Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Мотивація, стимулювання і активізація навчання

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Вступ Мотиви і мотивація діяльності і навчання Поняття «стимулу». Види стимулів навчання Процес мотивації і стимулювання навчальної діяльності Прийоми і методи мотивації і стимулювання навчання Активність і пізнавальна активність особистості. Активізація навчальної діяльності Висновок Література Вступ Великий вчений, засновник теорії педагогіки Ян Амос Коменський казав, що дидактика (теорія навчання) – це мистецтво всіх вчити всьому. Секретарка Вірочка з фільму “Службовий роман” сказала ще одну крилату фразу: “І зайця можна навчити курити”. Отже, кожен з нас в принципі може навчитись чому завгодно, що дозволяють нам наші здібності. Чому ж насправді навчатись так важко? Що складає основу нашого успіху в навчанні? Уявіть собі різні варіанти такої ситуації: Учень перекладає текст з іноземної мови. Варіант 1. Це його домашнє завдання. Варіант 2. Він перекладає для себе детективну розповідь свого улюбленого автора. Варіант 3. Він змагається з іншими учнями у швидкості і якості перекладу. Варіант 4. Він допомагає своїй молодшій сестрі. Як ви вважаєте, чи буде продуктивність діяльності учня однаковою у різних варіантах відбуття ситуації? У якому випадку можуть спостерігатись відволікання і нудьга, а у якому – найбільша захопленість? І нарешті, що відрізняє всі ці ситуації і обумовлює різну продуктивність учня (його бажання, зацікавленість, мотив). В основі успішної діяльності (і навчання) закладений мотив та мотивація. Поняття “мотив” походить з лат. movere – рухатись. МОТИВИ І МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ І НАВЧАННЯ Мотив – це внутрішній потяг людини до діяльності, особисті причини, що спонукають людину до дій, вчинків, те, заради чого діяльність відбувається (якийсь привабливий для неї предмет). Кожна діяльність обумовлює свої мотиви, які можуть називатись і класифікуватись по-різному. Наприклад, С. Занюк виділяє такі види мотивів: мотив самоствердження (потяг затвердити себе у соціумі) – пов’язаний з почуттям власної гідності, честолюбством, самолюбством, коли людина прагне довести оточуючим, що вона на щось здатна, прагне отримати або підтримати високий соціальний статус, позитивну оцінку оточуючих, бажає, щоб її поважали і цінували. З’являється, коли людину недооцінюють тривалий час (або вона не отримує достатньої інформації про її визнання). Може проявлятися у надзвичайній працездатності людини, ризикованих вчинках. мотив ідентифікації з іншою людиною – прагнення бути схожим на героя, кумира, авторитетну особу (батька, викладача і т.п.), що приводить до підвищення енергетичного потенціалу індивіда за рахунок символічного “позичання” енергії у кумира. Проявляється у цікавості до будь-яких відомостей щодо цієї людини, уважливості до неї, її наслідуванні. мотив влади – потяг суб’єкта до впливу на людей, керування людьми, визначати і регламентувати їх діяльність. Проявляється у прагнення розпоряджатись, приймати рішення самостійно, позбавленні інших людей права голосу і т.п. Актуальність цього мотиву не повинна бути самодостатньою, бо в цьому випадку людина буде боротись за владу усіма способами заради однієї влади.

