Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансова діяльність акціонерних товариств

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Зміст Вступ Розділ I. Класифікація акціонерних товариств та їх динаміка в Україні 1.1 Акціонерне товариство закритого типу 1.2 Акціонерне товариство відкритого типу 1.3 Динаміка розвитку акціонерних товариств в Україні 1.4 Механізм функціонування акціонерних товариств 1.4.1 Створення акціонерного товариства 1.4.2 Майнова структура акціонерного товариства Розділ II. Фінансова діяльність акціонерного товариства 2.1 Фінансова структура товариства 2.2 Випуск та обіг акцій 2.3 Фінансово-господарська діяльність товариства 2.3.1 Розподіл майна та прибутку у фонди товариства 2.3.2 Правовий режим дивідендів Розділ ІІІ. Аналіз діяльності відкритого акціонерного товариства &quo ;Гуляйпільський елеватор&quo ; 3.1 Техніко-економічна характеристика ВАТ &quo ;Гуляйпільський елеватор&quo ; 3.2 Фінансово-економічні показники операційної діяльності підприємства Висновок Список використаної літератури Вступ Загальновідомо, якої великої ваги в нашій економіці набув корпоративний сектор. Акціонерні товариства, як одна з найпоширеніших у світовій практиці господарювання організаційно-правових форм підприємництва, належить до суб’єктів господарювання з найбільш складною системою органів управління. Ця складність пояснюється залученням та акумуляцією для ведення господарської діяльності, як правило, значних сум капіталу, відмежуванням капіталу від його власників, використанням його (капіталу) у здійсненні господарської діяльності менеджерами. Засади управління акціонерним товариством радикально відрізняються від тих, які практикувалися раніше. Вони потребують принципово нової психології і нового економічного мислення. В процесі приватизації вже створено понад десятків тисяч акціонерних товариств, а ще тисячі товариств створені на основі приватного капіталу. Перетворення державних підприємств в акціонерні товариства – одне з направлень роздержавлення власності. Разом з тим в акціонерні товариства можуть з’єднуватись різноманітні форми базової власності в залежності від власників акцій – підприємств, держави, окремих громадян. Акціонерні товариства мають ряд переваг по відношенню до інших видів господарських товариств, які роблять його найбільш вдалою формою для бізнесу в силу цілого ряду причин. Акціонерні товариства завдяки випуску акцій отримують більш широкі можливості в залученні додаткових коштів у відношенні з непропорційним бізнесом. Оскільки акції мають достатньо високу ліквідність, їх легше перетворити на гроші при виході з акціонерного товариства ніж отримати назад долю в статутному капіталі інших товариств. Формування та широке розповсюдження акціонерного капіталу є одним з основних принципів, на якому базується проведення ринкових реформ. Акціонування займає важливе місце в створенні нормальних умов функціонування підприємств, є зручною формою для проведення їх роздержавлення. Тому актуальність теми очевидна. Дослідження, проведені в даній роботі, мають велике теоретичне та практичне значення, оскільки містять наявну в Україні нормативну базу. Мета даної роботи — вивчити поняття акціонерних товариств, їх організацію, функціонування та порядок створення.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань: - розкриття суті та форм акціонерних товариств; - розкрити динаміку розвитку акціонерних товариств в Україні; - визначення механізму функціонування акціонерних товариств; В Україні досить тривалий час при командно-адміністративній системі управління економікою питання про різні форми власності не мали права на існування. Із визнанням України незалежною державою та першими кроками до ринкових відносин з'явились праці на тему роздержавлення та створення корпоративної власності. Це праці відомих в Україні вчених, таких як: Борзунова В.І., Голови С.О., Лупенко Ю.О., Родионової В.М., Суржика В.Г., Суторміної В.М., Довгань Л.П. та інших. Теоретичну та методологічну основу дослідження склали сучасні економічні теорії, фундаментальні праці стосовно створення та діяльності акціонерних товариств. Інформаційну базу дослідження склали законодавчі акти України стосовно даної теми, монографічна література українських та зарубіжних авторів, статті в періодичних виданнях та статистичні збірники. Робота складається з трьох розділів, вступу, висновків, списку використаної літератури. Розділ I. Класифікація акціонерних товариств та їх динаміка в Україні Акціонерне товариство – це одна з організаційно-правових форм підприємств. Воно створюється шляхом централізації грошових коштів (об’єднання капіталу) різних осіб, яка проводиться шляхом продажу акцій з метою здійснення господарської діяльності та отримання прибутку. Можна сказати, що акціонерне товариство — це так зване товариство капіталів. Особливості його правового статусу виражає визначення акціонерне. Ці особливості обумовлені акціонерною власністю, акціонерним способом формування і функціонування статутного фонду товариства. Акціонерним визнається засноване на установчому договорі та статуті товариство, яке має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства. З визначення випливають особливості акціонерного товариства, які обумовлюють специфіку його юридичного статусу. По-перше, статутний фонд акціонерного товариства має акціонерну природу, формується шляхом емісії та продажу акцій фізичним або юридичним особам. По-друге, акціонерне товариство має публічний статус емітента цінних паперів (акцій, облігацій). Інші товариства не мають статусу емітента акцій. Акціонерне товариство є юридичною особою, яка від свого імені випускає акції і зобов'язується своєчасно виконувати обов'язки, що випливають з умов їх випуску. Шляхом випуску і продажу акцій акціонерні товариства і формують свої статутні фонди, і збільшують їх, якщо це необхідно. Акції відкритих акціонерних товариств допускаються до вільного продажу на умовах, визначених Законом України &quo ;Про цінні папери і фондову біржу&quo ;, іншими актами про фондовий ринок. По-третє, фізичні та юридичні особи, які придбали акції акціонерних товариств, фіксуються у реєстрі власників іменних цінних паперів і набувають статусу акціонерів. Права та обов'язки акціонерів визначені статтями 10 і 11 Закону України &quo ;Про господарські товариства&quo ;, статтями 4, 5, 8 і 9 Закону України &quo ;Про цінні папери і фондову біржу&quo ;.

