Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Вікова динаміка розвитку уваги в дітей шкільного віку

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: „Вікова динаміка розвитку уваги в дітей шкільного віку” Зміст Вступ Розділ 1. Теорія уваги Загальні основи уваги Фізіологічні основи уваги Функції і основні види уваги Властивості уваги Способи розвитку уваги Розділ ІІ.Вікова динаміка уваги в дітей шкільного віку 2.1Зміни уваги у молодших школярів в процесі навчання 2.2Коливальні зміни функції уваги в школярів як закономірність в діяльності мозку 2.3Вікова динаміка розвитку уваги в дітей шкільного віку Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Все більш актуальним є завдання охорони здоров’я учнів, створення для них сприятливих умов життя, навчання. На сьогоднішній день зростає кількість дітей, які втратили інтерес до навчання, знизився їх інтелектуальний рівень, знизилася концентрація уваги. Проблемою і дослідженням уваги займалися такі вчені як П.Я.Гальперін, І.В. Страхов, Є.О.Мілерян, Д.Хемільтон Т.Ціген, Т.Рібо, І.М. Сєченов та ін. Увага є одним із феноменів орієнтовно-дослідницької діяльності особистості. Це психічна дія, спрямована на зміст образу, думки чи іншого явища. Увага відіграє істотну роль у регуляції інтелектуальної активності. Увага – зосередженість, спрямованість свідомості людини у даний момент часу на якомусь реальному або ідеальному об’єкті – предметі, явищі, події, образі, думці тощо. Увага посідає особливе місце серед психічних явищ. Виступаючи невід’ємною частиною пізнання, почуття та волі, вона не зводиться до жодної з цих трьох сфер психічного. Особливу роль увага відіграє в навчальній роботі школярів. Зосередженість, спрямованість свідомості учня на певні предмети та явища необхідні на всіх етапах його навчальної діяльності. Часто нерозуміння навчального матеріалу, поява помилок під час виконання самостійних завдань, невміння починати і послідовно проводити роботу над заучуванням тестів, виконанням малюнків, технічних виробів пояснюється не відсутністю здібностей до цих видів занять, не слабою кмітливістю або поганою пам`яттю, а недостатньою уважністю. Уважність містить три компоненти: а) сталість уваги як тривалість безперервного психічного процесу, необхідного для завершення даного завдання, дії тощо; б) уміння довільно переключати увагу з одного об’єкта на інший; в) стійкість, яка визначається опором щодо відволікаючого впливу сторонніх подразників. Системоутворюючим компонентом у структурі уважності є сталість уваги. Згідно з дослідженнями вітчизняних учених, саме стала увага – найголовніша умова, що відрізняє добре встигаючих учнів від їх малопродуктивних однокласників. Увагу розглядають і як функцію внутрішнього контролю за відповідністю розумових дій програмам їх виконання. Розвиток такого контролю покращує результативність будь-якої діяльності і її планомірне формування, корекція дає змогу перебороти деякі дефекти уваги. Отже, розвиток уваги є однією з необхідних умов успішного навчання дітей. Школа висуває свої вимоги до довільності дитячої уваги в плані уміння діяти без відволікань. Дитина повинна дотримуватись інструкцій і контролювати одержаний результат. Діти, які щойно прийшли в школу не мають сформованої уваги тому, вчитель повинен працювати над розвитком та її вдосконаленням.

