Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Організація охорони праці на виробництві

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Управління охороною праці та обов’язки роботодавця Роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме: Ё створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання; Ё розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці; Ё забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються; Ё впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо; Ё забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом; Ё забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин; Ё організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів; Ё розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі – акти підприємства), та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці; Ё здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці; Ё організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці; Ё вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків. Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог. Особливості організації охорони праці на підприємстві відіграють важливу роль. Простої та зниження ефективності праці, викликані аваріями, нещасними випадками на виробництві, професійними захворюваннями, не тільки уповільнюють виробничі процеси, а й стають причиною високих додаткових витрат для підприємства.

Крім того, ці явища значною мірою негативно впливають на безпеку виробництва, якість продукції та ставлення до роботи працюючих. Вдосконалення охорони праці на підприємстві має не тільки соціальне, а й безпосередньо економічне значення. Тому ключовим завданням повинна стати організація охорони праці — як внутрішня, так і між підприємствами, сформована таким чином, щоб охорона праці була інтегрована у виробничі процеси кожного підприємства і сприяла вдосконаленню загальної продуктивності. Із введенням Системи управління охороною праці (СУОП) кількість недоліків охорони праці знижують ризик нещасних випадків і можливостей заподіяння шкоди здоров'ю, забезпечують усунення зупинень у виробничому процесі і пов'язаних із цим виробничих витрат. Управління охороною праці може бути викладено у Положенні про управління охороною праці, яке повинне описувати загальні структури системи, основні цілі і завдання, докладно пояснювати процеси і заходи, необхідні для досягнення поставлених завдань у сфері охорони праці, спираючись при цьому на міжгалузеві та галузеві нормативно-правові акти з питань охорони праці, а також на нормативні акти з охорони праці, що діють в межах підприємства. Нормативні акти з охорони праці підприємства визначають порядок безпечного виконання робіт на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до вимог міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. Нормативні акти з охорони праці, що діють в межах підприємства, розробляються на підприємстві з урахуванням вимог Порядку опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, який затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 21 грудня 1993 року № 132. Положення про систему управління охороною праці може мати таку структуру: Розділ 1. Загальна структура Визначаються відповідальність і пов'язані з нею обов'язки посадових осіб, керівників підрозділів та працівників, політика охорони праці, функції та структура системи управління охороною праці. Розділ 2. Документація СУОП В цьому розділі визначається перелік нормативних актів, що діють на підприємстві, визначаються перелік документації, яку необхідно вести на підприємстві, та порядок ведення обліку та стану виконання приписів наглядових органів. Розділ 3. Завдання СУОП та їх вирішення В цьому розділі наводяться можливі шляхи вирішення завдань у сфері охорони праці, питання професійного відбору і навчання, організації та управління персоналом, заходи з охорони праці при плануванні та постачанні, введенні в експлуатацію, поточній експлуатації, виведенні з експлуатації, проведення контролю та порядок стимулювання. Як правило, кожний структурний підрозділ Положення будується за такою стандартною схемою: · мета і завдання; · сфера діяльності; · повноваження персоналу. З огляду на існування різних виробничих структур та специфічні виробничі умови кожного з них, неможливо розробити універсальне положення, прийнятне для всіх підприємств. Тому зразкові положення мають модульну структуру і можуть бути легко приведені у відповідність до фактичних вимог і потреб кожною окремого підприємства.

Система управління охороною праці має дві суттєві задачи залежно від існуючої ситуації на підприємстві: Ё створення власної системи управління охороною праці або вдосконалення вже існуючої системи управління; Ё інтеграція системи управління охороною праці в загальну систему управління виробництвом. Основні етапи і заходи при запроваджені або вдосконаленні системи управління охороною праці Організація і координація робіт Призначення уповноваженого з системи управління охороною праці, який організовує проведення необхідних заходів щодо запровадження системи управління на підприємстві. Такою особою може бути керівник служби охорони праці або фахівець з охорони праці. Надання уповноваженому певних прав, необхідних для втілення в життя системи управління. Ознайомлення керівників і трудового колективу з проектом. Визначення функцій та завдань управління. Визначення системи внутрішнього контролю функціонування системи. Спеціальні завдання при створенні системи управління охороною праці Для організації самостійної системи управління охороною праці необхідно реалізувати такі етапи роботи: Етап 1 · визначення посадових осіб, на яких буде покладено обов'язок створення СУОП; · визначення функцій системи управління. До кола питань з управління охороною праці повинно включатися вирішення таких основних завдань: навчання працюючих безпеці праці і пропаганди питань охорони праці; забезпечення безпеки виробничого устаткування; забезпечення безпеки виробничих процесів; забезпечення безпеки будівель і споруд; нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці; забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту; забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку працюючих; організація лікувально-профілактичного обслуговування працюючих; професійний відбір працюючих за окремими спеціальностями; · визначення організації системи з розкриттям її структури, посиланням на нормативно-правові акти. Етап 2 Встановлення завдань, пов'язаних з охороною праці, що випливають зі специфіки підприємства. Розробка нормативу з організації системи за участі всіх структурних підрозділів підприємства (розподіл повноважень, опис виробничих функцій, формування списку осіб, відповідальних за виконання цих функцій). Етап З Розробка Положення про управління охороною праці. Для визначення того, які вимоги з охорони праці повинні бути реалізовані на даному підприємстві, занотовуються найважливіші питання і даються пояснення щодо змісту Положення. Цей проект затверджується наказом по підприємству і вводиться в дію на підприємстві шляхом розробки нормативних актів підприємства. Положення містить такі розділи: Перевірка документів, які є на підприємстві (наприклад, інструкції з охорони праці, з безпечної експлуатації, положення про навчання з питань охорони праці тощо) на їх прийнятність та відповідність системі управління. Вивчення існуючих стандартних процедур у сфері охорони праці (наприклад, акти реєстрації нещасних випадків на виробництві) і осіб, які беруть в них участь, з метою перевірки і вдосконалення цих процесів та приведення їх у відповідність. Разом з уповноваженим із системи управління охороною праці відповідальні за окремі виробничі функції розробляють порядок функціонування системи для окремих сфер діяльності.

