Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Молодіжні рухи в україні 19-20 сторіччя

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

1. Молодіжна проблематика у світовій та вітчизняній науціМолодіжний рух як форма вияву соціальної активності молодого покоління є найефективнішим механізмом взаємодії нових поколінь з суспільством. В рамках молодіжного руху молода людина не лише проходить соціалізацію, здобуває необхідний досвід, але і самореалізується. Ці рухи є осередком формування локальних молодіжних культур та стилів життя, що пізніше, зазнавши певних модифікацій, поширять свій вплив на культуру та спосіб життя суспільства в цілому.Молодіжні рухи виникають у процесі соціально-економічного та соціально- політичного розвитку суспільства і їх зміст та форма діяльності значною мірою відбивають соціокультурну, історичну, демографічну, політичну та інші специфіки кожної окремої країни, кожної окремої ситуації.Окрім організуючої ролі в процесі взаємодії молоді зі старшими поколіннями, молодіжні рухи є і практичними засобами, що відкривають канали комунікації всередині одного покоління, виявляючи та репрезентуючи його інтереси перед суспільством в цілому. Вони є не просто найбільш ефективним засобом привернути увагу “дорослого” суспільства до потреб молоді — вони є інструментом пристосування суспільства до цих потреб.Фактично молодіжні рухи та неформальні ініціативи створюють обличчя суспільства, яким воно стане за їхньої зрілості, експериментують з соціальними моделями, обираючи найбільш відповідні новим культурним цінностям та способам спілкування.І оскільки об’єктивні економічні, технологічні, політичні зміни неймовірно прискорили пристосування, що зовсім нещодавно було дуже й дуже помірним, дослідження процесу становлення молодіжного руху в його організованій та неформальній формі стало нагальним питанням суспільної науки. Особливо актуальним є вивчення процесу формування та становлення молодіжного руху в країнах перехідного періоду, зокрема в Україні.Загалом процеси переходу від тоталітаризму до плюралістичної демократії, розвитку ринкових відносин, трансформації соціальних структур суспільства, посилення процесів соціальної диференціації створюють оптимальні умови для виникнення в середовищі молоді широкого спектру найрізноманітніших громадсько-політичних рухів, організацій, об’єднань та неформальних ініціатив.В українському суспільстві тривають процеси подальшої соціальної диференціації та виокремлення політико-економічних та культурних інтересів конкретних соціальних верств та соціально-демографічних груп населення. Відповідно, паралельно з цим процесом відбувається активне формування і трансформація молодіжного руху України в його організованій та неформальній формі. Тож Україна є одним з найпоказовіших суспільств для дослідження згаданих процесів.Перехід від тоталітарного до демократичного суспільства — це спільний для більшості країн колишнього СРСР процес. Всі вони успадкували від СРСР не лише соціально-класову структуру, але й цілий комплекс проблем, пов’язаних із політичною системою, політичною, правовою та економічною культурою.Особливості ж молодіжного руху окремих країн, особливо організованого, визначаються значною мірою сутністю політичної системи та адаптацією державної політики до потреб молоді.

Від цього залежить векторність молодіжної ініціативи, ступінь її радикалізму та безкомпромісності; кількість молодіжних організацій та їх політизованість; поширення неформального руху та рівень девіацій в молодіжному середовищі.Досвід України щодо діяльності молодіжних рухів можна використовувати як базовий для дослідження соціальних процесів у посттоталітарних країнах загалом, оскільки вона за більшістю визначальних показників справді тримається посередині відносно всіх інших подібних суспільств. Від когось відстає, когось випереджає, проте не втрачає характерних рис, притаманних всій категорії суспільств, які долають тоталітарну спадщину.Тож зараз, коли політична система України вступила в нову фазу розвитку, за якої демократичні інституції поступово закріплюють свої позиції, підвищується рівень політичної культури всього населення і молоді зокрема, збільшуються можливості для розвитку молодіжної ініціативи, самореалізації молодого покоління, вона все ще може слугувати зразком розвитку подій в суспільствах такого типу. Але найбільш цікавою для детального дослідження її робить своєрідне “буферне” становище між європейським та пострадянським простором (цю роль не можуть виконувати ані країни Балтії, ані інші, що їх соціальна структура не зазнала глобальної тоталітарної реконструкції). Тож всі процеси, які беруть участь у зміні соціуму, самих його основ, тим більше загострюються, що робить їх наочнішими та зручнішими для спостереження та аналізу.Молоді покоління України, їх становлення та діяльність протягом останнього десятиріччя обрані об’єктом дослідження через те, що саме в цей час відбувалось активне формування особливого, перехідного типу суспільства. На межі між тоталітарною та демократичною системою саме в ці роки формувались специфічні інститути “кризового” суспільства. Оскільки стан кризи притаманний на тому чи іншому етапі всім суспільствам, тим важливіше дослідити процеси, що відбуваються у цей період.За умов, коли криза трансформує закономірності функціонування соціальної, економічної, політичної, культурної сфер в нашій державі, основні стадії цих процесів стають рельєфнішими, відповідно, загальні та часткові теорії, які на них ґрунтуються, з великою ймовірністю будуть в цілому вірними для всіх суспільств з більш-менш схожими характеристиками. Одним з визначальних факторів суспільних змін є становлення і розвиток молодіжного руху в його організованих та неформальних видах. Тож дослідженню ґенези саме цих процесів стосовно українського суспільства і присвячена наша робота, яка, незважаючи на локалізованість в часі досліджуваних процесів, виходить з більш як сторічного досвіду галузевих напрацювань науковців.Як вже вказувалось, специфічні знання про молодь, її соціальну активність, молодіжні рухи та ініціативи почали формуватись в часи індустріальної революції. Проте першим справді серйозним імпульсом до розвитку цієї сфери знань про суспільство стало конституювання соціології як самостійної науки. ВжеО.Конт заклав фундамент для виокремлення відомостей про молодь в сферу відання спеціальної дисципліни, стверджуючи, що молодь має стати одним з об’єктів дослідження соціології.В

