Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Гражданское право Гражданское право

Осуществление гражданских прав

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ЗМІСТ ЗМІСТ1 Вступ2 Глава 1. Зміст і здійснення суб’єктивного цивільного права.4 § 1. Поняття суб’єктивного цивільного права.4 § 2. Поняття здійснення суб’єктивного цивільного права.6 § 3. Способи здійснення цивільних прав. 8 § 4. Межі здійснення цивільних прав. 10 § 5. Представництво і довіреність.18 Глава 2. Виконання цивільних обов’язків.36 § 1. Поняття і предмет цивільних обов’язків.36 § 2. Принципи виконання цивільних обов’язків. 37 § 3. Місце, строки та інші умови виконання обов’язку.37 § 4. Суб’єкт виконання обов’язку.40 § 5. Забезпечення виконання обов’язку.42 Глава 3. Захист цивільних прав.68 § 1. Поняття і зміст захисту цивільних прав.68 § 2. Способи захисту цивільних прав.68 § 3. Система державних та громадських органів, що здійснюють захист цивільних прав організацій і громадян.89 § 4. Право на самозахист (самооборону).105 Висновки110 Перелік використаної літератури113 Вступ Обираючи тему дипломної роботи “Здійснення і захист цивільних прав”, я виходила з того, що цей інститут цивільного права в умовах реформування економіки, переходу нашої країни до ринкових відносин, а також з урахуванням положень, закріплених у новій Конституції України 1996 року, набуває великої значимості і, разом з тим, потребує подальшого дослідження питань, пов’язаних з реалізацією громадянами своїх конституційних прав і свобод та гарантії їх здійснення і захисту з боку держави. На сучасному етапі розвитку в Україні відбувається вдосконалення правової бази, якою закріплене правове становище громадян та організацій, встановлені гарантії реалізації і захисту їх прав і свобод, визначених Конституцією і іншими законами України. Однак, навіть закріплені в Конституції та законодавчих актах права і свободи громадян не можуть бути реалізовані доти, доки не буде розроблено відповідного механізму, який би забезпечив можливість їх реалізації. На жаль, реалії сьогодення свідчать про те, що, не зважаючи на майже трирічну дію Конституції України, ще не прийняті або довгий час знаходяться на стадії прийняття закони, в яких би був вироблений і, головне, закріплений відповідний механізм. Актуальною є необхідність прийняття Цивільного кодексу України, який створив би стабільну основу правового регулювання цивільно-правових відносин в усіх сферах громадського суспільства. Важливе значення нового Цивільного кодексу України полягає і в тому, що правове регулювання зазначених відносин спирається на принципи свободи особи, свободи власності, свободи договору та підприємницької діяльності (підприємництва), що забезпечені у своїй реалізації механізмами судового захисту. Невизначеність, а часом, наявність колізій в прийнятих Верховною Радою нормативних актах, звичайно, не сприяє стабільності цивільно-правових відносин, а навпаки створює певну збентеженість на шляху реалізації цивільних прав громадянами. Бажано, щоб люди, як громадяни правової демократичної держави, здійснюючи свої цивільні права, вступаючи в цивільно-правові відносини як між собою, так і з різними юридичними особами і державою, почували себе рівноправними партнерами цих відносин і були впевнені в абсолютній гарантії захисту своїх прав і законних інтересів.

