Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

ЗМІСТ ВСТУП Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 1.1 Аналіз терміносистеми дослідження 1.2 Поняття та сутність інформаційної діяльності 1.3 Сутність та аналіз експертних систем Розділ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ АБО УСТАНОВИ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ 2.1. Аналіз інформаційної діяльності організації або установи: сутність, складові 2.2. Можливості застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Один з актуальних напрямів інформатики — інтелектуалізація інформаційних технологій. Це означає, що користувач, застосовуючи комп'ютерні технології, зможе не тільки одержувати відомості на основі обробки даних, але і використовувати накопичений досвід і знання професіоналів. Інтелектуальні системи і технології застосовуються для тиражування професійного досвіду і рішення складних наукових, виробничих і економічних задач, наприклад, аналіз інвестицій, планування рекламної кампанії, прогнозування ринку. Експертні системи — це сфера діяльності, що бурхливо розвивається. По всій країні провідні університети, науково-дослідні центри і комерційні корпорації намагаються на практиці реалізувати переваги, які обіцяють експертні системи. В нашій країні сучасний стан розробок з області експертних систем можна охарактеризувати як стадію зростаючого інтересу серед економістів, фінансистів, викладачів, інженерів, медиків, психологів, програмістів, лінгвістів. На жаль, цей інтерес має поки достатньо слабе матеріальне підкріплення — явний брак підручників і спеціальної літератури, відсутність символьних процесорів і робочих станцій штучного інтелекту, обмежене фінансування досліджень в цій області. Тому розповсюджуються &quo ;підробки&quo ; під експертні системи у вигляді численних діалогових систем і інтерактивних пакетів прикладних програм, які дискредитують в очах користувачів цей надзвичайно перспективний напрям. Процес створення експертної системи вимагає участі висококваліфікованих фахівців в області штучного інтелекту, яких поки випускає невелика кількість вищих учбових закладів країни. Сучасні експертні системи широко використовуються для тиражування досвіду і знань провідних фахівців практично у всіх сферах економіки. Традиційно знання існують в двох видах — колективний досвід і особистий досвід. Ця проблема є актуальною, тому що набула висвітлення у працях багатьох зарубіжних та вітчизняних науковців і дослідників. Серед них, Н.В. Макарова, В.Ф. Ситник, В.С. Крисевич, Ж. Лорґєр, Д. Уотермен та багато інших. Такі науковці як Н.В. Макарова, Т.О. Гаврилова приділяли багато уваги розгляданню класифікації експертних систем та їх структурі. Т.О. Таран у своїх працях розглядав термінологічний апарат експертних систем та їх архітектуру. Д. Уотермен у своїй книзі розглядає основні організації, котрі розробляють експертні системи, намагається уявити собі їх можливі застосування в майбутньому і приводить список джерел додаткової інформації. Е.В. Попов в своїй книзі намагається ввести читача в проблематику експертних систем, та розглядає знання які необхіхні для функціонування експертних систем та способи їх представлення.

Об’єктом дослідження є експертні системи. Предметом дослідження є їх застосування в інформаційній діяльності організації або установи. Мета дослідження – дослідити застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем. На основі об’єкта, предмета та мети дослідження було сформульовано наступні завдання: –проаналізувати терміносистему дослідження; –розглянути поняття та сутність інформаційної діяльності; –розглянути сутність експертних систем та проаналізувати їх; –проаналізувати інформаційну діяльність організації або установи, її сутність та складові; –розглянути можливості застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем. У процесі написання курсової роботи були використані наступні методи: –На теоретичному рівні: аналіз та синтез, інформаційний, історичний, структурний підходи, дедукція та індукція та інші; –На емпіричному рівні: огляд літератури. Робота складається з реферату, вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел. Основний текст містить сторінок, список використаних джерел налічує найменувань. Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 1.1 Аналіз терміносистеми дослідження Термін інтелект (i ellige ce) походить від латинського i ellec us, що означає розум; розумові здібності людини. Психологи не прийшли до єдиного визначення цього поняття. Звичайно дається визначення інтелекту, поняття визначається через перелік його властивостей. ШІ в трактуванні Джорджа Ф. Люгера визначається як область комп'ютерної науки, що займається автоматизацією розумної поведінки. І. Річ вважає, що ШІ – це область досліджень, яка направлена на створення комп'ютерів, виконуючих такі функції, які в даний час людина виконує краще. Тут мовиться про функції, пов'язані з умінням сприймати, аналізувати, міркувати, використовувати знання, планувати свої дії і т.і., в яких природний вияв інтелекту. Причому ці функції зараз добре виконуються людиною і погано – комп'ютером. Дж.Ален вважає, що ШІ – це наука про створення машин, які будуть вирішувати задачі, які можуть вирішувати люди. В трактуванні М.Т.Джонса ШІ – це процес створення машин, здатних діяти таким чином, що сприйматимуться людиною як розумні . Психологи (Нікерсон, Перкінс і Сміт, 1985) перераховують такі особливості інтелекту: 1. Здібність розділяти неідентичні стимули на класи. 2. Здібність до адаптивної зміни поведінки – до навчання. 3. Здібність до дедуктивного мислення. 4. Здібність до індуктивного мислення – до узагальнення. Це означає здатність виходити за межі даної інформації, тобто породжувати нове знання. 5. Здатність розробляти і використовувати концептуальні моделі. 6. Здібність до розуміння. Це означає уміння бачити відносини в задачах і оцінювати їх значення для вирішення задач. Оцінка розуміння – одна з самих невловимих проблем у вивченні інтелекту. Як робоче визначення приймемо визначення інтелектуальної діяльності, дане В.К.Фіном: 1. Здібність до організації знань по їх істотності і встановленню відношення релевантности між даними, що є, і знаннями. 2. Здатність використовувати логіку в широкому значенні цього терміну.