перше філософи, суспільствознавці та митці ґрунтовно підійшли до з’ясування суті конфлікту “батьків та дітей” в ХІХ сторіччі. Цінності “старого світу” виявилися незадовільними для нового покоління. Ціннісна криза західного суспільства стала детонатором могутніх процесів та соціальних зрушень. Про це писала більшість філософів та письменників того часу.Австрійський культуролог В.Краус назвав ХІХ століття — “століттям нігілізму”1. Це був своєрідний молодіжний вибух, протест проти цінностей та антигуманної практики класичного капіталізму. Однак молодь як самостійна група з певними соціальними, політичними та культурними інтересами в ХІХ столітті не була об’єктом дослідження.Безпосередньо молодіжною проблематикою науковці почали займатися лише з кінця 60-х рр. ХХ ст., коли молодіжна ініціатива загрожувала існуванню самого буржуазного суспільства. У 60-х молодь виявила свою здатність виявити протест.У Європі піднялася хвиля молодіжних заворушень, потужних студентських страйків і навіть збройних повстань. Суспільство виявилося не готовим до сприйняття нових ідей і не очікувало подібного розвитку подій.Таким чином, наприкінці 60-х з’ясувалося, що старше покоління є чужим для молодих, а про нове покоління нічого не відомо. Відбувся розрив між поколіннями, і старші опинилися перед фактом, що вони не мають уяви про потреби, запити та ідеали своїх дітей.Соціологічні заміри у молодіжному середовищі у більшості європейських країн проводилися регулярно протягом 50-х і на початку 60-х рр. Однак виявилося, що ці заміри за великим рахунком носили комерційний характер. Вони мали на меті виявити тенденції споживання тих чи інших товарів, професійну орієнтацію тощо, і зовсім ігнорували ціннісний бік проблеми.Показовим у цьому плані є опитування французької молоді у 1965 році, яке показувало значну політичну аморфність та конформізм молодіжного середовища2. А потім відбувся вибух 1968 року Проблема визначення молодіжного рухуНарешті ми підійшли до проблеми визначення поняття “молодіжного руху”. Слід відзначити наявність розбіжностей у поглядах вітчизняних і зарубіжних науковців щодо визначення самого терміну “молодіжний рух”. Одні розглядають його конкретно-історичну сутність крізь призму розвитку соціальної активності молоді, інші — як “складову частину молоді” чи як “сукупність молодіжних громадських об’єднань” тощо.Представники вітчизняної науки пропонують розглядати цей рух, по-перше, як одну з найбільш рухливих і мінливих форм соціальної активності молоді, її соціально-політичних громадських ініціатив; по-друге, як один із засобів участі молоді у суспільних процесах через колективні (як організовані, так і неструктуровані) форми прояву її самодіяльності на засадах спільних інтересів; і лише у вужчому розумінні — як систему молодіжних громадських об’єднань1.На жаль, у нас залишається досить поширеним підхід до молодіжного руху, втілений у концепції: молодіжний рух — це сукупність молодіжних організацій. Тобто молодіжну активність досліджують лише в її організованій формі, лишаючи поза предметом вивчення неформальний рух молоді, який є набагато потужнішим і впливовішим.

