Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Зміст 1. Психолого-педагогічне обґрунтування доцільності використання рольових ігор на уроках іноземної мови в середній школі 2. Вікові особливості учнів основної школи, які необхідно враховувати при організації рольових ігор . 3. Характеристика рольової гри як ефективного прийому навчання іноземним мовам у середній школі 3.1. Навчальні і виховні можливості рольової гри 3.2. Вимоги до рольових ігор на уроці . 3. 3.3. Місце рольової гри в навчальному процесі 3.4. Структура рольової гри 3.5. Етапи рольової гри 3.5.1.Підготовка до рольової гри 3.5.2. Проведення рольової гри . 3. Обговорення рольової гри. Аналіз помилок учнів . 3.6. Класифікація ролей. Форми проведення рольових ігор . 4. Приклади рольових ігор на уроках англійської мови в п'ятих і сьомих класах. 4.1. Приклади рольових ігор на уроках англійської мови в п'ятих класах. 4.1.1. Гри з предметами . 4.1.2. Гри з лялькою 4.2. Приклади рольових ігор на уроках англійської мови в сьомих класах . 4.2.1. Рольова гра “Дискусія між українськими й англійськими однолітками” . 4.2.2. Рольова гра “Моє рідне місто” . 4.3. Рольові ігри для формування норм мовного етикету і виховання культури поведінки для учнів усіх віків Висновки . Resume. Література "Без гри немає і не може бути повноцінного розумового розвитку. Гра – це величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається живлющий потік уявлень, понять про навколишній світ. Гра – це іскра, що запалює вогник допитливості". В.О. Сухомлинський Вступ Комунікативний підхід до навчання іноземним мовам є сьогодні методичним стандартом. Реалізація комунікативного підходу означає, що формування іншомовних мовленнєвих навичок і умінь відбувається шляхом і завдяки здійсненню учнем іншомовної мовленнєвої діяльності, а процес навчання іноземної мови будується адекватно реальному процесу мовленнєвого спілкування. . Комунікативний підхід зумовлює цілі, принципи, зміст і методи навчання іноземних мов, а методи навчання, у свою чергу, реалізуються в методичних прийомах. Одним з найбільш ефективних і доцільних прийомів при роботі зі школярами II ступеня навчання (основна школа) є рольова гра, яка розглядається в цієї роботі. Актуальність дослідження: Досягти високого рівня комунікативної компетенції в англійській мові, не знаходячись серед її носіїв, справа дуже важка. Тому важливою задачею вчителя є створення на уроці іноземної мови реальних і уявлюваних ситуацій спілкування, використовуючи для цього різні прийоми роботи. Одним з таких прийомів є рольова гра. Рольова гра – простий і природний спосіб пізнання людиною навколишньої дійсності, найбільш доступний шлях до оволодіння знаннями, уміннями, навичками. Необхідність раціональної побудови, організації і застосування рольових ігор у процесі навчання і виховання школярів засобами іноземної мови вимагає ретельного і детального вивчення цього питання. Мета дослідження: Розкрити значення рольової гри на уроці іноземної мови не тільки як засобу оптимізації і стимуляції процесу навчання, але і як важливого аспекту психологічного комфорту і зняття розумової перенапруги учнів. Завдання дослідження: 1) Обґрунтування необхідності застосування рольової гри як прийому навчання іноземним мовам у середній школі.

