Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Физкультура и Спорт Физкультура и Спорт

Застосування фітнес-технології для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ КІБАЛЬНИК ОКСАНА ЯКІВНА УДК: 796.012.1:615.8 &quo ;465.13/19&quo ; Застосування фітнес-технології для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту ЛЬВІВ – 2008 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність. Наукові дослідження (Круцевич Т.Ю., 2000; Безверхня Г.В., 2004; Мосійчук Л.В., 2004; Ведмеденко Б., 2005; Салмана Х.Р., 2006) свідчать, що в підлітковому віці спостерігається значне зниження рухової активності на фоні падіння зацікавленості до уроків фізичної культури в школі та негативного ставлення до фізичної культури взагалі. Для підвищення ефективності впливу фізичного виховання на розвиток організму школярів, оптимізації їхньої рухової активності вчені шукають нові підходи до складання фізкультурно-оздоровчих програм (Безпутчик В.Г., 1999; Москаленко Н., 2005; Корж Н.Л., Черненко О.Є., Гордєйченко О.А., 2006; Воропаєв Д.С., 2007; Пугач Н., Леськів Л., 2007); опрацьовують питання оптимізації дозування фізичних навантажень з урахуванням типологічних, психофізіологічних і соціальних особливостей учнів (Вільчковський Е.С., 1991; Єдинак Г., 2002; Колесень А., 2002; Долинний Ю., 2003; Хозяінова Д.А., 2004; Маланюк Т.В., 2006; Пильненький В.В., 2006); визначають результативні форми організації діяльності школярів та методичні прийоми і засоби, що активізують інтерес учнів до уроків фізичної культури (Сімон Н.М., 2000; Віндюк А.В., 2002; Сітовський А., 2005; Дрозд І., 2006; Кожевникова Л., 2006; Лисяк В.М., 2006). Аналіз сучасних підходів до програмування та змісту фізкультурно-оздоровчих занять з підлітками показав необхідність їх подальшого вдосконалення. Незважаючи на численні дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів (Круцевич Т.Ю., 2000; Мельничук М., 2001; Андрєєва О.В., 2002; Лукьяненко А.Г., 2002; Белоножка Г., 2003; Петрина Л., 2006; Шевців У., 2006; Глоба Г., 2007), актуальною є проблема пошуку ефективних шляхів підвищення рухової активності підлітків та поліпшення їхньої фізичної підготовленості за рахунок впровадження сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій, які б сприяли розвитку позитивної мотивації до занять фізичною культурою, формували основи самостійної оздоровчої діяльності як у системі шкільної освіти так і у вільний від навчання час. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукову роботу виконано відповідно до Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2006-2010 рр. за темою 3.2.2 „Теоретико-методичні засади формування системи оздоровчого фітнесу” (номер державної реєстрації 0106U010787). Роль автора у виконанні цієї теми полягала у розробці та експериментальній перевірці фітнес-технології для підвищення рухової активності й фізичної підготовленості підлітків. Об’єкт дослідження - рухова активність та фізична підготовленість підлітків. Предмет дослідження - вплив фітнес-технології на підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків 13-15 років.

