Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Міністерство освіти та науки України Національна Металургійна академія України Кафедра охорони праціРеферат На тему: “ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ, ЩО УБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС РОБОТИ ” Виконала: ст.гр ФК-03-2 Адамова Марія Перевірив: Каракаш О.І. м. Дніпропетровськ 2004 р. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ, ЩО УБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС РОБОТИ Перелік основних заходів Роботи в електроустановках стосовно їх організації поділяються на такі, що виконуються: за нарядом-допуском (далі нарядом), за розпорядженням та в порядку поточної експлуатації. Організаційними заходами, якими досягається безпека робіт в електроустановках, є: затвердження переліку робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації; призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт; оформлення робіт нарядом, розпорядженням або затвердженням переліку робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації; підготовка робочих місць; допуск до роботи; нагляд під час виконання робіт; переведення на інше робоче місце; оформлення перерв в роботі та її закінчення. Працівники, відповідальні за безпеку робіт Відповідальними за безпеку робіт, що виконуються в електроустановках, є: працівник, який видає наряд, розпорядження; працівник, який дає дозвіл на підготовку робочого місця; працівник, який готує робоче місце, допуск; працівник, який допускає до роботи (далі - допускач); керівник робіт; працівник, який наглядає за безпечним виконанням робіт (далі - наглядач); члени бригади. Працівник, який видає наряд, розпорядження, встановлює можливість безпечного виконання роботи.Він відповідає за достатність і правильність зазначениху наряді заходів безпеки, за якісний і кількісний склад бригади і призначення працівників, відповідальних забезпечне виконання робіт, а також за відповідність груп З електробезпеки працівників, які зазначені в наряді, роботі, що виконується. Працівник, який видає наряд, зобов'язаний у випад­ках, передбачених цими Правилами, визначити зміст рядків наряду &quo ;Окремі вказівки&quo ;. Форма наряду-допуску та вказівки щодо його запов­нення наведені в додатку 4. Право видачі нарядів та розпоряджень надається ад­міністративно-технічним працівникам підприємства, які мають групу V в електроустановках понад 1000 В та групу IV - в електроустановках до 1000 В. Особи, які складають і затверджують перелік робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації, визначають необхідність, можливість і періодичність безпечного виконання цих робіт з огляду на місцеві умови, а також кількісний та якісний склад виконавців на кожен вид роботи. Працівник, який дає дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск, несе відповідальність за достатність передбачених для безпечного виконання робіт заходів по вимкненню та заземленню устаткування і можливість їх здійснення, а також за координацію часу і місця роботи бригад, що допускаються. Давати дозвіл на підготовку робочих місць і на до­пуск мають право оперативні працівники з групою V -в електроустановках понад 1000 В і групою IV - в електроустановках до 1000 В. Працівник, який готує робоче місце, відповідає за правильне виконання заходів щодо підготовки робочого місця, вказаних у наряді, а також тих, що вимагаються умовами роботи (встановлення замків, плакатів, огорож).

Готувати робочі місця мають право чергові або опера­тивно-ремонтні працівники, які допущені до оператив­них перемикань в даній електроустановці. Допускач відповідає за правильність і достатність вжитих заходів безпеки та їх відповідність до характеру і місця роботи, зазначених у наряді, за правильний допуск до роботи, а також за повноту та якість проведеного ним інструктажу. Допускачами призначаються оперативні або оператив­но-ремонтні працівники. В електроустановках понад 1000 В допускачі повинні мати групу IV, а в електроустановках до 1000 В - гру­пу III. Керівник робіт відповідає за: вжиття заходів безпеки, передбачених нарядом чи розпорядженням, та їх достатність; чіткість і повноту інструктажу членів бригади; наявність, справність і правильне застосування необхідних засобів захисту, інструменту, інвентарю та пристосувань; збереження та постійність перебування на робочому місці заземлень, огороджень, знаків і плакатів безпеки, запірних пристроїв протягом робочої зміни; організацію і безпечне виконання робіт і дотримання цих Правил. Керівник робіт повинен здійснювати постійний нагляд за членами бригади і усувати від роботи членів бригади, які порушують ці Правила, а також не допускати тих, що перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, або хворих. Керівник робіт повинен мати групу з електробезпеки IV під час виконання робіт в електроустановках понад 1000 В і групу III - в електроустановках до 1000 В. Наглядач призначається для нагляду за бригадами будівельних робітників, різноробочих, такелажників та інших неелектротехнічних працівників під час виконання ними робіт в електроустановках за нарядами та розпорядженнями. Наглядач за електротехнічними працівниками, у тому числі відрядженими, призначається у випадку проведен­ня робіт в електроустановках у особливо небезпечних умовах, що визначає особа, відповідальна за електро­господарство підприємства. Наглядач контролює наявність встановлених на місці роботи заземлень, огороджень, плакатів, запірних при­строїв та відповідає за безпеку членів бригади відносно ураження електричним струмом. Наглядачам забороняється поєднувати нагляд з ви­конанням будь-якої роботи і залишати бригаду без на­гляду під час роботи. Наглядачами призначаються електротехнічні працівники з групою III. Списки працівників, які мають право на видачу нарядів, розпоряджень, керівників робіт, допускачів зазначених в пункті 3.2.1 цих Правил, переліки робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації, визначаються особою, відповідальною за електрогосподарство, і затверджуються керівником підприємства. Зазначені списки і переліки підлягають щорічному перегляду та поновному затвердженню. Допускається суміщення обов'язків відпові­дальних працівників згідно з таблицею 3.2. В разі сум­іщення обов'язків відповідальний працівник повинен мати групу з електробезпеки не нижче тієї, яка вима­гається для працівників, обов'язки котрих вона суміщу є. Таблиця 3.2. Суміщення обов'язків відповідальних осіб Відповідальний працівник Обов'язки, що суміщуються Працівник, який видає наряд Допускай Керівник робіт Керівник робіт Допускай в електроустановках без місцевих чергових працівників Працівник, який готує робоче місце Керівник робіт Член бригади Працівник, який готує робоче місце Допускач в електроустановках без місцевих чергових працівників Порядок видачі та оформлення наряду Наряд на роботу виписується у двох примірниках за умови дотримання чіткості і ясності записів в обох примірниках.