2) З'ясування вимог до рольових ігор на уроці. 3) Розгляд структури, етапів, форм проведення рольових ігор, місця рольової гри на уроці в 5-9 класах середньої школи. Об'єкт дослідження: вплив гри на процес навчання і на процес формування знань, умінь, навичок. Предмет дослідження: рольова гра як засіб підвищення ефективності навчального процесу на уроках іноземної мови в 5-9 класах. Методи дослідження: критичний аналіз літературних джерел, вивчення та узагальнення позитивного досвіду роботи вчителів у ході педагогічної практики, наукове спостереження, пробне навчання, розвідувальний методичний експеримент. Практичне значення роботи полягає в розробці методичних рекомендацій із творчого використання рольової гри вчителями середньої школи для активізації навчально-виховного процесу. 1. Психолого-педагогічне обґрунтування доцільності використання рольових ігор на уроках іноземної мови в середній школі Гра поряд із працею й навчанням - один з основних видів діяльності людини, дивний феномен нашого існування. Гра як феномен культури навчає, виховує, розвиває, соціалізує, розважає, дає відпочинок, вносячи в зміст дозвілля нескінченні сюжети і теми. Російський письменник Ю. Нагибін так оцінює значення гри в дитинстві: «У грі виявляється характер дитини, його погляди на життя, його ідеали. Самі того не усвідомлюючи, діти в процесі гри наближаються до рішення складних життєвих проблем». К.Д. Ушинський (1824 – 1871), автор теорії духовного розвитку дитини в грі, уперше висунув ідею про використання гри в загальній системі виховання, у справі підготовки дитини через гру до трудової діяльності. К.Д. Ушинський стверджував, що в грі з'єднуються одночасне прагнення, відчування і представлення . По визначенню, “гра – це вид діяльності в умовах ситуацій, спрямованих на відтворення і засвоєння суспільного досвіду, у якому складається й удосконалюється самоврядування поводженням” (Селевко, 1998:12). У людській практиці рольова ігра виконує такі функції : - розважальну (це основна функція гри - розважити, надихнути, розбудити інтерес); - комунікативну: освоєння діалектики спілкування; - самореалізації в грі як полігоні людської практики; - терапевтична: подолання різних труднощів, що виникають в інших видах життєдіяльності; - діагностичну: виявлення відхилень від нормативної поведінки, самопізнання в процесі гри; - функцію корекції: внесення позитивних змін у структуру особистісних показників; - міжнаціональної комунікації: засвоєння єдиних для всіх людей соціально-культурних цінностей; - соціалізації: включення в систему суспільних відносин, засвоєння норм людського гуртожитку. Рольові ігри мають чотири головні риси : - вільна розвиваюча діяльність, що починається лише за бажанням дитини, заради задоволення від самого процесу діяльності (процедурне задоволення); - творчий, значною мірою імпровізаційний, дуже активний характер цієї діяльності («поле творчості»); - емоційна піднесеність діяльності, емоційна напруга; - наявність прямих чи непрямих правил, що відбивають зміст гри, логічну послідовність її розвитку. У структуру рольової гри як діяльності органічно входить з’ясування мети, планування, реалізація мети, а також аналіз результатів, у яких особистість цілком реалізує себе як суб'єкт.

Мотивація ігрової діяльності забезпечується її добровільністю, можливостями вибору й елементами змагальності, задоволення потреби в самоствердженні, самореалізації. У структуру гри як процесу входять: а) ролі, узяті на себе граючими; б) ігрові дії як засіб реалізації цих ролей; в) ігрове вживання предметів, тобто заміщення реальних речей ігровими, умовними; г) реальні відносини між граючими; д) сюжет (зміст) - область дійсності, умовно відтворена в грі. Значення рольової гри неможливо вичерпати й оцінити розважально- рекреактивными можливостями. У тім і складається її феномен, що, будучи розвагою, відпочинком, вона здатна перерости в навчання, у творчість, у терапію, у модель типу людських відносин і проявів у праці. Сюжетно–рольові ігри створюються самими дітьми. Вони розрізняються по змісту (відображення побуту, праця дорослих, громадське життя); по організації, кількості учасників (індивідуальні, групові, колективні); по виду (гри, сюжет яких придумують самі діти, гри-драматизації – розігрування казок і оповідань). Ідея використання рольової поведінки на уроці одержала підкріплення з боку теорії ролей, розробленої соціологами і соціопсихологами. Соціальне середовище, у якій людина живе, виступає стосовно ней як первинна соціалізація. У ній вона поступово засвоює соціальний досвід, зафіксований у мові. Природно, що при оволодінні іноземною мовою як засобом спілкування необхідно відтворити умови, подібні до умов, що існують при оволодінні рідною мовою. У цьому зв'язку соціологи говорять про вторинну соціалізацію, що імітує першу. Соціальні ролі в рамках вторинної соціалізації носять неминуче штучний, умовний характер. Міра умовності може бути різної: перевтілення в реальних людей, у літературних персонажів, у героїв казок і т.д. Елемент умовності і перевтілення присутній в усіх різновидах рольової гри. Психологами встановлено, що в рольовій грі насамперед розвивається уява, увага й образне мислення дітей, закладається здатність оперувати образами дійсності, що, у свою чергу, створює основу для подальшого переходу до складних форм творчої діяльності. Крім того, розвиток уяви важливо саме по собі, адже без нього неможлива навіть найпростіша людська діяльність. Великий вплив оказує рольова гра на розвиток у дітей здатності взаємодіяти з іншими людьми. Відтворюючи в грі взаємини дорослих, дитина освоює правила і способи спілкування, здобуває досвід взаєморозуміння, учиться пояснювати свої дії і наміри, коордінувати їх з іншими дітьми. 2. Вікові особливості учнів основної школи, які необхідно враховувати при організації рольових ігор Визначальною особливістю учнів 5-9 класів (підлітковий вік) є прагнення самостійності, самоствердження, досягнення статусу рівності з дорослими. Підлітку нецікаві елементарні завдання, постійний контроль з боку вчителя, тобто те, що обмежує його ініціативу. Суттєвою особливістю учнів цієї вікової категорії є розвиток складніших форм мислення в зв'язку з засвоєнням абстрактного матеріалу при вивченні інших дисциплін. Психологи вказують на достатній рівень розвитку в учнів цього віку таких якостей мислення як логічна послідовність, критичність, самостійність, цілеспрямованість, зростання самосвідомості, контроль за власною діяльністю.