Мета дослідження: розробити фітнес-технологію для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків 13-15 років та експериментально перевірити ефективність її застосування. Відповідно до предмета і мети дослідження вирішували такі завдання: 1. Вивчити проблему пошуку сучасних та ефективних засобів підвищення рухової активності і фізичної підготовленості підлітків. 2. Провести моніторинг рухових уподобань і обсягів рухової активності підлітків окремих міст центральних та північних регіонів України. 3. Розробити фітнес-технологію для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків 13-15 років на основі комплексного застосування сучасних напрямків і засобів оздоровчого фітнесу. 4. Експериментально перевірити ефективність застосування фітнес-технології для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків 13-15 років. Для вирішення поставлених завдань були використані такі методи дослідження: аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, соціологічні методи, тестування, педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, психологічні методи, фремінгемська методика визначення добової рухової активності, методи математичної статистики. Наукова новизна отриманих результатів: уперше розроблено фітнес-технологію для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків 13-15 років на основі комплексного застосування сучасних напрямків і засобів оздоровчого фітнесу з урахуванням статевих особливостей, мотиваційних пріоритетів, фізичної підготовленості учнів; уперше доведено, що застосування засобів і напрямків оздоровчого фітнесу дозволяє отримати більш виражений позитивний ефект в оптимізації рухової активності та підвищенні фізичної підготовленості підлітків 13-15 років, ніж заняття за чинною програмою фізичного виховання; доповнено відомості про статевовікову структуру мотивів та інтересів підлітків до фізичної культури шляхом проведення моніторингу рухових уподобань; доповнено дані про рівень добової рухової активності підлітків окремих регіонів України. Практичне значення результатів дослідження: упроваджено фітнес-технологію, що спрямована на підвищення рухової активності та поліпшення фізичної підготовленості підлітків 13-15 років, у практику роботи шкіл міста Суми (ССШ № 25, акт № 162 від 13.11.07; гімназія № 1, акт № 108 від 14.11.07), міста Донецьк (СШ № 61, акт № 10/01 – 1803 від 14.11.07), ЗОШ № 14 (міста Полтави, акт № 305, від 11.12.07) та спортивного клубу «Флеш» міста Суми (акт № 24 від 15.10.07), що проводять фізкультурно-оздоровчі заняття з підлітками 13-15 років; опубліковано навчально-методичний посібник «Підвищення рухової активності підлітків з використанням занять фітнесом оздоровчого спрямування» для фахівців галузі фізичної культури, тренерів та інструкторів з оздоровчого фітнесу, а також для студентів навчальних закладів спеціальності «Фізична культура»; основні результати та висновки досліджень використані у навчальному процесі студентів спеціальності «Фізична культура» Сумського державного педагогічного університету ім. А.С

. Макаренка під час вивчення навчальної дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання»; доповнено новими відомостями навчальну дисципліну «Теорія та методика оздоровчої фізичної культури та масового спорту» Національного університету фізичного виховання і спорту України; практичні розробки використані для слухачів факультету суміжних та додаткових професій Донецького національного університету для розширення та вдосконалення навчального матеріалу з курсу «Сучасні спортивно-оздоровчі технології» (акт № 6-13.24-54 від 9.11.07). Особистий внесок здобувача полягає в аналізі актуальності та стану вивченості проблеми, формулюванні мети, завдань, виборі методів дослідження, розробці фітнес-технології, організації та проведенні експериментальних досліджень, формулюванні висновків роботи та впровадженні її результатів у практику фізичного виховання школярів. Апробація результатів дослідження здійснювалася шляхом публікацій науково-методичних праць і виступів на міжнародних та всеукраїнських конференціях: X, ХI Міжнародні наукові конференції „Молода спортивна наука України” (Львів, 2006, 2007), ІІ Міжнародна наукова конференція „Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту” (Харків, 2006), VІІ Міжнародна студентська науково-практична конференція „Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів і студентів України” (Суми, 2007). Публікації. За темою дисертації опубліковано один навчально-методичний посібник, 11 статей (з них 6 - у наукових фахових виданнях ВАК України). Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 233 сторінках і складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. Результати власних досліджень проілюстровані у 49 таблицях, 19 рисунками і додатками. У роботі використано 230 літературних джерел, у т.ч. 22 іноземних. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт, предмет, мету і завдання дослідження; показано зв'язок дослідження з науковими програмами, планами і темами; визначено наукову новизну одержаних результатів та їхнє практичне значення; подано загальні відомості про публікації з проблеми дисертаційного дослідження; висвітлено особистий внесок здобувача, вказано сферу апробації результатів. Перший розділ«Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у системі фізичного виховання підлітків» містить теоретичний аналіз сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій та визначення перспектив їх застосування у практиці фізичного виховання підлітків. На підставі аналізу було встановлено необхідність розробки сучасної фітнес-технології, що враховувала б мотиваційні пріоритети, статеві особливості, диференціацію у нормуванні фізичного навантаження, альтернативний підхід у виборі засобів та методів оздоровчої фізичної культури і сприяла б підвищенню рухової активності та поліпшенню фізичної підготовленості підлітків. У другому розділі «Методи та організація досліджень» розкрито особливості організації досліджень та їхню методологію. Використано такі методи досліджень: аналіз та узагальнення науково-методичної літератури; анкетування; вивчення добової рухової активності (фремінгемська методика); педагогічні методи дослідження включали констатуючий та формуючий експеримент, де здійснювалося тестування рухових якостей з використанням Державних тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості населення України та системи тестів ЕВРОФІТ; психологічні методи дослідження; методи математичної статистики.

