Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История

Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Курсова робота на тему: Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття План Вступ 1 Буржуазні реформи 60-х рр 1.1 Земська реформа 1.2 Судова та фінансова реформи 1.3 Реформи в галузі народної освіти та друку 1.4 Військова реформа 1861-1874 рр. Російської армії 1.5 Зміни в системі управління містами в 70-х рр. ХІХ ст 2 Соціально - економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття 2.1 Промисловість 2.2 Аграрно-селянське питання 2.3 Соціальний склад населення на кінець ХІХст Висновки Список використаної літератури. Вступ Проблема становлення та розвитку соціально-економічних відносин, як об’єкт дослідження привертає увагу науковців оскільки ці процеси є основою функціонування держави. Історія соціально-економічного розвитку Російської імперії активно розвивається багатьма істориками протягом останніх двох століть. З огляду на сучасний етап історичного розвитку Росії, проблема вивчення історії соціально-економічного розвитку є, актуальною оскільки ці дві складові є основою формування і перспектив розвитку будь-якої держави. Велике значення у розвитку Росії 19ст.,мали реформи 60-70-хрр.,що стали основою формування капіталістичних відносин. В умовах перебудови економіки значною мірою зростає доля промисловості в економіці Росії за рахунок іноземного капіталу, внутрішніх інвестицій держави створення системи кредитування до цього ж у пореформений час велика кількість безземельних селян отримують роботу, як наймані працівники, що в майбутньому склали частково промислову буржуазію та промисловий пролетаріат. Об’єктом дослідження роботи є процес соціально-економічного розвитку в другій половині ХІХст. Предметом дослідження є напрями та форми соціально-економічного розвитку у пореформений період. Хронологічні межі дослідження обумовлені тим, що в 60-хрр.,ХІХст.,була проведена низка буржуазних реформ, що помітно вплинуло на подальший розвиток країни. А в 1900р. розпочалась економічна криза. Мета дослідження полягає у визначенні напрямів та форм соціально-економічного розвитку в пореформений період. Завдання підпорядковані поставленій меті. Передбачено: проаналізувати етапи буржуазних реформ; визначити їх вплив на подальший розвиток країни. Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять принцип історизму, котрий тісно поєднується з конкретно-історичним, структурно-функціональним, історико-порівняльним і хронологічним, ідентифікаційним та проблемно-соціологічним методами. Історіографія. Питання соціально-економічного розвитку в Російській імперії розглянуто в ряді праць радянських та російських дослідників. Серед дослідників радянської епохи необхідно виділити наступних: Антонов В., Наумова Г.Р., Кірюшенко Н.В., Захарова Л., Тюковкін В., та ін. Так Кірюшенко Н.В., описав соціально-економічне положення Російської імперії, яка давно вже потребувала реформування. Серед сучасних дослідників питання соціально-економічного розвитку Російської імперії займаються: Іванов А.А., Клєйн Б.С., Федорова В.А., Кучу мова А.І., Іскандеров А.А., Головатенко А.,

та ін. Так, Іванов А.А. описує життя на селі Поволжя та Приуралля. Федорова В.А., в книзі Історія Росії ХІХ-початку ХХ століття надає велику увагу реформам 1863-1874 рр. та їх впровадженню та наслідкам. Захарова Л.Г. звернула свою увагу на процес проведення виборів, в уїзні та земські установи, та чітко окреслила коло виборців. Треба сказати, що земська реформа не поширювалась на Сибір, Архангельську, Астраханську та Оренбурзьку губернії, де не було чи майже не було поміщицького землеволодіння, а також на національні окраїни Росії-Польшу, Литву, Кавказ, Казахстан та Середню Азію. Федорова В.А., розглядаючи військову реформу звертає нашу увагу на зроблені зрушення, бо інакше, як ми знаємо обставини які склалися у Російської імперії бажали очікувати кращого. Так командний склад російської пореформеної армії був представлений переважно дворянами, хоча нормально кожний солдат мав можливість дослужитися до офіцерського звання. Захарова Л.Г., також розглянула в своїй роботі питання розвитку в Росії у 60-90 х роках ХІХ століття. Праці цих вчених, читаючи та аналізуючи які ми можемо уявити собі цілісну картину історичного розвитку Російської імперії під час впровадження на її теренах буржуазно-демократичних реформ, вони показали основні проблеми, які потрібно було вирішувати не тільки у столиці, а саме на місцях. Практичне значення роботи: Ця робота може бути використана студентами при підготовці до семінарських занять, написання рефератів, доповідей тощо. 1 Буржуазні реформи 60-х рр 1.1 Буржуазні реформи 1863-1874рр. Земська реформа в області місцевого управління Відміна кріпосного права в Росії викликала необхідність проведення реформ в області місцевого управління ,суду , освіти, фінансів, в військовій справі. Для буржуазних реформ 1863-1874рр.,характерні їх незавершеність, непослідовність та вузькість. Міністр внутрішніх справ П.А. Валуєв, призначений головою комісії для підготовки реформи місцевого управління, був відомий своїми консервативними поглядами. До березня 1863р., був створений проект «Положення про губернські та земські установи» ,який після обговорення в Державній раді 1січня 1864р.,був затверджений Олександром ІІ, та отримав силу закону. Вибори в уїзні земські збори проводились на трьох виборчих з’їздах (за куріями).Всі виборці ділились на три курії:1)уїзних землевласників, 2)міських виборців та,3)виборних від сільських товариств. В першу курію входили всі землевласники які мали не менше 200 десятин землі. Цю курію представляли переважно дворяни – землевласники та велика торгівельно-промислова буржуазія. Другу курію представляли купці всіх трьох гільдій, власники, торгівельних і промислових підприємств у містах з річним доходом більше 6 тис., руб.,а також власники міського нерухомого майна вартістю не менше 500 руб., в дрібних та 2 тис., у великих містах. Третя курія складалася з представників сільських товариств, головним чином селян. Однак по цій курії могли балотуватись також і місцеве дворянство, духівництво, як і представники «сільських товариств». Положення 1січня 1864р., про земські установи, введення земств було передбачено в 34 губерніях, тобто приблизно в половині губерній країни.