Заповнення наряду олівцем, виправлення і перекреслювання написаного тексту є неприпустимим. Наряд передається оперативному працівникуабо працівнику, який готує робоче місце в електроустановках без місцевої чергової обслуги, перед початком підготовки робочого місця. Допускається передача наряду по телефону працівником, який видає наряд, старшому в зміні опе­ративному працівнику зазначеної в наряді електроуста­новки, або керівнику робіт. В цьому разі наряд заповнюється в трьох примірниках: один примірник заповнює працівник, який видає наряд, а два - працівник, який приймає його по телефону. Наряд виписують на одного керівника робіт (наглядача) з однією бригадою. На руки керівнику робіт видається тільки один наряд. На однотипні роботи, що виконуються без зняття напруги однією бригадою, може бути виданий один спіль­ний наряд для виконання їх в порядку черги на кількох приєднаннях, в одному або різних РУ, у різних при­міщеннях підстанцій. Оформлення переведення з одного робочого місця на друге вимагається тільки в разі пере­ходу з одного РУ на інше, з одного поверху РУ на інший. В електроустановках, де напруга знята з усіх струмовідних частин, у тому числі й з виводів ПЛ та КЛ, і замкнутий вхід до суміжної електроустановки (збірки та щити до 1000 В можуть залишатися під напругою), допускається видавати один наряд для одночасної роботи на всіх приєднаннях. В разі розширення робочого місця чи зміни кількості робочих місць слід видавати новий наряд. В разі заміни керівника робіт, а також зміни складу бригади більше ніж наполовину, має бути виданий новий наряд. Оперативні працівники під час чергування з дозволу старшого в зміні оперативного працівника можуть залучатись до участі в роботі ремонтної бригади без включення в наряд, з записом в оперативному журналі після цільового інструктажу і розпису за нього. Наряд видається на термін не більше 15 календарних днів від дня початку роботи. Наряд може бути продовжений один раз на термін не більше 15-ти календарних днів від дня продовження. Продовжити наряд може працівник, який видав наряд, або інший працівник, який має право видачі нарядів на роботи в даній електроустановці. Система нумерації нарядів, порядок їх реєстрації і зберігання встановлюється письмовим розпорядженням особи, відповідальної за електрогосподарство. Наряди, роботи за якими закінчені повністю, зберігаються протягом 30-ти діб. Форма журналу обліку робіт за нарядами і розпорядженнями наведена у додатку 5. В кожному електрогосподарстві підприємства роботи за нарядами і розпорядженнями слід обліковувати в призначеному для цього журналі обліку робіт за наря­дами і розпорядженнями, за рекомендованою в додатку 5 формою. В журналі у відповідних графах реєструється первин­ний допуск до роботи за нарядами і повне її закінчення, допуск до роботи згідно з розпорядженням та її закін­чення (за винятком робіт згідно з розпорядженнями, які виконуються самими оперативними працівниками або під їхнім наглядом, запис про які робиться тільки в опера­тивному журналі). Крім того, первинні і щоденні допус- ки до робіт за нарядами оформляються записами в жур­налі; в цьому разі зазначається тільки номер наряду і робоче місце.