Заявляю, що ні програмовo, ні якщо йде про кількість членів у поодиноких ділянках організаційної праці, бойова акція не є єдиною, не є першою, але рівнорядною з іншими ділянками. Тому, що в цій залі розглядали атентати, що їх виконувала Організація, міг би хтось думати, що Організація не числиться з життям людини взагалі і навіть з життям своїх членів. Коротко скажу: люди, які ввесь час у своїй праці є свідомі, що кожної хвилини самі можуть втратити життя, такі люди, як ніхто інший, вміють цінити життя. Вони знають його вартість. ОУН цінить вартість життя своїх членів, дуже цінить; але – наша ідея в нашому понятті є така велична, що коли йде про її реалізацію, то не одиниці, не сотні, а мільйони жертв треба посвятити, щоб її таки зреалізувати. Вам найкраще відомо, що я знав, що накладу головою, і відомо вам, що мені давали змогу своє життя рятувати. Живучи рік з переконанням, що я втрачу життя,[254] я знав, що переживає людина, яка має перед собою перспективу в найближчому часі втратити життя. Але впродовж цілого того часу я не переживав того, що я переживав тоді, коли висилав двох членів на певну смерть: Лемика і того, хто вбив Пєрацького...” У цьому місці голова суду перервав Бандері і не дозволив йому докінчити своєї промови

1. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві

2. Організація праці менеджера

3. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

4. Організація праці бухгалтера

5. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

6. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах
7. Основи організації оплати праці
8. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

9. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

10. Організація оплати праці на підприємстві

11. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

12. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

13. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

14. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

15. Організація охорони праці на виробництві

16. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82629.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветов "Color Emotion", трехгранные, 36 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные. Количество цветов: 36. Материал корпуса: липа.
692 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

18. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

19. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

20. Організація обліку на підприємстві

21. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

22. Організація управлінського обліку на підприємстві
23. Ревізійні комісії підприємств і організацій
24. Організація збутової діяльності на підприємстві

25. Організація виробництва на металургійному підприємстві

26. Організаційний розвиток підприємств

27. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

28. Організація грошових розрахунків на підприємстві

29. Інтеграційні форми підприємств і організацій

30. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

31. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

32. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

Доска двухсторонняя магнитно-маркерная с поддоном (набор букв, цифр и знаков на магнитах).
Доска предназначена для детей от 3 лет и может быть использована как основа для наборов магнитных букв, цифр и знаков, магнитной мозаики,
744 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы

33. Типове положення "Про охорону праці"

34. Охорона праці на підприємствах громадського харчування

35. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

36. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

37. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

38. Організація і методика аудиту доходів підприємства
39. Організація облікової політики підприємства
40. Організація обліку запасів на підприємствах

41. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

42. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

43. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

44. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

45. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

46. Організаційна структура підприємства

47. Організаційна структура управління підприємством

48. Організація діяльності підприємства

Говорящий плакат "Веселые уроки".
Играй и учись с котёнком Тошей! Нажимай на картинки – изучай цифры, формы и цвета, знакомься с животными, слушай песенки мультяшек
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: красный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

49. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

50. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

51. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

52. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

53. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

54. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування
55. Формування організаційних структур управління підприємством
56. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

57. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

58. Організаційна і виробнича структура підприємства

59. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

60. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища

61. Организанізаційно-правові форми підприємств

62. Організація, планування і керування хімічним підприємством

63. Фірма як організаційна форма підприємництва

64. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки
Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей
Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее

65. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

66. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

67. Організація приймання товару в аптеці

68. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

69. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

70. Управління контрактною діяльністю на підприємстві
71. Правовое положение органов внутренних дел
72. Суть комерційної діяльності на підприємстві

73. Правовий статус підприємств

74. Організаційна система управління природокористуванням України

75. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

76. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

77. Реструктуризація підприємств

78. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

79. Охорона праці

80. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет каркаса: графит).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Сортер-матрешка "Волшебный куб".
Деревянный сортер-матрешка представляет собой развивающий комплекс для детишек возрастом от 3 лет. Игра состоит из 5 кубов различной
568 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Пазл-ваза "Поющие птицы в летнем саду", 160 элементов.
Ваза-пазл – это трехмерный пазл в виде вазы. Оригинальный дизайн; идеальная сцепка деталей; специальная колба для воды;
587 руб
Раздел: Прочие

81. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

82. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

83. Організація евакуаційних заходів

84. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

85. Рельєф та ландшафтна організація

86. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації
87. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")
88. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

89. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

90. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

91. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

92. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

93. Організація касових операцій у банківських установах

94. Організація ресурсної бази банків в Україні

95. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

96. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

Опора для балдахина Карапуз (с обручем).
Держатель балдахина крепится к короткой либо к длинной стороне кроватки, в зависимости от размера и формы балдахина. Чтобы накрыть
349 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Багетная рама "Patricia" (цвет - белый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Пазл "Обитатели фермы", 15 деталей.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На яркой картинке пазла изображены животные на полянке фермы. Некоторые детали пазла
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)

97. Планування та фінансування заходів з охорони праці

98. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

99. Економічні і законодавчі питання охорони праці


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.