процесуально-змістовні мотиви – це збудження до активності самим процесом і змістом діяльності, які індивіду до вподоби. Проявляються у захопленості людиною процесом діяльності, її інтелектуальній і емоційній активності у процесі її виконання (наприклад. грі). мотив саморозвитку, самовдосконалення - потяг до повної реалізації своїх здібностей і бажання відчувати свою компетентність (А. Маслоу). Проявляється у прагненні до всього нового (інформації, нових форм діяльності і завдань), цікавості до будь-якої інформації про себе, навчання і т.п. мотив досягнення - потяг досягти високих результатів і майстерності в діяльності, що проявляється у виборі складних завдань і потягу їх виконати. просоціальні (суспільно значущі) мотиви – мотиви, пов’язані з усвідомленням суспільної значущості діяльності, з почуттям боргу, відповідальності перед групою та суспільством, проявляються у нормативності, лояльності до групових стандартів, визнанні і захисті групових цінностей, прагненням реалізувати групові цілі. мотив аффіліації (від англ. affilia io – приєднання) – це потяг до встановленню або підтримці стосунків з іншими людьми, контактів і товариськості, спілкуванню як самоцінності. Проявляється у балакучості людини, активності у встановленні контактів з різноманітними людьми. негативна мотивація – це збудження, викликані усвідомленням можливих неприємностей, незручностей, покарань, які може викликати невиконання (або неякісне виконання) діяльності. Проявляється у тривожності, боязкості, пасивності, відмови від дій і т.п. Завдання: Спробуйте встановити можливий мотив кожного варіанту наведеної вище ситуації. У навчанні також виділяють певну сукупність мотивів та пропонують їх класифікації. За видами виділяють соціальні і пізнавальні мотиви, які у свою чергу поділяють на рівні (К.А. Маркова, М.І. Алексєєва): широкі соціальні мотиви (борг, відповідальність, розуміння соціальної значущості навчання); вузькі соціальні (або позиційні) мотиви – прагнення підвисити свій соціальний статус, зайняти певну посаду у майбутньому, отримати визнання оточуючих, отримати гідну винагороду за свою працю); мотиви соціального співробітництва – орієнтація на різні способи взаємодії з оточуючими, затвердження своєї ролі і позиції у групі; широкі пізнавальні мотиви – орієнтація на ерудицію, задоволення від самого процесу навчання та його результатів; навчально-пізнавальні мотиви – орієнтація на способи добування знань, засвоєння конкретних навчальних предметів; мотиви самоосвіти – орієнтація на здобуття додаткових знань. До цих мотивів можна додати ще особистісні мотиви, до яких входять мотиви саморозвитку, самоствердження, ідентифікації з іншою людиною, влади, досягнення та інші. У практиці навчання ці мотиви поєднуються у групи за спрямованістю і змістом: соціальні (соціально-ціннісні); пізнавальні; професійно-ціннісні; естетичні; комунікаційні; статусно-позиційні; традиційно-історичні; утилітарно-практичні (меркантильні). Але мотиви – це не єдині збуджуючі фактори діяльності. Крім мотивів нами рушать також потреби, бажання, інтереси, цілі, наміри та інше.