В дипломній роботі на цю тему я прагнула більш детально висвітлити питання, пов’язані із здійсненням цивільних прав громадян, виконанням цивільних обов’язків та забезпеченням їх виконання, а також розглянути питання захисту цивільних прав. Глава 1. Зміст і здійснення суб’єктивного цивільного права. § 1. Поняття суб’єктивного цивільного права. Реальна можливість здійснення, а також захисту основних прав людини кожною конкретною особою забезпечується насамперед, юридичними механізмами певної держави. Іншими словами, основними гарантіями прав людини має бути національне законодавство та сама держава, на території якої проживає особа. Юридичний механізм забезпечення прав людини – це система ефективних юридичних засобів реалізації, охорони і захисту її прав. Він складається з таких елементів: Національне законодавство. Воно є основою механізму забезпечення. Тому особливого значення набуває визначення і закріплення у національному законодавстві основних прав людини відповідно до міжнародних правових актів. Юридичні засоби (процедури) реалізації прав людини. Кожне право людини здійснюється у певному порядку, певній послідовності. Порядок реалізації деяких з таких прав визначається тільки самою людиною. Але реалізація значної більшості прав, визнаних та зафіксованих у законодавстві, потребує встановлення відповідних процедур з боку держави, оскільки без них вона взагалі не може відбутися. Юридична процедура реалізації прав людини – це встановлена в законі і спрямована на здобуття людиною певних особистих, чи соціальних цінностей, послідовність і узгодженість дій уповноважених суб’єктів, а також зміст, обсяг, форми (способи), методи та строки вчинення таких дій. Юрідичні засоби охорони людини. Права людини потребують не лише гарантій їх належної реалізації, а й таких засобів, які б могли захистити людину від можливих посягань на її права. Тому у правовій системі кожної держави існують різноманітні юридичні засоби саме охорони прав людини. До них відносяться всі юридичні засоби, що виконують превентивну, запобіжну функцію. Юридичні засоби захисту людини. У разі порушення прав або виникнення перешкод на шляху їх здійснення кожна людина має право на захист з боку держави. З цією метою вона має створити систему відповідних юридичних засобів. Йдеться про засоби, за допомогою, яких припиняється порушення прав людини, усуваються перешкоди в їх реалізіції, відновлюються порушені права. Визначення і закріплення основних прав людини в нашому законодавстві знайшли відображення в новій Конституції, яка була прийнята у 1996 році. У ст. 3 Конституції України зазначено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністью. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави1. Основні права і свободи людини закріплені у другому розділі Конституції, їх можна кваліфікувати на такі види: Особисті (громодянські) права та свободи, які забезпечують відносно вільне та незалежне від суспільства і держави існування особи шляхом встановлення меж втручання у сфері особистого життя людини (статті 25–35).

Політичні – що забезпечують можливість безпосередього впливу особи на діяльність держави ( статті 36–40). Економічні – покликані забезпечити ефективний економічний розвиток українського суспільства ( статті 41–44). Соціальні – що забезпечують мінімальну можливість нормального фізичного існування людини у суспільстві (статті 46–50). Культурні – покликані задовольнити людиною свої духовні потреби (ст. 53–54). Крім того, у Конституції закріплено групу прав і свобод, призначення яких – запобігати можливості вседозволеності щодо особи з боку державних органів, а також надати людині низку засобів боротьби з його проявами. Треба зазначити, що термін “свобода” вживається у двох значеннях, хоча і тісно пов’язаних між собою. В загальному значенні він відображає стан народу і окремої людини, який характерезується можливістю діяти на свій розсуд. Інша справа – свобода, як суб’єктивна можливість здійснювати або нездійснювати будь-які дії. У цьому значені термін “свобода” фактично тотожний терміну “суб’єктивне право”, а відмінність пояснюється тим, що така юридична лексика склалась історично. Стан свободи реалізується через суб’єктивні права, які вказують направлення і форми використання свободи. Ці права невід’ємні і невідчуженні. Вони зберігаються за людиною навіть тоді, коли вона сама від них відмовляється. Але на шляху свободи завжди стоїть держава, створена людьми для підтримки умов реалізації свободи. Держава через закони закріплює права і свободи людини, і тоді вони окреслюються межами дозволеності. Закріплення, охорона, підтримка прав і свобод, створення умов для їх здійснення складають довгий ланцюг правових актів і дій, початок яким покладає Конституція. § 2. Поняття здійснення суб’єктивного цивільного права. Згідно з нормами чинного законодавства громадяни і юридичні особи на свій розуд здійснюють належні їм цивільні права. Це означає, що всі питання, пов’язані з виконанням суб’єктивних прав, включаючи обсяг і засоби їх реалізації, а також відмовою від суб’єктивних прав, передавання їх іншим особам і ін., вирішується уповноваженою особою на свій розсуд. Іншими словами, зміст суб’єктивного цивільного права складають можливі дії уповноваженої особи. Наприклад, автор книги може вимагати від видавництва сплати належного йому гонорару; особа, майну якої заподіяно шкоду, має право вимагати від винної особи відшкодування завданої шкоди; власник будинку, здійснюючи своє право власності, володіє, користується і розпоряджається своїм будинком; кредитор за договіром займу може не тільки вимагати повернення боргу, але й зменшити його розмір, уступити право вимоги іншій особі та інше. При цьому відмова громадян і юридичних осіб від здійснення належних їм прав не тягне припинення цих прав, за винятком випадків, передбачених законом. Наприклад, не можна виключати з акціонерного товариства акціонера, який не приймає участі в управлінні справами акціонерного товариства. Навпаки, спадкоємець, який не скористався без поважних причин своїм правом на прийняття спадщини на протязі шестимісячного терміну після відкриття спадщини, втрачає це право.