После этого проводили опрос тех же людей при выходе из магазина. 80P% покупок были не запланированы, то есть потребители не собирались покупать эти вещи, но выходили с ними из супермаркета, удовлетворенные покупкой!!! Как объяснить данный феномен, если не прибегать к термину "формирование потребности"? Да, да, да, мы, как продавцы, не только распознаем потребности, которые имеет клиент, но и формируем новые потребности. Извечный спор физиков и лириков, который ничем не окончится, пока они не пожмут друг другу руку. И распознавание имеющихся, и формирование новых потребностей происходит на этапе ориентации в клиенте. Распознаваемые потребности это атомы. Чтобы сформировать потребность, надо понять что-то еще, разложить клиента на более мелкие составляющие, чем потребности, подвергнуть его анализу на уровне электронов, протонов и нейтронов, а может быть, даже на уровне нейтрино. Выходит, формирование требует от нас еще большего искусства, чем просто понимание. И это понятно. Как мы можем ориентироваться в клиенте, за счет каких средств? Я знаю несколько: технологии конструирования вопросов, активное слушание, понимание типа клиента

1. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

2. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

3. Процес попередження адиктивної поведінки дітей і підлітків

4. Застосування рухливих і спортивних ігор у процесі відновлення координаційних здібностей дітей з діагнозом церебральний параліч

5. Особливості навчання дітей підліткового віку

6. Технология производства синергической активной пищевой добавки "Эхинацея Янтарная"
7. Агресивна поведінка підлітків
8. Агресія як форма поведінки підлітків

9. Новые технологии производства сена методом активного вентилирования

10. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

11. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

12. Асоціальна поведінка підлітків

13. Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва

14. Патріотичне виховання підлітків та юнаків

15. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації

16. Самовиховання підлітків

Руль электронный "Я тоже рулю".
Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Функции: ключ зажигания, кнопка "Разгон", реалистичный звук двигателя и тормоза
518 руб
Раздел: Рули
Вкладыши "Полянка".
Увлекательный набор "Полянка" состоит из игрового поля и 8 деталей, из которых нужно сложить фигурки. Задача малыша -
460 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша.
Это яркое красочное пособие поможет организовать занятия с набором блоков для детей старшего дошкольного возраста. Комплект поможет
326 руб
Раздел: Прочие

17. Формування пізнавальних інтересів підлітків

18. Виховання естетичної культури підлітків

19. Вибір оптимальних режимів як метод підвищення стійкості і жорсткості технологічної системи при чорновому обробленні на верстатах з числовим програмним керуванням

20. Взаємовідносини підлітків

21. Методика діагностики особистості і міжособистісних відносин підлітків та юнаків

22. Особливості міжособистісного спілкування у підлітків
23. Представлення підлітків про структуру міжособових конфліктів
24. Проблеми тривожності підлітків

25. Прояв агресії у підлітків з адіктивною поведінкою

26. Психологічні особливості спілкування підлітків

27. Самостійність підлітків в навчально-виховному процесі

28. Статеве життя підлітків

29. Вплив гендерних стереотипів на процес становлення особистості дівчат-підлітків

30. Наркоманія серед підлітків та особливості роботи з ними

31. Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи

32. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

Кровать для кукол деревянная (большая).
К кроватке прилагается матрасик, одеяльце и подушечка. Размеры дна кровати: 50х20 см. Размеры боковых сторон (качалки): 27х24
469 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов

33. Солнечная активность. Солнечно-земные связи

34. Определение активности ферментов

35. Дешевый активный уголь для поглощения вредных веществ

36. Автоматизированные информационные технологии формирования, обработки и представления данных в налоговой службе

37. Сравнение КЗОТ и ТК РФ

38. Разработка технологии по изготовлению книжного издания по искусству
39. Роль техники и технологии в процессе развития культуры
40. Формы творческой активности в американской джазовой практике