На втором году обучения четыре часа в неделю отводятся на артиллерию, три на морское дело, один час на торпедное, три на навигацию, три на инженерное дело, шесть на английский язык, три на физику и пять на математику. В третий, последний, год три часа в неделю уделяются артиллерии, четыре морскому делу, четыре торпедному, семь навигации, один инженерному делу, шесть английскому и три механике. В категорию «Морское дело» входят занятия по международному морскому праву, сигнальной системе, кораблестроению, хозяйственным делам и другим подобным вопросам, а в категории «Навигация» кадет изучает метеорологию, наблюдение и так далее. Кроме всех этих предметов, время от времени кадеты посещают лекции по международному и гражданскому праву, а военно-морскую историю узнают в основном на уроках английского языка. Тренировочный корабль, стапель, лодки, батарея и комната с образцами в этадзимском колледже оснащены всем самым современным оборудованием, и с его помощью кадеты получают целесообразные и практичные знания. По окончании колледжа кадет получает звание корабельного гардемарина и затем вместе с некоторыми однокашниками назначается на один из крейсеров, специально оснащенных для стажировки

1. Разработка двух уроков английского языка для средней школы

2. Обучение детей английскому языку с 1 класса средней школы

3. Методика обучения чтению на английском языке в средней школе

4. Приемы и методы по организации внимания у детей среднего школьного возраста на уроках английского языка

5. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

6. Письменная коммуникация современных школьников как отражение уроков русского языка в средней школе
7. Роль чтения в процессе обучения иностранным языкам на начальном этапе в средней школе
8. Домашнее чтение в обучении английскому языку на среднем этапе его изучения

9. Контроль в обучении поисковому чтению на среднем этапе обучения иностранного языка в школе

10. Использование библейских сюжетов в проектной деятельности учащихся старших классов средней школы (на примере немецкого языка)

11. Формирование лексических навыков на старшем этапе обучения английскому языку

12. Тестовый контроль в процессе обучения иностранному языку в средней общеобразовательной школе

13. Понятийная составляющая концепта "язык" в русской и английской лингвокультурах

14. Значение наглядности в процессе обучения английского языка

15. Графические работы на уроках стереометрии в средней школе

16. Методические особенности использования задач с экологическим содержанием на уроках органической химии в средней школе

Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры

17. Прикладные аспекты темы "Скорость химической реакции и катализ" на уроках химии в средней школе

18. Роль интегрированных уроков в преподавании географии в профильных и уневерсальных классах общеобразовательных школ

19. Роль нетрадиционных уроков в формировании коммуникативных навыков на начальном этапе обучения иностранным языкам

20. Языковое тестирование как способ контроля при обучении английскому языку

21. Роль поэзии в обучении немецкому языку

22. События Великой Отечественной Войны на страницах новейших учебников по истории для средней школы
23. Формирование экологического сознания в процессе изучения ест.-научн. дисциплин в курсе неполной средней школы
24. Роль поэзии в обучении немецкому языку

25. Вопрос радиационной безопасности в экологическом образовании в средней школе

26. Средняя школа в последние десятилетия Российской империи

27. Сочинения по украинской литературе для выпускников средних школ

28. Математический факультатив как ведущая форма профессиональной дифференциации в преподавании математики в средней школе

29. Анализ процесса социализации учащихся средней школы: особенности и основные тенденции развития

30. Проблемы образования в средней школе

31. Аналогии в курсе физики средней школы

32. Принципы организации дискуссионных клубов Дебаты в средней школе (на примере гимназии № 63 Санкт-Петербурга)

Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения
Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры
Микрофон "Пой со мной! Танцевальные хиты".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Если нравится тебе, то делай
314 руб
Раздел: Микрофоны

33. Теоретические основы формирования мировоззренческой устойчивости в средней школе

34. Вероятностные сетевые модели в средней школе

35. Формирование основных понятий вращательного движения в средней школе

36. Формирование понятия комплексного числа в курсе математики средней школы

37. Фонетическая зарядка как средство формирования произносительных навыков у учащихся начальной школы при обучении иностранному языку

38. Роль ансамблевой игры в реализации принципов развивающего музыкального обучения при начальной игре на фортепиано
39. Аналогии и модели - один из методов обучения физики средней школы
40. Высокие интеллектуальные технологии при изучении раздела "Человек" в средней школе

41. Исследование проявления подростковой агрессивности учащихся средней школы

42. Методические особенности введения показательной функции в курсе математики средней школы

