можливе відчуження об’єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеної між покупцем та продавцем після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу. Ліквідаційна вартість – вартість яка може бути отримана за умови продажу об’єкта оцінки у строк що є значно коротшим від строку експозиції подібного майна, протягом якого воно може бути продане за ціною яка дорівнює ринковій вартості. Строк експозиції – строк, протягом якого об’єкт оцінки може бути виставлений для продажу на ринку за найвищою ціною. 1.4 Майновий підхід в оцінці майна Згідно з майновим підходом вартість підприємства розраховується як сума вартостей усіх активів (основних засобів, запасів, вимог, нематеріальних активів, тощо), що складають ціннісний майновий комплекс, за мінусом зобов’язань. Основним джерелом інформації за даного підходу є баланс підприємства. У рамках цього підходу розрізняють такі основні методики: оцінка за відповідною вартістю активів (витратний підхід) метод розрахунку чистих активів; розрахунок ліквідаційної вартості; розглянемо детальніше на методі витратного підходу. Метод оцінки за відповідною вартістю досить часто використовується в в ході оцінки майна під час приватизації державних підприємств. Зазначимо, що використання даного методу є виправданим, якщо балансова та ринкова вартість активів істотно не відрізняється між собою. До основних недоліків методу слід віднести те, що на практиці балансова вартість, активів майна ніколи не відповідає їх ринковій вартості. Достовірність оцінки підвищується, якщо отриману вартість скоригувати на приховані прибутки чи збитки підприємства. 1.5 Порядок оцінки вартості майна Щоб &quo ;правильно організувати роботу з оцінювання вартості майна, необхідно додержувати певної послідовності дій, вибравши оптимальну для конкретного об'єкта методику оцінювання. Загалом оцінювання вартості майна підприємства складається з таких етапів: 1. Збір інформації про об'єкт оцінювання. 2. Інвентаризація майна. 3. Аудиторська перевірка фінансової звітності підприємства. 4. Складання акта обстеження та технічного стану об'єкта оцінювання. 5. Експертне або масове оцінювання. 6. Складання акта оцінювання вартості майна або звіту про його експертне оцінювання та висновків експерта про оцінну (ліквідаційну) вартість майна. 7. Затвердження результатів оцінювання. 2. Методи та програма санаційного аудиту 2.1 Сутність та основні завдання санаційного аудиту У вітчизняній науково-практичній літературі поняттю «санаційний аудит» досі приділялося дуже мало уваги, оскільки здебільшого економісти не вбачали істотної різниці між звичайним аудитом та аудитом, здійснюваним на підприємствах, що перебувають у фінансовій кризі.

У випадках, зазначених у частин другй ц статт, забороняться тимчасове переведення на ншу роботу вагтних жнок, жнок, як мають дитину-нвалда або дитину вком до шести рокв, а також осб вком до всмнадцяти рокв без х згоди. Стаття 34 Тимчасове переведення на ншу роботу в раз простою Простй це зупинення роботи, викликане вдсутнстю органзацйних або технчних умов, необхдних для виконання роботи, невдворотною силою або ншими обставинами. У раз простою працвники можуть бути переведен за х згодою з урахуванням спецальност  квалфкац на ншу роботу на тому ж пдпримств, в установ, органзац на весь час простою або на нше пдпримство, в установу, органзацю, але в тй самй мсцевост на строк до одного мсяця. Змна пдпорядкованост пдпримства, установи, органзац не припиня д трудового договору. У раз змни власника пдпримства, а також у раз його реорганзац (злиття, приднання, подлу, видлення, перетворення) дя трудового договору працвника продовжуться

1. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

2. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

3. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

4. Управління фінансовою санацією підприємства

5. Фінансова санація підприємства

6. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства
7. Державна фінансова підтримка санації підприємств
8. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

9. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

10. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

11. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

12. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

13. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

14. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

15. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

16. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор подарочный "Камни для виски в мешочке", 2 штуки, 2,5х2,5 см.
Набор подарочный: камни для виски в холщовом мешочке. Талькомагнезит можно использовать для резьбы, т.к. он мягкий и не крошится, из него
1880 руб
Раздел: Аксессуары для вина

17. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

18. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

19. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

20. Дослідження та розробки на підприємстві

21. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

22. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання
23. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності
24. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

25. Фінансовий облік на підприємстві

26. Важкі метали та їх виявлення в стічних водах підприємств

27. Різновиди планів на підприємстві та їх комплекси

28. Фінансовий стан підприємств України в умовах кризи

29. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

30. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

31. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

32. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

Щипцы кулинарные "Paterra", силиконовые.
Силиконовые щипцы предназначены для комфортных манипуляций с приготавливаемым продуктом. Щипцами удобно переворачивать мясо, тефтели,
323 руб
Раздел: Щипцы
Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста

33. Правовий статус підприємств

34. Організація оплати праці на підприємстві

35. Реструктуризація підприємств

36. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

37. Підприємство та підприємництво

38. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності
39. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві
40. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

41. Кредитування підприємств

42. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

43. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

44. Охорона праці на підприємстві

45. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

46. Доходи сільськогосподарських підприємств

47. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

48. Бухгалтерський облік на підприємстві

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета
Коробка для хранения елочных украшений (112 ячеек).
Удобная складная коробка на молнии для хранения и транспортировки хрупких елочных украшений. Стенки коробки выполнены из полупрозрачного
714 руб
Раздел: 5-10 литров

49. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

50. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

51. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

52. Облік собівартості продукції на підприємстві

53. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

54. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
55. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")
56. Організація обліку на підприємстві

57. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

58. Попередній фінансовий аналіз підприємства

59. Ревізійні комісії підприємств і організацій

60. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

61. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

62. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

63. Правовий статус комунальних підприємств

64. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор зубных щеток "Pigeon" (2 штуки), от 12 месяцев.
Щетки предназначены для самостоятельной чистки зубов. Набор зубных щеток для детей с 12-ти месяцев до 3 лет. Мягкая щетина. Специально
321 руб
Раздел: Зубные щётки

65. Інформаційні системи і технології на підприємстві

66. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

67. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

68. Комерційна діяльність підприємств

69. Маркетингові дослідження на підприємстві

70. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств
71. Організація обліку на торгівельному підприємстві
72. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"

73. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

74. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

75. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

76. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

77. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

78. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

79. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

80. Основи управління персоналом підприємств

Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы
Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Карандаши восковые "Jovicolor", с точилкой, 16 цветов.
Первые восковые мелки для малыша. Диаметр: 12 мм. Длина: 75 мм. Утолщенная форма корпуса специально создана для маленьких детских ладошек.
408 руб
Раздел: Восковые

81. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

82. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

83. Рух кадрів на підприємстві

84. Стратегічне планування і управління на підприємстві

85. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

86. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України
87. Управління якістю на підприємстві
88. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

89. Бізнес-планування на підприємстві

90. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

91. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

92. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

93. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")

94. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

95. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"

96. Грошові розрахунки підприємств

Пепельница S.Quire круглая, сталь, покрытие черная краска, 90 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
317 руб
Раздел: Пепельницы
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Мольберт "Ника растущий", со счетами (оранжевый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1866 руб
Раздел: Буквы на магнитах

97. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

98. Методика інвестування підприємств

99. Обов’язкові платежі підприємств у державні цільові фонди


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.