Пределы осуществления гражданских прав Понятие пределов осуществления гражданских прав. Закрепляя принцип свободной реализации принадлежащих гражданам и юридическим лицам субъективных прав, действующее законодательство одновременно предъявляет определенные требования, которые должны соблюдаться при их осуществлении. Содержание этих требований является различным, так как зависит от характера и назначения конкретных субъективных прав. Вместе с тем закон содержит и ряд таких требований, которые могут рассматриваться в качестве общих границ (пределов) осуществления любых субъективных прав. К сожалению, в новом ГК (ст. 10) общие пределы осуществления гражданских прав обозначены весьма скупо, в связи с чем некоторые из них приходится выводить из общих начал и смысла гражданского законодательства. Прежде всего осуществление гражданских прав не должно нарушать прав и охраняемых законом интересов других лиц. Наличие подобного требования продиктовано тем очевидным обстоятельством, что права различных субъектов в обществе теснейшим образом переплетены и взаимосвязаны

1. Контрольная работа по курсу гражданского права

2. Способы защиты гражданских прав

3. Вещно-правовые способы в системе защиты гражданских прав

4. Нотариальная защита гражданских прав

5. Защита вещных прав по гражданскому кодексу

6. Пробелы в праве: способы их устранения и преодоления в гражданском праве России
7. Гражданско-правовая защита авторских прав
8. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав

9. Защита гражданских прав

10. Компенсация морального вреда как способ защиты гражданских прав

11. Понятие и гражданско-правовые способы защиты вещных прав

12. Способы защиты гражданских прав

13. Способы защиты гражданских прав

14. Способы защиты гражданских прав

15. Сроки в гражданском праве. Особенности участия публично-правовых образований в гражданском обороте

16. Контрольная работа по Уголовно-процессуальному праву РФ

Мозаика, 654 элемента.
Магнитная мозаика - это набор простейших геометрических фигур разных цветов, который позволяет детям создавать чудесные образы. Ваш
845 руб
Раздел: Магнитная
Набор STABILO LeftRight для правшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
482 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Циркуль для класса, деревянный.
Циркуль классный изготовлен из твердолиственных пород древесины. Лакированная поверхность. Незаменимый помощник учителя геометрии,
966 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

17. Правила охраны труда при работе на персональном компьютере

18. Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг)

19. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

20. Виндикационный иск как способ защиты вещных прав

21. Защита авторских прав в интернете

22. Судебная защита информационных прав личности в России
23. Практика Конституционного Суда РФ в области защиты основных прав и свобод человека
24. Процессуальные особенности судебной защиты избирательных прав, права на участие в референдуме граждан Российской Федерации

25. Международная защита социальных прав женщин

26. Ведение процесса в защиту чужих прав

27. Права, отстаиваемые гомосексуалистами, есть не что иное, как право на порок

28. Права, свободы и обязанности человека и гражданина, гарантии прав и свобод

29. Как осужденный может защитить свои права

30. Защита авторских прав в сети Интернет

31. Защита семейных прав ребёнка

32. Защита трудовых прав работников

Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Аэрозоль от клещей и комаров "Gardex Baby" на одежду, 100 мл.
Аэрозоль "Gardex Baby" от клещей и комаров, для обработки детской одежды 100 мл. Обеспечивает эффективную защиту от клещей
319 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Педальная машина Pilsan "Herby", синяя, арт. 07-302.
Замечательная машина "Herby" с сигналом подарит ребенку массу положительных впечатлений и эмоций, она прекрасно управляется и
2911 руб
Раздел: Педальные машины

33. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами

34. Понятие рынка труда, занятости, трудоустройства и права граждан в области занятости. Правовой статус безработного. Права и обязанности безработного

35. Право государственной собственности на землю в Республике Беларусь. Право частной собственности на землю

36. Правовые способы и формы защиты нарушенных прав и законных интересов предпринимтелей

37. Юридические способы защиты авторского права в России

38. Пределы осуществления гражданских прав
39. Осуществление субъективных гражданских прав
40. Понятие и способы осуществления гражданских прав