Адже розвивати і вдосконалювати увагу так само важливо як формувати вміння і навички з читання, письма, математики. Уважна дитина легше засвоює навчальний матеріал, виконує чіткіше і акуратніше рухи при написанні букв і цифр, що є показником ефективності навчальної діяльності. Тема нашої дипломної роботи „Вікова динаміка розвитку уваги в дітей шкільного віку”. Враховуючи те, що ця тема не досить висвітлена в літературі і потребує додаткового дослідження, ми вирішили ще раз обговорити цю проблему. Метою дипломної роботи є дослідження мінливості уваги у дітей 6-17 років. Об’єкт дослідження – діти шкільного віку з різною динамікою уваги . Предмет дослідження – вікова динаміка особливостей уваги школярів. Загальна гіпотеза – ми припускаємо, що динаміка уваги залежить від вікових особливостей. Для досягнення цієї гіпотези, ми поставили перед собою таке завдання: дослідити характерні особливості уваги для різних вікових груп школярів. Для досягнення поставленої мети і перевірки висунутої гіпотези дослідження були визначені теоретичні і емпіричні задачі: Проаналізувати суть і зміст поняття „ динаміка уваги”. Вивчити мінливість уваги у дітей молодшого шкільного віку. Вивчити мінливість уваги у дітей середнього шкільного віку. Вивчити мінливість уваги старшокласників. Розглянути можливості впливу різних факторів на увагу дітей. Продіагностувати учнів різного віку на мінливість уваги. Зіставити показники мінливості уваги для різного віку. При написанні роботи були використані такі методи психологічного дослідження: а) аналіз психолого-педагогічної літератури; б) спостереження; в) бесіда; г) методика для вивчення уваги ; г) методика вивчення уваги „Розміщення чисел”. д) методика вивчення уваги (Мюнстербберг). е) узагальнення експериментальних даних. Практична значущість дипломної роботи випливає з актуальних завдань дослідження вікової мінливості уваги в дітей шкільного віку. Матеріали досліджень варто використати для ефективності роботи з дітьми різного віку і розвитку у них певних властивостей уваги. Розділ І. Теорія уваги 1.1 Загальні основи уваги Всі процеси пізнання, будь-то сприйняття або мислення, спрямовані на той або інший об'єкт, що у них відбивається: ми сприймаємо щось, думаємо, щось собі пригадуємо або уявляємо. Разом з тим сприймає не сприйняття саме по собі, і мислить не сама по собі думка; сприймає й мислить людина - сприймаюча й мисляча особистість. Тому в кожному з психічних процесів є певне відображення, є якесь відношення особистості до світу, суб'єкта до об'єкта, свідомості до предмета. Це відображення відношення знаходить собі вираження в увазі. Відчуття й сприймання, пам'ять, мислення, уява - кожний із цих процесів має свій специфічний зміст; кожний процес є єдність предмета і діяльності: сприймання - єдність процесу сприймання і сприйняття як образу предмета і явища дійсності; мислення - єдність мислення як діяльності й думки, як змісту - поняття, загального подання, судження. Увага свого особливого змісту немає; вона проявляється всередині сприймання, мислення. Вона - сторона всіх пізнавальних процесів свідомості, і при тім, та їхня сторона, в якій вони виступають як діяльність, спрямована на об'єкт.

Ми уважні, коли ми не тільки чуємо, але й слухаємо або навіть прислухаємося, не тільки бачимо, але й дивимося або навіть вдивляємося, тобто коли підкреслена або підвищена активність нашої пізнавальної діяльності в процесі пізнання або відбиття об'єктивної реальності. Увага - це в першу чергу динамічна характеристика протікання пізнавальної діяльності: вона виражає зв'язок психічної діяльності з певним об'єктом, на якому вона як у фокусі зосереджена. Увага - це виборкова спрямованість на той або інший об'єкт і зосередженість на ньому, поглибленість у спрямовану на об'єкт пізнавальну діяльність. За увагою завжди стоять інтереси й потреби, установки й спрямованість особистості. Вони викликають зміну відношення до об'єкта. А зміна відношення до об'єкта виражається в увазі - у зміні образу цього об'єкта, у його свідомості: він стає більше зрозумілим і виразним. Таким чином, хоча увага немає свого особливого змісту, проявляючись в інших процесах, однак і в ній виявляється специфічною формою взаємозв'язок діяльності й образу. Зміна уваги виражається в зміні й виразності змісту, на якому зосереджена пізнавальна діяльність. В увазі знаходить собі вираження зв'язок свідомості із предметом; чим активніша свідома діяльність, тим чіткіше виступає об'єкт; чим більш чітко виступає у свідомості об'єкт, тим інтенсивніша й сама свідомість. Увага -це прояв цього зв'язку свідомості й предмета, що у ньому усвідомлюється. Оскільки увага виражає взаємозв'язок свідомості або психічної діяльності індивіда й об'єкта, у ньому спостерігається й відома двобічність: з одного боку, увага спрямовується на об'єкт, з іншого боку - об'єкт привертає увагу. Причини уваги до цього, а не іншого об'єкта не тільки в суб'єкті, вони і в об'єкті, і навіть насамперед у ньому, у його властивостях і якостях; але вони не в об'єкті самому по собі, так само як вони тим більше не в суб'єкті самому по собі, - вони в об'єкті, взятому його відношенні до суб'єкта, і в суб'єкті, взятому в його відношенні до об'єкта. Генезис уваги пов'язаний з розвитком досить зробленої тонічної рефлекторної інервації. У розвитку уваги розвиток тонічної діяльності відіграє істотну роль: вона забезпечує здатність швидко переходити в стан активного спокою, необхідного для уважного спостереження за об'єктом . Увага найтіснішим чином пов'язана з діяльністю. Спочатку, зокрема на ранніх щаблях філогенетичного розвитку, вона безпосередньо включена в практичну діяльність, у поведінку. Увага спочатку виникає як насторожність, пильність, готовність до дії по першому сигналу, як мобілізованість на сприйняття цього сигналу в інтересах дії. Разом з тим увага вже на цих ранніх стадіях означає й загальмованість, що служить для підготовки до дії. В міру того як у людини із практичної діяльності виділяється й здобуває відносну самостійність діяльність теоретична, увага приймає нові форми: вона виражається в загальмованості сторонньої зовнішньої діяльності й зосередженості на спогляданні об'єкта, поглибленості й зібраності на предметі міркування. Якщо вираженням уваги, спрямованого на рухливий зовнішній об'єкт, пов'язаним з дією, є спрямований погляд, що чітко стежить за об'єктом і переміщається слідом за ним, то при увазі, пов'язаному із внутрішньою діяльністю, зовнішнім вираженням уваги служить нерухливий, спрямований в одну крапку, що не зауважує нічого стороннього погляд людини.