По-четверте, особливою ознакою акціонерного товариства є обмеження відповідальності акціонерів. Акціонери відповідають (точніше – несуть ризик відповідальності) за зобов'язаннями товариства тільки в межах належних їм акцій. За ознакою відповідальності акціонерів акціонерне товариство належить до товариств з обмеженою відповідальністю. Юридичний статус акціонерного товариства характеризується і деякими іншими рисами. Так, товариство має засновницькі права щодо створення господарських об'єднань (участі в існуючих об'єднаннях). Акціонерне товариство має право створювати дочірні підприємства, наділяти їх майном, яке належить товариству, призначати керівника та реалізовувати інші права власника дочірнього підприємства. Законодавством передбачено, що акціонерне товариство має фірмову марку та товарний знак. Ці реквізити затверджуються правлінням товариства і реєструються в Торгово-промисловій палаті України. За способом функціонування акцій закон розрізняє відкриті та закриті акціонерні товариства. 1.1 Акціонерне товариство закритого типу Акціонерним товариством закритого типу вважається акціонерне товариство, акції якого розподіляються поміж засновниками і не можуть вільно відчужуватися третім особам без згоди або дозволу на це керівних органів акціонерного товариства, визначених статутом товариства. Основною ознакою визначення є необіговий характер акцій, випущених акціонерним товариством. Угода про відчуження акцій закритих акціонерних товариств, як правило, ставиться в залежність від згоди на це інших акціонерів безпосередньо, якщо склад акціонерів у кількісному відношенні незначний, або через уповноважені акціонерами керівні органи акціонерного товариства, наприклад, за згодою правління або спостережної ради, тобто постійно діючих керівних органів. Дуже рідко, але може також встановлюватися установчими документами акціонерного товариства, що згоду на відчуження можуть давати загальні збори акціонерів. Вимога одержання попередньої згоди акціонерів на відчуження акцій закритого акціонерного товариства третім особам повинна бути закріплена в установчих документах акціонерного товариства, оскільки, в іншому випадку вважається, що акціонер не є зобов’язаним у цьому відношенні ані законодавством, ані установчими документами. З іншого боку, вказана вимога спричинює виникнення в інших акціонерів цього акціонерного товариства або самого акціонерного товариства права на пріоритетне придбання у власність акцій, які акціонер бажає продати і які йому належать. Практично це означає, що в статутах закритих акціонерних товариств резервується положення про те, що перш ніж здійснювати відчуження акцій закритого акціонерного товариства на користь третіх осіб, тобто неакціонерів, акціонер зобов’язаний запропонувати відчуження на користь акціонерів або акціонерного товариства. В багатьох випадках в установчих документах визначається, що згода акціонерів або акціонерного товариства на відчуження акцій третім особам повинна бути явною, тобто виражена документально (надання листа, підписаного повноважною особою закритого акціонерного товариства або виписки з рішенням керівного органу акціонерного товариства).

Сокаль на 4 роки в'язниці за приналежність до ОУН і влаштування листопадового свята в селі Боб'ятині. У Коломиї в червні 1937 року суд присяглих засудив абсольвента ґімназії Петра Михайловича, за діяльність у студентській клітині ОУН. на 2 роки тюрми. У червні 1937 року в Станиславові відбувся процес проти 20 українських студентів, обвинувачених у тому, що вони з доручення ОУН вели в товаристві „Відродження” протиалькогольну й протинікотинну акцію на шкоду польській державі. Були засуджені: Никифорчин – 4 роки, Косарчин – 3 роки, Орляк, Лапчинський і Пилипонько – по 2 і пів року, Ярослав Дзиндра – 2 роки, Цап, Антків, Дусяк, Цар і Осадца – по півтора року, Михайлів – 20 місяців, Кручковський, Бацвин і Скородинська – по 15 місяців, Солодуха, Гоманович і Гапій – по 1 рокові, Крушельницька – 10 місяців, Стасюк – 8 місяців ув'язнення. 1 липня 1937 року в Перемишлі й околиці арештовано студентів: Бориса Вітошинського, Вол. Полянського, Вол. Ґоцького, Р. Домарадського, Петра Ґенґала, Вол. Павлика, С. Павлика, Я. Демчука, Масляника, Вол. Стасіва і В

1. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

2. Економічна ефективність виробництва

3. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

4. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

5. Економічна ефективність птахівництва

6. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення
7. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві
8. Економічна сутність виробничих запасів

9. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

10. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

11. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

12. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

13. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

14. Економічна ефективність організації виробництва пальто

15. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

16. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

Гибкий трек "Большое путешествие", 317 деталей.
Гибкий трек "Большое путешествие" от бренда 1Toy состоит из 317 деталей, в том числе лифта, 2 машинок, пещеры и перекрестка.
2695 руб
Раздел: Треки без запуска
Контейнер универсальный, 4 выдвижные секции, большой.
Может использоваться как бокс для канцелярских или любых иных офисных принадлежностей, а также строительных мелочей и пр. Легко
1084 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шарики, 100 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 6 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
733 руб
Раздел: Шары для бассейна

17. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

18. Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"

19. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

20. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

21. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

22. Міжнародна економічна система та її головні елементи
23. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання
24. Валютні ризики: економічна природа та управління

25. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

26. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

27. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

28. Економічна інформатика

29. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

30. Економічна та торгово-політична роль митного збору

31. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

32. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

Точилка механическая, с механизмом автофиксации карандаша.
Большая настольная точилка для карандашей в цветном пластиковом корпусе, с удобной рукояткой и объемным прозрачным контейнером для
695 руб
Раздел: Точилки
Набор маркеров, металлик, 5 цветов.
Высокое качество, выдерживают сильный нажим. Защита от высыхания чернил, долгий срок службы. Ширина линии: 1-2 мм. В наборе: 5
457 руб
Раздел: Для творчества, рисования
Лото пластиковое. Орнаменты. Комплект из трех игр.
Набор «Орнаменты» – это комплект из трёх игр для развития для развития логики, образного мышления, внимания и восприятия цвета. В него
549 руб
Раздел: Лото детское

33. Світова економічна інтеграція

34. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

35. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

36. Економічна природа дефіциту бюджету

37. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

38. Фінанси і фінансова діяльність
39. Фінансові ресурси підприємства
40. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

41. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

42. Економічна безпека підприємства

43. Економічна безпека України

44. Економічна діагностика

45. Економічна думка Давньої Греції

46. Економічна і національна безпека України

47. Економічна концентрація

48. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 24 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1280 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Портмоне для CD/DVD "Brauberg", на 96 дисков.
Вмещает 96 CD/DVD дисков. Цвета - ассорти (синий, черный, красный, серый). Тканевая окантовка. Застежка - молния. Обложка - пластик. Цвет
487 руб
Раздел: Боксы, сумки для CD, DVD
Шахматы обиходные, деревянные с доской.
Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе
660 руб
Раздел: Шахматы

49. Економічна модель підприємства

50. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

51. Економічна роль держави в ринковій економіці

52. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

53. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

54. Економічна характеристика суднобудування в Україні
55. Міжнародна економічна інтеграція
56. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

57. Фінансово-економічний аналіз шахти "Південна"

58. Ринок - економічна основа комерційної діяльності

59. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

60. Хімічна промисловість України

61. Хімічна промисловість в України

62. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

63. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

64. Клінічна ефективність застосування біоінертних незнімних зубних протезів із титану

Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески
Коллекция "Качели".
Игрушка выполнена в традиционной для коллекции мебели и домиков цветовой гамме. Качели станут прекрасным дополнением к кукольной мебели
346 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
410 руб
Раздел: VIP-ручки

65. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

66. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

67. Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

68. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

69. Соціально-педагогічна діяльність як професія

70. Діяльність фінансових фондів
71. Фінансова діяльність підприємства
72. Фінансова діяльність та політика держави

73. Біологічна активність S-заміщених похідних 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліну

74. Синтез, перетворення та біологічна активність поліциклічних конденсованих систем на основі 4-тіазолідонів

75. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів

76. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

77. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

78. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

79. Акціонерне товариство та проблеми його становлення в Україні

80. Відкрите акціонерне товариство

16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые
Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда

81. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

82. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

83. S.W.І.F.T. - товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій

84. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

85. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

86. Економіко-географічна характеристика Азербайджана
87. Економіко-географічна характеристика Чілі
88. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

89. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами

90. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні

91. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

92. Розвиток фінансових ресурсів підприємства

93. Роль фінансів в економічному розвитку країни

94. Фінанси та фінансова система

95. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

96. Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"

Съемный чехол для матраса Зёвушка "Фабрика облаков" (simple).
Съемный чехол на резинке из легкой ткани "Simple" предназначен к детскому матрасу "Зёвушка". Чехол изготовлен из
467 руб
Раздел: Наматрасники
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Германия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Счеты "Совята".
Счёты "Совята" - это красочная равзвивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Счёты состоят из 5-ти осей с разноцветными
321 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

97. Фінансові послуги на фондовому ринку, функції фінансових посередників

98. Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області

99. Акціонерний капітал та дивіденти

100. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.