41. Ctp-технология, глубокая печать, брошюровочно-переплетные процессы

42. Безопасность информационных технологий

43. Технология ADSL

44. Информационные технологии в экономике. Информационная безопасность в сетях ЭВМ

45. Основы информационных технологий

46. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга /Интернет-Маркетинг/

47. Безопасность информационных технологий

48. Проблемы использования и пути развития интернет-компьютерных технологий в России

Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки
Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки
Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

49. Использование Интернет-технологий для обеспечения информативности населения

50. Компьютерные сети Информационных технологий

51. Технология PLC (Power Line Communication)

52. Компьютерные технологии в судостроении

53. Информационные технологии

54. Использование лазеров в информационных технологиях
55. Определение эффективности применения информационной технологии
56. Перспективы развития технологий ПК на примере PDA (Personal Digital Assistant)

57. Новые технологии хранения информации

58. Языки и технология программирования. Начальный курс /Pascal/

59. Речевые технологии

60. Информационные технологии в фармации

61. Информационные технологии в экономике. Средства организации экономико информационных систем.

62. Информационные технологии

63. VB, MS Access, VC++, Delphi, Builder C++ принципы(технология), алгоритмы программирования

64. Информационные системы и технологии

Сушилка для белья на ванну "Ника СБ4".
Размеры (в сложенном виде): 717х92х615 мм. Размеры (в разложенном виде): 17х1116 мм. Длина сушильного полотна: 10 м. Сушилка для белья
563 руб
Раздел: Сушилки напольные
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
318 руб
Раздел: Наборы
Игра "Лопни шар" (арт. DE 0155).
У Вас есть "семейная» игра", в которую по вечерам с удовольствием играют и дети, и взрослые? Если нет, то настольная игра
550 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Архитектура аппаратно-программных средств распределенной обработки информации для интранет-технологии

66. Технология обработки графической информации в базовом курсе информатики

67. Технология производства молока

68. Применение имплантантов с биологически активным пористо-порошковым покрытием

69. Макрофаги перитонеального экссудата как модель фагоцитоза и нарушений фагоцитарной активности

70. Внедрение информационных технологий при ведении социально-гигиенического мониторинга
71. Распознавание и прогнозирование лесных пожаров на базе ГИС-технологий
72. Дешевый активный уголь для поглощения вредных веществ

73. Влияние химически активных веществ на здоровье человека

74. Повышение эффективности формирования химических знаний школьников при использовании информационной технологии обучения

75. Современные педагогические технологии

76. Дистанционное обучение: идеи, технологии, проблемы и перспективы

77. Методика преподавания темы “Электромагнитные колебания” в средней школе с использованием компьютерных технологий

78. Технология работы социального педагога с семьёй

79. Изучение технологии нейронных сетей в профильном курсе информатики

80. Использование различных методов обучения с целью активизации познавательной деятельности на уроках технологии

Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы
Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы
Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

81. Технология изготовления шпаргалки

82. Развитие творческих способностей на уроках технологии

83. Технология приготовления блюд (винегрет с сельдью, печень по-строгановски, яблоки в тесте жареные, трубочка заварная с заварным кремом)

84. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

85. Технология изготовления вафель с начинкой

86. Особенности производственной программы, способов и режимов тепловой обработки, технологии приготовления блюд ресторана с немецкой кухней
87. Применение избирательных технологий на выборах в Пермскую городскую Думу 2000 года: технологичность выборов
88. Проблемы использования и пути развития интернет-компьютерных технологий в России

89. Избирательный процесс и избирательные технологии

90. Разработка технологии плавки стали в электродуговой печи ДСП-80 и расчет ее механизма

91. Анализ и экономическая оценка технологий в цветной металлургии

92. Разработка технологии горячей объёмной штамповки детали цапфы правой

93. Разработка технологии получения отливок «корпус» из сплава МЛ5 в условиях массового производства

94. Лазерная технология - важнейшая отрасль современного естествознания

95. Технология производства К56ИЕ10 и серии м (с К426 и К224 (WinWord)

96. Технология ремонта автомобилей и дорожных машин

Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 12 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны!. В комплекте: 12
410 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры
Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек

97. Технология обработки на станках с ЧПУ

98. Конструирование и технология производства ЭВА

99. Технология восстановления чугунных коленчатых валов двигателей ЗМЗ-53А


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.