41. Сроки осуществления гражданских прав

42. Курсовая работа по гражданскому праву

43. Гражданское право - сделки

44. Шпоры по гражданскому праву (Шпаргалка)

45. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

46. Гражданское общество и право по Гегелю

47. Гражданское право (Контрольная)

48. Гражданское право (Контрольная)

Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

49. Гражданское право (Шпаргалка)

50. Гражданское право РФ

51. Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

52. Гражданское право

53. Гражданское, торговое и международное частное право

54. Место обязательственного права в системе гражданского права
55. Объекты Гражданского права
56. Ответственность в гражданском праве

57. Понятие гражданского права как отрасли права

58. Предмет и метод гражданского права

59. Ценные бумаги как объекты гражданских прав

60. Шпаргалка по гражданскому праву

61. Юридические лица: субъекты гражданских прав и обязанностей

62. Представительство по гражданскому праву

63. Стороны в гражданском праве

64. Гражданское право (шпоры для гос экз)

Фломастеры "Замок", 50 цветов.
Количество цветов: 50. Очень качественные фломастеры. Чернила на водной основе и натуральных красителях. Яркие, насыщенные
761 руб
Раздел: Более 24 цветов
Средство для мытья люстр "UNiCUM", 500 мл.
Бесконтактная 4D-технология и специальная формула "Diamond" позволяет мгновенно вымыть люстру не прикасаясь к ней руками. Без
381 руб
Раздел: Для стекол, зеркал
Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках

65. Отчет о производственной практике (Гражданское право)

66. Шпоры по гражданскому праву (2003г.)

67. Граждане как субъекты гражданского права

68. Шпаргалки по гражданскому праву

69. Шпаргалка по Гражданскому Праву РФ (часть первая и вторая)

70. Толкование норм гражданского права
71. Ценные бумаги как объекты гражданских прав
72. Гражданско-процессуальный порядок (защиты прав и законных интересов граждан и организаций [Контрольная])

73. Экзаменационные вопросы по гражданскому процессуальному праву

74. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

75. Принципы гражданского процессуального права

76. Гражданский Кодекс РСФСР 1922г. (вещное, обязательное, наследственное право)

77. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

78. Цель и ценность права. Гражданское общество и государство

79. Ценные бумаги КАК ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

80. Ценные бумаги как объекты гражданских прав

Рюкзак школьный, цвет темно-синий (арт. RB-861-2/2).
Рюкзак школьный, два отделения, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, откидное жесткое дно,
1730 руб
Раздел: Без наполнения
Диско-шар, средний.
Диско-светильник среднего размера. Мощность лампы накаливания: 25 Ватт. Цоколь: Е14. Лампа специализированная миниатюрная. Напряжение
1115 руб
Раздел: Необычные светильники
"Счеты" - деревянная игрушка.
Эти забавные и яркие счеты изготовлены из экологически чистого материала древесины. Игра с ними прекрасно развивает мелкую моторику и
342 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

81. Ценные бумаги как объекты гражданских прав

82. Рисковые договоры в гражданском праве - билеты за весенний семестр 2001 года

83. Обязательства в гражданском праве

84. Некоторые вопросы общего подхода к проблеме соотношения гражданского и налогового права

85. Понятие гражданского права

86. Право следования в российском гражданском праве
87. Субъективное гражданское право на жилое помещение: нормативные основания и некоторые проблемы правовой охраны
88. Вещи как объекты гражданских прав

89. Предмет и функции гражданского права

90. Предмет и принципы гражданского права. Гражданский кодекс Российской Федерации 1994 г.

91. Интеллектуальная собственность как институт гражданского права англосаксонской и романской системы права

92. Основы римского гражданского права

93. Гражданско-процессуальный порядок защиты прав граждан и организаций

94. Вещи как объекты гражданских прав

95. Общая часть Гражданского права

96. Гражданское право

Сменный фильтр "Аквафор В-100-5" (4 штуки).
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
754 руб
Раздел: Фильтры для воды
Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор «Turbo-2» c полуприцепом приводится в движение при помощи цепного механизма. На мини-тракторе установлена
4394 руб
Раздел: Каталки
Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Источники гражданского права

98. Личные неимущественные права в гражданском праве

99. Стороны в гражданском процессе. Их процессуальные права и обязанности

100. Международно-правовое регулирование гражданских и политических прав человека


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.