Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

1. Основи журналістикознавчих досліджень Соціальна значущість і суспільна роль журналістики як соціального інституту, що постійно перебуває в атмосфері суспільного контролю та впливу, потребує високоосвічених фахівців. Спілкування як середовище, що опосередковує різні впливи, саме по собі є сферою впливу й перетворюється в комунікаційну діяльність, де окремі люди виконують владну роль, пов’язану з інформуванням у системі суспільної діяльності, тобто забезпечують функціонування інформаційного простору держави. Відтак поряд із постійною творчою практикою студенти мають виконувати наукові дослідження. Підготовка фахівця сфери професіонального масового спілкування неможлива без засвоєння основ журналістикознавства. Журналістикознавство – наука, яка вивчає журналістику, тобто історію, теорію, практику ЗМІ, дає історико-теоретичну оцінку, визначає місце й значення наукової спадщини українських учених. Потужне силове поле журналістики як явища незмінно сучасного й потрібного для повноцінного життя суспільства стимулює розвиток науки про журналістику. Конспект лекцій покликаний дати загальне уявлення про систему українського журналістикознавства, процеси його формування та шляхи розвитку, сприяти оптимальній організації наукової діяльності студентів, познайомити з методологією й технологією наукової діяльності, основними прийомами викладу наукових досліджень. Пропонований конспект лекцій має додаток у вигляді практичного завдання. 2. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації 1 Журналістикознавство – наука, яка займається вивченням історії, теорії і практики ЗМІ, тобто є онтологією журналістики як суспільного явища. Ця наука має свою історію, філософію й методологію. Журналістикознавство поділяється на історичне (історія журналістики), теоретичне (теорія журналістики) та експериментальне (емпіричне) журналістикознавство (дослідження, моніторинг). Історичне – розглядає процеси зародження й формування науки про журналістику, наукові праці з історії ЗМІ, визначає періоди розвитку журналістикознавства. Теоретичне – досліджує теорію журналістики, наукові праці з теорії журналістики, формує термінологію журналістики. Експериментальне – проводить емпіричні дослідження, моніторинг ЗМІ. 2 Школа журналістикознавства та теорії масової комунікації була затверджена і занесена до переліку наукових шкіл у 2000 році. Її завдання – розроблення єдиної поняттєво-термінологічної системи та стандартів на її функціонування; планування наукових досліджень, видання наукових праць, а також розроблення історії української науки про журналістику (її зародження й формування, дослідження наукових праць з історії, теорії, практики ЗМІ, наукового доробку вчених журналістикознавців, визначення періодів розвитку журналістикознавства). 3 Основні напрями сучасних наукових досліджень. У сучасному журналістикознавстві можна виділити декілька напрямів, які об’єднують такі групи досліджень: розвідки історичного характеру, дослідження типології та специфіки ЗМК, а також вивчення форм і жанрів журналістської діяльності; дослідження публіцистичної спадщини; аналіз соціальної комунікативної ролі ЗМІ й дослідження впливу на аудиторію; різні аспекти вивчення мови ЗМІ; дослідження проблематики ЗМІ, професійної етики, внутрішніх проблем журналістської діяльності.