Адже я  мо заступники: Микола - кервник штабу Нацональних дружин, Векша, Антн, Малюк - свого часу виступили засновниками товариства «Патрот Украни» - нацоналстично органзац парамлтарного характеру, створено ще у 1995 роц. Товариство займаться пдготовкою молод до служби в арм. Зрештою багато кервникв Укранського Дому  кстяк Нацональних дружин складався з вихованцв «Патроту Украни»  «Спадщини» (молоджно органзац скаутського типу, засновано у Львов ще в часи першо хвил нацонального вдродження - 1989 року). Кожного дня о десятй ранку вдбувався збр сотникв, на якому вони доповдали про стан сотн  отримували чергов завдання. Ми намагалися максимально забезпечити усм необхдним дружинникв. В першу чергу. Адже на них лягав основний тягар охорони примщення, блокади Кабмну, моблзацйних акцй. Коли сотники доповдали, що необхдна нижня близна, зубн щтки, паста - в один день ми за допомогою спонсорв забезпечували дружинникв. Коли повдомили, що в людей подерте взуття з допомогою спонсорв працвники Льввсько податково (!) привезли клька сот пар вйськових черевикв

1. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

2. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

3. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

4. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

5. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

6. Організаційні форми інноваційної діяльності
7. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею
8. Організаційні аспекти соціальної роботи

9. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

10. Організація обліку власного капіталу підприємства України

11. Організація управлінського обліку на підприємстві

12. Організація обліку на торгівельному підприємстві

13. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

14. Організація, планування і керування хімічним підприємством

15. Організація праці

16. Організація оплати праці на підприємстві

Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие
Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы
Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки

17. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

18. Організація охорони праці на виробництві

19. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

20. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

21. Ревізійні комісії підприємств і організацій

22. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України
23. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин
24. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

25. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

26. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

27. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

28. Наукова організація праці студента

29. Роль класного керівника в організації дитячого колективу

30. Інтеграційні форми підприємств і організацій

31. Основи організації оплати праці

32. Суспільна організація життя слов

Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Подарочная расчёска для волос "Алена".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Блокнот "Дневник совы".
Дневник магических секретов с 3D обложкой! Блокнот "Дневник совы" - это оригинальная записная книжка, которая придется по душе
733 руб
Раздел: Блокноты художественные

33. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

34. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

35. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

36. Матераільна відповідальність працівників

37. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

38. Організаційна система управління природокористуванням України
39. Інфляція та антиінфляційні заходи
40. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

41. Організація обліку грошових коштів

42. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

43. Рельєф та ландшафтна організація

44. Етичні засади діяльності працівників прокуратури

45. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

46. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

47. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

48. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

Зонт на коляску Lorelli, цвет: терракотовый.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Коробка для хранения, на молнии, складная, 30x40x25 см, серо-белая.
Коробка предназначена для хранения небольших предметов. Размер: 30x40x25 см. Материал: пластик, кант из нетканого полотна. Цвет: серо-белый.
320 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (черный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3018 руб
Раздел: Молодежные, подростковые

49. Організація касових операцій у банківських установах

50. Організація ресурсної бази банків в Україні

51. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

52. Санітарні вимоги до працівників та робочого місця

53. Організація будівельного майданчика

54. Рівні організації організму людини
55. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу
56. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

57. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

58. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

59. Етапи організації бухгалтерського обліку

60. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

61. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

62. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

63. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

64. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки
Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические
Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением

65. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

66. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

67. Організація документаційного забезпечення установи

68. Організація і методика аудиту

69. Організація і методика аудиту доходів підприємства

70. Організація і методика проведення аудиту касових операцій
71. Організація облікового процесу на підприємстві
72. Організація обліку

73. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

74. Організація обліку доходів

75. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

76. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

77. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

78. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

79. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

80. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор А" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый фонарик, первый вентилятор, провести первые эксперименты с магнитом — всего 15 разных проектов,
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски

81. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

82. Організація управлінського обліку

83. Основи організації бухгалтерського обліку

84. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

85. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

86. Становлення професійних бухгалтерських організацій
87. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні
88. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

89. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

90. Громадські організації як вид об’єднань громадян

91. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

92. Кримінальна відповідальність медичних працівників

93. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

94. Організація захисту державної таємниці в Росії

95. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

96. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty" (лайм).
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Пенал "Гонка", 19х11 см, 3 отделения.
Пенал предназначен для школьников 7-10 лет. Является важным помощником в учебе, ведь он решает задачу хранения ручек, карандашей и прочих
511 руб
Раздел: Без наполнения

97. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

98. Право працівника на заробітну плату

99. Правова організація працевлаштування громадян


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.