Земська реформа не поширювалась на Сибір, Архангельську, та Оренбурзьку губернії, де не було чи майже не було поміщицького землеволодіння, а також на національні окраїни Росії: Польщу, Литву, Кавказ, Казахстан та Середню Азію. Так у 1871р., в Москві при чисельності її населення в 602 тис.,- право обирати та бути вибраними до державної думи мали лише 20,6 тис., людей,(близько 3,4%) з яких 446 чоловік складали перші виборчі збори, 2220-друге та 18 тис., чоловік-третє. 1.2 Судова та фінансова реформи У 1861р.,Д державній канцелярії було Доручено розпочати розробку основних положень перебудови судового законодавства Росії. 20 листопада 1864р., Олександром ІІ затвердив судові статути. Вони вводили коронний та мировий суди. Коронний суд мав дві інстанції : першою був окружний(звичайно в кожній губернії, яка складала судовий округ), друга судова палата, яка об’єднувала декілька судових округів. Судові статути 1864р.,вводили інститут присяжних повірених, адвокатуру, а також інститут судових слідчих-чиновників судового відомства, яким передавалось вилучене зведення поліції попереднє слідство з карних справ. Виданий 17 квітня 1863р.,закон виділяв громадське покарання за вироком цивільних та військових судів плетьми, шпіцрутенами, кінсками, клеймування. Тілесні покарання зберігались , як заміна позбавлення волі для непривілейованих прошарків населення –до 100 ударів розгами волосних судів. Розги застосовувались до штрафних солдатів та матросів ,каторжників, з сильним та ув’язненим до арештантських відділень. Проведення в 60-х роках ХІХ ст., серії фінансових реформ було спрямовано на централізацію фінансової справи і торкнулося головним чином апарату фінансового управління. Наказом 1860р.,було затверджено створення Державного банку який замінив попередні кредитні установи-земський та комерційний банки, зовнішня скарбниця та прикази громадського прозріння. Державний банк отримав право кредитування торгівельних та промислових закладів. Впорядкований був державний бюджет. Розпорядником усіх прибутків та витрат став міністр фінансів. Була відмінена система відкупів, за якою велика частина податку йшла не в казну, а в кишені відкупників. Більша частина податків та зборів припадала на долю податного населення. Зберігалася стара система, впроваджена ще Петром І , подушна подать для селян, міщан ремісників. Привілейовані прошарки населення (дворяни, духівництво, купецтво) від неї були звільнені. Подушна подать, оброчні та викупні платежі в 60-70-х рр. ХІХ ст., складали більше 25% державних прибутків, однак основну їх частину (більше 50%) складали косвені податки, які теж виплачувало податне населення. Більше 50% витрат в держбюджеті йшло на утримання армії та апарату управління, до 35% на виплату відсотків по держборгам, видачу субсидій та інше. Витрати на народну освіту, медицину складали менше 1 10-держбюджету. 1.3 Реформа в галузі народної освіти та друку Народна освіта завжди розглядалась самодержавством як важливий інструмент ідеологічної обробки народних мас-виховання в них відданості «вірі, царю та батьківщині». 14 червня 1864р.,