Слід зазначити, що маловивченими залишаються такі аспекти сучасної журналістики, як свобода слова, взаємодія ЗМІ з владою й суспільством, процеси комерціалізації преси, телебачення й радіомовлення, проблеми становлення й формування сучасного фахівця ЗМІ, етичні принципи, правова й соціальна відповідальність, а також безпеки професійної діяльності журналіста. До гостро дискусійних питань в українській науці про журналістику належать проблеми жанрології. Як відомо, жанр у журналістиці – це історично сформований стійкий тип медіатвору з відповідною структурою, способом засвоєння фактичного матеріалу та функціями. Журналістському жанру властиві суспільно-політичний зміст, різний рівень узагальнення фактичного матеріалу та різна конкретна роль у системі ЗМІ. Система жанрів радянської журналістики була сформована за єдиним критерієм (спосіб освоєння жанром життєвого матеріалу) у три групи: інформаційні, аналітичні, художньо-публіцистичні. Сучасні дослідники таку систему вважають недосконалою, і загалом поділ журналістських творів на жанри і жанрові групи, на їх думку, є досить умовним. Останнім часом спостерігається розмивання кордонів жанрової організації журналістських текстів. Проблемам жанрології присвячені праці таких вчених, як Д. Прилюк, В. Рубан, Г. Вартанов, Д. Григораш, І. Валько, В. Здоровега та ін. 3. Основні етапи розвитку української науки про журналістику. Журналістикознавчі засади Івана Франка 1 Українська наука про журналістику пройшла складний, важкий і дещо суперечливий шлях розвитку. Застосувавши хронологічно-тематичний та проблемно-регіональний принципи, можна виокремити шість періодів її розвитку. Перший період (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) –зародження українського журналістикознавства. На цей час припадає журналістикознавча діяльність Івана Франка, розвиток його ідей М. Грушевським та С. Єфремовим щодо принципу міжпартійності преси та демократизму. Перша спроба періодизації історії преси Західної України запропонована О.Маковеєм, дослідження М.Возняка та М. Щурата процесу формування української преси. Другий період (20-ті роки ХХ ст.). Цей період характеризується інтенсивністю розвитку історико-журналістської науки та майже повною відсутністю досліджень з теорії журналістики в Україні. Фактично журналістикознавчі праці І. Брика, В. Ігнатієнка, І. Кревецького, які характеризуються науковим підходом до визначення самого предмета вивчення, історико-хронологічною систематизацією явищ ЗМІ, залученням багатого фактологічного матеріалу, засвідчили появу нової сфери знань – науки про журналістику. Третій період (30-ті роки ХХ ст.). Складний період, позначений комуністично-партійним та марксистсько-ленінським догматизмом. Дав окремі публікації, передусім харківських науковців, які так чи інакше сприяли еволюції українського журналістикознавства. Четвертий період (40-ві роки ХХ ст.) – так званий емігрантський. Характерною ознакою його було дослідження з історії української преси й теорії журналістики в контексті національно-визвольної боротьби. П’ятий період (50-60-ті роки ХХ ст.) вважається становленням «української школи» теорії журналістики.

У цей час закладалися основи та принципи українського журналістикознавства, які стали визначальними в науковому розвитку. Дослідження велися з питань теорії та історії журналістики, зокрема теорії публіцистики такими вченими, як Ю. Лазебник, В. Здоровега, Д. Прилюк та ін. Шостий період (70-80-ті роки ХХ ст.). Відбувається процес поглиблення наукових досліджень з історії, теорії та практики журналістики, вивчаються проблеми радіо і тележурналістики та особливості функціонування ЗМІ. 2 Зачинателями української науки про журналістику є Іван Франко та Осип Маковей. Їх ідеї розвинули М. Возняк, В. Щурат, І. Кревецький, В. Ігнатієнко, М. Грушевський. Українську періодику досліджували М. Бернштейн, О. Дей, П. Федченко, В. Дмитрук, М. Шестопал, І. Дорошенко, В. Рубан, Л. Суярко, Й. Цьох, М. Нечиталюк, О. Мукомела, І. Крупський. Проблемам теорії масової комунікації й практики журналістської діяльності присвячені наукові доробки Ю. Лазебника, В. Здоровеги, Д. Прилюка, В. Рубана, І. Прокопенка, Д. Григораша, Й. Цьоха, В. Полковенка, Є. Бондаря, І. Дем’янчука, А. Москаленка, В. Качкана, В. Шкляра, Б. Чернякова, В. Демченка, І. Михайлина, О. Олександрова, В. Лизанчука, В. Іванова, В. Різуна та багатьох інших. Серед основних праць із різних проблем слід назвати дослідження історико-журналістського процесу такими вченими, як І. Франко «Симптоми розкладу в галицькій суспільності» (1878), «Українська альманахова література» (1887), «З останніх десятиліть ХІХ ст.» (1901), «Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р.» (1910), О. Маковей «П’ятдесятилітній ювілей руської публіцистики» (1898), Б. Грінченко «Тяжким шляхом: Про українську пресу» (1906), В. Щурат «Львівський тижневик з 1749 р.» (1907), «Початки української публіцистики (В соті роковини «Украинского вестника»)» (1916), М. Возняк «З зарання української преси в Галичині» (1912), «З-за редакційних куліс віденського Вісника та Зорі Галицької» (1912). Теоретичним питанням журналістики присвячені праці: І. Франко «Альманах чи газета» (1891), «Поза межами можливого» (1900), «Журнал і публіка» (1900), «Принципи і безпринципність» (1903), «Дещо про нашу пресу» (1905), «Новини нашої літератури» (1907), «Передмова (до збірки «В наймах у сусідів»)» (1914), М. Грушевський «До наших читачів в Галичині» (1906), «Наша газета» (1907), «До наших читачів в Росії» (1907), «До наших читачів» (1907, 1908), «На українські теми. Видавнича криза» (1909), цикл статей «Відгуки з життя та письменства» С. Єфремова, написаних протягом 1906–1907 років. Зародження української періодики в основі таких досліджень: І. Брик «Початки української преси в Галичині і львівська Ставропигія» (1921), М. Ясинський «До питання про початок української преси» (1923), В. Ігнатенко «Історія української преси та її вивчення» (1923), «Українська преса (1816–1923 рр.): Історико-бібліографічний етюд» (1926), І. Кревецький «Перша газета на Україні (Gaze e de Leopol із 1776 р.)», «Початки преси на Україні, 1776–1850» (1927). Українська преса, яка виходила протягом ста років, склала «Бібліографію української преси (1816-1916)» (1930) В. 