43. Начала систематического курса стереометрии в средней школе

44. Ознакомление учащихся с химическими производствами в курсе средней школы

45. Особенности отбора предметного содержания при изучении химии в средней школе

46. Психологическая готовность младших школьников к обучению в средней школе

47. Развитие средней школы на современном этапе

48. Роль ролевых игр в развитии ребенка

Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), серая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Логический теремок.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Цвет
759 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор детской посуды "Лиса".
Набор посуды детский "Лиса". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Учет знаний, умений и навыков по химии в средней школе

50. Элементы интегрального исчисления в курсе средней школы

51. Роль устной речи в обучении иностранному языку

52. Адаптация пятиклассников к средней школе

53. Характеристика психологической готовности младшего школьника к средней школе

54. Билеты по методике обучения иностранным языкам
55. Учебное сотрудничество как средство оптимизации обучения иностранному языку
56. Развитие лексических навыков в обучении немецкому языку

57. Общие принципы ведения («мастеринга») настольных ролевых игр

58. Психолингвистическое исследование как основа современного подхода к обучению иностранным языкам

59. Методика интенсивного обучения французскому языку

60. Новые технологии в обучении иностранному языку

61. Интенсификация процесса обучения иностранным языкам с помощью современных технических средств обучения

62. Обучение иностранному языку дошкольников

63. Ролевая игра как средство интенсификации обучения групповому общению

64. Общение детей в сюжетно-ролевой игре

Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки
Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры

65. К вопросу о раннем обучении иностранному языку

66. Новации в процессе обучения иностранным языкам

67. Дистанционное обучение иностранному языку

68. Сюжетно - ролевые игры как условие развития социальной адаптации ребенка

69. Формирование взаимоотношений детей в сюжетно-ролевой игре

70. Возможности сюжетно-ролевой игры в диагностике детско-родительских отношений
71. Межкультурная коммуникация как основа обучению иностранному языку
72. Рефлексия как механизм формирования критического мышления: история становления и реализации в области методики обучения иностранным языкам

73. Формирование фонетических навыков в процессе обучения русскому языку англоязычных учащихся

74. Игровые приемы обучения как средство формирования грамматических навыков у учащихся начальных классов при обучении немецкому языку

75. Использование интернета в обучении иностранному языку

76. Влияние ролевой игры на психологическое развитие учащихся

77. Использование ролевых игр при обучении информатике

78. К вопросу о необходимости компетентного обучения иностранному языку в подготовке туристских кадров в ВУЗах

79. Личностно-ориентированный подход в обучении иностранному языку

80. Методы организации самостоятельной работы школьников при обучении иностранному языку

Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин
Пакет полиэтиленовый с вырубной ручкой "Золотая полоса", ПВД, 40х47 см, 55 мкм, 50 штук.
Пакеты ПВД - прочны при растяжении и сжатии стойки к удару и разрыву устойчивы к проколам и поперечным разрывам. При больших нагрузках
361 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Лото для самых маленьких "О чем мечтают мальчики".
Детское лото рекомендуется для самых маленьких. Эта простая и увлекательная игра может стать незаменимым помощником в воспитании и
363 руб
Раздел: Лото детское

81. Нравственное воспитание детей через ролевую игру

82. Особенности использования современных средств обучения иностранному языку

83. Развитие познавательного интереса при обучении иностранному языку

84. Современные методики обучения иностранным языкам в системе двухуровневого образования

85. Урок как основная форма организации обучения технологии

86. Формирование речи у дошкольников в сюжетно-ролевой игре
87. Влияние сюжетно-ролевой игры на мотивацию дошкольников
88. Обучение обезьян языку человека: границы достигнутого и причины неудач

89. Ролевые игры и социально-психологический тип личности - участника ролевой игры

90. Дидактические игры и их применение на уроках английского языка

91. Урок-игра, английский язык

92. Практическое применение дидактических игр на уроках английского языка

93. Коммутативная направленность проектной деятельности на уроках английского языка в средних классах

94. Специфика взаимодействия учителя и ученика на уроках английского языка в начальной школе

95. Правила речевого этикета на уроках английского языка в начальной школе

96. Роль заимствований в английском языке

Настольная игра "Каркассон. Королевский подарок".
Размеренная жизнь феодальных владений в окрестностях Каркассона привлекает множество людей со всех уголков Франции. В городах ведётся
1990 руб
Раздел: Классические игры
Детская горка, цвет: зелёный/красный, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений "Вокруг света", 18,5x13,5x7,5 см.
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений. Размер: 18,5x13,5x7,5 см. Материал: МДФ, комбинированные материалы. В ассортименте, без
873 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

97. Использование видео на уроках английского языка

98. Планы уроков английского языка

99. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.