3. Наявність рефлексії, тобто можливість оцінювати результати своєї діяльності. 4. Навчання новим знанням і корекції раніше придбаних знань. 5. Уміння породжувати гіпотези . Експертна система — це система, яка включає інформацію про поняття і об'єкти деякої області, інформацію про способи їх поведінки і взаємодії і програми логічного виведення і призначена для імітації роботи людини–експерта в цій області. За допомогою експертних систем встановлюються діагнози захворювань, відкриваються родовища корисних копалин, визначаються причини збоїв в роботі приладів і механізмів. В процесі роботи з експертною системою користувач має нагоду поповнювати базу даних і базу знань — «навчати» систему. Таким чином, експертна система в своїй роботі використовує ту базу знань, яка була закладена в неї при розробці і бути поповнений в процесі експлуатації. Це — знання і досвід людей — фахівців в конкретній області. Своїх власних знань, отриманих без допомоги людини, експертна система в процесі роботи не придбає . Оскільки термінологія в області розробки ЕС постійно модифікується, визначимо основні терміни в рамках даної області. Інженер знань – людина, яка проектує і створює експертну систему. Інженер по знаннях — фахівець в області штучного інтелекту, виступаючий в ролі проміжного буфера між експертом і базою знань. Синоніми: когнитолог, інженер–інтерпретатор, аналітик. Інженерія знань – процес створення експертної системи. Інструмент – скорочене позначення засобу побудови експертної системи. Штучний інтелект – розділ інформатики, пов'язаний з розробкою інтелектуальних програм для комп'ютерів. Кінцевий користувач – людина, яка використовує закінчену експертну систему; людина, для якої розроблена система. Пошук – продумано організований перегляд простору можливих рішень, гарантуючий ефективне знаходження необхідного рішення. Користувач – людина, яка використовує експертну систему, наприклад кінцевий користувач, експерт, інженер знань, розробник інструменту або лаборант. Користувач — фахівець предметної області, для якого призначена система. Звичайно його кваліфікація недостатньо висока, і тому він потребує допомоги і підтримки своєї діяльності з боку ЕС. Уявлення – процес формулювання або опису проблеми так, щоб її легко вирішити. Засоби підтримки – програми і апаратура, пов'язана із засобами побудови експертної системи, які допомагають користувачу взаємодіяти з експертною системою. До них відносяться складні налагоджувальні засоби, зручні програми редагування і розвинуті пристрої графічного виведення . Засіб побудови експертної системи – мова програмування і підтримуючий пакет програм, що використовується при створенні експертної системи. Експерт – людина, яка за роки навчання і практики навчилася надзвичайно ефективно вирішувати задачі, що відносяться до конкретної предметної області. Експертна система – комп'ютерна програма, яка використовує експертні знання для забезпечення високоефективного рішення задач у вузькій предметній області. Інтерфейс користувача — комплекс програм, які реалізують діалог користувача з ЕС як на стадії введення інформації, так і при отриманні результатів.

Матералв, що розкривають роботу Мхновського у «Братств тарасвцв» у другй половин 1890х рр., збереглося небагато, але вони свдчать, що вн був причетний до всх важливих акцй органзац. ґ достатн пдстави вважати роботу Миколи Мхновського (як  нших тарасвцв) у студентських, семнарйних  гмназичних гуртках виконанням мс членв «Братства». Молодь була головним об'ктом агтацйно роботи тарасвцв. Але, звичайно, не лише молодь,  не лише у столиц. Зафксован поздки членв «Братства» в регони для ведення там агтацйно роботи. Так, у травн 1897 р. провдн тарасвц на кошти цукрозаводчика, укранського патрота В. Симиренка роз'халися по Укран для «роботи полтично». Микола Мхновський був вдряджений на Лвобережжя[180]. Деяк тарасвц створювали осередки сво органзац або пдпорядкован «Братству» групи за мсцем свого колишнього проживання, буваючи там у батькв, родичв чи друзв пд час канкул, вдпусток тощо. Цей процес продовжувався й у другй половин 1890х рр. Саме як цлеспрямовану роботу в цьому напрямку можна охарактеризувати заснований у 1896 р. молоджний гурток у Лубнах, членв якого мсцеве громадянство цлком слушно називало «дтьми Шемета»[181]