Вправлені у народній праці студенти-стрільці скоро здобули довір'я закарпатської молоді та в численних розмовах вперше защепили тут основи національної свідомости. Українська команда та стрілецькі співи були засвоєні в цілій околиці. Уже першої неділі після прибуття до Страбичева виступив у тамошній церкві хор зложений з добрих стрілецьких співаків під диригентурою Михайла Гайворонського. Це був його перший співацький виступ при УСС. Другий раз не довелись уже там виступати, бо за кілька днів Дідушкова сотня відійшла на фронт. Але інші сотні, продовжували це співацьке діло. На живу освідомну роботу стрілецтва звернули увагу агенти мадярської влади і з цього приводу дістала команда УСС суворе напімнення припинити українську національну пропаганду між населенням Закарпаття. Але цей страх мадярів за своїх рабів не перервав ні на хвилину тих сердечних братських взаємин, що існували весь час десятимісячного побуту УСС на Закарпатській Україні між УСС і закарпатським селянством. Цей перший побут УСС серед українських народних мас Закарпаття був свого роду дебютом у відношенні стрілецтва до народу

1. Українська школа бухгалтерського обліку

2. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

3. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

4. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

5. Українська література, як предмет вивчення у школі

6. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології
7. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів
8. Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи

9. Лингвистические основы обучения произношению английского языка в каракалпакской школе

10. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

11. Постмодернізм та українська історична наука

12. Культура початку ХХ ст Українська музика

13. Дослідження харчування

14. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

15. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

16. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды
Бейдж с рулеткой, 54x85 мм.
Рулетка с держателем для бэйджа (горизонтальный). Рулетка вытягивается на 80 см. Крепится при помощи металлического клипа на поясе или к
371 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

17. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

18. «Українська демонологія та її персонажі»

19. Спектральні наземні дослідження

20. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

21. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

22. Палеоантропологічнi дослідження
23. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни
24. Методика гідрогеологічних досліджень

25. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

26. Основи адміністративного права України

27. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

28. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

29. Українська мова у медіапросторі

30. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

31. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

32. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

Игрушка-головоломка "Шар-Лабиринт".
«Шар-лабиринт» - это не только увлекательная, но и развивающая игра, способная улучшить пространственное мышление и внимание, привить
702 руб
Раздел: Головоломки
Настольная игра "Шакал: остров сокровищ".
Стратегическая игра, главная задача которой – найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики «Шакала» в том, что
1790 руб
Раздел: Классические игры
Пластиковое лото. Линии и контуры. Комплект из трех игр.
«Линии и контуры» – это комплект из трёх игр для развития внимания, логики, образного мышления и памяти. В него входят: 9 картонных
549 руб
Раздел: Лото детское

33. Українська мова в засобах масової інформації

34. Українська мова у професійному спілкуванні

35. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

36. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

37. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)

38. Дослідження методів інтерполяції
39. Дослідження методів чисельного інтегрування
40. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

41. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

42. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

43. Медичні дослідження Герофіла

44. Українська архітектура другої половини XVII-XVIII ст.

45. Українська держава в період руїни (1657-1676 рр.)

46. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

47. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

48. Українська повстанська армія

Стиральный порошок Perfect 6 Solution "Перфект мульти солюшн", 3200 грамм.
Порошок стиральный "Перфект мульти солюшн" бесфосфатный для всех типов стиральных машин и ручной стирки. Стиральный порошок
712 руб
Раздел: Стиральные порошки
Настольная игра "Хоккей".
Материал шайб: пластик. Материал игроков: пластик, металл. Количество шайб: 2. Диаметр шайбы: 24 мм. Высота игроков: 70 мм. Размер
1727 руб
Раздел: Настольный футбол, хоккей
Щетка-сметка для снега со скребком и водосгоном, телескопическая, поворотная голова.
Телескопическая усиленная рукоятка из алюминиевого с функцией установки фиксированной длины. Поворотная голова с фиксацией в 5 положениях
1010 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

49. Українська революція (1917-1920 роки)

50. Дослідження активних фільтрів

51. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

52. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

53. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

54. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення
55. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва
56. Українська культура 1980–90-х років

57. Українська культура кінця XVIII ст.–початку ХХ ст.

58. Українська культура ХХ ст.

59. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості

60. Українська література 19 століття

61. Українська літературна мова очима Пантелеймона Куліша

62. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

63. Кабінетні методи маркетингових досліджень

64. Маркетингове дослідження

Развивающая игра "Магнитные истории. Времена года".
Игра «Магнитные истории. Времена года» - это познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая в игровой форме познакомиться с временами
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Электронная энциклопедия для малышей "Уроки Божьей Коровки".
Уроки божьей коровки – это электронная энциклопедия для малышей в формате книжки-планшетика! 120 обучающих картинок, 60 логических пар, 8
655 руб
Раздел: Викторины
Книга-сейф "Двенадцать стульев", 24x17x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1322 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

65. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

66. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

67. Маркетингові дослідження

68. Маркетингові дослідження з використанням анкети

69. Маркетингові дослідження на підприємстві

70. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників
71. Організація маркетингових досліджень в туризмі
72. Товарознавчі аспекти дослідження ринку взуття

73. Характеристика маркетингового дослідження товару

74. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

75. Дослідження поведінки споживачів

76. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

77. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

78. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

79. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

80. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы
Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы
Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

81. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

82. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

83. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

84. Променеве дослідження молочної залози

85. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

86. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень
87. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"
88. Променеве дослідження щитоподібної залози

89. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

90. Дослідження аспектів управління якістю продукції

91. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

92. Дослідження та розробки на підприємстві

93. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

94. Українська народна пісенність

95. Українська асоціація якості

96. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

Зонт на коляску Lorelli, цвет: зелёный.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Фломастеры со штампами "Fantasy", 24 цвета.
Фломастеры со штампами. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - штамп в колпачке; - корпус пластиковый; - в пластиковом пенале. Состав:
478 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Падающая башня с фантами. Бам-бум".
Настольная игра. Башня типа «Дженга» с заданиями на каждом третьем брусочке Отличия. Падающая башня стала еще более азартной и
529 руб
Раздел: Игры на ловкость

97. Методологія науково-педагогічного дослідження

98. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

99. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.