Сукупність внутрішніх факторів, що обумовлюють поведінку і діяльність людини і підтримують її на необхідному рівні, називається мотивацією. Про наявність мотивації до якої-небудь діяльності свідчить прагнення до її здійснення. Наприклад, якщо учень постійно і систематично самостійно навчається, кажуть, що в нього спостерігається мотивація до навчання. У спортсмена, який прагне досягти високих результатів, високий рівень мотивації досягнень; бажання керівника всіх підкорити свідчить про наявність високого рівня мотивації до влади. Більшість складових мотивації особистості не є стійкими утвореннями і постійно змінюються. Найстійкішими є мотиви, які можуть проявлятись однаково у різних ситуаціях і обставинах. Наприклад, мотив матеріального благополуччя може однаково визначати і прагнення людини до професійного вдосконалення, і потяг до спілкування із багатими людьми. Інтереси, смаки, бажання, наміри – можуть змінюватись під впливом різних обставин. Учень вирішував завдання із захопленням, доки не потрапив на досить складне, і далі втратив до роботи інтерес. Робітник отримав незрозумілі вимоги і втратив бажання до роботи. Дівчина зустрічалася з хлопцем, доки він не відізвався погано про її матір. На зміну мотивації впливають такі фактори, як стан здоров’я, складність завдання, тиск з боку керівника чи оточуючих, вимоги і т.д. Отже, певний мотив (або ж сукупність мотивів) однозначно не визначають мотивацію учня. Необхідно враховувати також внесок факторів конкретної ситуації та, по можливості, послабляти негативні і підсилювати позитивні фактори. У мотивації діяльності як правило присутні декілька мотивів, які утворюють мотиваційний комплекс (ієрархію). Одні мотиви у цій системі мають провідне значення і більшу збуджувальну силу (здійснюють більший вплив на діяльність, частіше активізуються). Роль інших мотивів – нижча. Сила дії того чи іншого мотиву залежить від конкретних обставин життя, впливу інших людей, часових факторів і т.п. Тому ієрархія мотивів хоч і є відносно стійкою, час від часу змінюється. Нижчі мотиви можуть набути більшої активізуючої сили і навпаки. Наприклад, не відчуваючи раніше потреби у психологічних знаннях, студент все ж прийшов на декілька занять з психології і раптово відкрив для себе цікавий і привабливий світ цієї науки. Надалі студент починає регулярно відвідувати заняття, читати основну і додаткову літературу по дисципліни і т.п. (пізнавальний мотив набуває більшої актуальності). Встановлено, що у різні періоди життя суспільства переважають ті чи інші мотиви навчання. Наприклад, у 70-х роках ХХ ст. перевагу мали широкі соціальні мотиви, як то, служіння суспільству, батьківщині, участь у спільної будівлі комунізму і т.п. Сьогодні такі мотиви діють незначно, і це необхідно враховувати. Провідними мотивами навчання у сучасних умовах стають особисті мотиви: в інформації, професійному становленню, саморозвитку, самореалізації і т.п. Але переорієнтація педагогічної теорії і практики на нові мотиви трохи відстає, тому часто викладачі спрямовують свої зусилля не на справжні (дійсні, реальні) мотиви учнів, а на мотиві мнимі, ілюзорні, надумані.

Признаючи засадничо волю праці, держава дбатиме про видатність праці, з одного боку, шляхом видавання закону, що визначуватиме умови кваліфікованої праці і концесіованих занять та нормуватиме внутрішній реґулямін підприємств, зокрема розпорядок робіт і технічний процес, з другого боку, при помочі контрольних органів та інших державних установ. 9. Ведучи державний уряд праці, та контролюючи приватні бюра посередництва праці, держава дбатиме про матеріяльну поміч безробітним, що її буде уділювати при посередництві професійних організацій з фондів, зібраних від працівників і працедавців, а у виняткових, визначених законом, випадках, з допомогових фондів громад і держави. 10. Держава заведе єдину організацію загального забезпечення, обов'язкову для всіх верств суспільности, приймаючи рівночасно на себе обов'язок удержувати всіх громадян понад 60 років життя, позбавлених власних засобів прожитку. IV. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 1. Здійснення постуляту української державности передумовляє активізацію внутрішнього політичного життя українського народу, заманіфестовану назовні для зазначення української справи, як рішаючого чинника в питанні східньо-европейського політичного стану. 2

1. Агресивна поведінка та самооцінка підлітка

2. Стилі навчання та навчальні технології у діяльності викладача

3. Преподаватель вуза: мотивация и стимулирование трудовой деятельности (Обзор социологического исследования)

4. Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання

5. Образ підлітка в сучасній англійській прозі (В. Голдінг, С. Таунсенд, С. Хілл)

6. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности работников
7. Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання математики
8. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

9. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

10. Суть процесу навчання та засоби його активізації

11. Виховання гуманстично спрямованої особистості підлітка у позаурочний час

12. Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання

13. Вплив тривожності підлітка на його статусне положення в групі

14. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

15. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

16. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды
Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца
Настольная игра "Остров обезьян".
В зависимости от количества участников выбирайте нужное число обезьянок для путешествия по лианам за фруктами. Их должно быть на одну
518 руб
Раздел: Игры с фигурками

17. Активізація пізнавальної діяльності учнів

18. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

19. Мотивація трудової діяльності

20. Види учіння та особливості мотивації учбової діяльності

21. Розвиток творчої діяльності на уроках трудового навчання

22. Трудовой договор (контракт) в системе трудовых правоотношений и кадровая работа на предприятиях
23. Мотивация трудовой деятельности (Контрольная)
24. Психология формирования трудового коллектива - увольнение с работы