Як бачимо, цла революцйна, полтична й млтарна боротьба УПА й ОУН ведеться пляново в кожнй ситуац, на всх теренах. Вона йде послдовно по лн здйснення нашо визвольно концепц. Знаючи цю концепцю, можна бачити в усх дях послдовне переведення одного пляну. В усх акцях де не тльки про безпосереднй, матеряльний ефект, тльки в першу чергу продовжування, поширення революцйно боротьби, моблзування щораз бльше нових сил, щораз ширших мас та приднування нших народв до спльного антибольшевицького фронту. Вс зусилля, труди та жертви, як причиняються до такого розвитку  росту визвольно революц, покладен за добру справу, оправдуються, бо вони ведуть до перемоги диним правильним шляхом. СЛОВО ДО УКРА·НСЬКИХ НАЦ¶ОНАЛ¶СТ¶В-РЕВОЛЮЦ¶ОНЕж ЗА КОРДОНОМ Ця стаття, за пдписом «Степан А. Бандера» появилася окремою брошурою, як видання ЗЧ ОУН, у липн 1948 року, на 69 сторнках. Вийнятки з «Слова» були друкован п. з.: «Степан Бандера про УНРаду» в тижневику «Час», Фюрт, у 1948 р.; у чч. 10, 11  13 суспльно-полтичного двотижневика «Визвольний Шлях», Лондон, рк вид. ¶ за жовтень, листопад  грудень 1948 р.; уривок п. з. «ґдина реальна визвольна концепця» в тижневику «Гомн Украни», Торонто, рк вид. XII, ч. 42/596 з 15. 10. 1960; пд з. «Найперше самостйнсть  сувереннсть» у журнал «Визвольний Шлях», рк вид. Х¶/ХУ¶¶, кн. 10/240 за жовтень 1964; в книжц Ярослава Стецька «ЗО червня 1941 р.», Полтична Бблотека ЛAи Визволення Украни ч. 26, Торонто, Канада, 1967 р., стор. 327329

1. Особливості уваги дітей молодшого шкільного віку

2. Розвиток пам’яті, мислення, уваги у дітей дошкільного віку

3. Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку

4. Дефіцитні анемії. Хронічні розлади харчування в дітей раннього віку

5. Роль дисфункції ендотелію при вроджених вадах серця у дітей раннього віку

6. Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою
7. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку
8. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

9. Розвиток мотивів спілкування дітей дошкільного віку з однолітками

10. Психологічні стани дітей дошкільного віку

11. Вікові особливості розвитку і поведінки дітей

12. Адаптаційно-резервні можливості дітей молодшого шкільного віку

13. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом

14. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку

15. Підготовка дітей до шкільного навчання

16. Стан і розвиток пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку

Доска магнитная для рисования, со штампиками.
Магнитная доска предназначена для рисования; у доски стирающееся поле для создания рисунков при помощи специального маркера. На
347 руб
Раздел: Магнитные доски
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

17. Шляхи розвитку інтересу до математики у розумово відсталих дітей

18. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

19. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку

20. Психокорекція дітей молодшого шкільного віку з проблемами в поведінці

21. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

22. Олена Пчилка - найкраще для дїтей
23. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння
24. Форми єврокредитів та динаміка їх застосування

25. Значення газообміну для дітей 3-7 років

26. Встановлення походження дітей. Оспарювання батьківства

27. Майнові правовідносини батьків та дітей

28. Правовідносини батьків та дітей

29. Відносини батьків і дітей у Стародавньому Римі

30. Динаміка сільського іменника (на матеріалі с. Мічуріне Тельманівського району Донецької області)

31. Джанні Родарі та його книги для дітей

32. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

Настольно-печатная игра «Прогеры».
Многоэтажная 3D-настольная игра на алгоритмы, начало программирования и логику. Поле выстраивается из трёх блоков произвольным образом —
1032 руб
Раздел: Классические игры
Набор штампов в портфельчике "Бакуган".
В наборе: - 7 штампов; - 1 коробочка со штемпельной подушечкой; - 3 фломастера на водной основе. - 1 блокнот. Материал: дерево, резина,
708 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки

33. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи в дітей. Нервово-психічний розвиток дитини

34. Апластичні анемії. Цукровий діабет у дітей

35. Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей

36. Гломерулонефрит. Госпітальна педіатрія. Вакцинопрофілактика захворювань у дітей

37. Динаміка профілю ризику серцево-судинних захворювань в жіночій популяції

38. Діагностика та хірургічне лікування вродженої непрохідності шлунку у дітей
39. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну
40. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

41. Кінезотерапія при сколіозах у дітей

42. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

43. Клініко-патогенетичне обґрунтування використання мікрохвильової резонансної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом

44. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі

45. Комплексне лікування гнійної хірургічної інфекції кісток та суглобів у дітей

46. Масаж як засіб фізичної реабілітації при різновидах сколіозу у дорослих і дітей з порушенням опорно-рухового апарату

47. Методи діагностики ушкоджень нервової системи у дітей і обстеження неврологічного статусу у новонароджених

48. Наукове обгрунтування системи профілактики порушень репродуктивної функції жінок і здоров’я дітей в умовах ендемічного регіону

Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики
Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки
Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки

49. Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей

50. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

51. Порушення ритму серця в дітей. Дифузні захворювання сполучної тканини

52. Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції

53. Адаптація дітей до навчання

54. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку
55. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти
56. Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі

57. Особливості фізичного виховання дітей з особливими вадами

58. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема

59. Порушення мовлення у дітей

60. Розвиток рухових якостей дітей в дошкільних закладах

61. Роль родинного виховання у формуванні особистості дітей з інтелектуальною недостатністю

62. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

63. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

64. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки

Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры
Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек
Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления

65. Неврози в дітей і підлітків

66. Особливості особистісного прийняття батьками дітей з особливими потребами

67. Соціальний захист дітей з обмеженими функціональними можливостями

68. Емоційна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

69. Проблема адаптації ліворуких дітей

70. Альтернативні форми виховання дітей-сиріт
71. Динаміка структури вільного часу курсантів вищого військового навчального закладу
72. Процес попередження адиктивної поведінки дітей і підлітків

73. Соціальний захист дітей-сиріт

74. Формування здорового способу життя дітей з неблагополучних сімей

75. Закони збереження та динаміка обертального руху

76. Дослідження динаміки розвитку силових показників

77. Динаміка вилову риби в природних водоймах та вплив екологічних факторів на продуктивність

78. Динаміка цін на ринку нерухомості (на прикладі комерційної нерухомості м. Київ)

79. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

80. Удосконалення процесу виконання ранкової гігієнічної гімнастики учнями молодшого шкільного віку

Настольная семейная игра "Усачи".
Весёлая игра на реакцию. Каждый игрок берёт усы на специальной палочке с присоской. Сдающий переворачивает по одной карте из колоды. На
445 руб
Раздел: Игры на ловкость
Синтетическое средство для стирки белья с ферментами для лучшего отстирывания "Топ", 900 г.
Синтетическое средство для стирки белья подходит как для ручной, так и для автоматической стирки белья из натуральных, смесовых и
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка керамическая "FIFA 2018", 350 мл.
Объем: 350 мл. Материал: керамика.
769 руб
Раздел: Кружки, посуда

81. Особливості діагностики і корекції затримки психічного розвитку в молодшому шкільному віці

82. Головні шкідники картоплі та заходи захисту культури від них

83. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

84. Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса

85. Гострий і хронічний пієлонефрит. Клініка. Класифікація. Діагностика. Ускладнення. Лікування

86. Злоякісні новоутворення сечостатевої системи (рак нирки, сечового міхура, простати, яєчка, статевого члена). Клініка. Діагностика. Методи лікування
87. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння
88. Нейрокогнітивні розлади при шизофренії: патогенез, клініка, діагностика, терапія

89. Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої терапії

90. Близький Схід: ключові пріоритети розвитку регіону

91. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

92. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

93. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

94. Цивілізаційний підхід і проблеми розвитку суспільства

95. Малогабаритна вихорева турбіна як привід гідродинамічного очисника в’язких рідин

96. Періодизація особистісного розвитку згідно концепції Еріка Еріксона

Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки
Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

97. Роль уваги у навчальній діяльності молодших школярів

98. Психологічні основи врахування типів темпераменту у молодшому шкільному віці під час навчально-виховного процесу

99. Модернізація колії з укладанням рейкових плітей довжиною з блок-дільницю


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.