При цьому сценарій всіх етапів могла скласти «невидима рука» світових лихварів. Таким чином, будь-яка соціологія, що перебуває на службі у світових залаштунків, завжди намагається показати тільки частину історичних фактів минулого, вибудовуючи з них замовні міфи. Головна роль в цих теоріях, безумовно, належить «біороботам». Так, радянська наука створювала міфи про «прокляте» минуле (до 1917 року), про «досягнення» сучасності й про «світле» майбутнє, але зовсім не вивчала об'єктивний характер суспільних процесів минулого для надання рекомендацій суспільству, для забезпечення «світлого» майбутнього. Комуністична теорія фактично перекрутила всю історію Російської імперії до 1917 року. І сьогодні знову йде викривлення історії як минулого, так і сучасності. І знову тут як тут «біороботи». Чому засоби масової дезінформації й сила-силенна книжок з таким смаком пишуть про «сталінські репресії», але й словом не обмовляться про розгул в ті ж роки троцькістських репресій, спрямованих на те, щоб»… у найтісніших контактах з найбільшими банкірами з-за океану, шляхом кривавих бань, розчавити Росію і на її похоронних уламках укріпити владу сіонізму й стати такою силою, перед якою увесь світ стане на коліна…»? 2.3

1. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

2. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

3. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

4. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

5. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

6. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях
7. Соціально-економічний розвиток Київської Русі
8. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

9. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

10. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

11. Економічний розвиток нових індустріальних країн

12. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

13. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

14. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

15. Північно-Кавказький економічний район Росії

16. Історія соціально-економічної географії світу

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Пленка пищевая, полиэтиленовая, 30 см х 300 метров.
Пищевая пленка производится из экологически безопасного полиэтилена. Может быть использована для упаковки любых товаров, хорошо
349 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Блокнот. Егор Крид.
Black Star представляет: эксклюзивные официальные блокноты по топовым артистам Лейбла! Каждый блокнот включает: — море фотографий из
344 руб
Раздел: Прочие

17. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

18. Горчаков О.М. – останній канцлер Російської імперії

19. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

20. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

21. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

22. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.
23. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя
24. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

25. Українські землі у складі Російської Імперії в другій половині XIX ст

26. Участь Російської імперії в антинаполеонівських коаліціях

27. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

28. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

29. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу

30. Соціально-психологічний підхід до вивчення подружніх конфліктів

31. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

32. Грошова система Російської імперії на теренах України у XVIII-XIX столітті

Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки
Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические
Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением

33. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

34. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

35. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

36. Соціально-економічні наслідки монополії

37. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

38. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
39. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки
40. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

41. Розвиток соціальної географії в СРСР

42. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

43. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

44. Економіка праці та соціально-трудових відносин

45. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття

46. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

47. Формування і розвиток соціальної думки в Україні

48. Взаємозв’язок економіки і соціальної сфери

Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика

49. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки

50. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

51. Соціальне становище Запорізького краю

52. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

53. Економічний аналіз

54. Подільский економічний район
55. Економічна безпека Росії
56. Соціальні проблеми у ЗМІ

57. Соціальна екологія

58. Мораль і соціальне управління

59. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

60. Соціальне та особисте страхування

61. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

62. Економічний зміст лізингу

63. Державна політика соціального страхування

64. Економічний аспект забруднення навколишнього середовища

Доска двухсторонняя магнитно-маркерная с поддоном (набор букв, цифр и знаков на магнитах).
Доска предназначена для детей от 3 лет и может быть использована как основа для наборов магнитных букв, цифр и знаков, магнитной мозаики,
744 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы

65. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

66. Японія: економічний огляд

67. Демократія як соціальне явище

68. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

69. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

70. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення
71. Правовідносини у сфері соціального захисту
72. Соціальна держава

73. Соціальна обумовленість державної служби

74. Соціальна цінність права

75. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

76. Суть та принципи соціальної держави

77. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

78. Мова як символ соціальної солідарності

79. Інформаційна структура Російської Федерації

80. Етнічний розвиток Русі-України

Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее
Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей

81. Історія України. Соціально-політичні аспекти

82. Російська імперія

83. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

84. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

85. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

86. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище
87. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет
88. Культура давньогрецького поділу. Міфологія та науково-технічний розвиток

89. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

90. Соціально-філософські погляди І.Франка

91. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

92. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

93. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи в дітей. Нервово-психічний розвиток дитини

94. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

95. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

96. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

Матрас-кокон "Зевушка".
«Зевушка» - это удобная постель для деток в возрасте до 6 месяцев, в которой они быстрее засыпают, лучше спят и проще адаптируются к
5200 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки

97. Глобалізація і процеси соціального розвитку

98. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

99. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.