25. Психосемантическая диагностика трудовой мотивации в управлении персоналом

26. Целеполагание в системе способов трудовой мотивации

27. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности

28. Обновление содержания программы трудового обучения в начальных классах (работа с нетрадиционными материалами)

29. Приём на работу, трудовая книжка и испытательный срок в условиях Севера

30. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

31. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

32. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

Игровой набор "Мультифункциональный грузовик с мини-бульдозером и запчастями".
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик" с целым чемоданом запасных частей станет отличным подарком любому мальчику.
1195 руб
Раздел: Самосвалы, грузовики
Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши

33. Как работать с сотрудником, игнорирующим любую мотивацию

34. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

35. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

36. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

37. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

38. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності
39. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності
40. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні

41. Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні

42. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

43. Поняття та система принципів трудового права

44. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

45. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

46. Свобода та межі підприємницької діяльності

47. Трудовий договір та порядок його оформлення

48. Увольнение с работы по п. 7 ст. 42 трудового кодекса Республики Беларусь

Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее
Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные

49. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

50. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

51. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

52. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

53. Клініко-психопатологічні та психологічні особистості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості

54. Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу
55. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"
56. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

57. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

58. Система стимулювання зовнішньоекономічної діяльності на рівні держави та регіонів

59. Ліцензування, квотування та митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

60. Економіка праці та соціально-трудових відносин

61. Исследование мотивации трудового коллектива

62. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

63. Мотивация персонала как фактор эффективной работы предприятия

64. Мотивация трудовой деятельности

Багетная рама "Irma" (цвет: коричневый), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Глобус политический, d=21 см.
Глобус политический. Диаметр - 21 см. На треугольной подставке.
394 руб
Раздел: Глобусы
Набор шариков, диаметр: 5 см, 100 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 100 штук.
445 руб
Раздел: Шары для бассейна

65. Мотивация трудовой деятельности персонала

66. Мотивація і стимулювання трудової активності персоналу.

67. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

68. Прием на работу. Ведение трудовой книжки

69. Трудовая мотивация персонала организации

70. Удосконалення інноваційної діяльності за рахунок мотивації праці
71. Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні
72. Трудовая мотивация и социальные основы управления

73. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

74. Види трудової діяльності молодших школярів

75. Гурткова робота у початкових класах у системі трудового навчання і виховання

76. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

77. Методи виховання та роботи із дезадаптованими дітьми та підлітками

78. Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку

79. Міжпредметні звязки у процесі трудового навчання

80. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

Перчатки виниловые одноразовые, размер M, 100 штук.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Трусики Merries Юниор, 12-22 кг, экономичная упаковка, 38 штук.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь, удобны в период обучения малыша к горшку; надеваются и
1448 руб
Раздел: Обычные
Багетная рама "Sally" (цвет: серый+золото), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40

81. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

82. Патріотичне виховання підлітків та юнаків

83. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

84. Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання

85. Розробка методики формування в учнів системи знань і вмінь з технології обробки металу не верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі (профіль "Металообробка")

86. Формування естетичних смаків учнів на уроках трудового навчання
87. Формування у молодших школярів мотивації до навчання
88. Застосування дидактичних принципів в трудовому і професійному навчанні

89. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

90. Методика діагностики особистості і міжособистісних відносин підлітків та юнаків

91. Мотиваційно-особистісні аспекти діяльності

92. Мотивація в структурі учбової діяльності молодших школярів

93. Основні види діяльності та їх характеристика

94. Профілактика та корекція поведінки підлітків

95. Роль підліткових та юнацьких груп у вихованні

96. Характеристика викладацької діяльності та особливостей студентського віку. Гуманістична психологія

Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви

97. Наркоманія серед підлітків та особливості роботи з ними

98. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

99. Археологічні пам’ятки та їх використання в туристичній діяльності

100. Історичні передумови становлення екскурсійної та туристської діяльності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.