Пд час революц 1848 р. вони повнстю стали на бк визвольно боротьби угорцв. ґврейське населення ¶тал брало активну участь у всх рухах талйського народу, що прагнув до обднання крани. Синами нмецько втчизни почувалися нмецьк вре. Ми не ммгрували в Нмеччину, ми тут народилися. Тому або ми нмц, або бездомн люди. ¶сну тльки одне посвячення в нацональнсть кров, пролита в спльнй боротьб сво втчизни.271 Автор книжки, звдки взято наведений вислв, слушно зауважу, що наприкнц минулого сторччя ц слова вдображали не тльки настрй переважно бльшост врев, вони були частиною способу хнього мислення. Аналогчн настро панували серед багатьох врев США, де конституця 1776 р. визнавала вс громадянськ  полтичн права за всма, хто врить у Бога, отже,  за вреями. Лише на колональнй перифер Австр  Рос, головним чином на укранських територях цих мперй, становище не можна було вважати нормальним. В.¶.Ленн з цього приводу писав: З 10,5Pмльйонв врев на всьому свт трохи бльше половини живе в Галичин  Рос, вдсталих, напвдиких кранах, що тримають врев насильством у становищ касти

1. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

2. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

3. Особливості гармонізації корпоративного права європейських країн

4. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

5. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх подолання

6. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі
7. Проблема свободи та необхідності в німецькій класичній філософії
8. Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення

9. Історія Православної Церкви на Україні 1917-2000 рр.

10. Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

11. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

12. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

13. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

14. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

15. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

16. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

17. Банківська система України та проблеми її реформування

18. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

19. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

20. Проблеми впровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні

21. Кіммерійці, скіфи, сармати та інші народи на території України

22. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність
23. Акціонерне товариство та проблеми його становлення в Україні
24. Вплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції України

25. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

26. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

27. Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України

28. Тенденції та проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні

29. Європейські та євроатлантичні мотиви в передвиборчих програмах кандидатів у президенти України на виборах 2004 року

30. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

31. Держбюджет та проблема бюджетного дефіциту в Україні

32. Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект

Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки
Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы
Точилка механическая, металлический корпус.
Механическая точилка имеет прозрачный контейнер. Удобная и безопасная точилка оснащена механизмом, позволяющим крепить ее к столу. Нож из
1097 руб
Раздел: Точилки

33. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

34. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

35. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

36. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

37. Виникнення та формування українського етносу

38. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю
39. Постмодернізм та українська історична наука
40. Історія держави та права України

41. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

42. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

43. Звичаї та обряди на Україні

44. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

45. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

46. Конституцiйний Суд Украiни. Досвiд та проблеми.

47. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

48. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

Расчёска лазерная "Магия роста".
Регулярное использование расчески «Магия роста» позволит Вам восстановить нормальное кровообращение кожи головы, что благотворно повлияет
1091 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Лестница-стремянка, 3 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 67,5 см. Количество ступеней: 3.
1288 руб
Раздел: Лестницы
Комплект боковых ограждений для кровати Polini Simple/Basic, белый.
Комплект ограждений подходит для кроваток 140х70 см коллекций Polini Simple и Basic. Они могут крепиться как с одной стороны кровати, так
910 руб
Раздел: Аксессуары для кроваток

49. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

50. Бюджет України: актуальні проблеми

51. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

52. Современные проблемы развития малого бизнеса в России и пути их решения на примере Краснодарского края

53. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

54. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
55. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів
56. Суржик - проблема української мови

57. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

58. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

59. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

60. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

61. Українська та зарубіжна культура

62. Проблеми золотоносності надр України

63. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

64. Економіка зарубіжних країн укр

Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

65. Географічне положення, територія і межи Криму Укр.

66. Проблема українізації у драмі Миколи Куліша "Мина Мазайло"

67. «Українська демонологія та її персонажі»

68. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

69. Экологические проблемы подтопления территории Ставропольского края

70. Етикет України та Росії
71. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"
72. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

73. Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні

74. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

75. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

76. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

77. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

78. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

79. Грошова оцінка земель с. Новомихайлівка та с. Григорівка на території Новомихайлівської сільської ради Миколаївської області

80. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

Умные кубики. Силуэты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Силуэты» — это универсальный набор для развития дошкольника. В процессе игры он учится конструировать, систематизировать,
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Мел круглый "White Peps", 100 штук, белый.
Высококачественный мел из карбоната кальция. Для детского творчества и школы. Не крошится. Технология «меньше пыли». Круглая форма
445 руб
Раздел: Мел
Экспресс-скульптор "Эврика", малый.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
448 руб
Раздел: Антистрессы

81. Особливостi аграрних реформ в державах ЦСЄ та в Українi

82. Столипін та його аграрна реформа в Україні

83. Основи інтеграції та гармонізації аудиту в Україні

84. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

85. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

86. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу
87. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку
88. Країни Африки: Південно-Африканська Республіка та Маршалові острови

89. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу

90. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

91. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень

92. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

93. Державний устрій України: проблеми теорії і практики

94. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні

95. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

96. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей
Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль

97. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

98. Наукові школи та теорії в зарубіжній кримінології

99. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

100. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.