1. Організація науково-інформаційної діяльності

2. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

3. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

4. Інформаційні системи і технології у фінансових установах

5. Організаційні форми інноваційної діяльності

6. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею
7. Організація діяльності "ПриватБанку"
8. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

9. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

10. Організація збутової діяльності на підприємстві

11. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

12. Організація діяльності підприємства

13. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

14. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

15. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

16. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага "Color copy", А4, 220 г/м2, 250 листов.
Формат: А4. Плотность: 220 г/м2. Количество листов: 250. Белизна: 161% CIE.
835 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Мелки для доски, 12 цветов.
Набор цветных мелков для досок. Количество цветов: 12. Яркие цвета. Без пыли и крошек. Легко стирается. Обернуты в бумажную манжетку. В
416 руб
Раздел: Мел

17. Планування і організація навчальної діяльності

18. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

19. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

20. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

21. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

22. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі
23. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"
24. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

25. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

26. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

27. Ревізійні комісії підприємств і організацій

28. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

29. Питання деонтології в діяльності нотаріальних органів

30. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

31. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

32. Організація обслуговування споживачів за типом "шведського столу" або "шведської лінії"

Комплект "Mobile" Раптор, прибор на батарейках и сменный картридж, 240 часов.
Революция на рынке средств защиты от насекомых! Новый портативный прибор, работающий от батареек и не зависящий от электросети. Компактный
502 руб
Раздел: Фумигаторы
Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 40х60 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
953 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Настольная игра "Каркассон. Королевский подарок".
Размеренная жизнь феодальных владений в окрестностях Каркассона привлекает множество людей со всех уголков Франции. В городах ведётся
1990 руб
Раздел: Классические игры

33. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

34. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

35. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

36. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

37. Імідж ділової людини та організації

38. Організаційні якості і особливості менеджера
39. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."
40. Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури

41. Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання математики

42. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

43. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

44. Соціалізація особистості в процесі художньо-естетичної діяльності

45. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

46. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

47. Організація будівництва ділянки дороги ІІІ категорії

48. Основні організаційні форми та види туризму

Паста-гель зубная детская "Weleda", 50 мл.
Детский зубной гель с календулой от Weleda разработан специально для детей и обеспечивает естественный уход за молочными зубами,
360 руб
Раздел: Зубные пасты
Качели пластмассовые "Малыш".
В наборе: качели, веревка, пластиковые карабины для регулировки веревок качелей. Материал: пластик. Максимальная нагрузка: 20 кг. Размер:
532 руб
Раздел: Качели
Манеж детский игровой "Динозаврики" (120х100х74 см).
Размер: 120х100х74 см.
679 руб
Раздел: Манежи

49. Інтеграційні форми підприємств і організацій

50. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

51. Організація діловодства в музеї

52. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

53. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

54. Суспільна організація життя слов
55. Мистецтво в структурі людської життєдіяльності
56. Організація приймання товару в аптеці

57. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності2

58. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

59. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

60. Організація праці

61. Планування діяльності підприємства

62. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

63. Державне регулювання комерційної діяльності

64. Контрольна з підприємницької діяльності

Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц
Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры

65. Суть комерційної діяльності на підприємстві

66. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

67. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності

68. Аналіз діяльності комерційних банків

69. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

70. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”
71. Планування діяльності підприємств
72. Функція мотивації трудової діяльності, її компоненти, теорії, шляхи

73. Організація обліку грошових коштів

74. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

75. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

76. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

77. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

78. Рельєф та ландшафтна організація

79. Морально-етичні аспекти підприємницької діяльності

80. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
357 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Автомобильная термокружка Tramp TRC-004 (450 мл).
Термокружка - долго сохраняет тепло. Крышка-поилка из термостойкого пластика предохраняет от проливания жидкости и не дает напитку остыть.
360 руб
Раздел: Прочее
Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй

81. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

82. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

83. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

84. Організація кредитної роботи в комерційному банку

85. Організація та планування кредитування

86. Планування банківської діяльності
87. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції
88. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

89. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

90. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

91. Аналіз банківської діяльності

92. Аналіз діяльності банку ЗАТ "ПриватБанк"

93. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

94. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

95. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

96. Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")

Папка для труда, А4, на липучке.
Удобная папка для уроков труда на липучках. Полностью раскрывается. Внутри папки находится большое отделение с прозрачным окном, а также
366 руб
Раздел: Папки для труда
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 1, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Качели со столиком, арт. 15-10960.
Летом на даче не обойтись без качелей со столиком. Ведь они предназначены для самых маленьких. Качели можно подвесить с помощью
770 руб
Раздел: Качели

97. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

98. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

99. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.